OmniMount VFL Kasutusjuhend

Bränd
OmniMount
Kategooria
lameda paneeliga seinakinnitused
Mudel
VFL
Tüüp
Kasutusjuhend
VIDEOBASICS - VFL
تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﻴﺘآ
AR
CN
JP
Bruksanvisning
NO
Talimat Kilavuzu
TR
Руководство По Эксплуатации
RU
Návod Na Obsluhu
SK
Navodila
SL
Naudojimo Instrukcija
LT
Lietošanas Pamācība
LV
Juhend
ET
РъководствоЗаРабота
BL
Monteringsanvisning
SV
Asennusopas
FI
Manual Cu Instrucţiuni
RO
Brugervejledning
DA
Návod K Obsluze
CZ
Kezelési Kézikönyv
HU
Εγχειριδιο Οδηγιων
GK
Manual De Instruções
PT
Instrukcja Obsługi
PL
Benutzerhandbuch
DE
Instructiehandleiding
NL
Manuale Di Istruzioni
IT
Instruction Manual
EN
Manual De Instrucciones
ES
Manuel D’instructions
FR
Obrázek se může od skutečného produktu lišit.CZ
A kép eltérhet a tényleges terméktől.HU
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που
έχετε.
GK
As imagens poderão divergir do produto realPT
Billederne kan variere fra det faktiske produktDA
Rzeczywisty produkt możesię żnić od
przedstawionego na ilustracji.
PL
Abbildung weicht möglicherweise von
tatsächlichem Produkt ab.
DE
De afbeelding kan verschillend zijn van het
eigenlijke product.
NL
L’immagine può non corrispondere al prodotto
effettivo.
IT
Images may differ from actual productEN
El producto real puede variar respecto a la
imagen mostrada.
ES
Le produit réel peut différer de l'illustration.FR
Kuvat voivat erota itse tuotteestaFI
Bilder kan skilja sig från befintlig produktSV
ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗAR
Este posibil ca imaginile să difere faţă de produsul realRO
Възможно е изображенията да се различават от
продукта в действителност
BL
Pildid võivad tegelikust tootest erinedaET
Attēli var aķirties no pašreizējā izstrādājumaLV
Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produktoLT
Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelkaSL
Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.SK
Изображение товара, представленное в этом
документе, может отличаться от реального внешнего
вида товара.
RU
Resimler, gerçek ürünle farklılık gösterebilirTR
Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktetNO
JP
产 不CN
Large Low Profile Wall Mount
10322
ULN #
VFL = L27-10322-CON-021809vG-CC
PN #
Maximum screen size: 63”
Maximum weight 150 lbs - 68 KG
CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED
WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY
DAMAGE MAY OCCUR!
GVERSION
P5
AVERTISMENT! – ROMÂNĂ
AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI,
CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE.
Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări, contactaţi un instalator calificat. Rezidenţii din America de Nord pot contacta serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la
Nu începeţi instalarea sau asamblarea dacă produsul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părţi lipsă. Dacă aveţi nevoie de piese de schimb, contactaţi serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848
sau la [email protected]omnimount.com. Clienţii din străinătate trebuie să contacteze un distribuitor local pentru asistenţă.
Pentru produsele montate pe perete: Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din beton solid. Panourile de lemn sunt pereţi formaţi din panouri de cel
puţin 5 x 10 cm, cu o distanţă maximă între panouri de 60 cm şi o distanţă minimă între panouri de 41 cm şi o izolaţie de 13 mm (pereu uscat, şipcă, ipsos). Pentru instalări personalizate, contactaţi un instalator
calificat. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care montaţi produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard.
Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura/suprafaţa peretelui şi cârligele utilizate la instalare vor suporta în siguranţă sarcina totală.Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcinau nui
ecran CRT.Nu utilizaţi acest produs cu alte aparate decât cele specificate de OmniMount.
Este posibil ca acest produs să conţină părţi mobile. Utilizaţi-le cu atenţie.
NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.
HOIATUS! – EESTI
BRĪDINĀJUMS! – LATVISKI
HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMIST Kui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või
teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil
Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil
[email protected]imount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalsel puitkarkass-seinal või betoonist müüritisel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad
üksteisest maksimaalselt 60 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja millel on maksimaalselt 13 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Eritingimustes toimuva paigalduse puhul pöörduge kvalifitseeritud
paigaldaja poole. Turvaliseks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada.
Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja -pind ning kõik paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust.See toode ei ole mõeldud kandma kineskoop- või lameekraanteleri
raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti määratletud eesmärgil.
Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.
ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.
BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS
IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.
Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu
pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz [email protected].com.
Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai
sūtiet e-pasta ziņojumu uz [email protected]nimount.com. Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.
Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai monolīta betona sienas. Koka statņu siena ir siena, ko veido statņi ar minimālo izmēru 5 x 10 cm, kas
izvietoti ar maksimālo atstarpi 60 cm un minimālo atstarpi 41 cm, un kuras apdare (ģipškartons, latas, apmetums) ir maksimums 13 mm bieza. Individuālai uzstādīšanai sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai
garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu, jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir
jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.Šis izstrādā
jums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru.
Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount.
Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!. SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.
ĮSPĖJIMAS! – LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI
PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS.
Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el.
paštu: [email protected]nimount.com.
Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el.
paštu: In[email protected]unt.com. Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinį platintoją.
Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinės arba vientiso betono sienos. Medinių statramsčių sienayratokiasiena, kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm
statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 60 cm tarpai, ne mažesni kaip 41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 13 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Norėdami individualizuoto sumontavimo, kreipkitės į
kvalifikuotą specialistą. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo
privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais.
Nenaudokite šio produkto jokiu kitu„OmniMount“.
Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs.
NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.
OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.
Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki
800.668.6848 ali e-naslovu [email protected]omnimount.com.
Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali
e-naslovu [email protected]unt.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.
Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana iz lesa ali iz masivnega betona. Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z
največ 60 cm razmika in najmanj 41 cm razmika med nosilcema ter z največ 13 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Za namestitve po meri se obrnita na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti
nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bodo stenska
struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite previdni pri uporabi..
NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.
OPOZORILO – SLOVENŠČINA
VAROVANIE! – SLOVENSKY
VAROVANIE! NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ ŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE
NASLEDUJÚCE VAROVANIA.
V prípade, že pokynom nerozumiete, máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom
spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese info@omnimount.com.
V prípade, že je produkt alebo hardvér poškodený, alebo nejaká časť chýba, nezostavujte a neinštalujte ho. Ak potrebujete náhradné súčasti, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na
čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese I[email protected]nt.com. Zákazníci mimo územia Spojených štátov, ktorí chcú získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútora.
Produkty určené na pripevnenie na stenu: Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislé steny z drevených hranolov alebo betónového masívu. Drevené hranoly definované ako stena pozostávajúca z
hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálne 60 cm rozstupom a minimálne 41 cm rozstupom s maximálne 13 mm stenovej krytiny (sadrokartón, lata, omietka). Pri iných inštaláciách sa obráťte prosím na
kvalifikovaného montéra. Bezpečná montáž vyžaduje, aby mala stena nosnosť zodpovedajúcu štvornásobku hmotnosti celkového zaťaženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby
spĺňala tento štandard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukotvenia použité pri montáži, bezpečne vydržia celkové zaťaženie.
Tento produkt nie je určený pre zaťaženie CRT televízorom.Tento produkt môže obsahovať pohyblivé časti. Pri jeho používaní buďte opatrní.
DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU.
UYARI – TÜRKÇE
UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.
Talimatları anlamaz veya soru ya da sorunlarınız olursa, lütfen yetkili bir montajcıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya [email protected]omnimount.com adresinden
OmniMount müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçebilir.
Ürün veya donanım hasarlı veya eksikse kurulumu veya montajı yapmayın. Yedek parça gerekirse, 800.668.6848 numaralı telefondan veya [email protected]imount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleriyle
bağlantı kurun. Uluslararası şteriler, yardım için yerel bir distribütöre başvurmalıdır.
Duvara monte edilen ürünler için: Bu ürün, ahşap direklerle veya betondan inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 13 mm duvar
kaplamasına (alçıpan, kafes, sıva) sahip en fazla 60 cm, en az 41 cm direk açıklığı olan minimum 5 x 10 inç'lik direklerden oluşur. Özel montaj için lütfen bir montaj uzmanına danışın. Güvenli kurulum için, montajı
gerçekleştirdiğiniz duvar toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, duvar yapısının/yüzeyinin ve kurulumda kullanılan
dayanak noktalarının toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.Bu ürün CRT. Bu ürünü, OmniMount tarafından belirtilenlerden farklı uygulamalar için kullanmayın.
Bu ürün hareketli parçalar içeriyor olabilir. Dikkatle kullanın. BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN.
P8
ﺮﻔﺣا
Bormaskin
Delin
Сверление
V
ŕ
ta
ť
Izvrtajte
Gr
ęž
ti
Urbis
Puurige
Пробив
Burghiu
Borra
Poraa
Bor
Furar
Διατρήστε
Készítsen furatot
Vrtat
Wywier
ć
Forare
Boor
Bohren
Percer
Agujerear
Drill
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﻲﺳاﺪﺳ ﻂﺑر حﺎﺘﻔ
Sekskantnøkkel
Allen Anahtar
ı
Торцовый ключ
Imbusový k
ľ
ú
č
Imbus klju
č
Šešiakampis raktas
Sešst
ū
ra stie
ņ
atsl
ē
ga
Kuuskantpesapeakruvi võti
Шестостепенен ключ
Cheie Allen
Insexnyckel
Kuusiotappiavain
Unbrakonøgle
Chave Allen
Κλειδί Άλεν
Imbuszkulcs
Klí
č
imbus
Klucz do wkr
ę
tów
Chiave esagonale
Inbussleutel
Inbusschlüssel
Clé hexagonale
Llave Allen
Allen Wrench
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
SYMBOL KEY
ناﺰﻴﻣ
AR
VodováhaCZ
Szintez
ő
HU
Αλφάδι
GK
NívelPT
VaterpasDA
VesivaakaFI
PassSV
NivelăRO
Ниво
BL
LoodET
L
ī
menisLV
LygisLT
Vodna tehtnicaSL
VodováhaSK
Уровень
RU
Ayn
ı
Seviyeye GetirTR
VaterNO
PoziomnicaPL
WasserwaageDE
WaterpasNL
LivellareIT
Level
EN
NivelES
NiveauFR
JP
CN
ﻪﻴﺒﻨﺗ
Forsiktig
Dikkat
Предостережение
Pozor
Previdno
D
ė
mesio
Br
ī
din
ā
jums
Hoiatus.
