KitchenAid KRCB 6020 Kasutusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

KRCB 6010
KRCB 6020
KRCB 6035
Käyttöohje
Ennen tuotteen käyttöönottoa 4
Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita 4
Yleisiä varotoimia ja suosituksia 6
Asennus 7
Jääkaapin ja pakastimen yleinen toimintakuvaus 7
Jääkaapin käyttö 8
Pakastimen käyttö 9
Laitteen määräaikaishuolto ja -puhdistus 11
Vianetsintä 13
Huoltopalvelu 15
Ostamasi laite on ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite.
Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit käyttämään laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.
Ohjeet sisältävät laitteen kuvauksen ja hyödyllisiä neuvoja.
Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.
1. Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista ettei se ole vaurioitunut ja että ovet sulkeutuvat tiiviisti.
Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa laitteen toimituksesta.
2. Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii
täydellä tehollaan.
3. Laitteen asentamisen ja sähköliitäntöjen kytkemisen saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan
ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten mukaisesti.
4. Puhdista laitteen sisäpuoli ennen käyttöä.
Ennen tuotteen käyttöönottoa
4
1. Pakkaus
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista kierrätysmerkinnän mukaisesti.
Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit,
polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
2. Laitteen käytöstäpoisto ja romutus
Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY.Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden
asiattomasta käsittelystä.
Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Irrota ovet ja hyllyt, jotta
lapset eivät voi jäädä loukkuun sen sisään.
Noudata käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite kierrätyskeskukseen tai käytettyjä
laitteita vastaanottavaan liikkeeseen. Älä jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, sillä se
voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville lapsille. Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta,
jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden
kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Teknisiä tietoja:
Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. Jäähdytyspiiri sisältää R134a-kaasua (HFC) eikä R600a-kaasua (HC),
katso laitteen sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi.
Isobutaania (R600a) sisältävät laitteet:Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia
ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on ehdottomasti
varmistettava.
Tämä tuote saattaa sisältää Kyoton pöytäkirjassa käsiteltyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kaasu on
ilmatiiviin järjestelmän sisällä.
Jäähdytyskaasu: R134a - lämmitysvaikutuskerroin (GWP) 1300.
Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämistä varten, ja se on valmistettu Euroopan yhteisön
CE-merkintädirektiivin nro 1935/2004 mukaisesti.
Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien
vaatimuksia:
- Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräykset (korvaa direktiivin 73/23/ETY sekä
myöhemmät lisäykset);
- sähkömagneettisia häiriöitä säätelevän EMC-direktiivin 89/336/ETY suojavaatimukset,sekä direktiivin
93/68/ETY muutokset.
Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun,
määräysten mukaiseen verkkopistorasiaan.
Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita
5
ASENNUS
Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.
Varo vahingoittamasta lattiaa jääkaapin
siirtämisen aikana (esim. parketti).
Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole
virtajohdon päällä.
Varmista, ettei laite ole lämmönlähteen lähellä.
Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen
kummallekin sivulle sekä yläpuolelle on jätettävä
vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti.
Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa.
Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle,
tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan
paikkaan.
Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
Laite on esisäädetty toimimaan parhaiten
ympäristössä, jonka lämpötila on alla mainittujen
arvojen välillä, arvokilvessä osoitetun
ilmastoluokan mukaisesti: Laite ei mahdollisesti
toimi moitteettomasti, jos se on ollut kauan
mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai
kylmemmässä tilassa.
Ilmastoluokka Ymp. lämpöt. Ymp. lämpöt.
(°C) (°F)
SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90
ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa
asuntosi jännitettä.
Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia sovittimia tai
jatkojohtoja.
Kytke laite vesijohtoverkkoon uuden laitteen
mukana toimitetulla putkella. Älä käytä vanhan
laitteen putkea.
Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa suorittaa
vain asiantunteva henkilöstö.
Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko
irrottamalla pistoke pistorasiasta tai
verkkokytkimen avulla.
