Philips GC2510/02 Kasutusjuhend

Bränd
Philips
Kategooria
triikrauad
Mudel
GC2510/02
Tüüp
Kasutusjuhend
GC2650, GC2640, GC2620, GC2560, GC2530, GC2528, GC2520, GC2510
ENGLISH 6
 12
 18

24
 30
 36

42
 49
 55

61

67

73

80

86

92

98
24

A Piserdusotsik
B Täiteavakaas
C Aururegulaator
O=aurutatriikimine
l=minimaalneaurujuga
;=maksimaalneaurujuga
1=katlakivieemaldamisfunktsioon
D Aurupahvakunupp9
E PiserdusnuppT
F Automaatseväljalülitamisemärgutuli(ainultmudelGC2560)
G Toitejuhe
H Katlakivieemaldajatablett(kõikidelmudelitelv.aGC2522jaGC2510)
I Temperatuurimärgutuli
J Tüübisilt
K Veenõu
L Temperatuuriketasregulaator

Enneseadmekasutamistlugegekasutusjuhendhoolikaltläbijahoidkeallesedaspidiseks.
Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadme andmesildile märgitud pinge vastab
kohalikule toitepingele.
Ühendage seade ainult maandatud pistikupessa.
Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või
kui seade on maha pillatud või lekib.
Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke vigastusi.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see uue vastu vahetada Philipsi, Philipsi volitatud
hooldekeskuses või lihtsalt vastavalt kvalitseeritud isiku poolt, et vältida ohtlikke olukordi.
Ärge jätke elektrivõrku ühendatud seadet järelvalveta.
Ärge kastke triikrauda või laadimisalust, kui see on varustuses olemas, vette.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii
kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav
isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
Triikraua tald võib minna väga kuumaks ja puudutamisel tekitada põletusi.
Ärge laske juhtmel minna vastu tulist triikrauatalda.
Kui olete lõpetanud triikimise või puhastate seadet, kui täidate või tühjendate veenõu või
peate triikraua juurest korraks ära minema, siis keerake aururegulaator asendisse “O”, pange
triikraud kannale seisma ja eemaldage pistik pistikupesast.
Alati asetage ja kasutage triikrauda ning alust, kui on standardvarustuses, kindlal, tasasel ja
horisontaalsel pinnal.
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

SeePhilipsiseadevastabkõikideleelektromagnetilisivälju(EMF)käsitletavatelestandarditele.Kui
seadetkäsitsetakseõigestijakäesolevalekasutusjuhendilevastavalt,onseadettänapäeval
kasutatavateteadusliketeooriatejärgiohutukasutada.


1 Võtke võrgupistik seinakontaktist välja.
-
-
-
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

2 Seadke aururegulaator asendisse O (= kuivtriikimine) (Jn 2).
3 Avage veepaagi täiteava kaas.
4 Kallutades triikrauda, kallake veepaak maksimaalse tasemeni täis (Jn 3).
Kui piirkonnas, kus te elate, on väga kare vesi, soovitame kasutada ainult destilleeritud vett. Ärge
kasutage katlakivist keemiliselt puhastatud vett.
Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise.
Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise ega mingite teiste
keemiliste vahenditega.
5 Sulgege täiteava kaas (klõpsatus).

Esmakasutusel võib triikraud veidi suitseda. See nähtus kaob kiiresti.
1 Pange triikraud kannale ja pöörates ketasregulaatorit vastavasse asendisse, seadistage
triikimistemperatuur (Jn 4).
Kontrolligepesusiltideltesemetesoovitatavaidtriikimistemperatuure:
1 Tehiskiud(ntakrüül,viskoos,polüamiid,polüester)
1 Siid
2 Vill
3Puuvill,lina
Kuiteeitea,millisestvõimillistestmaterjalidestonesevalmistatud,triikigeõige
triikimistemperatuurimääramisekskohta,midaesemekandmiselvõikasutamiselpolenäha.
Siid,villanejasünteetilisedmaterjalid-triikigeriietpahemaltpoolt,etvältidaläikivatekohtade
tekkimist.Plekkideärahoidmiseksärgerakendagepiserdusfunktsiooni.
2 Sisestage pistik maandatud pistikupessa.
3 Pärast temperatuuri märgutule kustumist oodake natuke, enne kui alustate triikimisega.
Märkus: Triikimise ajal süttib märgutuli aeg-ajalt.
Seadme kasutamine

Kontrollige,kasveepaagisonküllaldaseltvett.
1 Seadke temperatuuri ketasregulaator soovitatavasse asendisse (vt peatükki “Temperatuuri
seadistamine”).
2 Seadke aururegulaator vajaliku aurutaseme asendisse (Jn 2).
çminimaalneaurutase(temperatuuriregulaatoronasendites2või3).
émaksimaalneaurutase(temperatuuriregulaatoronasendites3kuniMAX).
Märkus: Triikrauast hakkab auru niipea väljuma, kui vajalik temperatuur on saavutatud.

