ZANKER KBA23022SK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
sügavkülmikud
Mudel
KBA23022SK
Tüüp
Kasutusjuhend
KBA23022SK
Brugsanvisn‐
ing
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Bruksanvisn‐
ing
Kylskåp
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsanvisninger 3
Betjening 4
Før ibrugtagning 4
Daglig brug 5
Råd og tip
5
Vedligeholdelse og rengøring 6
Fejlfinding 6
Installation 8
Tekniske data 9
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Oplysninger om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet
af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet instrueret i og/eller er under
opsyn ved brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden
opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
Generelt om sikkerhed
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af
indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets
kabinet og i et evt. indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det er
anbefalet af producenten.
2
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med
brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
Fjern al emballagen og transportboltene.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket
fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til
strømforsyningen. Dette er for, at olien kan løbe
tilbage i kompressoren.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
Installér ikke dette apparat på områder, der er for
fugtige eller for kolde, som f.eks. udhuse, garager
og vinkældere.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten,
så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer
til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter
eller en elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til netstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på apparatet
som egnet af producenten.
Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet. Det indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Denne
gas er brandbar.
Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du
sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
3
Indvendigt lys
Den type lampe, der bruges i dette apparat, er ikke
egnet til oplysning i almindelige rum.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en
faguddannet person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det,
hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret,
ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er
ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
Betjening
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
Normalt er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
rumtemperaturen
hvor ofte døren åbnes
mængden af madvarer
apparatets placering.
1. Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for
at vælge minimum køling.
2. Drej termostatknappen mod højere indstillinger for
at vælge maksimal køling.
Forsigtig! Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller apparatet er helt
fyldt, og apparatet står på det koldeste
trin, kan kompressoren køre konstant, så
der dannes rim eller is på bagvæggen.
Hvis det sker, sættes termostatknappen
på en højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Før ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for
at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Forsigtig! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
4
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne
kan placeres efter ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt
luftcirkulation.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er
plads til madvarer af forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden
er fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Råd og tip
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra
kølerørene, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og pulserende lyd fra
kompressoren, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende lyd fra
apparatets inderside, som forårsages af termisk
udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når kompressoren tændes
eller slukkes.
Energisparetips
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav temperatur, og
apparatet er helt fyldt, kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen.
Hvis det sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om
den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): pakkes ind i passende emballage
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil på en
hvilken som helst hylde.
Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i en speciel
skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt beholder
eller pak det ind i alufolie eller i en polyætylenpose
for at udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og opbevare dem i
dørflaskehylden, eller (hvis tilgængelige) på
flaskestativet.
5
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
Forsigtig! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter, og service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør egner sig
ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Forsigtig! Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Forsigtig! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Forsigtig! Når du flytter skabet, skal du
løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så
de er rene og fri for belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke
løber over og drypper ned på maden i skabet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
ADVARSEL! Hvis der skal være tændt
for apparatet: Bed nogen se til det en
gang imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer Mulige årsager Løsning
Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet. Tænd for køleskabet.
6
Problemer Mulige årsager Løsning
Stikket er ikke sat rigtigt i stikkon-
takten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkon-
takt. Kontakt en autoriseret elektrik-
er.
Apparatet støjer. Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står stabilt.
Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af pæren".
Kompressoren kører hele tiden. Temperaturen er indstillet forkert. Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder madvar-
er til indfrysning på én gang.
Vent nogle få timer, og kontrollér så
temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur. Se klimaklassediagrammet på type-
pladen.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Der løber vand ned ad bagpladen i
køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet. Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at vandet ikke
løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet
fordampningsbakken over kompres-
soren.
Tilslut smeltevandsafløbet til for-
dampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for lav/
høj.
Temperaturen er ikke indstillet kor-
rekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er for høj. Lad madvarerne køle ned til stue-
temperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder mad-
varer i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Lågen er blevet åbnet for tit. Åbn kun lågen, når det er nødven-
digt.
Der cirkulerer ikke kold luft i appara-
tet.
Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i
apparatet.
7
Problemer Mulige årsager Løsning
Der er for meget kondenseret vand
på køleskabets bageste væg.