TURVALLISUUS
Älä säilytä tai käytä jääkaapin tai muiden
kodinkoneiden läheisyydessä bensiiniä tai
tulenarkoja kaasuja tai nesteitä. Kaasut voivat
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten
apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien
avulla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
välineitä.
Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle,
elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti
valtuuttamia.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla
ei ole asianmukaista kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen
käyttöön tai valvo sitä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella tai piiloutua sen
sisälle. Vaarana on loukkuunjääminen ja
tukehtuminen.
Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää
(myrkytöntä) nestettä (joissakin malleissa).
Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan
pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa
kylmävaurioita.
KÄYTTÖ
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti
sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.
Laitteet, joissa on jääpalakone ja
vedenannostelija, on liitettävä puhtaaseen
vesijohtoverkkoon (paine välillä 0,17 – 0,81 MPa
(1,7 - 8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai
vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan
vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla
juomavedellä.
Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen ja
pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen,
tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja
jääkuutioiden valmistamiseen.
Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä
ne voivat särkyä.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei
edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia ole
noudatettu.
Yleisiä varotoimia ja suosituksia
6
Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Asennus kuumaan tilaan, suoraan auringonvaloon tai
lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) lähelle kasvattaa virrankulutusta ja sitä tulee tämän vuoksi välttää.
Jos se ei ole mahdollista, noudata seuraavia minimietäisyyksiä:
- 30 cm puu- tai öljyliesistä
- 3 cm sähkö- ja/tai kaasuliesistä.
Puhdista sisäpuoli (katso Puhdistus ja huolto).
Asenna ohessa toimitetut varusteet/osat laitteen sisään.
Asennus
7
Laite on jääkaappi-pakastinyhdistelmä, jossa on -pakastin. Elektronisen ohjauksen ansiosta jääkaapin
ja pakastimen lämpötila voidaan säätää erikseen.
NO FROST -pakastimessa voidaan pakastaa tuoreet ja valmistetut elintarvikkeet, valmistaa
jääpaloja ja säilyttää pakasteita. Sulatus suoritetaan automaattisesti.
Automaattisesti sulatettavassa jääkaapissa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia.
Optimaalinen suorituskyky riippuu arvokilvessä ilmoitetusta ilmastoluokasta.
Sensoriohjattu toiminto (myös: 6th Sense tai Dynamic Intelligence)
Kumpaakin osastoa valvotaan elektronisella ohjauksella, jonka ansiosta elintarvikkeiden säilytyslämpötila
palautuu nopeammin avattaessa laitteen ovet ja asetettaessa uusia elintarvikkeita laitteen sisälle.
Lomatoiminto (Vacation)
Elektronisen ohjauksen ansiosta voidaan jättää päälle ainoastaan pakastin ja sammuttaa jääkaappi. Kytke
tämä toiminto päälle seuraavasti: kun laite on kokonaan päällä, paina näppäintä (5) kolme sekuntia, kunnes
jääkaapin näyttö (7) sammuu ja vihreä merkkivalo (6) syttyy; pakastimen näyttö (4) jää päälle.
Teknisistä syistä johtuen ei pelkän pakastimen sammutus ja jääkaapin päälle jättäminen ole mahdollista.
Laitteen toiminnan keskeytys
Paina näppäintä (1) kolme sekuntia. Laite sammuu, mutta sen sähkö jää päälle. Sisävalo ja kaikki
käyttöpaneelin merkkivalot sammuvat lukuunottamatta lomatoiminnon merkkivaloa (6) ja näyttöjä (4) ja
(7), joissa näkyy valaistuina “- -” “- -”.
Kytke laite uudelleen päälle painamalla samaa näppäintä kolme sekuntia.
Näppäimistön esto
Jotta tahattomat valinnat vältetään (esim. jos näppäimiä painetaan tahattomasti paketeilla ja/tai
elintarvikkeilla tai lapset painavat niitä), estä näppäimistön käyttö painamalla yhtä aikaa näppäintä (8) ja (9)
kolme sekuntia. Merkkiääni ilmoittaa toiminnon olevan päällä.