Внимание
Aten
ţ
ie
Försiktighet
Varoitus
Pas på
Cuidado
Προσοχή
Figyelmeztetés
Pozor
Przestroga
Attenzione
Voorzichtig
Vorsicht
Attention
Precaución
Caution
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
铅 标记
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
Blyantmerke
Kalem
İş
areti
Карандашная пометка
Poznamenajte si polohu ceruzkou
Oznaka s svin
č
nikom
Pa
ž
ym
ė
ti pieštuku
Atz
ī
me ar z
ī
muli
Pliiatsimärge
Обозначаване с молив
Marcaj de creion
Märke med penna
Lyijykynämerkki
Blyantsmærke
Marcar a lápis
Σημειώστε με μολύβι
Jelöl
ő
ceruza
Poznamenejte si polohu tu
ž
kou
Znak wykonany o
ł
ówkiem
Segno di matita
Potloodmarkering
Bleistiftmarkierung
Marque de crayon
Marque con lápiz
Pencil Mark
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﻗﺮﻄﻣ
Hammer
Çekiç
Молоток
Kladivo
Kladivo
Kalti
Ā
murs
Haamer
Чук
Ciocan
Hammare
Vasara
Hammer
Martelo
Χτυπήστε με σφυρί
Kalapács
Kladivo
M
ł
otek
Martello
Hamer
Hammer
Marteau
Martillo
Hammer
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
يرﺎﻴﺘﺧا
Valgfritt
İ
ste
ğ
eBa
ğ
l
ı
Дополнительно
Volite
ľ
Izbirno
Pasirinktinis
P
ē
cizv
ē
les
Valikuline
Допълнителен
Op
ţ
ional
Valfri
Valinnainen
Valgfrit
Opcional
Προαιρετικό
Választható
Volitelné
Opcjonalne
Opzionale
Optioneel
Optional
Optionnel
Opcional
Optional
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﺒﻴﻠﺻ ﻚﻔﻣ
Stjerneskrujern
Y
ı
ld
ı
z Tornavida
Крестовая отвертка
Krí
ž
ový skrutkova
č
Kri
ž
ni izvija
č
Phillips
Kry
ž
minis atsuktuvas
Phillips skr
ū
vgriezis
Ristkruvikeeraja
Отвертка
Phillips
Ş
urubelni
ţ
ă Phillips
Philips skruvmejsel
Ristipääruuvitaltta
Philips skruetrækker
Chave-de-fendas Phillips
Σταυροκατσάβιδο
Keresztfejes csavarhúzó
K
ř
í
ž
ový šroubovák
Ś
rubokr
ę
tkrzy
ż
akowy
Cacciavite a croce
Phillips schroevendraaier
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips
Phillips Screwdriver
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷا
AR
Pot
ř
ebné nástrojeCZ
Szükséges eszközökHU
Απαιτούμενα εργαλεία
GK
Ferramentas necessáriasPT
Nødvendigt værktøjDA
Tarvittavat työkalutFI
Verktyg som krävsSV
Instrumente necesareRO
Необходими уреди
BL
Vajalikud tööriistadET
Nepieciešamie r
ī
kiLV
Reikalingi
į
rankiaiLT
Potrebno orodjeSL
Potrebné náradieSK
Необходимые инстру
RU
Gerekli AletlerTR
Nødvendige verktøyNO
Potrzebne narz
ę
dziaPL
Benötigte WerkzeugeDE
Benodigde gereedschappenNL
Strumenti necessariIT
Tools Needed
EN
Herramientas necesariasES
Outils requisFR
JP
CN
P9
SYMBOL KEY
لزأ
AR
CN
JP
Fjern
Kald
ı
r
Удалите
Odstrá
ň
te
Odstranite
Pašalinti
No
ņ
emt
Eemaldage
Отстрани
Scoate
ţ
i
Ta bort
Poista
Fjern
Desmontar
Αφαιρέστε
Távolítsa el
Odstra
ň
te
Zdejmij
Rimuovere
Verwijder
Entfernen Sie
Retirez
Retire
Remove
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
ﻂﺒﺿا
Juster
Ayarlay
ı
n
Отрегулируйте
Upravte polohu
Prilagodite
Nustatykite
Piel
ā
gojiet
Sättige paika
Регулирайте
Regla
ţ
i
Justera
Säädä
Justér
Ajustar
Προσαρμόστε
Igazítsa helyére.