Lågen blev åbnet for hyppigt. Åbn kun lågen, når det er nødven-
digt.
Lågen blev ikke lukket helt. Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke pakket
ind.
Pak mad ind i velegnet emballage,
inden det opbevares i apparatet.
Lågen åbner ikke nemt. Du forsøgte at åbne lågen igen, lige
efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem
lukning og genåbning af lågen.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Forsigtig! Tag stikket ud af kontakten.
1. Træk i den venstre side af lampedækslet med
fingrene for at låse op for det. Fjern dækslet ved at
trække det mod dig selv.
1
2
1
2. Udskift pæren med en, der har samme effekt og
form, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater. (den maksimale effekt er
angivet på lampedækslet).
3. Montér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i
god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit
omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god udluftning
indendørs, hvor rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
SN +10°C til + 32°C
N +16°C til + 32°C
ST +16°C til + 38°C
8
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
T +16°C til + 43°C
Der kan opstå visse funktionsproblemer
for visse typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden for det
specifikke temperaturinterval. Hvis du er
i tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende dig til
sælgeren, vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede servicecenter.
Tilslutning, el
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer
til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen
har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord
på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg
en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.
Tekniske data
Tekniske data
Højde mm 1219
Bredde mm 540
Dybde mm 550
Spænding Volt 230 - 240
Hyppighed Hz 50
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug venligst alle materialer markeret med symbolet
. Bortskaf al emballage korrekt og hjælp med at
beskytte miljøet og fremtidige generationer. Bortskaf
ikke elektrisk udstyr mærket med -symbolet sammen
med det generelle husholdningsaffald. Bortskaf alle
elektriske varer gennem kommunale indsamlinger, eller
hos kommunen, eller på kommercielle genbrugscentre.
9
Sisältö
Turvallisuustiedot 10
Turvallisuusohjeet 11
Käyttö 12
Ensimmäinen käyttökerta 12
Päivittäinen käyttö 13
Vihjeitä ja neuvoja
13
Hoito ja puhdistus 14
Vianmääritys 14
Asennus 16
Tekniset tiedot 17
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä
rajoitteiset henkilöt edellyttäen, että heitä on opastettu ja/tai heitä
valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät mahdolliset
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Yleiset turvallisuusohjeet
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa
ympäristöissä, kuten:
maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin
ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä,
joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
10
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole
valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden
aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen
sähköverkkoon. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunin tai
keittotasojen lähelle.
Laitteen takaosa on asetettava seinää kohden.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin tai kylmiin
tiloihin, kuten rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. Se sisältää
isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen kaasu on
syttyvää.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi
hyvästä ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
11
Sisävalo
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi ei sovi
huoneiden valaistukseen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa
yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
Käyttö
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon "O".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä
seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
huoneen lämpötila,
oven avaamistiheys,
säilytettävien elintarvikkeiden määrä,
laitteen sijaintipaikka.
1. Lämpötilaa säädetään lämpimämmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
HUOMIO! Jos sijoituspaikan lämpötila on
korkea tai laite on täynnä ja laitteen
lämpötilaksi on valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
12
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä
ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmankierto toimii oikein.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että
erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön aikana:
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni jäähdytysaineen
kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen aiheuttama
ääni laitteen sisältä (luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan säätimestä
kompressorin kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
Jos ympäristön lämpötila on korkea ja lämpötila on
säädetty hyvin kylmäksi laitteen ollessa aivan
täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
höyrystimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Aseta
lämpötilan säädin tässä tapauksessa
lämpimämpään asetukseen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin voit säästää energiaa.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia
nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti,
kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan pakkaukseen ja
laita se vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa korkeintaan 1-2 päivää.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa ja aseta
mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella ja aseta
erityiseen laatikkoon. Banaaneja, perunoita, sipulia
ja valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa ilman
pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen ilmatiiviiseen rasiaan
tai kääri alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa joko
oven pullotelineeseen tai pullohyllyyn (jos
varusteena).
13
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO! Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta
se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden
tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin
väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VAROITUS! Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan. Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laitteeseen virta.
