ELEKTRO HELIOS BK2759 Kasutusjuhend

Kategooria
Sügavkülmikud
Tüüp
Kasutusjuhend
820 40 70 101019787
BRUKSANVISNING
FRYSBOXAR
BRUGSANVISNING
FRYSEBOKSE
BRUKSANVISNING
FRYSEBOKSER
YTTÖOHJE
SÄILIÖPAKASTIMET
INSTRUCTIONS FOR USE
CHEST FREEZERS
GEBRAUCHSANWEISUNG
TIEFKÜHLTRUHEN
GEBRUIKSAANWIJZING
DIEPVRIESBOXEN
MODE D'EMPLOI
CONGÉLATEURS-BAHUTS
ISTRUZIONE D'USO
CONGELATORI
Dette apparat overholder gældende EF-direktiv
vedrørende radlostøjdæmpning
This appliance conforms with E.E.C. Directive
76/889 relating to radio interference.
Dieses Gerät entspricht den E.E.W.
Richtlinien Nr. 76/889 über Funkstörung.
Dit apparat voldoet aan de E.E.G. richtlijn
76/889 (Radio-en T.V ont stoord)
Cet appareil est conforme à la directive
CEE 76/889, relative à la limitatlon des
perturbations radio électriques.
Qvest 'apparechio é conforme alla direttiva CEE
76/889 ralativo all'eliminazione dei disturbi.
2
3
4
BRUKSANVISNING
VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET
Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd
och varningstexter innan frysboxen installeras och tas i bruk.
Då kommer den att fungera på ett tillfredsställande sätt och
ge störst nytta.
AIIa som använder frysboxen skall vara väl förtrogna med
användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara
bruksanvisningen och låt den följa med frysboxen vi flyttning
eller ägarbyte så att den som använder den kan läsa om olika
funktioner och säkerhetsföreskrifter.
Frysboxen är endast avsett för förvaring av matvaror för
normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisníng.
Används den för andra ändamål kan det finnas risk för
skada på person och egendom.
Frysboxen skall skötas av vuxna Låt inte barn leka med
den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom
anordning för förlängning av den elektriska
anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman.
Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan
försämra produktens funktion och försaka skada på
person och egendom.
Service och reparation skall utföras av AB Elektroservice
eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd
endast reservedelar som tillhandahålls av dessa.
Att göra ändringer i frysboxen kan medföra risk för skada.
Tillräcklig ventilation måsta finnas runt frysboxen så att
inte kompressorn blir överhettad och stannar. Följ
installationsanvisningen.
Se till att anslutningskabeln inte kommer i kläm när
frysboxen installeras eller flyttas.
Stäng alltid av frysboxen och drag ur stickproppen före
rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln.
Tag ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
Starta inte frysboxen omedelbart efter installation.
Kylsystemet behöver stabiliseras. Vänta ca 30 minuter.
Kontrollera att fysboxen fungerar och håller inställd
temperatur 24 timmar efter det att den första gången
startas. Först därefter bör frysboxen tas i bruk för
infrysning.
Is och glasspinnar kan genom sin kyla ge skador om de
äts omedelbart efter de tagits ur frysboxen.
Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor i frysboxen. De
kan sprängas och skada person och egendom. Förvara
aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i
frys.
Frysboxen är tung. Utskjutande metalldelar på ryggsidan
och kanter bakom och under frysboxen kan vara vassa.
Var försiktig när frysboxen flyttas. Handskar bör användas.
Vid skrotning! Tag bort locket innan frysboxen skrotas så
at lekande barn inte blir innestängda i frysboxen. Klipp av
anslutningskabeln så nära frysboxen som möjligt när
boxen tagits ur bruk, Dra ut stickproppen ur vägguttaget
innan kabeln klipps av!
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Frysboxen är endast avsedd för infrysning och förvaring av
Iivsmedel.
UPPSTÄLLNING OCH NÄTANSLUTNING
Se fig. A.
Frysen ansluts till 220-240V växelström. Säkringen
skall vara på 10A trög.
Frysen placeras vågrätt på ettfast underlag, vilande på
alla fyra plastfötterna.
Rummet skall vara torrt och ha lämplig ventilation.
Rumstemperaturen bör normalt inte överskrida +32°C
För de speciella tropikmodellerna får temperaturen
vara högst +43°C.
Frysen får inte placeras för nära någon värmekälla.
START AV FRYSBOXEN
Innan boxen tas i bruk rekommenderar vi att den görs ren
invändigt, Se avsnittet RENGÖRING. När man har
förvissat sig om att spänningen i elnätet motsvarar den
som anges på dataskylten kan boxen anslutas.
Termostatknappen (D) ställs in i ett mellanläge. Låt boxen
vara igång ett par timmar innan matvaror läggs in.
HANDHAVANDE OCH
TEIMPERATURINSTÄLLNING
Termostaten ser till att önskad temperatur upprätthålls i
boxen. Den regleras genom att knappan vrids med ett
mynt som passar i skåran. Se fig. B. Temperaturen i boxen
beror på;
Temperaturen i det rum där boxen stär
Mängden av matvaror i boxen
Hur ofta och hur länge locket öppnas
Den rätta instälningen hittar man genom att mäta
temperaturen på det överste paketet mitt i boxen. Den bör
normalt inte vara varmare än -18°C.
Panel 1, 2, 3, 4, 5.
På de modeller som är utrustade med någon av dessa
paneler, Iyser SIGNAL-lampan (F), när temperaturen i
boxen motsvarar den inställda temperaturen. Lampan
slocknar om boxens temperatur blir varmare än den
inställda temperaturen.
Panel 6, 7.
På de modeller som är utrustade med panel 6 eller 7, lyser
SIGNAL-lampan (F), när temperaturen i boxen motsvarar
den inställda temperaturen.
Lampan blinkar om boxens temperatur blir varmare än den
inställda temperaturen.
Panel 7 och 8 har ett inbyggt akustisk alarm, som sänder
ut ett pipljud i takt med den blinkande signallampan.Vid
alarm kan pipljudet stängas av genom att trycka på
knappen (J). Lampan fortsätter dock att blinka tills dess att
temperaturen i boxen äter svarar mot den inställda
temperaturen.
Panel 8.
På modeller med panel 8 Iyser LINE-lampan (E), när
frysen sätts på.
Alarmlampan i knappen (J) lyser inte när temperaturen i
boxen motsvarar den inställda temperaturen.