Upravte polohu
Wyreguluj
Regolare
Regel
justieren Sie
Ajustez
Ajuste
Adjust
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
تﻼﺒﻜﻟا ةرادإ
Kabelorganisering
Kablo
İ
daresi
Монтаж кабелей
Kryty káblov
Dr
ž
alozakable
Kabelio tvarkymas
Kabe
ļ
upen
āļ
i
Kaablite korraldamine
Управление на кабели
Gestionarea cablurilor
Kabelhantering
Kaapelien hallinta
Kabelstyring
Gestão de cabos
Διαχείριση καλωδίου
Kábelkezelés
Kryty kabel
ů
Pokrywa na przewody
Passacavi
Kabelgoten
Kabelführung
Gestion des câbles
Sistema de organización de cables
Cable Management
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
拧紧
ﺪﻴﻟﺎﺑ ﻂﺑرا
Stram for hånd
Elle s
ı
k
ış
t
ı
r
ı
n
Затяжка вручную
Utiahnite rukou
Privijte z roko
Priver
ž
ti ranka
Savilkšana ar roku
Pingutage käsitsi
Затегнете с ръка
Strâns cu mâna
Handspänn
Kiristä käsin
Stram med hånden
Apertar à mão
Σφίξτε με το χέρι
Kézi rögzítés
Utáhnout rukou
Dokr
ęć
r
ę
cznie
Serrare a mano
Met de hand vastdraaien
Mit der Hand festziehen
Serrer avec les doigts
Ajuste manual
Hand tighten
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻂﺑرا
AR
Utáhn
ě
te upevn
ě
CZ
Szorítsa meg a rögzít
ő
t.HU
Βιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Apertar apertoPT
Stram fæstnerenDA
Kiristä kiinnitinFI
Spänn fästeSV
Strânge
ţ
i dispozitivul de fixareRO
Затегнете натегача
BL
Pingutage kinnititET
Savelciet fiksatoruLV
Priver
ž
ti tvirtinimo element
ą
LT
Pri
č
vrstite objemkoSL
Utiahnite upevnenieSK
Затяните крепление
RU
K
ı
skac
ı
S
ı
k
ış
t
ı
r
ı
nTR
Stram holderenNO
Zaci
ś
nij
łą
cznikPL
Ziehen Sie die Befestigung festDE
Draai de bevestiging vastNL
Serrare il dispositivo di fissaggioIT
Tighten Fastener
EN
Ajuste el sujetadorES
Serrez l'attacheFR
JP
拧紧紧
CN
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣ
AR
Uvoln
ě
te upevn
ě
CZ
Lazítsa meg a rögzít
ő
t.HU
Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Soltar apertoPT
Løsgør fæstnerenDA
Löysää kiinnitintäFI
Lossa fästeSV
Slăbi
ţ
i dispozitivul de fixareRO
Разхлабете натегача
BL
Laske kinniti lõdvemaksET
Atbr
ī
vojiet fiksatoruLV
Atlaisvinti tvirtinimo element
ą
LT
Zrahljajte objemkoSL
Uvo
ľ
nite upevnenieSK
Ослабьте крепление
RU
K
ı
skac
ı
Gev
ş
etinTR
Løsne holderenNO
Poluzuj zapi
ę
ciePL
Lösen Sie die BefestigungDE
Draai de bevestiging losNL
Allentare il dispositivo diIT
Loosen Fastener
EN
Afloje el sujetadorES
Desserrez l'attacheFR
JP
开紧
CN
ًﺎ آ ًﺎ ﺿ دﺪﺣ
Finn midtpunktet
Orta Noktayı Bulma
Найдите центральную точку
Nájdite stredovú polohu
Poiščite središče
Raskite vidurinę padėtį
Atrodiet centra stāvokli
Leidke keskkoht
Намерете положението на
Localizare poziţie centrală
Leta upp en central position
Etsi keskiasento
Find midterposition
Encontrar Posição Central
Βρείτε τη θέση κέντρου
Keresse meg a középső pozíciót
Najděte středovou pozici
Znajdźśrodek
Determinare posizione centrale
Midden bepalen
Finden Sie die mittige Position
Repérez la position centrale
Encuentre la posición del centro
Find Center Position
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
فﺮﻄﻟا حﻮﺘﻔﻣ ﻂﺑر حﺎﺘﻔ
Fastnøkkel
Kurba
ğ
ac
ı
k
Рожковый ключ
K
ľ
ú
č
–o
č
ko
Vili
č
asti klju
č
Ver
ž
liaraktis atviru galu
Uzgrie
žņ
atsl
ē
ga ar atv
ē
rtu atveri
Harkvõti
Гаечен ключ без предвари
Cheie cu cap deschis
Öppen nyckel
Kiintoavain
Åben nøgle
Chave de boca aberta
Κλειδί ανοιχτού άκρου
Nyitott villáskulcs
Klí
č
–o
č
ko
Klucz p
ł
aski
Chiave a forchetta
Open sleutel
Gabelschlüssel
Clé ouverte
Llave española
Open-Ended Wrench
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P10
Contents
M-A
M-C
M-H
M-B
M-D
M-E
M-F
M-G
W-A W-B
W-C
1
2
2
3
Verktyg som krävs
Tarvittavat työkalut
Nødvendigt værktøj
Ferramentas necessárias
Απαιτούμενα εργαλεία
Szükséges eszközök
Potřebné nástroje
Potrzebne narzędzia
Strumenti necessari
Benodigde gereedschappen
Benötigte Werkzeuge
Outils requis
Herramientas necesarias
Tools Needed
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
Необходимые инструментыRU
Gerekli AletlerTR
Nødvendige verktøyNO
ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷاAR
CN
JP
Potrebné náradieSK
Nepieciešamie rīkiLV
Reikalingi įrankiaiLT
Potrebno orodjeSL
Instrumente necesareRO
Необходими уредиBL
Vajalikud tööriistadET
P-C
P-B
P-D
P-A
Locking Bar13
Vertical Rails22
Wall Plate11
N/A
Contents
Double Sided Tape4P-D
End Cap - Left1P-C
End Cap - Right1P-B
2
Square Washer4P-A1
DescriptionQtyPart #Pouch #
10322vB
Steel Washer4W-CW-C
Wall Anchors4W-BW-B
Lag Bolts4W-AW-A
DescriptionQtyPart #Pouch #
Wall Kit 516-4
Oval Spacers: 3/4"4M-IM-I
Philips screws M8 x 35mm4M-HM-H
Philips screws M8 x 15mm4M-GM-G
Philips screws M6 x 35mm4M-FM-F
Philips screws M6 x 15mm4M-EM-E
Philips screws M5 x 35mm4M-DM-D
Philips screws M5 x 15mm4M-CM-C
Philips screws M4 x 35mm4M-BM-B
Philips screws M4 x 15mm4M-AM-A
DescriptionQtyPart #Pouch #
Monitor Kit L-U-vB
M-I
P11
WOOD STUD INSTALLATION
ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻂﻴﺳﻮﺘﺑ ﻢﻗو ﺔﻓﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿو ﻞﺻﺎﻔﻟا نﺎﻜﻣ دﺪﺣ.AR
EN
Find stud(s) and mark edge and center locations.