14
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistora-
siassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä. Kokeile kytkemällä pistorasiaan jo-
kin toinen sähkölaite. Ota yhteys
sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla pai-
kalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty. Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta "Lampun vaih-
taminen".
Kompressori käy jatkuvasti. Lämpötila on asetettu virheellisesti. Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu monia eli-
ntarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian korkea. Katso ilmastoluokan taulukko arvo-
kilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämp-
ötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkemi-
nen".
Vettä valuu jääkaapin takaseinää
pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana ta-
kaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Veden tyhjennysaukko on tukossa. Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden va-
lumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle. Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty
kompressorin yläpuolella olevaan
haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen
tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkemi-
nen".
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin lai-
tat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia
samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia
yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
15
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laitteen kylmän ilman kierto ei toimi. Tarkista kylmän ilman kierto.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa
lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla. Varmista, että ovi on suljettu kunnol-
la.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole
kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen
pakkaukseen ennen niiden asetta-
mista kaappiin.
Ovi ei avaudu helposti. Yritit avata oven välittömästi sen
sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven sul-
kemisen jälkeen ennen kuin avaat
oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä puhelimitse
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
HUOMIO! Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suojus vetämällä sitä vasemmalta
puolelta sormilla. Poista suojus vetämällä sitä
itseesi päin.
1
2
1
2. Vaihda lamppu saman tehoiseen ja -muotoiseen
lamppuun, joka on tarkoitettu erityisesti
kodinkoneisiin. (maksimiteho on merkitty lampun
suojaan).
3. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Sijainti
Lue asennusohjeet.
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta
ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä
suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
16
Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan,
jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
Ilmasto-
luokka
Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – +32 °C
N +16 °C – +32 °C
ST +16 °C – +38 °C
T +16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta taataan
vain määritetyllä lämpötilavälillä. Jos
laitteen asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite
kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Korkeus mm 1219
Leveys mm 540
Syvyys mm 550
Jännite V 230 - 240
Taajuus Hz 50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä kaikki materiaalit, joissa on symboli . Hävitä
kaikki pakkausmateriaalit oikeaoppisesti ympäristön ja
tulevien sukupolvien suojelemiseksi. Symbolilla
merkittyjä sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana. Hävitä kaikki sähkölaitteet soveltuvissa
paikallisissa jätekeräyksissä, paikallisen jätepalvelun
avulla tai viemällä ne kierrätyskeskuksiin.
17
Innehåll
Säkerhetsinformation 18
Säkerhetsinstruktioner 19
Användning 20
När produkten används första gången 20
Daglig användning 21
Råd och tips
21
Skötsel och rengöring 22
Felsökning 22
Installation 24
Tekniska data 25
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats
för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och av
personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått instruktioner och/
eller tillsyn när det gäller säker användning av apparaten och att de förstår
de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på
lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av
boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i
inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de
inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
18
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt
bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig person får
installera den här produkten.
Ta bort förpackningen och transportbultarna.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten
till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar
eller hällar.
Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.
Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
Montera inte den här produkten i områden som är
för fuktiga eller för kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten
för att inte repa golvet.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
Hushållsapparaten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten
från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd
VARNING! Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i
produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att
det är lämpligt.
Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den
innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas är
lättantändlig.
Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
Inre belysning
Lamptypen i den här produkten är inte lämplig som
rumsbelysning.
19
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll och
fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och
rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps
igen kommer avfrostat vatten att samlas på
produktens botten.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs
in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som
är nära värmeväxlaren.
Användning
Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög
inställning.
Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida temperaturreglaget
till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i
produkten beror på:
rumstemperatur,
hur ofta dörren öppnas,
mängden matvaror som förvaras,
produktens placering.
1. Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna
för att erhålla låga kylnivåer.
2. Vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att få höga kylnivåer.
FÖRSIKTIGHET! Om produkten är
inställd på en låg temperatur och
omgivningstemperaturen är hög eller full
med matvaror, kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att frost bildas
på baksidan. I detta fall måste
temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
När produkten används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att
ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
20
/