Näppäimistön eston ollessa päällä koko näppäimistön käyttö on estetty lukuunottamatta merkkiäänen
nollausnäppäintä (11). Näppäimiä painettaessa kuuluu merkkiääni ja näytölle (4) ja (7) ilmaantuu kirjoitus CL
koko näppäimen painamisen ajaksi.
Poista näppäimistön esto kuten edellä eli painamalla yhtä aikaa samoja näppäimiä kolme sekuntia.
Jääkaapin ja pakastimen yleinen toimintakuvaus
Laitteen käyttöönotto ja lämpötilan säätö
Kytke laitteeseen sähkö.
Aseta bakteerisuodatin (mallista riippuen) paikalleen (katso Laitteen määräaikaishuolto ja -puhdistus -lukua).
Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esiasetettu tehtaalla.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, siitä kuuluu merkkiääni ja punainen merkkivalo (10) vilkkuu,
kunnes osaston sisälämpötila on riittävän alhainen ja elintarvikkeet voidaan asettaa sen sisälle. Voit poistaa
merkkiäänen painamalla käyttöpaneelin näppäintä (11). Aseta elintarvikkeet pakastimeen vasta, kun
punainen merkkivalo on sammunut.
Huom:
Jääkaapin säilytyslämpötilan saavuttamiseen kuluu noin 4 - 5 tuntia.
Ympäröivä lämpötila, ovien avaustiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa jääkaapin ja pakastimen
sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä tekijät termostaatin asentoa säätäessäsi.
Hyllyt on sijoitettu irti jääkaapin takaseinästä, jotta ilma pääsee kiertämään esteettömästi.
Älä aseta elintarvikkeita suoraan kosketukseen jääkaapin takaseinän kanssa.
Älä aseta osastojen sisälle lämpimiä tuotteita.
Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
Paljon vettä sisältävien vihannesten säilytys saattaa aiheuttaa kondensaatin muodostumista: tämä ei
heikennä laitteen toimintaa.
Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa
Aseta elintarvikkeet kuvan mukaan.
1. Valmistetut elintarvikkeet
2. Kala, liha
3. Hedelmät ja vihannekset
4. Pullot
5. Voi
6. Maitotuotteet, juustot
Lämpötilan säätö
Tehtaalla esiasetettu lämpötila on 5°C (näyttö 7). Muuta
lämpötila-asetusta käyttöpaneelin näppäimellä (8) tai (9),
kunnes arvo on halutun mukainen.
Asetettava lämpötila-alue:
2°C alhaisin lämpötila
8°C korkein lämpötila.
Sensoriohjattu toiminto (myös: 6th Sense tai Dynamic
Intelligence)
Kun toiminto on päällä, vihreä merkkivalo (16) palaa. Se
sammuu automaattisesti, kun oikea lämpötila on saavutettu.
Jääkaapin toiminnan keskeytys (Vacation)
Paina näppäintä (5) yli kolme sekuntia. Näyttö (7) sammuu ja vihreä merkkivalo (6) syttyy. Käynnistä
jääkaappi uudelleen painamalla samaa näppäintä (5) yli kolme sekuntia.
Jääkaapin hälytykset
Jos ovi jää auki yli 1 minuutiksi, merkkiääni alkaa soida. Jos ovi pysyy auki vielä minuutin, sisävalo alkaa
vilkkua ja sammuu kokonaan 10 minuutin kuluttua oven avauksesta. Merkkiääni jatkaa soimista. Kun painat
merkkiäänen nollausnäppäintä (11), se lakkaa soimasta. Sisävalo toimii kuten edellä. Poista avoimen oven
hälytys kokonaan sulkemalla ovi.