ES
Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.
FR
Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.
DE
Suchen Sie den Balken und markieren Sie Ränder und Mitte.
NL
Zoek de drager en markeer de rand- en middenlocaties.
IT
Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.
PL
Znajdź belkę i zaznacz jej krawędzie oraz środek.
CZ
Najděte dřevěný trám a vyznačte jeho okraje a střed.
HU
Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.
GK
Εντοπίστε τον ορθοστάτη και σημειώστε τις άκρες του και τα κεντρικά σημεία.
PT
Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.
DA
Find underligger og markér kant og midt.
FI
Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.
SV
Hitta stiftet och markera kant och mittenposition.
RO
Găsiţi panoul şimarcaţilocaţiile de pe margine şidin centru.
BL
Открийте преграда и обозначете ръба и централната й позиция.
ET
Otsige üles restikupost ning rkige selle servad ja keskkoht.
LV
Atrodiet statni un atzīmējiet malas un centra atrašanāsvietas
LT
Surasti varžtą ir pažymėti kraštines bei centrinę padėtj.
SL
Najdite steber ter označite robove in sredino.
SK
Nájdite drevený trám a vyznačte jeho okraje a stred.
RU
Найдите стойку и отметьте ее центр и края.
TR
Direği bulun, kenarını ve ortasını işaretleyin.
NO
Finn stenderen og marker kantene og midten.
CN
JP
STUD
STUD
STEP 2
STEP 1
Good No Good
P13
WOOD STUD INSTALLATION
JP
CN
ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا تاذ ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا
AR
Installasjon på vegg med trestendere
NO
Ahşap Direkli Duvara Montaj
TR
Установка на стену с деревянными стойками
RU
Inštalácia na drevenú stenu
SK
Stenska pritrditev na lesen steber
SL
Tvirtinimas prie medinėssienos
LT
Uzstādīšana pie koka statņusienas
LV
Paigaldus puidust sõrestikupostidele ehitatud seinale
ET
Монтиране на дървена преграда на стена
BL
Instalarea pe un perete din panouri din lemn
RO
Träfackverksmontering
SV
Asennus pystypuiseen seinään
FI
Installation på trævæg
DA
Instalação numa parede de vigas de madeira
PT
Εγκατάσταση επιτοίχιου ξύλινου ορθοστάτη
GK
Falra szerelés fagerendánál
HU
Instalace na stěnu s dřevěnými trámy
CZ
Instalacja ścienna z wykorzystaniem słupów drewnianych
PL
Installazione su muro con montanti in legno
IT
Installatie op muur met houten dragers
NL
Montage an Holzbalken an der Wand
DE
Installation murale sur poteau de cloison en bois
FR
Instalación en pared con paneles de madera
ES
Wood Stud Wall InstallationEN
STUD
钻导
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
Drill pilothull
Kılavuz delik açın
Просверлите направляющее отверстие
Vyvŕtajte vodiacu dieru
Navrtajte začetno luknjo
Išgręžkite bandomąją skylę
Izveidojiet priekšurbumu
Puurige esialgne auk
Пробиване на основна дупка
Gaură de ghidare a burghiului
Borra styrhål
Poraa ohjausreikä
Bor styrehul
Executar um furo piloto
Ανοίξτε οπή οδηγό
Fúrja ki a vezetőlyukat.
Vyvrtejte vodicí otvor
Wywierć otwór pilotowy
Trapanare il foro pilota
Boor een montagegat
Bohren Sie die Vorbohrung
Percez le trou de guidage
Realice el agujero piloto
Drill pilot hole
Wood Pilot
Pilot Hole Size Pilot Drill Depth
7/32” inch 3” inch
5 mm 75 mm
P14
MASONRY INSTALLATION
Good
No Good
Solid Concrete Only
Do Not Drill Into Mortar
JP
标记
CN
ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﻊﺿﻮﻤﻟ تﺎﻣﻼﻋ ﻊﺿﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا حﻮﻟ مﺪﺨﺘﺳا
AR
Bruk veggplaten til å markere monteringsstedet
NO
Montaj yerini işaretlemek için duvar plakasını kullanın
TR
Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину
RU
Pomocou nástennej dosky označte miesto upevnenia
SK
S ploščico za pritrditev na steno označite mesto pritrditve
SL
Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę
LT
Izmantojiet sienas plāksni, lai atzīmetu montēšanas vietu
LV
Märkige seinaplaadi abil paigalduskoht
ET
Използвайте плоскост на стената, за да отбележите позицията на окачването
BL
Utilizaţi placa pentru perete pentru a marca locaţia de montare
RO
Använd väggplatta för att markera monteringsposition
SV
Merkitse asennuskohta seinälevyn avulla
FI
Brug vægpladen til at markere beslagets placering
DA
Utilizar a placa da parede para marcar o local de montagem
PT
Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τη θέση τοποθέτησης
GK
A szerelési hely megjelöléséhez használja a fali lemezt.
HU
Pomocí nástěnné desky označte místo uchyce
CZ
Użyj płyty ściennej do oznaczenia miejsca montażu
PL
Utilizzare la piastra a muro per segnare la posizione di montaggio
IT
Gebruik de wandplaat om de montageplaats af te tekenen
NL
Verwenden Sie die Wandplatte, um die Montagestelle zu markieren
DE
Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement de montage
FR
Use la placa de pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación
ES
Use wall plate to mark mounting locationEN
P15
MASONRY INSTALLATION
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
Drill pilot hole
Realice el agujero guía
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierć otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat
Ανοίξτε οπή οδηγό
Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausreikä
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghiului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgręžkite bandomąją skylę
Izvrtajte začetno luknjo
Vyvŕtajte vodiacu dieru
Просверлите направляющее отверстие
Kılavuz delik ın
Drill pilothull
ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟا ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا
Installasjon på betongvegg
Beton Duvara Montaj
Установка на бетонную стену
Inštalácia na murovanú stenu
Pritrditev na betonsko steno
Tvirtinimas prie betonin
ė
ssienos
Uzst
ā
d
ī
šana pie betona sienas
Paigaldus betoonseinale
Монтиране бетонна плоча на стена
Instalarea pe un perete din beton
Betongmontering
Asennus betoniseinään
Installation på betonvæg
Instalação numa parede de betão armado
Εγκατάσταση σε τοίχο σκυροδέματος
Falra szerelés betonnál
Instalace na betonovou st
ě
nu
Instalacja na
ś
cianach betonowych
Installazione su muro di cemento
Installatie op betonnen muur
Montage an Betonwand
Installation sur mur en béton
Instalación en pared de hormigón
Concrete Wall Installation
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ
Solid Concrete
Concreto sólido
Béton massif
Beton
Massief beton
Calcestruzzo pieno
Beton zwykły
Beton
Tömör beton
Συμπαγές τσιμέντο
Betão armado
Fast beton
Betoni
Betong
Beton solid
Плътен бетон
Betoon
Vienlaidus betons
Vientisas betonas
Masivni beton
Betón
Для стен из бетонных блоков
Saf Beton
Fast betong
Masonry Pilot
Pilot Hole Size Pilot Drill Length
3/8” inch 3” inch
10mm 75 mm
P16
Step 1
Montera väggplatta
Seinäasennuslevy
Montér vægpladen
Placa de montagem na parede
Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου
Szerelje fel a fali lemezt.
Připevněte nástěnnou desku
Zamontuj płytęścienną
Montare la piastra a muro
Monteer de wandplaat
Montieren Sie die Wandplatte
Montez la plaque murale
Coloque la placa de pared
Mount wall plate
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
Установите стеновую пластину
RU
Duvar plakasını monte edin
TR
Fest veggplaten
NO
ﻲﻄﺋﺎﺤﻟا حﻮﻠﻟا ﺖﺒﺛ
AR
CN
JP
Pripevnite nástennú doskuSK
Montēt sienas plāksni
LV
Pritvirtinkite sieninę plokštę
LT
Ploščica za pritrditev na steno
SL
Montaţi placa pentru perete
RO
Окачете стенната плоскост
BL
Paigaldage seinaplaat
ET
x4
x4
1
W-A
W-C
P17
Step 2
Sätt fast höljen
Kiinnitä suojukset
Sæt dækplader på
Prender as coberturas
Τοποθετήστε τα καπάκια
Tegye fel a burkolatokat.
Připevněte kryty
Zamontuj pokrywy
Montare i coperchi
Bevestig de bedekkingen
Befestigen Sie die Abdeckungen
Fixez les caches
Coloque las cubiertas
Attach covers
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
ﺔﻴﻄﻏﻷا ﻂﺑرا
Fest dekslene
Kapakları takın
Установите крышки
Pripevnite kryty
Namestite pokrove
Uždėkite dangtelius
Piestipriniet pārsegus
Kinnitage kaaned
Прикрепете капаците
Ataşaţi capacele
RU
TR
NO
AR
CN
JP
SK
LV
LT
SL
RO
BL
ET
x2
1
1
Topp
Ylöosa
Top
Topo
Πάνω
Felső
Horní
Góra
Superiore
Boven
Oben
Haut
Superior
Top
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
ВерхняяRU
ÜstTR
ToppNO
ﻰﻠﻋأAR
CN
JP
HornýSK
AugšaLV
ViršusLT
ZgorajSL
SusRO
Горна частBL
Ülemine poolET
P-D
P-C
Fäst
Kiinnitä
Påsæt
Prender
Προσαρτήστε
Szerelje fel
Připevnit
Zamontuj
Fissare
Bevestig
Befestigen
Attacher
Fijar
Attach
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
ﻂﺑرا
Fest
Ekleyin
Приложить
Pripevniť
Pritrdite
Pritvirtinti
Pievienojiet
Kinnitage
Прикрепете
Ataşaţi
RU
TR
NO
AR
CN
JP
SK
LV
LT
SL
RO
BL
ET
P18
CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT
ﻪﻴﺒﻨﺗ : ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ" ضﺎﻔﺨﻧا " ﺐﻟﻮﻠﻟا)ظووﻼﻘﻟا رﺎﻤﺴﻤﻟا ( ًا د ر ِو مﺪﺨﺘﺳا) ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ ( ﻲﻟﺪﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﻓﺮﻟ
AR
EN
Attention: If screw "bottoms out" use washers (not included) to take up slack
ES Atención: Si el tornillo hace tope, utilice arandelas (no se incluyen) para ajustarlo al máximo.
FR Attention : Si les vis dépassent en dessous, utilisez des rondelles (non incluses) pour compenser
DE
Achtung: Falls sich die Schraube „eingräbt“, verwenden Sie Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die
Schraubenkraft auf eine größere Fläche zu verteilen
NL Opgepast: Indien de schroef los zit, gebruik plaatjes (niet inbegrepen) om de ruimte op te vullen
IT Attenzione: Se la vite "tocca il fondo", utilizzare delle rondelle (non in dotazione) per lo spazio eccedente
PL
Uwaga: Jeśli nie można dokręcićśruby, należyużyć podkładek, aby usunąć luz
CZ
Upozornění: Pokud je šroub příliš dlouhý, použijte podložky (nejsou přibaleny)
HU Figyelem: Ha a csavar „kiemelkedik”, alátéttel (nem tartozék) szüntesse meg a hézagot
GK
Προσοχή: Αν ο κοχλίας είναι πολύ κοντός χρησιμοποιήστε δακτυλίους (δεν περιλαμβάνονται) για να
κερδίσετε απόσταση
PT Atenção: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga
DA OBS: Hvis skruens ende stikker ud bruges spændeskiver (ikke vedlagt), så dette ikke sker
FI Huomautus: Jos ruuvi menee pohjaan, poista välys aluslevyjen (ei mukana) avulla.
SV Observera: Använd brickor för att minska glapp för skruvar som inte tar ordentligt (ej inkluderade)
RO
Atenţie: Dacă rfurile şuruburilor „ies afară”, utilizaţipiunişe (nu sunt incluse) pentru a le strânge
BL
Внимание: Ако някои винт "се извади", използвайте промивачка (не се съдържа в комплекта),
за да го извадите
ET Tähelepanu. Kui kruvi tagumine ots ei mahu üleni sisse, kasutage tühja ruumi täitmiseks seibe (pole komplektis)
LV
Uzmanību! Ja caurskrūvējamāsskrūves savilkšanai tiek izmantotas starplikas (komplektācijā
neietilpst)
LT
Dėmesio: jeigu varžtas „įlenda per giliai“, sutvirtinimui naudokite tarpiklius (nepridedami)
SL
Pozor: Če se vijak odvije, uporabite podložke (niso priložene), da ga lahko dobro privijete
SK
Upozornenie: V prípade, že je skrutka príliš dlhá, použite podložky (nie sú súčasťou balenia).
RU
Внимание! В случае применения винтов типа гайка внизу”, для затягивания используйте
шайбы (не входят в комплект)
TR Dikkat: Vida "sonuna kadar girerse", bo
ş
lu
ğ
u almak için rondelalar
ı
(dahil de
ğ
ildir) kullan
ı
n
NO Obs: Hvis skruene når bunnen, må du bruke skiver (ikke inkludert) til å ta bort slark
CN
JP
CAUTION
**NOTE**
WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN
SCREWS AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM
OUT IN MOUNTING HOLES!
!
P19
SPACERS
EN Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs
ES Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
FR Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V
DE Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingänge zu erreichen
NL Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen
IT Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V
PL Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V
CZ Použijte distanční podložky pro zahloubené otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa
HU A süllyesztett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhez használjon távtartókat.
GK Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V
PT Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V
DA Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange
FI Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin
SV Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar
RO Utilizaţidistanţiere pentru găurile de montare din spaţiile scobite sau pentru acces la intrările A/V
BL ИзползвайтеразстояниятазавдлъбнатинипостенатаилизадостъпдоA/V входове
ET Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse
LV Lietojiet starplikas padziļinājumā esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām
LT Nišos skylėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpiklius
SL Distančnike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V
SK Použite distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa
RU Вслучае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки
TR Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın
NO Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene
AR ﺼﻟا ﻞﺧاﺪﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠ وأ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا بﻮﻘﺛ ﻊﻣ تاﺪﻋﺎﺒﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳا ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاو تﻮ
CN A/V
JP A/V
Washer
2
Spacer
M-I
M-A –
M-I
P-A
P20
Step 3
M-A M-B
M-A M-B
بﺎﻗﺮﻤﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﺎﻗﺮﻤﻟا ﻂﺑرا، M-A، M-B, ﺦﻟا.
Fest skjermen med skjermdelene M-A, M-B etc...
Monitör donanımı, M-A, M-B vb. kullanarak monitörü takın…
Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M–A, M–B, ит. д.
Pripevnite obrazovku pomocou na to určených dielov, M-A, M-B atd.
Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A, M-B itd.…
Pritvirtinti monitorių naudojant monitoriaus aparatūrą, M-A, M-B ir t.t.
Piestipriniet monitoru,
izmantojot monitora detaļas, M-A, M-B utt.
Kinnitage ekraan ekraani paigaldusosade abil, M-A, M-B jne
Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A, M-B идр.…
Ataşaţi monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A, M-B etc…
Fäst bildskärm genom att använda bildskärmshårdvara, M-A, M-B, etc...
Kiinnitä näyttö käyttämällä näytön osia, M-A, M-B jne.
Påsæt skærm ved hjælp af skærm-hardware, M-A, M-B osv...
Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A, M-B, etc.
Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A, M-B, κ.λπ
Szerelje fel a monitort az M-A, M-B stb. monitorszerelvénnyel…
Připevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A, M-B, apod.
Zamontuj monitor, używającnarz
ędzi dołączonych do monitora, M-A, M-B, itp…
Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A, M-B, ecc…
Bevestig monitor via monitor hardware, M-A, M-B, enz…
Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-Befestigungsteilen M-A, M-B usw. an.
Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…
Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc
Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc…
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
M-C
M-BM-A M-F
M-D
M-E
M-G M-H
TV
نﻮﻳﺰﻔﻴﻠﺘﻠﻟ ﻲﻔﻠﺨﻟا ءﺰﺠﻟا
Baksiden av TV-en
TV'nin Arkas
ı
Задняя сторона телевизора
Zadná
č
as
ť
televízora
Zadnja stran televizorja
Televizoriaus galas
TV aizmugure
TV tagakülg.
Задна част на телевизора
Partea din spate a aparatului TV
Baksidan på TV:n
Television tausta
Fjernsynets bagside
Parte posterior da TV
Πίσω μέρος τηλεόρασης
TV hátulja
Zadní strana TV
Ty
ł
telewizora
Retro del televisore
Achterkant van tv
Rückseite des Fernsehers
Arrière du téléviseur
Parte trasera del televisor
Back of TV
2
2
2
2
x4
P-A
P21
Step 4
Häng med bildskärm fastsatt
Ripusta näyttö kiinnitettynä
Hæng op med skærm påsat
Suporte com monitor preso
Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη
Függessze fel a monitorral együtt.
Zavěste s připevněným monitorem.
Powieś z przymocowanym monitorem.
Appendere con lo schermo attaccato.
Hang op terwijl de monitor is bevestigd.
Mit dem befestigten Monitor aufhängen.
Accrochez avec le moniteur installé.
Cuelgue con el monitor adherido.
Hang with monitor attached
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
Навесьте с установленным монитором.
RU
Takılı monitörle asın
TR
Heng med skjermen festet
NO
ًﺎ بﺎﻗﺮﻤﻟاو ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ
AR
CN
JP
Zaveste s pripevnenou obrazovkou.SK
Piekārt ar pievienoto monitoru
LV
Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi
LT
Obesite s pritrjenim monitorjem
SL
Agăţaţicu monitorulataşat
RO
Закачи с монитора прикрепен
BL
Riputage koos kinnitatud ekraaniga
ET
1
1
2
2
2
2
P22
Step 5
1
1
3
3
4
4
Felső
Horní
Góra
Superiore
Boven
Oben
Haut
Superior
Top
LV
ET
BL
RO
SV
FI
DA
PT
GK
Augša
Ülemine pool
Горна част
Sus
Topp
Ylöosa
Top
Topo
Πάνω
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
CN
JP
ﻰﻠﻋأAR
ВерхняяRU
ÜstTR
ToppNO
ViršusLT
ZgorajSL
HornýSK
TOP
NOTE: Use a slender tool to “hook”
the locking bar and pull (not included)
Tolja
Zatlačit
Wciśnij
Spingere
Duwen
Drücken
Enfoncer (pousser)
Presione
Push
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
Pabīdiet
Lükake
Натиснете
Împingeţi
Pressa
Työnnä
Tryk
Pressionar
Πιέστε
LV
ET
BL
RO
SV
FI
DA
PT
GK
ﻂﻐﺿا
Trykk
İtin
Нажать
Zatlačiť
Pritisnite
Stumti
CN
JP
AR
RU
TR
NO
LT
SL
SK
REMOVAL
NOTE: Use a slender tool to push the
locking bar into place if needed.
1
1
Távolítsa el
Odstraňte
Zdejmij
Rimuovere
Verwijder
Entfernen Sie
Retirez
Retire
Remove
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
Noņemt
Eemaldage
Отстрани
Scoateţi
Ta bort
Poista
Fjern
Desmontar
Αφαιρέστε
LV
ET
BL
RO
SV
FI
DA
PT
GK
لزأ
Fjern
Kaldır
Удалите
Odstráňte
Odstranite
Pašalinti
JP
AR
CN
RU
TR
NO
LT
SL
SK
Dra
Vedä
Træk
Puxar
Τραβήξτε
Húzza
Zatáhněte
Pociągnąć
Tirare
Trekken
Ziehen
Tirer
Tire
Pull
SV
FI
DA
PT
GK
HU
CZ
PL
IT
NL
DE
FR
ES
EN
ﺐﺤﺳا
Trekk
Çekin
Потяните
Potiahnite
Potegnite
Traukti
Velciet
Tõmmake.
Дръпни
Tragere
RU
TR
NO
AR
CN
JP
SK
LV
LT
SL
RO
BL
ET
P23
Page Left Blank Intentionally
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
Denne siden skal være tom
Sayfa, Kas
ı
tl
ı
Olarak Bo
ş
B
ı
rak
ı
lm
ış
t
ı
r
Пустая страница
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Namerno puš
č
ena prazna stran
Specialiai paliktas tuš
č
ias lapas
Lapa t
ī
šupr
ā
tatst
ā
ta tukša
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Лявата страница е оставена празна нарочно
Pagină lăsată goală inten
ţ
ionat
Blank sida
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Denne side er med vilje tom.
Página deixada em vazio propositadamente
Σκόπιμα κενή σελίδα
Szándékosan üresen hagyott oldal
Zám
ě
rn
ě
prázdná stránka
Strona celowo pozostawiona pusta
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Pagina werd leeg gehouden
Seite absichtlich freigelassen
Cette page est intentionnellement vierge
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Page Left Blank Intentionally
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P24
Page Left Blank Intentionally
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
Denne siden skal være tom
Sayfa, Kas
ı
tl
ı
Olarak Bo
ş
B
ı
rak
ı
lm
ış
t
ı
r
Пустая страница
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Namerno puš
č
ena prazna stran
Specialiai paliktas tuš
č
ias lapas
Lapa t
ī
šupr
ā
tatst
ā
ta tukša
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Лявата страница е оставена празна нарочно
Pagină lăsată goală inten
ţ
ionat
Blank sida
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Denne side er med vilje tom.
Página deixada em vazio propositadamente
Σκόπιμα κενή σελίδα
Szándékosan üresen hagyott oldal
Zám
ě
rn
ě
prázdná stránka
Strona celowo pozostawiona pusta
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Pagina werd leeg gehouden
Seite absichtlich freigelassen
Cette page est intentionnellement vierge
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Page Left Blank Intentionally
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
/