Kuitemperatuuronliigamadalaks(MINkuni
2)keeratud,siisvõibtriikrauatallastvetttilkuda.

1 Seadke aururegulaator asendisse O (= auruta).
2 Seadke temperatuuri ketasregulaator soovitatavasse asendisse (vt peatükki “Temperatuuri
seadistamine”).
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 25
Omadused
Piserdusfunktsioon
Piserdusfunktsioonivõitekasutadatugevatekortsudekõrvaldamiseksigaltemperatuuril.
1 Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.
2 Triigitava toote niisutamiseks vajutage mitmel korral piserdusnupule (Jn 5).

Tugevaurujugaaitabkõrvaldadavägatugevadkortsud.
Aurupahvakutsaabväljutadavaidsiis,kuiregulaatoron
2jaMAXtemperatuuridevahel.
1 Vajutage ja seejärel vabastage pahvaku nupp (Jn 6).

1 Aurupahvaku funktsiooni võite kasutada ka püstiasendis triikrauaga. Nii on võimalik triikida
volte riidepuul olevatelt rõivastelt, kardinatelt jms (Jn 7).
Ärge kunagi suunake aurujuga inimeste poole.

Selleltriikraualontilgalukustus,mishoiabäratilkadeeraldumisetallaltliigmadalatemperatuurikorral.
Lukustuserakendumiselkuuleteklõpsatust.

Kuiteatavaajajooksulpoletriikraudaliigutatud,siiselektroonilineväljalülitamisefunktsioonlülitab
triikrauaautomaatseltvälja.
Küttekeha väljalülitamisel hakkab väljalülitamise märgutuli automaatselt vilkuma (Jn 8).
Küttekehasisselülitamisekstõstketriikraudaülesvõiliigutagesedakergelt.Automaatneväljalülitamise
märgutulikustub.
1 Kui temperatuuri märgutuli on süttinud, oodake, kuni see kustub, enne kui jätkate triikimist.
2 Kui temperatuuri märgutuli ei põle, on triikraud kasutamiseks valmis.


Kõikidel mudelitel v.a GC2510: katlakivi eemaldamistablett hoiab ära auru väljumisavade
ummistumise. Tablett on püsivalt aktiivne ja seda ei pea vahetama (Jn 9).
Katlakivi eemaldamisfunktsioon kõrvaldab katlakivi osakesed.

Kasutagekatlakivieemaldamisfunktsioonikordkahenädalajooksul.Kuivesionvägakare(ntkui
triikrauatallastväljuvadtriikimiseajalhelbed),eemaldagekatlakivisagedamini.
1 Seadke aururegulaator asendisse O.
2 Valage veepaak vett täis (kuni MAX-tähiseni).
Ärge valage veepaaki kunagi äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.
3 Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse (Jn 10).
4 Sisestage pistik pistikupessa.
5 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik pistikupesast.
,
,
,
26
6 Hoidke triikrauda kraanikausi kohal ja pange aururegulaator katlakivi eemaldamise asendisse
(1). Aururegulaatori vedru tõstab selle natuke kõrgemale.
7 Tõmmake aururegulaatorit ülespoole ja eemaldage see (Jn 11).
8 Hoidke triikrauda kraanikausi kohal ja liigutage seda edasi-tagasi (Jn 12).
Märkus: Aur ja keev vesi väljuvad triikraua tallast. Lisandid ja katlakivi (kui on) loputatakse välja.
9 Kasutage äädikat aururegulaatori nõelalt katlakivi eemaldamiseks, kui seal seda on (Jn 13).
Ärge painutage ega kahjustage aururegulaatori nõela.
10 Pange aururegulaatori nõel tagasi nii, et nõela terav ots oleks täpselt augu keskel ning sobitage
nõela küljel olev nukk vastavasse kanalisse. Vajutage aururegulaatorit allapoole ja pöörake see
asendisse „O” (Jn 14).
11 Kui triikrauas on veel hulgaliselt lisandeid, siis korrake katlakivi eemaldamise toimingut.

1 Ühendage triikraud vooluvõrku ja laske triikraual soojeneda, kuni tald on kuiv.
2 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik pistikupesast.
3 Triikige tallale jäänud veejääkide eemaldamiseks õrnalt mõnda kasutatud riideeset.
Hoidmine
1
Pange aururegulaator asendisse O, eemaldage pistik seinakontaktist ja laske triikraual jahtuda.
2 Puhastage seade ja pühkige katlakivi ja muud jäägid tallalt niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela)
puhastusvahendiga ära.
Hoidke talda siledana: ärge puudutage talda metallesemetega!
Ärge kunagi kasutage küürimiskäsna, äädikat ega teisi kemikaale.
3 Loputage veepaaki korrapäraselt veega ja tühjendage see pärast puhastamist (Jn 15).
4 Kerige toitejuhe ümber juhtme hoidiku (Jn 16).
5 Hoiustamiseks pange triikraud ohutus ja kuivas kohtas alati kannale seisma.

Kasutuskõlbmatut seadet ei tohi olmeprügi hulka visata. Seade tuleb käitlemiseks ametlikku
kogumispunkti viia. See on vajalik keskkonna säästmiseks (Jn 17).

InfopäringudjaküsimusedonvõimalikesitadaPhilipsiveebisaidiwww.philips.comkauduvõi
kohalikkuPhilipsihoolduskeskussepöördudes(telefoninumbrileiategarantiilehelt).Kuiteieriigisei
olehoolduskeskust,pöördugePhilipstoodetekohalikumüüjapoolevõivõtkeühendusPhilipsi
DomesticAppliancesandPersonalCareBVkodumasinateteenindusosakonnaga.
,
 27
Veaotsing
Sellespeatükisontehtudkokkuvõtetihedaminiesinevatestriketest,misvõivadtriikraualesineda.Kui
teileiõnnesturiketomaljõulkõrvaldada,pöördugeomariigiPhilipsiklienditeenindusse.
Häire Põhjus Lahendus
Triikraudon
elektrivõrku
ühendatud,aga
taldonkülm.
Seeonühenduseviga. Kontrolligetoitejuhet,pistikutjapistikupesa.
Temperatuuri
ketasregulaatoronMIN
asendis.
Seadketemperatuuriregulaatornõutud
asendisse.
Triikrauasteitule
auru.
Veepaagiseioleküllaldaselt
vett.
Täitkeveepaak(vtpeatüki“Ettevalmistamine
kasutamiseks”osa“Veepaagitäitmine”).
Aururegulaatoronpandud
asendisse
O.
Seadkeaururegulaatorasendisse
çvõié(vt
ptk„Seadmekasutamine”lõiku„Auruga
triikimine”).
Triikrauataldeiolepiisavalt
kuumja/võiontilgalukusti
funktsioon(ainultteatud
mudelitel)aktiveeritud.
Pangetemperatuuriketasregulaator
aurutamisealale(
2kuniMAX).Asetage
triikraudkannalejaennetriikimahakkamist
oodake,kunitemperatuurimärgutulikustub.
Triikrauasteitule
auruvõi
vertikaalses
asendis(ainult
teatudmudelid)
eituleauru.
Aurupahvakufunktsioonion
lühikeseajajooksulliigatihti
kasutatud.
Jätkaketriikimist,hoidestriikrauda
horisontaalasendisjaoodakenatukeaega,
ennekuikasutateaurupahvakufunktsiooni
uuesti.
Triikrauataldeiolepiisavalt
tuline
Pangetemperatuuriketasregulaator
aurutamisealale(2kuniMAX).Asetage
triikraudkannalejaennetriikimahakkamist
oodake,kunitemperatuurimärgutulikustub.
Katlakivihelbedja
mustusväljuvad
triikimiseajal
tallast.
Karevesitekitabtriikraua
tallaskatlakivihelbeid.
Rakendagemõnedkorradkatlakivi
eemaldamisefunktsiooni(vtpt“Puhastamine
jahooldus”osa“Katlakivi
eemaldamisfunktsioon”).
Punanemärgutuli
hakkabvilkuma
(ainultmudel
GC2560).
Aktiveeritiautomaatne
väljalülitamisefunktsioon(vt
pt“Omadused”osa
“Automaatne
väljalülitamine”).
Automaatseväljalülitamisefunktsiooni
deaktiveerimisekstõstketriikraudakorraksvõi
liigutagesedanatuke.Punanemärgutuli
lõpetabvilkumise.
Kangalejäävad
veetilgad.
Täiteavakaaseiole
korralikultsuletud.
Vajutagekaant,kunikostabklõpsatus.
28
Häire Põhjus Lahendus
Kangalejäävad
veetilgad.
(AinultmudelidGC2640/
GC2620/GC2530/GC2528/
GC2520/GC2510).
Seadistatudtemperatuuron
aurugatriikimiseksliiga
madal.
Pangetemperatuuriketasregulaator
aurutamisealale(
2kuniMAX).Asetage
triikraudkannalejaennetriikimahakkamist
oodake,kunitemperatuurimärgutulikustub.
Pärasttriikraua
mahajahtumistja
hoiukohta
panekuttilgub
tallastvett.
Oletetriikrauapannud
horisontaalasendisse,samal
ajalkuiveepaagisonveel
vett.
Tühjendageveepaakjaseadkepärastseadme
kasutamistaururegulaatorasendisse
O.Pange
triikraudtallaleseisma.
 29
/