Jääkaapin käyttö
8
Laitteessa on No Frost -pakastin. Voit säilyttää siellä pakasteita pakkausmerkinnöissä
ilmoitetun ajan. Lisäksi voit pakastaa tuoreita elintarvikkeita asettamalla ne ylähyllylle tai -
laatikkoon. Aseta jo pakastetut elintarvikkeet muihin laatikoihin, jotta ne eivät koske
pakastettaviin elintarvikkeisiin. Arvokilvessä ilmoitetaan tuoreiden elintarvikkeiden määrä, joka
voidaan pakastaa 24 tunnissa.
Lämpötilan säätö
Tehtaalla esiasetettu lämpötila on -18°C (näyttö 4). Muuta lämpötila-asetusta käyttöpaneelin näppäimellä (2)
tai (3), kunnes arvo on halutun mukainen.
Asetettava lämpötila-alue:
-17°C korkein lämpötila
-24°C alhaisin lämpötila.
Pikapakastustoiminto (myös: Lisätäyttö, Super tai Fast Freezing)
Jos asetat pakastimeen suuren määrän tuoreita elintarvikkeita, kytke päälle pikapakastustoiminto
käyttöpaneelin näppäimellä (13) 24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden asetusta. Tämä takaa
arvokilvessä ilmoitetun maksimipakastustehon.
Toiminto on päällä, kun keltainen merkkivalo (12) syttyy.
Pikapakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois 48 tunnin kuluttua.
Toiminto voidaan kytkeä pois käsin painamalla uudelleen samaa näppäintä (keltainen merkkivalo (12)
sammuu).
Tärkeää
Pakkaa tuoreet elintarvikkeet ennen pakastusta. Voit käyttää seuraavia materiaaleja: alumiinifolio,
muovikelmu, vesitiiviit muovipakkaukset, kannelliset polyeteenirasiat, elintarvikekäyttöön soveltuvat
pakasterasiat.
Aseta pakastettavat elintarvikkeet ylähyllylle tai -laatikkoon. Jätä pakkausten ympärille riittävästi tilaa,
jotta ilma kiertää esteettömästi.
Tärkeää
Tarkista viereisestä taulukosta tuoreiden elintarvikkeiden säilytyskuukaudet.
Varmista pakasteita ostaessasi, että:
Pakkaus tai paketti on ehjä; muuten elintarvike on
saattanut pahentua. Jos pakkaus on turvonnut tai siinä on
kosteustahroja, sitä ei ole säilytetty oikein ja se on
saattanut aloittaa sulamisen.
Osta pakasteet viimeisinä. Kuljeta ne kylmälaukussa.
Aseta pakasteet kotiin saapuessasi välittömästi
pakastimeen.
Älä pakasta osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen,
vaan käytä ne 24 tunnin kuluessa.
Pyri välttämään tai vähentämään lämpötilan vaihteluja.
Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
Noudata aina pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysmerkintöjä.
Pakastimen käyttö
9
KUUKAUDET
2-6 4-8 6-12
E
L
I
N
T
A
R
V
I
K
K
E
E
T
Pakastimen hälytykset
Pakastimen lämpötilahälytys
Punainen merkkivalo (10) saattaa syttyä ja merkkiääni soida laitteen toiminnan tai pakastusvaiheen aikana,
ellei pakastimen lämpötila ole sopiva säilytykselle.
Tämä saattaa tapahtua seuraavissa tapauksissa:
käyttöönoton aikana
käynnistettäessä laite uudelleen sulatuksen ja puhdistuksen jälkeen
jos pakastettavia elintarvikkeita on liikaa
ellei pakastimen ovi sulkeudu tiiviisti.
Sammuta merkkiääni näppäimellä (11).
Kun optimaalinen lämpötila on saavutettu, punainen merkkivalo (10) sammuu automaattisesti.
Sähkökatkohälytys
Jos pakastimen näytöllä (4) näkyvä lämpötila ja merkkivalo (14) vilkkuvat, merkkiääni soi ja lämpötilan
säätönäppäinten käyttö on estetty, sähkö on katkennut liian pitkäksi aikaa. Asianmukaista säilytyslämpötilaa
ei voida taata.
