EINHELL PXC TE-RS 18 Li-Solo (4462010) Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
PXC TE-RS 18 Li-Solo (4462010)
Tüüp
Kasutusjuhend
TE-RS 18 Li-solo
Art.-Nr.: 44.620.10 I.-Nr.: 11016
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-excentersliber
S Original-bruksanvisning
Batteridriven excenterslip
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-epäkeskohiomakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторная эксцентриковая
шлифовальная машинка
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 1Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 1 10.01.2017 15:17:2210.01.2017 15:17:22
- 2 -
2
2
4
3
1
3
a
1
2
5
7
6
2
b
4
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 2Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 2 10.01.2017 15:17:2210.01.2017 15:17:22
- 3 -
4
6
7
6
7
d
e
5
5
c
6
8
I
1
9
–+
0
3
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 3Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 3 10.01.2017 15:17:2410.01.2017 15:17:24
- 4 -
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 4Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 4 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 5 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Skladování akumulátorů pouze v suchých místnostech s teplotou okolí od +10°C do +40°C.
Akumulátory skladujte pouze v nabitém stavu (min. 40% nabité). (Nejsou součástí dodávky!)
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 5Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 5 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 6 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Popis přístroje (obr. 1/8)
1. Za-/Vypínač
2. Adaptér odsávání prachu
3. Regulátor otáček
4. ček na zachytávání prachu
5. Vibrační deska
6. Akumulátor (není součástí dodávky)
7. Nabíječka (není součástí dodávky)
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Excentrická bruska
ček na zachytávání prachu
1x adaptér odsávání prachu
Originální návod k použití
Bezpečnostní pokyny
3. Formålsbestemt anvendelse
Přístroj je vhodný na broušení dřeva, kovů, plastů
a podobných materiálů za použití příslušného
brusného papíru. Přístroj není vhodný pro
broušení zamokra.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
4. Tekniske data
Zdroj napětí motoru: ...............................18 V d.c.
Otáčky na volnoběh: ...............7000–11000 min
-1
Brusná plocha: ................................... 125 mm
Velikost brusného papíru (suchý zip): . 125 mm
Průměr kmitavého okruhu: ......................... 2 mm
Hmotnost: ..................................................1,2 kg
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 6Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 6 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 7 -
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
.............................. 74,3 dB(A)
Usikkerhed K
pA
............................................. 3 dB
Lyde ektniveau L
WA
............................ 85,3 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Svingningsemissionstal a
h
= 5,33 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Omezte pracovní dobu!
Přitom je třeba zohlednit všechny části pra-
covního cyklu (například doby, ve kterých je
elektrický přístroj vypnut, a takové, ve kterých je
přístroj zapnut, ale běží bez zatížení).
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-
vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
5. Před uvedením do provozu
Varování!
Než začnete na přístroji provádět nastavení, vždy
z něj vyjměte akumulátor.
Před uvedením akumulátorového přístroje do pro-
vozu si bezpodmínečně přečtěte tyto pokyny:
Akumulátor nabíjejte dodanou nabíječkou.
Prázdný akumulátor je nabitý po cca 0,5–1
hodině.
5.1 Montáž adaptéru na odsávání prachu
(obr. 2 / pol. 2)
Adaptér na odsávání prachu (2) nasaďte podle
obr. 2 na přípojku odsávání prachu (a). Adaptér
na odsávání prachu spojte s vhodným zařízením
na odsávání prachu.
5.2 Montáž sáčku na zachytávání prachu
(obr. 3/pol. 4)
ček na zachytávání prachu (4) nasaďte
lehkým otáčením na adaptér na odsávání
prachu (2) maximálně po zářez (b) tak, jak je
znázorněno na obr. 3.
K odsávání prachu dochází přímo přes brus-
ný papír a vibrační desku (5) do sáčku na
zachytávání prachu (4).
Pokud chcete sáček na zachytávání prachu
opět odstranit, současně jím otáčejte a
zatáhněte za něj.
Pozor!
Používání boxu na zachytávání prachu nebo
zařízení na odsávání prachu je ze zdravotních
důvodů bezpodmínečně nutné.
5.3 Upevnění brusného papíru pomocí su-
chého zipu (obr. 4)
Používejte pouze brusný papír s odpovídající-
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 7Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 7 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 8 -
mi rozměry a vhodným děrováním!
Položte brusný papír na vibrační desku (5)
tak, jak je znázorněno na obr. 4. Dbejte na to,
aby děrování souhlasilo s vibrační deskou.
