GROHE Blue Mono Pure Kasutusjuhend

Kategooria
Segistid
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

43
EST
Ohutusteave
Vältige katkistest võrgukaablitest tulenevat ohtu.
Katkise juhtimisseadme peab tootja või tootja
klienditeenindus või piisavat kvalifikatsiooni omav isik
välja vahetama.
Juhtimisseadmele ja pistikule ei tohi puhastamisel otse
ega kaudselt vett pritsida.
• Juhtimisseade peab olema ühendatud püsiva elektritoitega.
Filtripadruniga segistit tohib paigaldada ainult
külmumiskindlatesse ruumidesse.
Kasutage vaid originaalvaruosi ja -lisavarustust. Muude
osade kasutamisel muutuvad garantii ja CE-märgistus
kehtetuks.
Tehnilised andmed
Elektriandmed:
Toitepinge: 100–240 V vahelduvvool / 50 / 60 Hz
Tarbitav võimsus: 9 W
Võimsuskadu ooterežiimil: <1,0 W
• Kaitseklass
– juhtimisseade: IP 68
– võrgupistik: IP 40
Sanitaartehnilised andmed
• Surve töörežiimis: 0,2–0,8 MPa
Kui segisti staatiline surve on üle 0,5 MPa, tuleb müra
koefitsiendist kinnipidamiseks paigaldada survealandaja.
Läbivool 0,3 MPa veesurve korral: umbes 3,5 l/min
• Keskkonnatemperatuur: 4–32 °C
Seadistatav möödaviik, tehases seadistatud: 2
Filtri töömahtmaht möödaviigi 2 juures
(karbonaatne karedus 10–24 °KH): maksimaalselt 750 liitrit
vastab maksimaalselt 12 kuule
Elektrisüsteemi kontrollandmed
• Tarkvaraklass: A
• Määrdumisaste: 2
Mõõtmise impulsspinge: 2500 V
Temperatuur torustiku läbitavuse katsel: 100 °C
Elektromagnetilist ühilduvust kontrolliti (häiringute kontroll)
nimipinge ja -vooluga.
Kasutusluba ja vastavus
Vastavustunnistusi saab vajaduse korral küsida järgmiselt
aadressilt:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Elektripaigaldustööd
Elektripaigaldustöid tohib teha ainult
kvalifitseeritud elektrimontöör. Seejuures tuleb
järgida IEC 60364-7-701 norme (VDE 0100 osa
701 järgi) ning kõiki riiklikke ja kohalikke eeskirju.
Paigaldamine
Järgige mõõtjoonist voldiku lk I.
Loputage torusüsteem enne ja pärast paigaldamist
põhjalikult läbi (järgige standardit DIN 1988 / DIN EN 806).
Magnetventiil monteeriminenurkventiilile, vt voldiku
lehekülge II, jooniseid [1a] või [1b].
Segisti paigaldamine, vt jooniseid [2] ja [3].
Juhtimisseadme paigaldamine, vt jooniseid [4].
Tähelepanu: Elektritoidet ärge veel ühendage.
Ühendage segisti, vt jooniseid [2], [5] ja [6].
Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja kontrollige,
et ühenduskohad ei leki.
Ühendage toitepistiku kaudu elektritoide, vt joonist [7].
Näit ekraanil hakkab helendama ja ekraanil kuvatakse filtri
jääkmaht protsentides.
Kasutamine / kasutuselevõtt
Avage Blue
®
-käepide, et võtta filtreeritud GROHE Blue
®
vett,
vt voldiku lehekülge II, joonist [8].
Juhtimisseade, vt voldiku lk II, joonist [7].
klahvidel on järgmised funktsioonid:
filtrivahetuse taastamine;
U filtri suuruse valik;
karbonaatse kareduse määramine.
Näidik, vt voldiku lk II, joonist [7].
Puhkeolekus kuvatakse filtri jääkmaht protsentides.
Karbonaatse kareduse seadistamine filtripeas, vt joonist [9].
Teavet karbonaatse kareduse kohta saate vastavast
veevarustusettevõttest.