Näytöllä näkyy korkein pakastimen saavuttama lämpötila.
Poista hälytys ja palauta näppäimistön toiminta painamalla merkkiäänen nollausnäppäintä (11). Tarkista
elintarvikkeet, sillä kriittinen -9°C lämpötila on ylittynyt (elintarvikkeiden säilytyslämpötilan raja-arvo).
Huom:
Pakastin kykenee säilyttämään elintarvikkeiden säilytyslämpötilan asianmukaisena myös sähkökatkon aikana.
Vältä kuitenkin osaston oven avaamista.
Laatikoiden poisto
Vedä laatikkoa ulospäin, kunnes se pysähtyy, nosta sitä kevyesti ja vedä ulos.
Huom:
Voit käyttää pakastinta myös ilman laatikoita tilan lisäämiseksi. Aseta elintarvikkeet suoraan hyllyille.
Kun olet asettanut elintarvikkeet, tarkista että pakastimen ovi sulkeutuu asianmukaisesti.
Jääpalojen valmistus
Täytä jääpalarasiasta 2/3 vedellä ja aseta se pakastimeen.
Jos jääpalarasia on tarttunut kiinni pakastelaatikon pohjaan tai hyllyyn, älä käytä sen irrotukseen teräviä
esineitä.
Jääpalat irtoavat helpommin, jos taivutat rasiaa kevyesti.
Pakastimen käyttö
10
Sammuta laite ennen huoltoa tai puhdistusta painamalla käyttöpaneelin näppäintä (1) kolme
sekuntia ja irrottamalla pistoke pistorasiasta tai katkaisemalla laitteen sähkö kytkimellä.
Pakastimen puhdistus
Pakastin sulatetaan täysin automaattisesti.
Jos haluat puhdistaa pakastimen, sammuta se edellä annettujen ohjeiden mukaan ja toimi seuraavasti:
1. Avaa pakastimen ovi ja poista kaikki elintarvikkeet. Kääri elintarvikkeet sanomalehtipaperilla kiinni
toisiinsa ja sijoita ne erittäin kylmään paikkaan tai kylmälaukkuun.
2. Puhdista pakastimen sisäpuoli haalealla vedellä ja/tai neutraalilla pesuaineella kostutetulla sienellä. Älä
käytä hankaavia aineita.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Sulje pakastimen ovi.
5. Kytke sähkö laitteeseen ja paina näppäintä (1) uudelleen kolme sekuntia. Laitteesta kuuluu merkkiääni
(lämpötilahälytys). Voit poistaa merkkiäänen painamalla näppäintä (11). Aseta elintarvikkeet takaisin
pakastimeen vasta, kun punainen merkkivalo (10) sammuu.
Huom:
Laite voidaan puhdistaa perusteellisemmin, kun poistat pakastimessa olevat lasihyllyt. Ota kiinni lasihyllyn
etureunasta ja vedä sitä ulospäin. Nosta samalla hieman lasihyllyn reunaa irrottaaksesi sen pysäyttimestä.
Jos pakastin on pitkään käyttämättömänä, jätä sen ovi raolleen estääksesi homeen, epämiellyttävien
hajujen ja ruosteen muodostumisen.
Jääkaapin puhdistus
Jääkaappi sulatetaan täysin automaattisesti.
Jääkaapin sisälle takaseinään ilmaantuvat vesipisarat osoittavat automaattisulatuksen olevan käynnissä.
Sulatusvesi kulkeutuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja sen kautta haihdutusastiaan.
Puhdista sulatusveden tyhjennysaukon sisäpuoli säännöllisesti ohessa toimitetulla välineellä, jotta sulatusvesi
valuu sinne tasaisesti ja oikein.