Brusný papír se při vyjímání jednoduše stáh-
ne.
6. Obsluha
6.1 Nabíjení LI akumulátorového článku (obr.
5-6)
1. Akumulátorový článek (6) vytáhněte z rukoje-
ti, přitom stlačte postranní západkové tlačítko
(C) směrem dolů.
2. Porovnejte, zda souhlasí síťové napětí uve-
dené na typovém štítku se síťovým napětím,
které je k dispozici. Zastrčte síťovou zástrčku
nabíječky (7) do zásuvky. Zelená LED začne
blikat.
3. Zastrčte akumulátor do nabíječky.
V bodě 10 (Indikace nabíječky) naleznete tabulku
s významem indikace LED na nabíječce.
Pokud by nabíjení akumulátorového článku neby-
lo možné, zkontrolujte:
zda je v zásuvce síťové napětí,
zda je bezvadný kontakt na nabíjecích kon-
taktech nabíječky.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akku-
pack‘en, bedes du indsende
ladeaggregat og ladeadapter
samt akku-pack‘en
til vores kundeservice.
V zájmu dlouhé životnosti akumulátoru, byste se
měli starat o včasné nabití LI akumulátorového
článku. To je v každém případě třeba tehdy, když
zjistíte, že výkon akumulátorového přístroje klesá.
6.2 Indikace kapacity akumulátoru (obr. 7/
pol. d)
Stiskněte spínač indikace kapacity akumulátoru
(e). Indikace kapacity akumulátoru (d) signalizuje
stav nabití pomocí 3 LED.
Všechny 3 LED svítí:
Akumulátor je plně nabitý.
2 nebo 1 LED svítí
Akumulátor disponuje dostatečným zbytkovým
nabitím.
1 LED bliká:
Akumulátor je prázdný, akumulátor znovu nabijte.
Všechny LED blikají:
Akumulátor byl hluboce vybit a je defektní. Defekt-
ní akumulátor se již nesmí používat a nabíjet!
6.3 Zapnutí / vypnutí (obr. 8 / pol. 1)
Pro zapnutí přístroje se musí provozní spínač
(1) přepnout z „0“ na „1“.
Pro vypnutí přístroje se musí provozní spínač
(1) přepnout z „1“ na „0“.
6.4 Regulátor otáček (obr. 9/pol. 3)
Otáčením regulátoru otáček (3) můžete předvolit
počet otáček.
Směr plus: vyšší počet otáček
Směr mínus: nižší počet otáček
6.5 Práce s excentrickou bruskou:
Brusný talíř nasadit celou plochou.
Přístroj zapněte a mírným tlakem provádějte
po obrobku krouživé nebo příčné a podélné
pohyby.
Pro hrubé broušení doporučujeme hru-
bou, pro jemné broušení jemnější zrnitost.
Nejvhodnější zrnitost lze zjistit provedením
zkušebního broušení.
Pozor!
Prachy vznikající při práci s nástrojem mohou být
zdraví škodlivé:
Při broušení noste vždy ochranné brýle a pra-
chovou masku.
Všechny osoby, které s přístrojem pracují
nebo vstupují na pracoviště, musí nosit
ochrannou masku proti prachu.
Na pracovišti se nesmí jíst, pít nebo kouřit.
Nesmějí se opracovávat povrchy natřené
olovnatými barvami!
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 8Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 8 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 9 -
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
7.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
7.2 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
k
k
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 9Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 9 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 10 -
10. Visninger på opladeren
Visning
Betydning og påkrævet handling
Rød lysdi-
ode
Grøn lysdi-
ode
Slukket Blinker Standby-modus
Ladeadapteren er sluttet til strømforsyningsnettet og er klar til drift,
batteriet er ikke sat i
Tændt Slukket Opladning
Ladeadapteren lader batteriet op i hurtigladningsmodus.
Slukket Tændt Akkumulatorbatteriet er 85% opladet og klar til brug.
(Opladningstid 1,5 Ah-batteri: 30 min.)
(Opladningstid 2,0 Ah-batteri: 40 min.)
(Opladningstid 3,0 Ah-batteri: 60 min.)
(Opladningstid 4,0 Ah-batteri: 80 min.)
(Opladningstid 5,2 Ah-batteri: 130 min.)
Herefter skiftes om til en skåneladning, indtil fuldstændig opladning er
sket.
(Opladningstid i alt 1,5 Ah-batteri: ca. 40 min)
(Opladningstid i alt 2,0 Ah-batteri: ca. 50 min)
(Opladningstid i alt 3,0 Ah-batteri: ca. 75 min)
(Opladningstid i alt 4,0 Ah-batteri: ca. 100 min)
(Opladningstid i alt 5,2 Ah-batteri: ca. 140 min)
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud af opladeren. Kobl ladeadapteren fra strømforsyning
nettet.
Blinker Slukket Tilpasningsopladning
Opladeren be nder sig i modus for skånsom opladning. Her oplades
batteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og skal bruge mere end
1 t. Det kan have følgende årsager:
- Batteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid, eller der er sket yder-
ligere a adning af et adt batteri (dyba adning)
- Batteriets temperatur ligger ikke inden for det ideelle område mellem
25° C og 45° C.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, batteriet kan stadigvæk oplades.
Blinker Blinker Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Batteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt batteri må ikke længere oplades.
Tag batteriet ud af opladeren.
Tændt Tændt Temperaturfejl
Batteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt (under 0°
C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 10Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 10 10.01.2017 15:17:2710.01.2017 15:17:27
DK/N
- 11 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 11Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 11 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
DK/N
- 12 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Slibetunge, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Slibepapir
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 12Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 12 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
DK/N
- 13 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 13Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 13 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 14 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Förvara batterierna endast i torra utrymmen vars omgivningstemperatur uppgår till +10°C till +40°C.
Förvara batterierna endast i laddat skick (laddade till minst 40 %). (Medföljer ej).
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 14Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 14 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 15 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/8)
1. Strömbrytare
2. Dammsugsadapter
3. Varvtalsreglage
4. Dammsäck
5. Vibrationsplatta
6. Batteri (medföljer ej)
7. Laddare (medföljer ej)
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Excenterslip
Dammsäck
1 st dammsugsadapter
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för slipning av trä, metall
plast och liknande material under förutsättning att
du använder lämpligt slippapper. Maskinen är inte
lämpad för våtslipning.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
4. Tekniska data
Spänningsförsörjning motor ................... 18 V DC
Tomgångsvarvtal ....................7 000-11 000 min
-1
Slipyta: ................................................Ø 125 mm
Slippapprets storlek (kardborryta) .......Ø 125 mm
Svängningskretsdiam. ................................ 2 mm
Vikt .............................................................1,2 kg
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 15Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 15 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 16 -
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
.............................. 74,3 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
............................... 85,3 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Vibrationsemissionsvärde a
h
= 5,33 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Begränsa din arbetstid.
Ta hänsyn till alla moment under användningen (t
ex tider när elverktyget har slagits ifrån, och såda-
na tider när det visserligen har slagits på, men kör
utan belastning).
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Innan du använder maskinen
Varning!
Dra alltid ut batteriet innan du utför inställningar
på maskinen.
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna maskinen:
Ladda det laddbara batteriet med laddaren.
Ett tomt batteri är färdigladdat efter ca 0,5-1
timme.
5.1 Montera dammsugsadaptern (bild 2/pos.
2)
Anslut dammsugsadaptern (2) till dammsugsans-
lutningen (a) enligt beskrivningen i bild 2. Anslut
dammsugsadaptern till en lämplig dammsugsan-
läggning.
5.2 Montera dammsäcken (bild 3/pos. 4)
Vrid fast dammsäcken (4) på dammsugs-
adaptern (2) maximalt till skåran (b) enligt
beskrivningen i bild 3.
Dammet sugs upp direkt genom slippappret
och vibrationsplattan (5) och leds vidare till
dammsäcken (4).
Om dammsäcken ska tas av måste den vri-
das och dras ut samtidigt.
Obs!
Av hälsoskäl är det tvunget nödvändigt att en
dammbehållare eller en dammsugsanläggning
används.
5.3 Fixera slippapper med kardborrfäste (bild
4)
Använd endast slippapper med rätt storlek
och passande hål.
Lägg slippappret på vibrationsplattan (5) en-
ligt beskrivningen i bild 4. Kontrollera att hålen
stämmer överens med vibrationsplattan.
När slippappret ska avlägsnas kan det helt
enkelt dras av.
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 16Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 16 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 17 -
6. Använda maskinen
6.1 Ladda Li-batteriet (bild 5-6)
1. Dra ut batteriet (6) ur handtaget samtidigt
som du trycker ned spärrknappen (C).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspän-
ningen i vägguttaget. Anslut laddarens (7)
stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdio-
den börjar blinka.
3. Skjut fast det laddbara batteriet på laddaren.
Under punkt 10 (Lampor på laddaren) nns en
tabell som förklarar betydelsen av de olika lysdio-
derna på laddaren.