Lampan blinkar om boxens temperatur blir varmare än den
inställda temperaturen.
5
Ett alarm kan orsakas as
iläggning av en stor mängd nya varor
att locket har stått öppet för länge
fel i systemet.
På modeller med skyddssköld (H) öppnas denna genom att
skjutas i pilens riktning.
ÖPPNING/STÄNGNING AV LOCKET
Locket har en tätslutande packning som skall hindra
luftfuktighet att tränga in och öka frostbildningen i frysen.
När locket öppnas blir luften i frysen litet varmare, varvid den
utvidgar sig.
Så fort locket stängs kyls luften ögonblickligen av. Det leder
till att ett undertryck bildas, som gör det svårt att åter öppna
locket omedelbart efter stängnìng.
Detta är ett naturligt fenomen, som samtidigt är en
bekräftelse på att lacket är tätt.
Vänta omkring 1-2 minuter, tills undertycket försvunnit, så kan
locket lätt öppnas. Ryck aldrig hårt i handtaget.
INFRYSNING
Det är viktigt att infysning av nya varor sker snabbt, så att
temperaturen hos redan frysta varor bibehålls.
Gör så här vid infrysning av mer än 3-4 kg:
Vrid termastatvredet till läge SUPER, eller om
infrysningstangent (G) finns, ställ den i läge SUPER.
Vid denna inställning arbetar frysen oavbrutet och skapar
därigenom en lämplig köldreserv.
Detta skall göras 6-24 timmar innan de nya varvrna läggs
i boxen - beroende på hur stor mängd som skall frysas in.
Lägg varorna i boxen och behåll läge SUPER i ytterligare
24 timmar.
Därefter ställs boxen åter in på den inställning sam ger
normal förvaringstemperatur, -18°C.
PAKETERING OCH PLACERING
Varorna skall vara kalla (högst rumstemperatur).
De skall vara luft- vch fukttätt emballerade som skydd mot
uttorkning.
De nya varorna placeras nära intill boxens kylda sidoytor
samtidigt som man ser till att de inte kommer i kontakt
med redan infysta varor.
Fyll aldrig boxen högra up än till 5 mm under innerboxens
överkant.
VARNING!
Lägg inte flaskor i boxen för avkylning. Vätskan fryser då
till is och spränger flaskan.
KAPACITET
Frysens infrysningskapacitet finns angiven på dataskylten
(fig. C) i kg per 24 timmar. Denna mängdangivelse bör inte
överskridas eftersom infrysningstiden då förlängs.
OBS! Den angivna infrysningskapaciteten kan utnyttjas helt
när man vid tillfälfe skall frysa in en större mängd färska
varor. Om man däremot dagligen fryser in större mängder
nya varor sätts den angivna kapaciteten ned med cirka 1/3.
ALMÄNNA RÅD
Observera att frysförvaringstidan är olika lång för olika
Iivsmedel.
När det gäller förvaring av kommersiellt djupfrysta varor
skall tillverkarens rekommendation alltid följas.
AVFROSTNING
Isbildning på boxens insidor kan inte helt undvikas.
Frosten uppkommer genom att luftens fuktighet söker sig
till boxens kalla ytor.
Locket skall därför inte öppnas i onödan och aldrig
lämnas öppet. Ett tunnare rimfrost- eller islager försäm rar
inte boxens funktion, men när rimfrost - eller islagret blivit
10-15 mm tjockt bör boxen frostas av. Stäng av strömmen.
Tag ur varorna och placera dem på en kall plats, Lös frost
kan med försiktighet skrapasav med en plastskrapa,
Använd aldrig kniv eller andra skarpa verktyg.
Avfrostningen kan påskyndas genom att pläcera skålar
med hett vatten i boxen. Locket öppnas efter ett tag och
lossade isblock avlägnas försiktigt. Smältvattnet kan
samlas i en skål, som visas i fig. N.
Påskynda inte avfrostningen med annan värmekälla än
hett vatten, då boxen annars kan ta skada.
RENGÖRING
Boxen tvättas in- och utvändigt med ljummet vatten och
oparfymerat diskmedel.
Locket stängs och stickproppen sätts i. Efter 10-20 minuter
kan varorna läggas tillbaka i boxen.
OM BOXEN INTE ANVÄNDS
Stäng av strömmen och dra ur stìckproppen.
Töm boxen på varor.
Gör ren boxen enligt ovan.
Lämna locket på glänt.
OM BOXEN INTE FUNGERAR
TILLFREDSSTÄLLANDE
Undersök följande innaen service tillkallas:
Att stickproppen sitter i ordentligt och att det finns
ström.
Att säkringen i elcentralen är hel.
Att det inte är strömavbrott.
Att termostaten är rätt inställd.
Att locket är ordentlig stängt.
Att boxen inte står för nära en värmekälla.
Att ett för tjockt frost- eller islager inte bildats.
Om kompressvrn gör upprepade startförsök utan resultat
skall boxen stängas av i cirka 20 minuter. Sätt sedan åter
på strömmen. Gör inga andra ingrepp i boxen. Felaktiga
åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel.
Att frysen kan kännas varm på utsidan är helt normalt.
Detta beror på att värmen från frysprocessen avges via
ytterhöljet.
Denna värme hindrar samtidig uppkomst av fukt, som
skulle kunna leda till rostangrepp.
OBS! Öppna inte locket vid strömavbrott.
BELYSNING I BOXEN
Um lampan skall bytas på någon av de modeller som har
belysning i boxen, lassas lampglaset enligt fig. M.
Vid lampbyte skall samma typ av lampa användas: Max
15W.
Byt aldrig lampa utan att först ha dragit ur stickproppen.
6
TILLBEHÖR
Vissa modeller är försedda med trådkorgar och lås, Korgarna
är avsedda för förvaring av redan infrysta varor. Handtagen
kan ställas i två lägen, så att korgen antingen kan placeras
nedtill i boxen eller hängas på karmlisten. Se fig. L.
Låsets funktion framgår av fig. K.
VIKTIGT! När låset inte används, bör nyckeln alltid förvaras
oåtkomligt för barn.
SERVICE OCH RESERVDELAR
I Sverige gäller av EHL antagna serviceåttaganden, Se "EHL-
91-köpdokument" som tillhandahålls av säljaren.
Service och reservdelar till frysboxen får du via
återförsäljaren eller AB Elektroservice (se
"Hushållsmaskiner" i telefonkatalogens Gula sidor). När du
beställer service eller reservdelar bör du veta frysboxens
produktnummer och modellbeteckning. Uppgifterne står på
boxen dataskylt på baksidan. Skriv upp dem här, så finns de
till hands när du behöver dem.
Kom i håg att spara kvitto och EHL-91 Köpdokument.
Modell:
Produktnummer:
Inköpsdatum:
EXTRA TILLBEHOR
Lås och extra trådkorgar kan köpas som extra tillbehör hos
återförsäljaren.
Fig. P och Q visar hur många som får plats i de olika
modellerna, Mät boxens längd och sök upp motsvarande box
i figuren, Siffran vvanför boxen anger längden i milimeter.
OBS! Korgarna i den minsta madelien (595 mm) är litet
smalare än korgarna i de andra modellerna.
Handtagen, som monteras på korgarna, finns i brunt och
Ijusgrått.
Vi reserverar oss för ändringar.
VARNING!
VI ANHÅLLER OM ER HJÄLP. Tag bort Iocket innan boxen
skrotas så att ej lekande barn blir inlåsta i boxen.
BRUGSANVISNING
ANVENDELSE
Fryseboksen er beregnet til indfrysning og opbevaring af
madvarer.
OPSTILLING OG NETTLLSLUTNING
Se fig. A.
Fryseren tilsluttes 220-240V vekselstrøm.
Sikringen i elmåleren skal være 10A.
Fryseren placeres vandret på et fast underlag, hvilende på
alle 4 plastfødder.
Rummet skal være tørt og passende ventileret.
Rumtemperaturen må normalt ikke overstige +32°C.
For de specielle tropemodeller må rumtemperaturen højst
være +43°C.
Fryseren må ikke placeres for tæt på en varmekilde.
EKSTRA BESKYTTELSE
Denne fryser skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv om der er
tale om udskiftning af en fryser, der ikke tidligere har været
ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at
beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i
køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en
ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975 er
ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-
afbryder, som omfatter den stikkontakt, fryseren skal
forbindes til.
I begge tilfælde skal der,
hvis stikkontakten er beregnet til en trebenet stikprop,
benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul
isolation skal tilsluttes jordklemmen .
hvis stikkontakten er beregnet til en tobenet stikprop,
benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv
monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation
klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen
går ind i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør
undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet
fryseren.
Elektricitetsrådet anbefaler, at den krævede
ekstrabeskyttelse udføres med HFI-afbryder.
IGANGSÆTNING
Før boksen tages i brug, anbefales det at rengøre boksen
indvendig. Se afsnittet: RENGØRING.
Når man har sikret sig, at spændingen i stikkontakten
svarer til angivelsen på dataskiltet, kan boksen tilsluttes.
Termostatknappen (D) stilles i en mellemposition. Lad
boksen køre nogle timer, inden varerne lægges i.
BETJENING OG
TEMPERATURREGULERING
Termostaten sørger for at holde den ønskede temperatur i
boksen. Den reguleres ved at dreje knappen med en
mønt, der passer i rillen. Se fig. B.
Temperaturen i boksen er afhængig af:
Temperaturen i rummet, hvori boksen er placeret.
Mængden af madvarer i boksen.
Hvor ofte og hvor længe låget åbnes.
Den rigtige indstilling findes ved at måle temperaturen på
den øverste pakke midt i boksen. Den bør normalt ikke
være varmere end -18°C.
Panel 1, 2, 3, 4, 5.
På modeller, der er udstyret med et af de viste paneler, lyser
SIGNAL-lampen (E), når temperaturen i boksen svarer til
termostatindstillingen.
Bliver temperaturen i boksen varmere end
termostatindstillingen, slukker lampen.
Panel 6, 7.
På modeller, der er udstyret med et af disse paneler, lyser
SIGNAL lampen (F), når temperaturen i boksen svarer til
termostatindstillingen.
Bliver temperaturen i boksen varmere end
termostatindstillingen, blinker lampen.
Panel 7 og 8 har indbygget en akustisk alarm, der udsender
en bippelyd i takt med den blinkende signallampe.
Ved alarm kan bippelyden bringes til ophør ved at trykke på
knappen (J). Lampen fortsætter dog med at blinke, til
temperaturen igen svarer til termostatindstillingen.
7
Panel 8.
På modeller med dette panel lyser LINE-LAMPEN (E), når
der tændes for fryseren.
Alarmlampen i knappen (J) er slukket, når temperaturen i
boksen svarer til termostatindstillingen.
Bliver temperaturen i boksen varmere end
termostatindstillingen, blinker lampen.
Årsagen til alarmvisning kan være:
Ilægning af en stor portion nye varer.
Låget har stået åbent for længe.
Fejl i systemet.
På modeller, der er forsynet med skydeskjoldet (H), åbnes
dette ved at skubbe det i pilens retning.
ÅBNING/LUKNING AF LÅGET
Låget har en tætsluttende pakning, der skal forhindre
fugtighed fra luften at trænge ind og forøge rimafsætningen i
fryseren.
Når läget åbnes, bliver luften i fryseren lidt varmere, hvorved
den udvider sig.
Så snart låget lukkes, nedkøles luften øjeblikkelig. Det
bevirker, at der opstår et undertryk, som vanskeliggør åbning
af låget, umiddelbart efter det er lukket.
Dette er et naturligt fænomen, der samtidig bekræfter, at
låget lukker tæt.
Vent f.eks. 1-2 minutter til undertrykket er ophævet, og låget
kan åbnes med et let træk. Ryk aldrig voldsomt i håndtaget.
INDFRYSNING
Det er vigtigt, at indfrysning af nye varer sker hurtigt, samtidig
med at temperaturen hos de i boksen værende varer
bibeholdes.
Ved indfrysning af mere end 3-4 kg gøres følgende:
Drej termostaten frem til SUPER, eller hvis tasten (G)
findes, trykkes denne til SUPER.
Ved denne indstilling arbejder fryseren uafbrudt og skaber
derved en passende kuldereserve.
Dette gøres 6-24 timer inden de nye varer lægges i
boksen -alt efter, hvor stor en mængde, der skal fryses.
Læg varerne i boksen og lad denne arbejde på SUPER i
yderligere 24 timer.
Derefter stilles igen tiibage til den stilling, der giver normal
opbevaringstemperatur på -18°C.
INDPAKNING OG PLACERING
Varerne skaf være kolde (højst rumtemperatur).
De skal være luft- og fugttæt emballeret for at undgå
udtørring.
De nye varer placeres tæt mod boksens kolde sideflader,
samtidig med at de holdes fri for berøring med de i
forvejen nedfrosne varer.
Fyld aldrig boksen mere end til 5 mm under kanten at
inderbeholderen.
Læg aldrig flasker til afkøling i boksen, da væsken kan
sprænge flasken, når indhoidet fryser til is.
KAPACITET
Fryserens indfrysningskapacitet er angivet på dataskiltet
(fig. C) i kg/24 timer. Denne mængdeangivelse bør ikke
overskrides, da indfrysningstiden derved forlænges.
OBS! Den angivne indfrysningskapacitet kan udnyttes fuldt ud,
når der af og til skal indfryses en større mængde friske varer.
Hvis fryseren derimod daglig tilføres store mængder nye
varer til indfrysning, nedsættes den angivne kapacitet med
ca. 1/3.
TIL PRØVEINSTANS
Afprøvning skal foretages i henhold til ISO standard for
bestemmelse af frysekapacitet og måling af
opbevaringstid ved strømsvigt. Plan over placering af
prøvepakker rekvireres direkte hos producenten.
ALMENE RÅD
Vær opmærksom på, at opbevaringstiden for de
forskellige madvarer overholdes.
Når det gælder opbevaring af færdigkøbte
dybfrostvarer, bør fabrikantens anvisninger altid følges.
AFRIMNING
Rim på boksens indvendige sider kan ikke undgås. Rimen
opstår ved, at luftens fugtighed søger mod boksens kolde
flader.
Låget bør derfor ikke åbnes unødigt og aldrig efterlades
åbent. Et tyndt lag rim eller is generer ikke boksens
funktion, men når rim- eller islaget er blevet 10-15 mm tykt,
bør boksen afrimes. Strømmen afbrydes. Varerne tages
ud og anbringes et køligt sted, Løs rim kan med
forsigtighed skrabes af med en plastskraber. Anvend
aldrig kniv eller andet skarpt værktøj.
Afrimningen kan fremskyndes ved at anbringe en eller
flere skåle med varmt vand i boksen. Låget åbnes efter en
tid, og det løsnede islag fjernes forsigtigt. Smeltevandet
kan opsamles i en skål som vist på fig. N.
Fremskynd aldrig afrimningen med anden varmekilde end
varmt vand, idet man ellers kan beskadige boksen.
RENGØRING
Boksen vaskes ind- og udvendig med lunkent vand tilsat et
uparfumeret opvaskemiddel.
Efter aftørring indgnides tætningslisten med uparfumeret
talkum på hængselsiden.
Låget iukkes og strømmen tilsluttes. Efter 10--20 minutter
kan varerne lægges tilbage i boksen.
HVIS FRYSEREN IKKE ANVENDES
Afbryd strømmen og tag stikket ud.
Tøm boksen for varer.
Gør boksen ren som ovenfor beskrevet.
Lad låget stå på klem.
HVIS FRYSEREN IKKE FUNGERER
TILFREDSSTILLENDE
Undersøg følgende, inden servicemontør tilkaldes:
Om stikket sidder rigtigt, og der er tændt for strømmen.
Om sikringen i elmåleren er i orden.
Om der er strømafbrydelse.
Om termostatknappen er rigtigt indstillet.
Om låget er ordentligt lukket.
Om fryseren står for tæt på en varmekilde.
Om der er opbygget et for kraftigt rim- og islag.
8
Hvis kompressoren gør gentagne startforsøg uden resultat,
afbryd da strømmen. Vent i ca. 20 min. og tilslut så igen
strømmen. Gør ikke andre indgreb. Forkert fremgangsmåde
kan føre til personskade eller fremkalde yderligere
funktionsfejl.
At fryseren undertiden kan føles varm på ydersiden er helt
normalt. Dette skyldes, at varmen fra fryseprocessen afgives
fra yderkappen. Denne varme hindrer samtidig fugtnedslag,
der ellers kunne give anledning til rustdannelser.
NB! Ved strømafbrydelse bør låget ikke åbnes.
LYS I BOKSEN
Hvis pæren skal udskiftes på en af de modeller, der har lys i
läget, klemmes lampeglasset af som vist på fig. M.
Ved udskiftning af pæren, skal samme type anvendes: Max
15 W.
Skift aldrig pæren, uden først at have taget stikproppen ud.
TILBEHØR
Visse modeller er udstyret med trådkurve og lås. Kurven er
beregnet til opbevaring af allerede nedfrosne varer.
Håndtagene kan stilles i 2 stillinger, så kurven enten kan
placeres ned i boksen eller hænge på karmlisten. Se fig. L.
Låsens funktion fremgår af fig. K.
VIGTIGT! Også hvis låsen ikke anvendes, bør nøglen altid
anbringes på et for børn utilgængeligt sted.
GARANTI
Denne gælder 1 år fra den dokumenterede købsdato (gem
købsnotaen). Garantien dækker fabrikationsfejl, der måtte
fremkomme ved normal brug i privat husholdning i Danmark.
Garantien dækker materialer, transport og arbejdsløn.
For Færøerne og Grønland gælder særlige regler.
FORBEHOLD
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre
årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en
forudsætning, at reparation ikke er forsøgt udført af andre
end Elring Service A/S.
Garantien dækker ikke uberettiget tilkaldelse af service.
Kontrollér derfor først punkterne under afsnittet »Hvis
fryseren ikke fungerer tilfredsstillende«.
SERVICE
Telefonnummeret på det nærmeste Elring Service Center
findes i den lokale telefonbog under »Husholdningsartikler«.
Ved henvendelsen apgives model, produkt-nr. og serie-nr.
Disse oplysninger står på dataskiltet (fig. C).
EKSTRA TILBEHØR
Lås og trådkurve kan hos forhandleren købes som ekstra
tilbehør.
Fig. P og Q viser, hvor mange de enkelte modeller kan
rumme. Mål boksens længde og find den tilsvarende boks på
tegningen.
Tallet over boksen angiver længden i millimeter.
NB! Kurvene i den mindste model (595 mm) er lidt smallere
end kurvene i de øvrige modeller.
Håndgrebene til påsætning på kurvene fås i farverne brun og
lysegrå.
Ret til ændringer forbeholdes.
BRUKSANVISNING
BRUKSOMRÅDE
Fryseboksen er beregnet til innfrysning og oppbevaring av
matvarer.
OPPSTILLING OG NETTILSLUTNING
Fryseren tilsluttes 220 V - 240 V vekselstrøm. Sikringen
i elmåleren skal være 10 A.
Fryseren plasseres vannrett på et fast underlag,
hvilende på alle 4 plastføtter.
Rommet skal være tørt og passende ventilert.
Romtemperaturen må normalt ikke overstige +32° C.
For de spesielle tropemodellene må romtemperatu ren
høyst være + 43° C.
Fryseren må ikke plasseres for tett på en varmekilde.
IGANGSETTING/OPPSTARTING
Før boksen tas i bruk, anbefales det å gjøre ren boksen
innvendig. Se avsnitt: Rengjøring.
Når man har sikret seg at spenningen i stikkontakten
svarer til angivelsen på dataskiltet, kan boksen tilsluttes.
Termostatknappen (D) stilles i en mellomposisjon. La
boksen gå noen timer før varene legges i.
BETJENING OG
TEMPERATURREGULERING
Termostaten sørger for å holde den ønskede temperatur i
boksen. Den reguleres ved å vri knappen med en mynt
som passer i rillen. Se fig. B.
Temperaturen i boksen er avhengig av:
Temperaturen i rommet, hvor boksen er plassert.
Mengden av matvarer i boksen.
Hvor ofte og hvor lenge Iokket er åpent.
Den riktige innstilling finnes ved å måle temperaturen på
den øverste pakken midt i boksen. Deri bør normalt ikke
være varmere enn -18° C.
Panel 1, 2, 3, 4, 5.
På modeller som er utstyrt med et av de viste panel, lyser
SlGNAL-lampen (E), når temperaturen i boksen svarer til
termostatinnstillingen. Blir temperaturen i boksen høyere
enn termostatinnstillingen, slukker lampen.
Panel 6, 7.
På modeller som er utstyrt med et av disse panel, lyser
SIGNAL-lampen (F), når temperaturen i boksen svarer til
temperaturinnstillingen. Blir temperaturen i boksen høyere
enn temperaturinnstillingen, blinker lampen.
Panel 7 og 8 har innbygget en lydgiver, som ved for høy
temperatur i boksen, sender ut en «bipper-lyd» i takt med
den blinkende signailampen.
Ved alarm, kan varsellyden stoppes ved å trykke på
knappen (J). Lampen fortsetter dog å blinke inntil
temperaturen svarer til termostatinnstillingen.
Panel 8,
På modeller med dette panel lyser LINE-lampen (E), når
det tennes for fryseren.
Alarmknappen (J) er slukket, når temperaturen i boksen
svarer til termostatinnstillingen. Blir temperaturen i boksen
varmere enn termostatinnstillingen, blinker lampen.
9
Årsak til alarmgivning kan være:
Ilegg av en stor mengde nye varer.
Lokket har stått åpent for lenge.
Feil i systemet.
På modeller som er forsynet med beskyttelsesskjold H,
åpnes dette ved å skyve det i pilens retning.
ÅPNING/LUKKING AV LOKKET
Lokket har en tettsluttende pakning, som skal forhindre
fuktighet fra luften å trenge inn og øke rimavsetningen i
fryseren. Når lokket åpnes, blir luften i fryseren litt varmere,
og den utvider seg.
Så snart lokket lukkes, nedkjøles luften øyeblikkelig. Det
fører til at det appstår et undertrykk, som gjør det vanskelig å
åpne lokket umiddelbart etter at det er lukket.
Dette er et naturlig fenomen, som samtidig bekrefter at lokket
er tett.
Vent f.eks. 1-2 minutter til undertrykket har gitt seg, og lokket
kan åpnes med et lett rykk. Rykk aldri voldsomt i håndtaket.
INNFRYSNING
Det er vigtig at innfrysning av nye varer skjer hurtig samtidig
med at temperaturen på varene i boksen holdes vedlike.
Ved innfrysning av mer enn 3-4 kg. gjøres følgende:
Drei termostaten frem til SUPER, eller hvis tasten (G)
finnes, trykk denne til SUPER. Ved denne innstilling
arbeider fryseren uavbrutt og skaper dermed en passende
kuldereserve. Dette gjøres 6~24 timer innen de nye
varene legges i boksen - alt etter hvor stor mengde som
skal fryses.
Legg varene i boksen og la den arbeide på SUPER
ytterligere 24 timer.
Deretter stilles den tilbake i den stillingen som gir normal
oppbevaringstemperatur på -18 °C.
INNPAKKING OG PLASSERING
Varene skal være kalde (høyst romtemperatur)
De skal være luft- og fukttett embalert for å unngå
uttørking.
De nye varene plasseres tett mot boksens kalde sideflater,
samtidig med at de holdes fri for berøring med de tidligere
frosne varene.
Fyll aldri boksen merenn til 5 mm under kanten av den
indre behvlderen.
Legg aldri flaskertil avkjøling i boksen, væsken kan
sprenge flasken, når innholdet fryser til is.
KAPASITET
Fryserens innfrysningskapasitet er angitt på dataskiltet
(fig. C) i kg/24 timer. Denne mengdeangivelse bør ikke
overskrides, da innfrysningstiden dermed forlenges.
OBS! Den angitte innfrysningskapasitet kan utnyttes fullt ut,
når det av og til skal innfryses en større mengde friske varer.
Hvis fryseren derimot daglig tilføres store merigder nye varer
til innfrysing, nedsettes den angitte kapasitet med ca. 1/3.
TIL PRØVEINSTANS
Avprøvning skal foretas i henhold til IS0 standard for
bestemmelse av frysekapasitet og måling av oppbevaringstid
ved strømstans. Plan over plassering av prøvepakker
rekvireres direkte hos produsenten.
ALMENNE RÅD
Vær oppmerksom på at oppbevaringstiden for de
forskjellige matvarer overholdes.
Når det gjelder oppbevaring av ferdigkjøpte dypfrosne
varer, bør produsentens anvisninger alltid følges.
AVRIMING
Rim på boksens innvendige sider kan ikke unngås. Rimet
oppstår ved at luftens fuktighet søker mot boksens kalde
flater. Lokket bør derfor ikke åpnes unødig og aldri
efterlates åpent. Et tynt lag rim eller is forstyrrer ikke
boksens funksjon, men når rim- eller islaget er blitt 10-15
mm tykt, bør boksen avrimes.
Strømmen avbrytes. Varene tas ut og anbringes på et kjølig
sted, eventuelt pakkes inn i avispapir eller tepper. Løs rim
kan med forsiktighet skrapes av med en plastskrape.
Anvend aldri kniv eller annet skarpt verktøy.
Avrimingen kan fremskyndes ved å anbringe en eller ffere
skåler med varmt vann i boksen. Lokket åpnes efter en tid,
og det løsnede islag fjernes forsiktig. Smeltevannet kan
oppsamles i en skål som vist på fig. N. Fremskynd aldri
avrimingen med annen varmekilde enn varmt vann, idet
man ellers kan beskadige boksen.
RENGJØRING
Boksen vaskes inn- og utvendig med lunkent vann tilsatt et
uparfymert oppvaskmiddel. Etter avtørking gnís
tetningslisten inn med uparfymert taikum på hengsefsiden.
Lokket lukkes og strømmen tilsluttes. Efter 15-20 minutter
kan varene legges tilbake i boksen.
HVIS FRYSEREN IKKE ANVENDES
Skru av strømmen og ta ut støpselet.
Tøm boksen for varer.
Gjør boksen ren som ovenfor beskrevet.
La Iokket stå på gløtt.
HVIS FRYSEREN IKKE FUNGERER
TILFREDSSTILLENDE
Undersøk følgende, innen servicemann tilkalles:
Om støpselet sitter godt i og strømmen er skrudd på.
Om sikringen er i orden
Om det er strømbrudd
Om termostatknappen er riktig innstilt
Om Iokket er ordentlig lukket
Om fryseren står for tett inntil en varmekilde
Om det har bygget seg opp et for kraftig rim-og islag
Hvis kompressoren gjør gjenntagne startforsøk uteri
resultat, bryt da strømmen. Vent i ca. 20 min. og tilslutt så
strømmen igjen. Gjør ikke andre inngrep.
Forkjært fremgangsmåte kan føre til personskade eller
fremkalde ytterligere funksjonsfeil.
At fryseren kan føles varm på utsiden, er helt normalt.
Dette skyldes at varmen fra fryseprosessen avgis fra
boksens yttermantel. Denne varme hindrer samtidig
fuktighedsnedslag som ellers kunne ha ført til
rustdannelse.
NB! Ved strømbrudd bør lokket ikke åpnes.
LYS I BOKSEN
Hvis pæren skal utskiftes på en av de modeller som har
lys i lokket, klemmes lampeglasset av som vist på fig. M.
Ved utskifting av pæren, skal samme type anvendes. Max
15 W. Skift aldri pæren, uten først at ha tatt støpslet ut.
10
TILBEHØR
Visse modelier er utstyrt med trådkurver og lås. Kurven er
beregnet til oppbevaring av allerede nedfrosne varer.
Håndtaket kan stilles i 2 stillinger, så kurven enten kan
plasseres nede i boksen eller henge på karmlisten. Se fig. L.
Låsens funksjon fremgår av fig. K.
VIKTIG! Også hvis låsen ikke brukes bør nøkkelen alltid
oppbevares utilgjengelig for barn.
GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER
Garantitiden er 2 år ved forbrukerkjøp og 6 mndr. ved
næringskjøp. Garantivilkårene fremgär av Norske
Elektroleverandørers Landsforenings (NEL's)
leveringsbetingelser, som kan fåes av forhandleren eller
leverandøren. Ved eventuelle reklamasjoner utover 2 års
fristen, gjelder Kjøpslovens bestemmelser.
Kjøper skal dokurnentere kjøpsdato, normalt ved fremvisning
av original kjøpskvittering. Ta godt vare på denne.
Hvis dokumentasjon mangler, vil serviceutøveren vanligvis
kreve kontant oppgjør.
Ved henvendelse til forhandleren eller vår serviceavdeling, vil
De få anvist godkjent serviceutøver.
Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til forhandler
eller vår service/reservedelsavdeling.
NB. Se alltid på apparatets dataskilt og oppgi modell,
produktnummer (prod.no) og serienr. når De bestiller
reservedeler eller service. Se fig C.
EKSTRA TILBEHØR
Lås og trådkurver kan kjøpes hos forhandler som ekstra
tilbehør. Fig. P og Q viser hvor mange de enkelte modeller
kan romme.
Mål boksens lengde og finn den tilsvarende boks på
tegningen. Tallet over boksen angir lengden i millimeter.
NB! Kurvene i den minste model (595 m.m.) er litt smalere
enn kurvene i de øvrige modeller.
Håndtakene til påsetting på kurvene fås i farvene brun og
lysegrå.
Rett til forandringer forbeholdes.
YTTÖOHJE
YTTO
Säiliöpakastin on tarkoitettu elintarvikkeiden pakastamiseen
ja pakasteiden säilyttämiseen.
SÄILIÖN SIJOITTAMINEN JA
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Ks. piirros A.
Säiliöpakastin kytketään 220 V sähköverkkoon. Tarvittava
sulake on 10 A.
Säiliöpakastin sijoitetaan tukevalle alustalle neljän
muovijalkansa varaan.
Tilan on oltava kuiva ja asianmukaisesti ilmastoitu.
Pakastimen normaalin toiminnan takaamiseksi huoneen
lämpötilan tulisi olla 16° - 32 °C.
Säiliöpakastinta ei saa sijoittaa liian lähelle lämpölähdettä.
SÄILIÖN KYTKEMINEN TOIMINTAAN
Pakastin on puhdistettava sisäpuolelta ennen käyttöönottoa.
Katso kohta Puhdistaminen.
Kytke pistotulppa pistorasiaan ja säädä lämpötilan valitsin
(D) keskiasentoon.
Anna pakastimen olla toiminnassa muutama tunti ennen
kuin laitat siihen pakasteita.
TOIMINTA JA LÄMPÖTILANVALINTA
ÄTÖ
Pakastimen lämpötila säädetään kääntämällä lämpötilan
valitsinta (kuva B) haluttuun lukemaan esim. kolikon
avulla. Säiliön sisälämpötilaan vaikuttaa mm:
Sijoituspaikan huoneen lämpötila.
Säiliössä olevien pakasteiden määrä.
Miten usein säiliön kansi avataan ja kuinka kauan sitä
pidetään auki.
Sopiva pakastimen lämpötila saadaan mittaamalla
pakastimen keskiosassa ylimpänä olevan ilman lämpötila,
jonka on normaalisti oltava vähintään -18°C.
Paneeli 1,2,3,4,5.
Niissä malleissa, joissa on yllä olevien kuvien
ohjauspaneelit, palaa merkkivalo (E) tasaisesti, mikäli
lämpötila säifïössä vastaa lämpötilan valitsimen asentoa.
Mikäli lämpötila säiliössä nousee, merkkivalo sammuu.
Paneeli 6, 7.
Niissä malleissa, joissa on paneeli 6 ja 7 esitetyt
ohjauspaneelit, palaa merkkivalo (F) tasaisesti, mikäli
lämpötila säiliössä vastaa lämpötilan valitsimen asentoa.
Mikäli lämpötifa säiliössä nousee, merkkivala alkaa
vilkkua.
ÄÄNIMERKKI
Niissä malleissa, joissa on paneeli 7 ja 8 esitetyt
ohjauspaneelit on myös äänimerkki vilkkuvan merkkivalon
lisäksi. Äänimerkki lakkaa painamalla painiketta (J).
Merkkivalo jatkaa vilkkumista, kunnes lämpötila säiliössä
jälleen vastaa lämpötilan valitsimen asentoa.
Paneeli 8.
Niissä malleissa, joissa on kuvan 8 mukainen
ohjauspaneeli, palaa virran merkkivalo (LINE E), kun säiliö
on kytketty toimintaan.
Mikäli lämpötila säiliössä nousee liian korkeaksi, syttyy
hälytysvalo (ALARM J).
Hälytysvalo saattaa syttyä ja äänimerkki kuulua mm.
seuraavista syistä:
säiliöön on lisätty pakastumaan liian paljon
ruokatarvikkeita.
kantta on pidetty liian kauan auki.
säiliössä on toimintahäiriö.
Eräissä malleissa ohjauspaneelin peittää suoja (H), joka
työnnetään nuolen osoittamaan suuntaan, kun säiliön
säätölaitteita halutaan käyttää.
KANNEN AVAAMINEN/SULKEMINEN
Kannen tiivistelista estää kosteuden pääsyn pakastimeen
ja huurteen muodostumisen laitteen sisäseiniin.
Kantta avattaessa pakastimen sisäilma lämpenee hieman
ja laajenee.
Kun kansi suljetaan, pakastimen sisäilma jäähtyy
välittömästi.
Tällöin voi laitteessa syntyä alipaine, mistä johtuen kantta
on vaikea avata heti sulkemisen jälkeen. Tämä on täysin
normaali ilmiö.
Odota pari minuuttia, kunnes alipaine tasaantuu ja kansi
aukeaa jälleen kevyesti vetämällä. Älä koskaan riuhdo
rajusti kannen kahvasta.
11
PAKASTAMINEN
On tärkeää, että pakastaminen sujuu nopeasti ja että jo
pakastuneet tuotteet lämpenevät mahdollisimman vähän.
Pakastaessasi kerralla yli 3-4 kg, menettele seuraavasti:
Käännä lämpötilan valitsin kohtaan SUPER tai paina
pikapakastuskytkintä SUPER, jolloin keltainen
pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Kytke pikapakastus toimintaan 6-24 tuntia ennen uusien
pakasteiden lisäämistä pakastimeen, riippuen siitä kuinka
suuri määrä aiotaan kerralla pakastaa.
Laita tuotteet säiliöön pakastumaan ja anna
pikapakastuksen olla toiminnassa vielä yhden
vuorokauden ajan.
Kytke tämän jälkeen pikapakastustoiminto pois
toiminnasta. Pakastimessa on nyt normaali
säilytyslämpötila.
PAKASTEIDEN PAKKAAMINEN JA
SIJOITTAMINEN
Pakastettavien ruokatarvikkeiden on oltava kylmiä
(korkeintaan huoneenlämpöisiä).
Pakkaa ruokatarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne eivät kuivuisi.
Sijoita uudet ruokatarvikkeet pakastimen kylmien
sisäseinien viereen ja varmista samalla että ne eivät
pääse kosketuksiin jo pakastuneiden ruokatarvikkeiden
kanssa.
Jätä pakastimen yläreunaan 5 mm tyhjää tilaa.
Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai
pulloja sillä ne saattavat rikkoutua.
PAKASTUSTEHO
Laitteen pakastusteho on merkitty arvokilpeen (kuva C).
Annettu tehoa ei saa ylittää, muussa tapauksessa
pakastusaika pitenee.
Huom! Ilmoitettu pakastusteho pitää paikkansa, kun säiliö on
tyhjä ja halutaan pakastaa suuria määriä. Jos pakastimeen
sitä vastoin päivittäin laitetaan uusia ruokatarvikkeita
pakastumaan, ilmoitettu pakastusteho laskee n. 1/3.
YLEISIÄ NEUVOJA
Huomioi, että eri ruoka-aineilla on erilaiset säilymisajat.
Noudata valmispakasteiden pakkauksissa olevia
säilytysaikoja.
SULATTAMINEN
Pakastimen sisäseiniin muodostuu aina hieman huurretta.
Tähän on syynä pakastimen kylmiin sisäpintoihin tiivistyvä
ilman sisältämä kosteus.
Pakastimen kantta on siksi avattava mahdollisimman vähän
eikä sitä saa jättää auki.
Ohut jääkerros tai huurre ei haittaa pakastimen toimintaa ja
se voidaan helposti poistaa mukana olevalla muovilastalla.
Huom! Älä koskaan poista huurretta veitsellä tai muulla
terävällä esineellä.
Huurre- tai jääkerroksen ollessa 10-15 mm paksu, sulata
pakastin. Sulatus on paras tehdä silloin, kun pakastin on
tyhjillään tai kun se ei ole kovin täysi.
Katkaise virta laitteesta. Ota pakasteet pois, kääri ne esim.
sanomalehteen ja laita ne mahdollisimman kylmään
paikkaan.
Anna pakastimen sulaa jonkin aikaa, avaa kansi ja poista
irronnut jää varovasti. Pohjalle kertyvä sulamisvesi poistetaan
sulamisveden poistoaukon kautta alle asetettuun astiaan.
Sulatuksen jälkeen puhdista pakastimen sisäosa.
Muista laittaa sulamisvesiaukon tulppa takaisin paikalleen.
PUHDISTAMINEN
Ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, irrota pistoke
pistorasiasta.
Pakastin on paras puhdistaa sulatuksen jälkeen ennen
kuin virta kytketään laitteeseen.
Pyyhi pakastimen sisäpuoli kostealla rievulla, käytä
lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Puhdista myös pakastimen korit ennen niiden asettamista
pakastimeen. Älä käytä hankaavia tai voimakkaasti
hajustettuja puhdistusaineita pakastimen sisäosan
puhdistukseen. Nämä vaurioittavat ja naarmuttavat
pakastimen sisäpintoja ja jättävät pakastimeen
voimakkaan hajun.
Pyyhi pakastimen ulkopinnat ja kannen tiiviste kostealla
rievulla, käytä lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
KUN PAKASTIN EI OLE KÄYTÖSSÄ
Katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Tyhjennä pakastin.
Puhdista pakastin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Jätä kansi raolleen.
SÄILIÖN TOIMINTAHÄIRIÖT
Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen:
pistotulppa on kunnolla pistorasiassa,
sulake on ehjä,
sähkökatkos
lämpötilan valitsin on säädetty oikein
kansi on kunnolla kiinni
säiliö on sijoitettu etäälle lämmönlähteistä
säiliössä ei ole liikaa huurretta.
Mikäli ongelma on edelleen ratkaisematta, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä yritä korjata laitetta itse. Ammattitaidottomasti
suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa esine- tai
henkilövahinkoja.
Pakastimen ulkoseinät lämpenevät ajoittain, mikä on
täysin normaali ilmiö. Tämä johtuu siitä, että
pakastuksessa syntyvä lämpö siirtyy ulkovaippaan.
Lämpö estää samalla kosteuden syntymisen ja laitteen
ruostumisen.
Älä avaa säiliöpakastimen kantta sähkökatkoksen tai
häiriön aikana.
SISÄVALO
Kun sisävalon lamppu on vaihdettava poistetaan lampun
suojus piirros M:n osoittamalla tavalla.
Lampunvaihdon yhteydessä, käytä samantyyppistä
lamppua: Max 15 W. Irroita aina pistotulppa ennen kuin
vaihdat lamppua.
LISÄVARUSTEET
Joissakin säiliömalleissa on lisävarusteina korit tai/ja
lukko.
Korin kahvat voidaan kääntää kahteen eri asentoon, katso
kuva L. Korit voidaan sijoittaa joko riippumaan tai ne
voidaan sijoittaa päällekkäin.
Lisää koreja voit hankkia lisävarusteina valtuutetusta
huoltoliikkeestä. Piirroksista P ja Q käy ilmi kuhunkin
malliin mahtuva korimäärä. Mittaa pakastimen pituu ja etsi
vastaava piirros. Pituus on ilmoitettu millimetreinä kunkin
mallin yläpuolella.
Lukon toiminta, katso kuva K.
Huom! Säilytä lukon avain poissa lasten ulottuvilta.
12
TAKUU
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on
saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti
säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan. Ruotsissa ovat voimassa Konsumentköp EHL ja
muut EHL määräykset.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
HUOLTO JA VARAOSAT
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).*
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina
ytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta
ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux
Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622
3300 (Ruotsissa AB Elektroservice).
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä
tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti,
jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min +pvm).
MAAHANTUOJA:
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
Elektro Helios
Teollisuuskatu 1aA
00510 HELSINKI
puh. (09) 39611
INSTRUCTIONS FOR USE
APPLICATION
The chest freezer is intended solely for freenng fresh foods
and storing frozen foods.
INSTALLATION
See fig. A.
After unpacking your freezer, the interior and its accessories
should be washed as described under CLEANING.
The freezer should be located in a dry atmosphere, out of
direct sunlight, and away from extremes of temperature.
The room temperature must not exceed + 32°C, and n the
case of tropical models the room temperature must not
exceed +45°C.
The freezer will be quite heavy when loaded, and must,
therefore, be stood on a firm, sound fioor. It must also be
level, resting evenly on all four feet.
For correct functioning of the cooling system, air must
circulate freely around the freezer. To ensure this, a
space of at least 20 mm should be left free to the left and
behind the cabinet. A space of 50 mm is needed on the
right to ensure air circulation from the compressor
compartment. Do not install the freezer in a small pantry or
in other place with restricted ventilation.
CONNECTING TO THE MAINS
The freezer should be connected to a 220V to 240V Hz
a.c. electricity supply and should be fitted with a 13 amp.
fuse.
Before connecting up, make sure that the voltage supply
of the mains socket corresponds to the specifications on
the data plate (fig. C).
To start the freezer, connect the plug to the socket outlet,
switch on, and turn the thermostat knob to a medium
setting, the super freeze switch G (where fitted) should be
set at NORMAL.
The freezer should be left to operate for a number of hours
before Ioading with food.
WORKING INSTRUCTIONS AND
TEMPERATURE CONTROL
The thermostat will secure the desired temperature nside
the cabnet.
The thermostat can be adjusted by turning the dial with the
aid of a small con fitted into the groove (fig. B).
The cabinet temperature will depend upon,
The temperature of the room where the chest freezer is
located.
The quantity of food placed inside the cabinet.
How often the lid is opened and the length of time it is
left open.
The correct thermostat setting can be found by measurng
the temperature of the food package located at the top and
in the centre of the cabinet.
As a rule, it should not be warmer than - 18°C.
Panel 1,2,3,4,5
On models supplied with one of the shown panels the pilot
light (E) will glow when the temperature inside the box is
equal to the thermostat setting.
If the temperature inside the box becomes warmer than
the thermostat setting, the light will switch off.
Panel 6, 7
0n models supplied with one of these panels, the pilot light
(F) will glow, when the temperature inside the cabinet
corresponds with the setting on the thermostat control. If
the temperature inside the cabinet becomes warmer than
the control setting, the light will flash.
Panel 7 and 8
These panels have an accoustic warning which will bleep
in time with the flashing pilot light.
The bleeping sound can be stopped by pressing the knob
(J). The light, however, will continue to flash until the
temperature corresponds with the thermostat setting.
Panel 8
On models supplied with this panel the LINE- light (E) will
glow when the freezer is switched on.
The warning light in knob (J) is switched off when the
cabinet temperature corresponds with the setting on the
thermostat control.
If the temperature inside the cabinet becomes warmer
than the thermostat control setting, then the light will flash.
24
25
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

ELEKTRO HELIOS BK2759 Kasutusjuhend

Kategooria
Sügavkülmikud
Tüüp
Kasutusjuhend