Husqvarna QB6267K Kasutusjuhend

Bränd
Husqvarna
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
QB6267K
Tüüp
Kasutusjuhend
FI Käyttöohje 2
Astianpesukone
SV Bruksanvisning 22
Diskmaskin
QB6267X
QB6267W
QB6267K
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS...................................................................................................6
4. KÄYTTÖPANEELI...................................................................................................... 7
5. OHJELMAT................................................................................................................7
6. ASETUKSET............................................................................................................... 9
7. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 12
8. KÄYTTÖÖNOTTO.................................................................................................. 13
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.........................................................................................14
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA........................................................................................16
11. HOITO JA PUHDISTUS.........................................................................................17
12. VIANMÄÄRITYS.....................................................................................................19
13. TEKNISET TIEDOT................................................................................................20
ARVOISA ASIAKKAAMME
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme
kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn
moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
www.husqvarna-electrolux.se
2
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö-
tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Yleiset turvallisuusohjeet
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö
liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomaiset käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (Mpa)
Noudata astiaston maksimimäärää 15.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet
ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai
vaakasuoraan asentoon.
Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei kompastuta.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
SUOMI
3
1.2 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä sulaketta: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Vesiliitäntä
Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Ennen laitteen liittämistä uusiin
putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna veden valua,
kunnes se on puhdasta.
Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
www.husqvarna-electrolux.se
4
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota
pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen vedenottoletkun
vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Henkilövahingon vaara.
Laitteen sisällä on lamppu, joka syttyy
ja sammuu luukun avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
Tämän laitteen lamppu ei sovi
huoneiden valaistukseen.
Kun lamppu on vaihdettava, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
SUOMI
5
3. LAITTEEN KUVAUS
5
4
10
9
67
11
12
2
3
1
8
1
Ylin suihkuvarsi
2
Ylempi suihkuvarsi
3
Alempi suihkuvarsi
4
Sihdit
5
Arvokilpi
6
Suolasäiliö
7
Tuuletuskanava
8
Huuhtelukirkastelokero
9
Pesuainelokero
10
Alakori
11
Yläkori
12
Ruokailuvälinekotelo
3.1 TimeBeam
TimeBeam-näyttö heijastuu lattiaan
laitteen luukun alapuolelle.
Kun ohjelma käynnistyy, ohjelman
kesto syttyy.
Kun ohjelma päättyy, 0:00 ja CLEAN
syttyvät.
Kun ajastin käynnistyy, ajanlaskenta ja
DELAY syttyvät.
Jos laitteessa on toimintahäiriö,
virhekoodi syttyy.
www.husqvarna-electrolux.se6
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Virtapainike
2
Näyttö
3
Program -painike
4
Delay -painike
5
MyFavourite -painike
6
TimeSaver -painike
7
Multitab -painike
8
RESET -painike
9
Merkkivalot
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo Kuvaus
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
5. OHJELMAT
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
P1
ECO
1)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
Multitab
P2
AUTOSENSE
2)
Kaikki
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pesu lämpötilalla 45 °C
- 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Multitab
P3
PROZONE
3)
Vaihteleva likai-
suusaste
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pesu lämpötilalla 50 °C
ja 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
Multitab
SUOMI 7
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
P4
PRO
4)
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
Multitab
P5
GLASS
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Arat ruokailuasti-
at ja lasit
Pesu 45 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Multitab
P6
30MIN
5)
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Pesu 60 °C
Huuhtelut
Multitab
P7
PREWASH
6)
Kaikki Esipesu
P8
EXTRA SILENT
7)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Multitab
1)
Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulu-
tuksella. (Tämä on testilaitoksien standardiohjelma).
2)
Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpöti-
lan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3)
Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Erittäin likaiset astiat sijaitsevat
alakorissa ja normaalilikaiset astiat yläkorissa. Alakorin veden paine ja lämpötila on yläkoria korkeampi.
4)
Tämän ohjelman lämpötila on korkeampi huuhteluvaiheessa paremman hygienian saavuttamiseksi.
Huuhtelun aikana lämpötila jää 10 minuutin ajaksi arvoon 70 °C.
5)
Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
6)
Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella astiat, jotta ruokajäämät eivät kiinnittyisi astioihin ja ko-
neeseen muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
7)
Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemisek-
si. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma
1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kesto
(min)
P1
ECO
11 0.961 225
P2
AUTOSENSE
7 - 14 0.6 - 1.4 40 - 150
www.husqvarna-electrolux.se8
Ohjelma
1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kesto
(min)
P3
PROZONE
14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 149
P4
PRO
12.5 - 14.5 1.4 - 1.6 154 - 164
P5
GLASS
12 - 14 0.7 - 0.9 75 - 85
P6
30MIN
10 0.9 30
P7
PREWASH
4 0.1 14
P8
EXTRA SILENT
9 - 10 1.0 - 1.2 219 - 229
1)
Vedenpaine ja lämpötila, energiasyötön vaihtelut, lisätoiminnot ja astioiden määrä vaikuttavat kulutu-
sarvoihin.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot
osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka
löytyy arvokilvestä.