Jääkaapin puhdistus:
1. Paina käyttöpaneelin näppäintä (1) kolme sekuntia ja katkaise laitteen sähkö.
2. Tyhjennä jääkaappi.
3. Puhdista jääkaapin sisäpuoli haalealla vedellä ja/tai neutraalilla pesuaineella kostutetulla sienellä. Älä käytä
hankaavia aineita.
4. Huuhtele ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.
5. Paina näppäintä (1) uudelleen kolme sekuntia käynnistääksesi jääkaapin uudelleen.
6. Puhdista ulkopuoli kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaustahnaa, teräsvillaa, tahranpoistoaineita (esim.
asetoni, trikloorieteeni) tai etikkaa.
Huom:
Jos jääkaappi on pitkään käyttämättömänä, jätä sen ovi raolleen estääksesi homeen, epämiellyttävien hajujen
ja ruosteen muodostumisen.
Laitteen määräaikaishuolto ja -puhdistus
11
Laitteen määräaikaishuolto ja -puhdistus
Tuuletin ja bakteerisuodatin (mallista riippuen)
Jääkaappi on varustettu tuuletin-valoyksiköllä ja bakteerisuodattimella (mallista riippuen). Tuuletin edistää
lämpötilan jakautumista jääkaapin sisällä. Elintarvikkeet säilyvät paremmin.
Bakteerisuodatin takaa jääkaapin korkean hygieniatason puhdistaessaan ilmaa jatkuvasti. Bakteerisuodatin
kestää kuusi kuukautta. Tämän jälkeen se tulee vaihtaa. Merkkiääni ja vilkkuva punainen merkkivalo (15)
osoittavat, ettei suodatin ole enää tehokas. Sammuta merkkiääni painamalla merkkiäänen nollausnäppäintä
(11). Punainen merkkivalo jää palamaan. Varasuodatinta on saatavilla huoltopalvelusta. Vaihda suodatin
pakkauksen ohjeiden mukaan.
Kun olet vaihtanut suodattimen, paina näppäintä (11) vähintään kolme sekuntia. Elektroninen ohjaus
palauttaa laitteen alkutilaan ja punainen merkkivalo (15) sammuu. Kuuden kuukauden kuluttua se
muistuttaa suodattimen vaihdosta uudelleen.
Takuu ei kata suodattimen vaihtoa.
Tärkeää:
Tuuletin toimii ainoastaan, kun kompressori on käynnissä. Älä tuki ilmanottoaluetta.
12
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon....
Toimintahäiriöiden syyt löytyvät usein nopeasti ja niiden ratkaisu onnistuu helposti ilman työkaluja.
Laitteesta kuuluvat äänet ovat normaaleja. Ne johtuvat automaattisesti käynnistyvistä ja sammuvista
toimintaa säätävistä tuulettimista ja kompressoreista.
Joitakin käyntiääniä voidaan vähentää:
vakauta laite ja asenna se tasaiselle alustalle
älä aseta laitetta kiinni huonekaluihin
tarkista, että sisäosat on asetettu oikein
älä aseta pulloja ja astioita kiinni toisiinsa.
Mahdollisia käyntiääniä:
kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai pitkän ajan kuluttua, siitä kuuluu sihinää
kun jäähdytysaine virtaa putkiin, kuuluu pulputtava ääni
kun vesiventtiili tai tuuletin käynnistyy, kuuluu surinaa
kun kompressori käynnistyy tai jäätä tippuu astiaan, kuuluu kolinaa
kun kompressori käynnistyy ja sammuu, kuuluu äkillinen napsahdus.
Kun kuulet näitä ääniä...
...laitteesi toimii!!!
1. Laite ei toimi ja näytöt ovat sammuneet.
Onko kyseessä sähkökatko?
Onko pistoke asianmukaisesti pistorasiassa?
Onko virta kytketty päälle kaksinapaisesta kytkimestä?
Onko sulake palanut?
Onko sähköjohto viallinen?
2. Osastojen sisälämpötila ei ole riittävän alhainen.
Onko ovet suljettu tiiviisti?
Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
Onko lämpötila-asetus oikea?
Ovatko laitteen alaosan ilmanvaihtoritilät tukossa?
3. Jääkaapin pohjalla on vettä.
Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?
(katso Laitteen määräaikaishuolto ja -puhdistus -lukua).
Vianetsintä
13
14
Vianetsintä
4. Sisävalo ei toimi.
Avoimen oven hälytys päällä (valo sammunut ja näytöt päällä)
- Tarkista, että jääkaapin ovi sulkeutuu asianmukaisesti poistaaksesi hälytyksen (käyttöpaneelin näyttöjen
tulee sammua, kun ovi suljetaan). Tarkista lampun toiminta, kun avaat oven uudelleen. Ellei jääkaapin
näyttö sammu suljettaessa ovi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun.
Tarkista ensin kohta 1 ja toimi sitten seuraavasti:
- Katkaise laitteen sähkö. Katso oheisessa tuotekortissa olevista ohjeista ja piirroksesta, kuinka lamppu
saavutetaan.
- Tarkista lamppu ja vaihda se tarvittaessa (saatavilla ainoastaan huoltopalvelusta).
5. Käyttöpaneelin punainen merkkivalo jää palamaan ja/tai merkkiääni soi.
Merkkivalo ja merkkiääni kytkeytyvät päälle seuraavista syistä:
1. Lämpötilahälytys (punainen merkkivalo (10) vilkkuu ja merkkiääni soi)
- Pakastimeen on vasta asetettu suuria määriä tuoreita elintarvikkeita.
- Pakastimen ovi ei sulkeudu tiiviisti (katso Pakastimen käyttö -lukua
2. Sähkökatkohälytys (punainen merkkivalo (14) vilkkuu, merkkiääni soi ja pakastimen näyttö vilkkuu)
- Sähkökatko (katso Pakastimen käyttö -lukua).
3. Pakastimen sensori viallinen -hälytys (punainen merkkivalo (10) vilkkuu, merkkiääni soi ja pakastimen
näytöllä on kirjain C)
- Pakastimen lämpötilasensori on viallinen, mutta laite jatkaa toimintaansa hätätilassa. Ota yhteys
huoltopalveluun.
4. Jääkaapin sensorit viallisia -hälytys (punainen merkkivalo (10) vilkkuu, merkkiääni soi ja jääkaapin näytöllä
on kirjain C tai E)
- Jääkaapin lämpötilasensori on viallinen, mutta laite jatkaa toimintaansa hätätilassa. Ota yhteys
huoltopalveluun.
5. Bakteerisuodattimen hälytys (punainen merkkivalo (15) vilkkuu, merkkiääni soi) (katso Laitteen
määräaikaishuolto ja -puhdistus -lukua).
Huom:
Jos laitteen etureuna on kuuma tiivisteen kosketuskohdalta, kyseessä ei ole vika vaan
ominaisuus, joka ehkäisee kondensaatin muodostumista.
Lämpötilan säätö ei onnistu. Tarkista, että näppäimistön esto on pois päältä.
Ennen kuin otat yhteyttä KitchenAid-
asiakaspalveluun:
Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö
poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, sammuta
laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.
Jos laite ei toimi asianmukaisesti, kun olet
suorittanut vianetsintäoppaassa luetellut
tarkistukset ja käynnistänyt laitteen uudelleen,
ota yhteys KitchenAid-asiakaspalveluun. Kuvaile
ongelma selkeästi ja anna seuraavat tiedot:
laitteen tyyppi ja sarjanumero (arvokilvessä),
häiriön laatu,
laitteen malli,
Service-numero (laitteen sisäpuolelle
kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen
oleva luku),
täydellinen osoitteesi,
puhelin- ja suuntanumerosi.
Huoltopalvelu
15
5019 708 02013
Printed in Italy
n
04/08
FIN
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

KitchenAid KRCB 6020 Kasutusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka