EINHELL TE-RS 40 E Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TE-RS 40 E
Tüüp
Kasutusjuhend
TE-RS 40 E
Art.-Nr.: 44.620.00 I.-Nr.: 11012
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Excentersliber
S Original-bruksanvisning
Excenterslip
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Epäkeskohiomakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
эксцентриковая шлифовальная
машина
EE Originaalkasutusjuhend
Ekstsentriklihvija
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Ekscentra slīpmašīna
LT Originali naudojimo instrukcija
Ekscentrinis šlifuoklis
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 1Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 1 02.09.13 15:0002.09.13 15:00
EE
- 35 -
Hoiatus - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja tolm võivad
halvendada nähtavust.
Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbesti
sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 35Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 35 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
EE
- 36 -
Tähelepanu!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Hoiatus!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjus-
tada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1/2/3)
1 Lihvtald
2 Käepide
3 Pöörlemissageduse regulaator
4 Toitelüliti
5 Tolmukogumismahuti ühendus
6 Tolmukogumismahuti
7 Lisakäepide
8 Kinnituskruvi
9 Lukustusnupp
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Tähelepanu!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Seade on mõeldud puidu, metalli, plasti ja teiste
sarnaste materjalide lihvimiseks, kasutades vas-
tavat lihvpaberit. Seade ei sobi märglihvimiseks.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
4. Tehnilised andmed
Pinge ......................................... 230 volti ~ 50 Hz
Võimsustarve .........................................400 vatti
Lihvimispind ........................................Ø 125 mm
Lihvpaberi suurus ................................Ø 125 mm
Tühikäigu pöörlemissagedus ..6 000-12 000 min
-1
Võngete arv .........................12 000-24 000 min
-1
Võnkering ................................................ 2,5 mm
Ohutuskategooria: ......................................... II/
Kaal: ...........................................................2,1 kg
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks stan-
dardi EN 60745 järgi.
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 36Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 36 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
EE
- 37 -
Helirõhu tase L
pA
.................................... 85 dB(A)
Hälbepiir K
pA
.................................................3 dB
Müratase L
WA
......................................... 96 dB(A)
Hälbepiir K
WA
................................................ 3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsum-
ma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Käepide
Võngete emissiooniväärtus a
h
= 10,1 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Hoiatus!
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib mu-
utuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
Kohandage oma töömeetodid seadmega.
Ärge koormake seadet üle.
Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskir-
jadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsi-
ma. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
5. Enne kasutuselevõttu
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Enne seadme reguleerimist tõmmake toite-
pistik alati pistikupesast välja.
5.1 Lisakäepideme paigaldamine (joonis 2)
Asetage lisakäepide (7) joonisel 2 näidatud viisil
seadmele, lükake lukukruvi läbi ava ja kinnitage
teisel küljel kinnituskruviga (8).
5.2 Tolmukogumismahuti paigaldamine
(joonis 3)
Tolmukogumismahuti (6) lükatakse tolmukogu-
mismahuti ühendusele (5). Lükake tolmukogu-
mismahuti (6) nii kaugele seadmele, kuni kuulete
kuuldavat klõpsatust. Tolmukogumismahuti (6)
eemaldamiseks vajutage lukustusnupule (9) ja
tõmmake tolmukogumismahuti suunaga tahapoo-
le ära.
Tolm imetakse ära otse liivapaberi ja lihvtalla va-
helt tolmukogumismahutisse.
Tähelepanu!
Tolmukogumismahuti kasutamine on tervise
huvides kindlasti vajalik!
5.3 Lihvpaberi kinnitus (joonis 6)
Lihtne vahetus takjakinnise abil. Hoolitsege selle
eest, et lihvpaberi ja lihvtalla äratõmbeavad olek-
sid kohakuti.
6. Käitamine
6.1 Sisse- ja väljalülitamine (joonis 4)
Sisselülitamine:
Lükake toitelüliti (4) ettepoole.
Väljalülitamine:
Lükake toitelüliti (4) uuesti tagasi lähteasendisse.
6.2 Pöörete arvu regulaator (joonis 5/3)
Seadistuskruviga (3) saate teha pöörlemissage-
duse eelvaliku.
PLUSS-suund: suurem pöörete arv
MIINUS-suund: väiksem pöörete arv
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 37Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 37 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
EE
- 38 -
6.3 Ekstsentriklihvijaga töötamine
Paigutage lihvimistaldrik materjalile kogu pin-
naga.