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa voidaan säätää
seuraavia asetuksia:
Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
Toiminnon TimeBeam värivalinta.
Huuhtelukirkastelokeron poistaminen
käytöstä, kun haluat käyttää Multitab-
lisätoimintoa ilman
huuhtelukirkastetta.
Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
Asetukset tallentuvat, kunnes muutat
niitä uudelleen.
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa vasta
sitten, kun näytössä näkyy ohjelman
numero P1.
Kun laite kytketään toimintaan, se on
yleensä ohjelman valintatilassa. Jos näin
ei kuitenkaan käy, voit asettaa ohjelman
valintatilan seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
SUOMI
9
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Veden kovuus
Saksalainen jär-
jestelmä (°dH)
Ranskalainen
järjestelmä
(°fH)
mmol/l Clarken jär-
jestelmä.
Vedenpehmenti-
men asetus
47 - 50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 2
<4 <7 <0,7 < 5
1
2)
1)
Tehdasasetus.
2)
Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja , kunnes merkkivalot , ,
, ja alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta .
Merkkivalot
, , ja
sammuvat.
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim. = taso 5.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkastelokero
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
www.husqvarna-electrolux.se
10
ja , kunnes merkkivalot , ,
, ja alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta .
Merkkivalot
, , ja
sammuvat.
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim. = taso 4.
Huuhtelukirkastetasot ovat 0A
- 6A.
Taso 0 = ei
huuhtelukirkastetta.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkasteen ja
yhdistelmäpesuainetablettien
käyttö
Huuhtelukirkastelokeron
tehdasasetuksena lokero on käytössä.
Tämä tarkoittaa, että
huuhtelukirkastelokero annostelee aina
huuhtelukirkastetta.
Huuhtelukirkastelokero voidaan poistaa
käytöstä, jolloin lokero ei annostele
huuhtelukirkastetta Multitab-
lisätoiminnon ollessa päällä.
Jos huuhtelukirkastelokero on poistettu
käytöstä ja Multitab-lisätoimintoa ei
valita, lokero annostelee
huuhtelukirkastetta.
Kun Multitab-lisätoimintoa käytetään
huuhtelukirkastelokeron ollessa pois
käytöstä, kuivaustulokset eivät
välttämättä ole tyydyttävät.
Kun huuhtelukirkastelokero on poistettu
käytöstä, huuhtelukirkasteen merkkivalo
ei pala Multitab-lisätoiminnon ollessa
päällä.
Huuhtelukirkastelokeron
poistaminen käytöstä
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja , kunnes merkkivalot , ,
, ja alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta .
Merkkivalot , , ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= huuhtelukirkastelokero on
käytössä (tehdasasetus).
3.
Voit muuttaa asetusta painamalla .
= huuhtelukirkastelokero on pois
käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 MyFavourite
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
ja tallentaa eniten käyttämäsi ohjelman.
Voit tallentaa vain 1 ohjelman. Uusi
asetus peruuttaa edellisen.
MyFavourite-ohjelman
tallentaminen
1. Aseta ohjelma, jonka haluat tallentaa.
Voit asettaa ohjelman yhteydessä myös
käytettävissä olevia lisätoimintoja.
2. Paina ja pidä alhaalla -painiketta,
kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
MyFavourite-ohjelman
asettaminen
Paina painiketta .
Merkkivalo MyFavourite syttyy.
Näytössä näkyy ohjelman numero
ja kesto.
Jos lisätoiminnot on tallennettu
ohjelman kanssa, vastaavien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
6.6 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena
SUOMI
11
äänimerkki on pois käytöstä, mutta se
voidaan ottaa käyttöön.
Ohjelman päättymisestä
ilmoittavan äänimerkin
käyttöönotto
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja , kunnes merkkivalot , ,
, ja alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina
Merkkivalot , , ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= Äänimerkki on pois
käytöstä.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla .
= Äänimerkki on käytössä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.7 Värin asettaminen
toimintoon TimeBeam
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
TimeBeam-toiminnon väri voidaan
muuttaa keittiön lattian värin mukaan.
Käytettävissä on useita värejä. TimeBeam
voidaan myös kytkeä pois toiminnasta.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja , kunnes merkkivalot , ,
, ja alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta .
Merkkivalot
, , ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu
edelleen.
Näytössä näkyy numero ja kirjain
C. Numerot viittaavat eri väreihin.
= TimeBeam pois
käytöstä.
3. Muuta väriä painamalla painiketta
toistuvasti.
Eri värit heijastuvat keittiön
lattiaan.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lisätoiminnot
Halutut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos olet
valinnut yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan päällä olevien
lisätoimintojen merkkivalot
jäävät palamaan.
7.2 Multitab
Kytke tämä lisätoiminto toimintaan, kun
käytät suolan, huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen sisältäviä
yhdistelmäpesuainetabletteja. Ne voivat
www.husqvarna-electrolux.se
12
myös sisältää muita pesu- tai
huuhteluaineita.
Tämä lisätoiminto kytkee suolasäiliön
pois käytöstä. Suolan merkkivalo ei syty.
Tämä lisätoiminto kytkee myös
huuhtelukirkasteen annostelun pois
käytöstä, kun huuhtelukirkastelokero on
poistettu käytöstä (huuhtelukirkasteen
merkkivalo ei syty). Jos
huuhtelukirkastelokero kytketään
toimintaan, huuhtelukirkastetta
annostellaan, vaikka Multitab-lisätoiminto
olisi päällä.
Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman
kestoa puhdistus- ja kuivaustuloksien
parantamiseksi
yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä.
Multitab ei ole pysyvä lisätoiminto ja se
tulee valita jokaisen ohjelman
yhteydessä.
Päälle kytkeminen Multitab
Paina painiketta .
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.3 TimeSaver
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 %
lyhyempi.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Päälle kytkeminen TimeSaver
Paina painiketta , vastaava merkkivalo
syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen yhteydessä
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua suolaa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
SUOMI 13
4. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Korroosion vaara. Estä
korroosio käynnistämällä
ohjelma suolasäiliön
täyttämisen jälkeen.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1.
Avaa kansi (C).
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Lisää huuhtelukirkastetta,
kun ilmaisin (A) tulee
kirkkaaksi.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine. Jos käytät
yhdistelmäpesuainetabletteja, kytke
lisätoiminto Multitab päälle.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
www.husqvarna-electrolux.se14
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1.
Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina
-painiketta toistuvasti,
kunnes haluamasi ohjelman numero
näkyy näytössä. Ohjelman numero
näkyy näytössä noin 3 sekunnin ajan,
minkä jälkeen tulee näkyviin
ohjelman kesto.
Jos haluat valita MyFavourite-
ohjelman, paina .
MyFavourite-ohjelmaan
liittyvien lisätoimintojen
merkkivalot syttyvät.
Ohjelman numero näkyy näytössä noin 3
sekunnin ajan, minkä jälkeen tulee
näkyviin ohjelman kesto.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit
lisätä viiveaikaa, mutta et voi muuttaa
valittua ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Kun
suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy
uudelleen keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
SUOMI
15
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt ja luukku
avataan, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.
Sulje vesihana.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset
päivittäisessä käytössä ja ne auttavat
suojelemaan ympäristöä.
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren
suuttimista tuleva vesi kattaa ja pesee
kaikki astiat kokonaan. Varmista, että
astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan.
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Noudata pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO-
ohjelma pesee normaalilikaiset astiat
ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla
veden- ja energiankulutuksella.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Yhdistelmäpesuainetabletit sopivat
yleensä alueille, joiden veden kovuus
on korkeintaan 21 °dH. Jos alueen
veden kovuus on tätä suurempi,
yhdistelmäpesuainetablettien lisäksi
on käytettävä huuhtelukirkastetta ja
suolaa. Jos alueen veden kovuus on
on kuitenkin kovaa tai erittäin kovaa,
suosittelemme käyttämään
konetiskiainetta (jauhe, geeli, tabletit
ilman lisätoimintoja),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä voit valita Multitab-
lisätoiminnon (jos saatavilla). Kyseinen
lisätoiminto parantaa puhdistus- ja
kuivaustuloksia
yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
www.husqvarna-electrolux.se
16
10.4 Korien täyttäminen
Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
Älä aseta astianpesukoneeseen
esineitä, jotka imevät vettä (sienet,
erilaiset kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
Pehmennä astioihin palaneet
ruokajäämät.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Tarkista, että lasit eivät kosketa
toisiaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoteloon.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on astianpesukoneen
suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet
käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori
Vettä voi jäädä laitteen
sivuille ja luukkuun ohjelman
päätyttyä.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
SUOMI
17
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Suihkuvarsien
puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien
reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
ohutpäisellä esineellä.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
www.husqvarna-electrolux.se
18
11.4 Sisätilan puhdistaminen
Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasva-
ja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän
ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
12. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman. Tarkista ennen
valtuutetun huoltopalvelun puoleen
kääntymistä, pystytkö ratkaisemaan
ongelman itse taulukon ohjeita
noudattaen.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Ongelma ja virhekoodi Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole
palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauk-
sen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy .
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai tait-
tumia.
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy .
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittu-
mia.
Ylivuotosuoja on käytössä.
Näytössä näkyy .
Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalve-
luun.
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
SUOMI 19
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät.
Ongelma Mahdollinen ratkaisu
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuh-
telukirkasteen säädin alhaisempaan asentoon.
Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja
ja kuivia vesipisaroita.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä. Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjel-
man lämpötila on alhainen.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablet-
tien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yh-
distelmäpesuainetablettien kanssa.
Katso mahdolliset muut syyt
kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat Leveys / korkeus / syvyys (mm) 596 / 818-878 / 580
Sähköliitäntä
1)
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50
Vedenpaine bar (minimi- ja maksimiarvo) 0.5 - 8
Mpa (minimi- ja maksimiarvo) 0.05 - 0.8
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi
2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti Astiaston koko (henkilöluku) 15
Energiankulutus Päällä (W) 0.99
Energiankulutus Pois päältä (W) 0.10
1)
Katso arvot arvokilvestä.
2)
Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopa-
neelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
www.husqvarna-electrolux.se20
/

See käsiraamat sobib ka