Om batteripaketet inte kan laddas måste du kon-
trollera
att nätspänning finns i vägguttaget.
att det finns fullgod kontakt vid laddningskon-
takterna i laddaren.
Om batteripaketet fortfarande inte kan laddas
måste du lämna in
laddaren och laddningsadaptern
samt batteripaketet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteripaketets livslängd ska bli så lång
som möjligt måste du alltid ladda Li-batteriet i
god tid. Detta är alltid nödvändigt om du märker
att den batteridrivna maskinens prestanda börjar
försvagas.
6.2 Kapacitetsindikering för batteriet (bild 7/
pos. d)
Tryck på knappen för kapacitetsindikering för
batteriet (e). Kapacitetsindikeringen (d) visar bat-
teriets laddningsnivå med tre lysdioder.
Alla tre lysdioder är tända
Batteriet är fulladdat.
2 eller 1 lysdioder är tända
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
1 lysdiod blinkar
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar
Batteriet har djupurladdats och är defekt. Du får
inte längre använda eller ladda ett defekt batteri.
6.3 Slå på/ifrån maskinen (bild 8/pos. 1)
Skjut strömbrytaren (1) från „0“ till „1“ för att
slå på maskinen.
Skjut strömbrytaren (1) från „1“ till „0“ för att
slå ifrån maskinen.
6.4 Varvtalsreglage (bild 9/pos. 3)
Vrid runt varvtalsreglaget (3) för att ställa in varv-
talet i förväg.
Plus-riktning: högre varvtal
Minus-riktning: lägre varvtal
6.5 Använda excenterslipen:
Sätt slipplattan med hela ytan mot materialet
som ska bearbetas.
Slå på maskinen och kör med slipen med
måttligt tryck på materialet i cirkulära eller
längs-/tvärgående rörelser.
För grovslipning rekommenderar vi grovkor-
nigt och för finslipning finkornigt papper. Gör
ett par provslipningar för att ta reda på den
bästa kornstorleken.
Obs!
Damm som uppstår medan du använder verkty-
get kan vara hälsofarligt:
Bär alltid skyddsglasögon och dammfil-
terskydd medan du slipar.
Alla personer som använder maskinen eller
befinner sig vid arbetsplatsen måste bära
dammfiltermask.
Ät inte, drick inte och rök inte på arbetsplat-
sen.
Ytor som har målats med blyhaltiga färger får
inte bearbetas!
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
7.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 17Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 17 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 18 -
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 18Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 18 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 19 -
10. Lampor på laddaren
Indikeringsstatus
Betydelse och åtgärder
Röd lysdiod Grön
lysdiod
Från Blinkar Driftberedd
Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i ladda-
ren.
Till Från Laddning
Laddaren snabbladdar batteriet.
Från Till Batteriet har laddats till 85 % och är klar för användning.
(Laddningstid 1,5 Ah-batteri: 30 min )
(Laddningstid 2,0 Ah-batteri: 40 min )
(Laddningstid 3,0 Ah-batteri: 60 min )
(Laddningstid 4,0 Ah-batteri: 80 min )
(Laddningstid 5,2 Ah-batteri: 130 min )
Därefter kopplar laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats
helt.
(Total laddningstid 1,5 Ah-batteri: ca 40 min)
(Total laddningstid 2,0 Ah-batteri: ca 50 min)
(Total laddningstid 3,0 Ah-batteri: ca 75 min)
(Total laddningstid 4,0 Ah-batteri: ca 100 min)
(Total laddningstid 5,2 Ah-batteri: ca 140 min)
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.
Blinkar Från Anpassningsladdning
Laddaren har ställts in på ett läge för skonsam laddning.
Av säkerhetsskäl laddas batteriet upp långsammare och behöver mer
än 1 timme. Detta kan ha följande orsaker:
- Batteriet har inte laddats på lång tid eller ett tomt batteri har laddats
ur (djupurladdning).
- Batteriets temperatur be nner sig inte inom idealintervallet 25°C till
45°C.
Åtgärd:
Vänta tills batteriet har laddats, batteriet kan ändå laddas.
Blinkar Blinkar Störning
Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet är defekt.
Åtgärd:
Du får inte längre ladda det defekta batteriet.
Ta ut batteriet ur laddaren.
Till Till Temperaturstörning
Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C).
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 19Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 19 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
S
- 20 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 20Anl_TE_RS_18_Li_SPK3.indb 20 10.01.2017 15:17:2810.01.2017 15:17:28
/