Seadistage karbonaatne karedus kohalike olude järgi,
kasutades filtripea möödaviigu seadistust, vt tabelis
veergu A voldiku lk III.
Karbonaatse kareduse seadistamine juhtimisseadmel,
vt tabelis veergu B voldiku lk III ja joonist [7].
Klahv karbonaatse kareduse määramiseks.
Vajutage klahvi ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab
vilkuma eelnevalt valitud väärtus (nt C3)
• Vajutage klahvi ja valige vajalik väärtus.
- C4: Karbonaatne karedus
9 (möödaviik 3)
- Tehaseseadistus
C3: Karbonaatne karedus 10–24 (möödaviik 2)
- C2: Karbonaatne karedus 25–29 (möödaviik 1)
- C1: Karbonaatne karedus
30 (möödaviik 0)
Vajutage klahvi ja hoidke seda all, kuni valitud väärtus enam
ekraanil ei vilgu.
• Lõpetage klahvile vajutamine.
Taas kuvatakse filtri jääkmaht.
Padruni liitrivõimsus muutub olenevalt seadistatud
veekaredusest ja padruni suurusest, vt tabelit voldiku lk III.
Toode vastab EL-i direktiivides kehtestatud
nõuetele.
44
GROHE Blue
®
segisti juhtimisseade on tehases seadistatud
töötamiseks 600-liitrise filtripadruniga.
Teistsuguse filtripadruni kasutamiseks tuleb juhtimisseade
ümber seadistada.
Filtri suuruse seadistamine, vt voldiku lk II, joonist [7].
Klahv U – filtri suuruse valik:
• Vajutage klahvi U ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab
vilkuma eelnevalt määratud väärtus (nt F1)
• Vajutage korduvalt klahvi U, kuni ilmub soovitud filtri suurus:
- F4: 600 liitrit 40 404 001
- F5: 1500 liitrit 40 430 001
- F6: 3000 liitrit 40 412 001
- F7: 600 liitrit 40 691 001 (magneesium)
- F8: 3000 liitrit 40 547 001 (aktiivsüsi)
• Vajutage klahvi U ja hoidke seda all, kuni valitud väärtus
enam ekraanil ei vilgu.
• Lõpetage klahvile U vajutamine:
Taas kuvatakse filtri jääkmaht.
Segisti on nüüd paigaldatud ja kasutusvalmis.
Märkus: Erinevaid filtripadruneid saab tellida aadressil
www.grohe.com.
Tehniline hooldus
Filtri jääkmaht tuleb pärast filtripadruni vahetamist
lähtestada, vt voldiku lk II, joonist [7].
Klahv filtrivahetuse taastamine:
• Klahv tuleb alla vajutada ja oodata, kuni ekraanil hakkab
vilkuma rF.
• Lõpetage klahvile vajutamine kui rF enam ei vilgu.
• Lõpetage klahvile vajutamine.
Filtri jääkmaht lähtestatakse ja ekraanil kuvatakse taas filtri
jääkmaht.
Tähelepanu!
Kahjustuste oht!
Hooldustööde korral tuleb alati kõigepealt seadme
elektritoide katkestada. Seejärel võib ühenduspistikud
lahutada, vt voldiku II lehekülge, joonist [7].
Kõik osad tuleb üle kontrollida, puhastada ja vajaduse korral
välja vahetada.
I. Aeraator (13 199), vt voldiku lk I.
Paigaldus tehke vastupidises järjekorras.
II. Magnetventiil (42 390), vt voldiku lk I.
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.
Teenindus
Probleemide kõrvaldamiseks järgige tabelit Rike / põhjus /
kõrvaldamine.
Kui paigaldamisel esineb probleeme, katkestage toide
ja pöörduge montööri poole või võtke meili teel ühendust GROHE
teenindusega aadressil TechnicalSupportHQ@grohe.com.
Tagavaraosad
vt voldiku lk I (* = eriosad).
Hooldamine
Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas
hooldusjuhendis.
Keskkond ja ümbertöötlemine
Kasutatud filtripadrunid võib ohutult visata segapakendi hulka.