Lülitage masin sisse ja liigutage seda töödel-
dava materjali peal mõõduka survega piki- ja
põikisuunaliselt.
Jämelihvimiseks soovitame jämedamat, pe-
enlihvimiseks peenemat sõmerust. Lihvimise
katsetuste abil saab välja uurida sobivaima
sõmeruse.
Tähelepanu!
Antud tööriistaga töötamisel tekkiv tolm võib ohu-
tada tervist:
Kandke lihvimistööde juures alati kaitseprille
ja tolmukaitsemaski.
Kõik inimesed, kes seadmega töötavad või
töökohal viibivad, peavad kandma tolmukaits-
emaski.
Töökohal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
Pliid sisaldavaid materjale ei tohi töödelda!
7. Toitejuhtme vahetamine
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvali ka-
tsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-
kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvali tseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida. Tähelepanu! Süsi-
harju tohib vahetada ainult kvali tseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
Seadme tüüp
Seadme artiklinumber
Seadme identifitseerimisnumber
Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpa-
kendis.
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 38Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 38 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
EE
- 39 -
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasääst-
lik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 39Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 39 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
EE
- 40 -
Garantiitingimused
Firma iSC GmbH või pädev ehitusmaterjalide kauplus garanteerib puuduste kõrvaldamise või seadme
väljavahetamise vastavalt allpool toodud ülevaatetabelile, mille korral jäävad puutumata seadusest tule-
nevad garantiinõuded.
Kategooria Näide Garantiiaeg
Materjali- või konstruktsiooni-
viga
24 kuud
Kuluosad* Süsiharjad, lihvtald 6 kuud
Kulumaterjal / Kuluosad* Lihvpaber Garantii kehtib ainult kohe
esineva defekti korral (24 tundi
pärast ostmist / ostukviitungi
kuupäeva)
Puuduolevad detailid 5 tööpäeva
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Kuluosade, kulumaterjali ja puuduolevate detailide osas garanteerib rma iSC GmbH v pädev ehitus-
materjalide kauplus puuduste kõrvaldamise v järeltarnimise ainult juhul, kui puudus ilmneb 24 tundi
(kulumaterjal), 5 tööpäeva (puuduolevad detailid) või 6 kuud (kuluosad) pärast ostu, mida tõendatakse
ostukviitungi esitamisega.
Materjali- ja konstruktsioonivigade korral palume tuua seadme garantiijuhtumi esinemisel meile koos
kaasasoleva seadmekaardiga ja see kaart täielikult ära täita. Oluline on siinkohal üles märkida vea täp-
ne kirjeldus.
Selleks vastake järgmistele küsimustele:
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 40Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 40 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
EE
- 41 -
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient,
meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama,
vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse
lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoni-
numbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Täiendavat garantiid reguleerivad need garantiitingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke
garantiinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantii hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest ning piirneb nende
puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast ga-
rantiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel
tegevusaladel. Meie garantii puhul on hüvitamine välistatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste
korral, mis tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärjel,
kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mit-
teotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute ka-
sutamine), hooldus- ja ohutusnõuete mittejärgimisel, võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse
tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel)
ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral. See kehtib eriti akude kohta, millele me 12
kuulise garantiiaja tagame. Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.
3. Garantiiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb
esitada garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast
garantiiaja kestvuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiae-
ga või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See
kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile. Pange kaasa
ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist tõendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk
ostmist tõendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame hea meelega seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui
garantiiaeg on läbi, sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu- / tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu sellele, et vastavalt selle kasutusjuhendi
garantiitingimustele on selliste osade garantii piiratud.
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 41Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 41 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
Yang/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager
- 57 -
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a
directiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibū
dina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normları gereğince aşağıda
ıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Konformitätserklärung
Exzenterschleifer TE-RS 40 E (Einhell)
87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
X
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
X
2011/65/EC
X
2006/42/EC
Annex IV
Noti ed Body:
Noti ed Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured L
WA
= dB (A); guaranteed L
WA
= dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Noti ed Body:
2004/26/EC
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 02.07.2013
First CE: 12 Archive-File/Record: NAPR003138
Art.-No.: 44.620.00 I.-No.: 11012 Documents registrar: Daniel Protschka
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 57Anl_TE_RS_40_E_SPK3.indb 57 02.09.13 15:0102.09.13 15:01
/