Rike hjus Rikke kõrvaldamine
Filtreeritud vett
ei voola
Vee juurdevool on katkenud.
Magnetventiil on rikkis.
Magnetventiili pistikühendusel puudub
kontakt.
- Avage sulgeventiilid.
- Vahetage magnetventiil välja.
- Ühendage pistikühendus.
Filtreeritud vee
voolamine katkeb,
ekraanil vilgub E2
Magnetventiil lülitab ohutuse tõttu välja
kui tööaeg ületab 4 minutit
- Sulgege käepide ja avage uuesti
Filtreerimata vesi,
E3 ekraanil
Segisti ja juhtimisseade pole ühendatud
Kaabel või pistikühendus defektne
- Looge pistikühendus
- Pöörduge GROHE klienditeeninduse poole
Ekraanil vilgub E7, E8 Filtri töömaht puudub: - Vahetage filtripadrun kohe välja
Märgutuled ei vilgu /
vilguvad pidevalt
Juhtsüsteemi ei tuvastata - Lahutage pistikühendus ühendatud võrgupistiku
korral, oodake 30 sekundit ja ühendage taas
III
GB
F
E
I
NL
S
DK
N
FIN
PL
UAE
GR
CZ
H
P
TR
SK
SLO
HR
BG
EST
LV
LT
RO
RUS
UA
CN
D
Karbonathärte Bypass Wert Literleistung
Carbonate hardness Bypass Value Liter capacity
Dureté carbonatée Dérivation Valeur Capacité en litres
Dureza de carbonatos Bypass Valor Capacidad de litros
Durezza dell’acqua Bypass Valore Portata in litri
Carbonaathardheid Bypass Waarde Litervermogen
Karbonathårdhet Bypass Värde Litereffekt
Carbonathårdhed Bypass Værdi Literydelse
Karbonathardhet Bypass Verdi Kapasitet i liter
Karbonaattikovuus Ohivirtaus Arvo Litrateho
Twardość węglanowa Obejście Wartość Wydajność w litrach
Σκληρότητα ανθρ. αλάτων παράκαµψη ΤιµήΑπόδοση σε λίτρα
Karbonátová tvrdost Obtok Hodnota Litrový výkon
Karbonkeménység Bypass Érték Literteljesítmény
Dureza carbonatada By-pass Valor Potência por litro
Karbonat yoğunluğu Bypass Değer Litre debisi
Karbonátová tvrdosť Obtok Hodnota Litrový výkon
Karbonatna trdota Premostitev Vrednost Zmogljivost v litrih
Karbonatna tvrdoća Mimovod Vrijednost Litarski učinak
твърдост на водата байпас стойност литров капацитет
Karbonaatne karedus Möödaviik Väärtus Liitrivõimsus
Karbonātu cietība Apvads Vērtība Litru jauda
Karbonatinis kietis Pralaida Vertė Našumas litrais
Duritate carbonică Bypass Valoare Productivitatea litrică
碳酸盐硬度 旁通 公升过滤能力
карбонатна жорсткість
байпас Значення картриджа (в літрах)
карбонатная жесткость байпас Значение Литровая мощность
AB
40 404 40 430 40 412
9 (°KH) 16 (°fH) 3,38 (mval/l) 1,69 (mmol/l) 3 C4 1.600 l 4.000 l 6.500 l
10 - 24 (°KH) 17 - 43 (°fH) 3,39 - 8,75 (mval/l) 1,7 - 4,37 (mmol/l) 2 C3 750 l 1.800 l 3.000 l
25 - 29 (°KH) 44 - 52 (°fH) 8,76 - 10,35 (mval/ 4,38-5,22 (mmol/l) 1 C2 350 l 1.000 l 1.500 l
30 (°KH) 53 (°fH) 10,36 (mval/l) 5,33 (mmol/l) 0 C1 250 l 650 l 1.000 l
AB
40 691 40 547
9 (°dGH) 3 C3 700 l 3.000
26 - 35 (°dGH) 2 C2 200 l 3.000
36 (°dGH) 1 C1 90 l 3.000
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

GROHE Blue Mono Pure Kasutusjuhend

Kategooria
Segistid
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka