Toro 122cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
122cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3414-624RevB
TITAN
®
HD1500-sarjan
ajoleikkuri,122cm
Mallinro:74447TE—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74451TE—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3414-624*B
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
TämäkipinäsytytysjärjestelmäonKanadan
ICES-002-standardinmukainen.
VAARA
Alkuperäistenvakio-osientailisävarusteiden
poistaminensaattaavaikuttaakoneen
toimintaanjaturvallisuuteensekä
takuunvoimassaoloon.Muiden
kuinalkuperäistenToro-osienkäyttö
saattaajohtaavakavaantapaturmaantai
kuolemaan.Valtuuttamattomienmuutosten
tekeminenmoottoriintaipolttoaine-
taiilmastointijärjestelmäänsaattaaolla
säännöstenvastaista.
Vaihdakaikkiosat,mukaanlukien
muunmuassarenkaat,hihnat,terätja
polttoainejärjestelmänosat,alkuperäisiin
Toro-osiin.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi
(Kuva3).
decal127-9363
Kuva3
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kotikäyttööntaikaupalliseenammattikäyttöön.
Seonsuunniteltupääasiassaasuinkiinteistöjen
jakaupallistenkiinteistöjenviheralueiden
ruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettupensaiden
leikkuuseeneikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g036742
Kuva1
1.Malli-jasarjanumeronsijainti
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus..............................................12
Ohjauslaitteet..................................................12
Teknisettiedot..................................................14
Ennenkäyttöä.....................................................15
Turvallisuusennenkäyttöä...............................15
Suositeltupolttoaine.........................................15
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö.............................16
Polttoainesäiliöntäyttö......................................16
Moottoriöljynmääräntarkistus..........................16
Uudenkoneensisäänajo..................................16
Kaatumissuojausjärjestelmän(ROPS)
käyttö............................................................17
Muistaainaturvallisuus....................................17
Turvajärjestelmänkäyttö..................................18
Istuimensäätö..................................................19
Istuimenjousituksensäätö...............................19
Lisälaitteidenja-varusteidenkäyttö..................19
Käytönaikana.....................................................20
Turvallisuuskäytönaikana................................20
Seisontajarrunkäyttö........................................21
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................21
Kaasuvivunkäyttö............................................22
Rikastimenkäyttö.............................................22
Virtalukonkäyttö...............................................22
Moottorinkäynnistysjasammutus....................23
Liikkeenohjausvipujenkäyttö............................24
Koneellaajo......................................................24
Leikkuukorkeudensäätö...................................25
Nurmisuojarulliensäätö....................................26
Koneenpysäytys..............................................27
Sivuheitonkäyttö..............................................27
Käyttövihjeitä...................................................27
Käytönjälkeen.....................................................28
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................28
Polttoaineensulkuventtiilinkäyttö.....................28
Vetopyörienohitusventtiilienkäyttö...................29
Koneenkuljetus................................................29
Koneenlastaus.................................................30
Kunnossapito..........................................................32
Kunnossapitotaulukko.........................................32
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................33
Kunnossapitojavarastointi...............................33
Leikkuupöydänverhonvapautus......................33
Metallisensuojuslevynirrotus...........................33
Voitelu.................................................................34
Koneenvoitelu..................................................35
Moottorinhuolto..................................................35
Moottorinturvallinenkäyttö...............................35
Moottorinhuolto................................................35
Kipinänsammuttimentarkistus..........................40
Päästöilmansuodattimenvaihto........................40
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................41
Polttoainesuodattimenvaihto...........................41
Polttoainesäiliönhuolto.....................................41
Sähköjärjestelmänhuolto....................................42
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................42
Akunhuolto......................................................42
Sulakkeidenhuolto...........................................43
Vetojärjestelmänhuolto.......................................44
Turvavyöntarkistus..........................................44
Turvakaarennuppientarkastus........................44
Ohjauskulmansäätö.........................................45
Rengaspaineentarkistus..................................46
Pyöränmuttereidentarkistus.............................46
Jäähdytysjärjestelmänhuolto..............................46
Moottorinsäleikönpuhdistus............................46
Jarrujenhuolto....................................................47
Seisontajarrunsäätö.........................................47
Hihnanhuolto......................................................48
Hihnojentarkastus............................................48
Leikkurinhihnanvaihtosivullepoistavissa
leikkuupöydissä............................................48
Hydraulipumpunkäyttöhihnanvaihto................49
Ohjausjärjestelmänhuolto...................................50
Ohjauskahvanasennonsäätö..........................50
Liikkeenohjausvivustonsäätö...........................51
Hydraulijärjestelmänhuolto.................................52
Hydraulijärjestelmänturvallinenkäyttö.............52
Hydraulijärjestelmänhuolto..............................52
Hydraulijärjestelmänsuodattimienjanesteen
vaihto............................................................53
Leikkuupöydänhuolto..........................................55
Leikkuupöydäntasaus......................................55
Leikkuuterienhuolto.........................................56
Leikkuupöydänirrotus......................................58
3
Suuntaimenvaihto............................................58
Puhdistus............................................................59
Leikkurinalapuolenpuhdistus..........................59
Jätteidenhävitys...............................................59
Varastointi...............................................................60
Koneenpuhdistusjavarastointi........................60
Vianetsintä..............................................................61
Kaaviot....................................................................63
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,
jottavakaviltaloukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältö,
ennenkuinkäynnistätmoottorin.Huolehdisiitä,
ettäkaikkituotteenkäyttäjättietävät,mitensitä
käytetään,jaymmärtävätvaroitukset.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkäytäkonettailmanpaikallaanoleviaja
toimiviasuojuksiajamuitasuojalaitteita.
Älämeneheittoaukkojeneteen.Pidäsivulliset
turvallisenmatkanpäässäkoneesta.
Äläpäästälapsiakäyttöalueelle.Äläannalasten
käyttääkonetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennen
huoltoa,polttoainesäiliöntäyttämistäjatukoksen
poistamistakoneesta.
Laitteenasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitaja
kiinnittämälläainahuomiotavaroitusmerkkiin,joka
tarkoittaavaroitusta,vaaraataihengenvaaraa
henkilöturvallisuusohjeet.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontai
kuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitalöytyytämänoppaaneri
kohdista.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal93-7818
93-7818
1.Vaara:katsokäyttöoppaastaohjeetteräpultinjamutterin
kiristämiseenmomenttiin115–149N·m.
decal106-5517
106-5517
1.Vaara:äläkosketakuumiapintoja.
decal107-3069
107-3069
1.Vaarakaatumissuojaustaeiole,kunturvakaarion
alhaalla.
2.Kaatumisonnettomuudestaaiheutuvanloukkaantumisentai
kuolemanvälttämiseksiturvakaarionpidettävänostettuna
jalukittunajaturvavyötäonkäytettävä.Lasketurvakaari
vain,josseonaivanvälttämätöntä.Äläkäytäturvavyötä
turvakaarenollessaalhaalla.
3.Luekäyttöopas.Ajahitaastijavarovasti.
decal109-6014
109-6014
6
decal112-3858
112-3858
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainennen
leikkuukorkeuden
säätämistä.
2.Luekäyttöohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
4.Leikkuukorkeuden
asetukset.
decal112-9028
112-9028
1.Vaara:pysyetäälläliikkuvistaosista;pidäkaikkisuojukset
paikoillaan.
decalhourmessagedisplay-116-5610
Viestinäyttö
1.Tunnit4.Vapaa
2.Voimanulosotto(PTO)
5.Käyttäjänpitokytkin
3.Seisontajarru
6.Akku
decal116-8588
116-8588
1.Luekäyttöopas.
2.Löysäävedonvapautusnuppikiertämälläauki,siirränuppia
jakiristä.
3.Työnnäkonetta.
decal117-1194
117-1194
1.Moottori
7
decal117-3848
117-3848
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista:älä
käytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.Pidäkaikkisuojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
decal126-4363
126-4363
1.Loukkaantumisvaara,tuuletin,jatakertumisvaara,hihna.
Sammutamoottorijairrotaavainennensäätöä,huoltoatai
puhdistusta.
decal126-7816
126-7816
1.Leikkuukorkeus
decal126-8161
126-8161
1.Luekäyttöopas3.Avaaistuimenlukitus
painamallasalpaaalas
2.Siirräistuineteenpäin
4.Käännäistuin
8
decal126-8172
126–8172
1.Seisontajarruvapautettu2.Seisontajarrukytketty
decal126-9939
126-9939
1.Luekäyttöopas2.Täytätäyttökaulan
alaosaanasti.Vaara:
älätäytäsäiliötäliian
täyteen
decal131-1097
131-1097
VainToro-moottorit
1.Öljyntyhjennys
decal132-0904
VainToro-moottori
1.Sammutamoottoritäydelläkaasulla.
decalptosymbols
Voimanulosotonkytkimensymbolit
1.Voimanulosotonvapautus2.Voimanulosotonkytkentä
decaltransportlock
Kuljetuslukko
1.Leikkuukorkeus2.Avaakuljetuslukko
vetämälläylös
decalmotioncntrllh-126-6194
Vasemmanpuoleinenliikkeenohjaus
1.Koneennopeus4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
9
decalmotioncntrlrh-126-6183
Oikeanpuoleinenliikkeenohjaus
1.Koneennopeus4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal136-1305
136-1305
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Työvalo(lisävaruste)
3.Hidas6.Pistorasia
10
decal126-8151
126-8151
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista4.Katsovoiteluohjeetkäyttöoppaasta
2.Aikaväli5.Tarkistahydrauliöljynmääräjatutustukäyttöoppaan
lisäohjeisiin
3.Tarkistaöljymäärä6.Tarkistarengaspaine
decal126-8383
126-8383
Vainkoneet,joissaeioleMyRide™-jousitusta
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.Josmahdollista,pidäkoneenleikkuuyksikötlaskettuinaalasrinteissäkäytön
aikana.Leikkuuyksiköidennostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentääkoneenvakautta.
1.Vaara:Luekäyttöopas.Äläkäytäkonetta,josetolesaanut
asianmukaistakoulutusta.Käytäkuulosuojaimia.
4.Ruumiinvammanvaara:Äläkuljetamatkustajia.Katso
taaksesi,kunleikkaatperuutusvaihteella.
2.Loukkaantumis-jatakertumisvaara:pidäkädetpoissa
liikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
5.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetloitolla.
3.Rampiltaputoamisenvaara:Äläkäytäkaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseenperävaunuun.Käytävainyksiosaista
ramppia,jokaonriittävänleveäkoneellejajonkakaltevuus
onalle15astetta.Ajaramppiaylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
6.Kaatumisvaararinteillä:Äläkäytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Eisaakäyttäärinteillä,joidenkaltevuus
onyli15astetta.
11
Laitteenyleiskatsaus
g036854
Kuva5
1.Leikkuupöydän
leikkuukorkeuden
nostopoljin
7.Turvavyö
2.Leikkuukorkeusasennot8.Polttoainesäiliönkorkki
3.Kuljetuslukko
9.Seisontajarruvipu
4.Ohjaimet
10.Leikkuupöytä
5.Liikkeenohjausvivut11.Kääntöpyörä
6.Turvakaari
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5jaKuva6).
g037119
Kuva6
1.Virtaliitäntä
5.Voimanulosoton(PTO)
kytkin
2.Rikastimenvipu6.Virtalukko
3.Kaasuvipu7.Kytkimenasento
lisävarusteenasaatavaa
valosarjaavarten
4.Tuntilaskuri
Virtalukko
Virtalukollakäynnistetäänleikkurinmoottori.Siinäon
kolmeasentoa:KÄYNNISTYS,KÄYNNISSÄjaPYSÄYTYS.
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.Kytkerikastin
vetämällärikastimennuppiylös.Poistarikastin
käytöstäpainamallarikastimennuppialas(Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin(voimanulosotto)kytkeejavapauttaa
voimansiirronleikkuuteriin(Kuva6).
Tuntilaskuri
Tuntilaskurimittaa,kuinkakauanmoottorionollut
käynnissäkaikenkaikkiaan.Setoimiimoottorin
ollessakäynnissä.Määritämitatunajanavulla,milloin
määräaikaishuollottuleesuorittaa(Kuva6).
Turvajärjestelmänmerkkivalot
Nämäovattuntilaskurissaoleviamerkintöjä.Musta
kolmioilmoittaa,ettäturvajärjestelmänkomponentti
onoikeassaasennossa(Kuva7).
Akunmerkkivalo
Josvirta-avainkäännetäänKÄYNNISSÄ-asentoon
muutamansekunninajaksi,akunjännitenäkyy
kohdassa,jossatavallisestinäkyvättunnit.
Akunmerkkivalosyttyy,kunsytytysvirtakytketäänja
kunvarausonasianmukaistakäyttötasoaalhaisempi
(Kuva7).
12
g187133
Kuva7
1.Turvajärjestelmän
merkinnät
3.Akunmerkkivalo
2.Tuntilaskuri
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään.
Lukittuvapaa-asento
VAPAA-asennonvoimäärittääLUKITTUVAPAA-asennon
jaturvajärjestelmänavulla.
Polttoaineensulkuventtiili
Suljepolttoaineensulkuventtiili(istuimentakana)
leikkurinkuljetuksenjavarastoinninajaksi.
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirry
osoitteeseenwww.Toro.com,jostalöytyyluettelo
hyväksytyistälisälaitteistaja-varusteista.
13
Teknisettiedot
Huomaa:Ominaisuuksiajarakennettavoidaanmuuttaailmoittamatta.
Leveys,sivullepoistavatleikkuupöydät:
122cm:nleikkuupöytä132cm:nleikkuupöytä
Ilmanleikkuupöytää121cm124cm
Suuntainylhäällä
133cm144cm
Suuntainalhaalla
160cm171cm
Pituus,sivullepoistavatleikkuupöydät:
122cm:nleikkuupöytä132cm:nleikkuupöytä
Pituus208cm208cm
Korkeus:
Turvakaariylhäällä
Turvakaarialhaalla
179cm125cm
Paino:
KoneetPaino
122cm:nsivullepoistavatkoneet385–425kg
132cm:nsivullepoistavatkoneet391–434kg
14
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännökset
saattavatasettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistajavastaakäyttäjienjamekaanikkojen
koulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäja
moottorinsammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jasuojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,
teräpultitjaleikkuujärjestelmätovathyvässä
käyttökunnossa.Vaihdakuluneettaivaurioituneet
terätjapultitsarjoissa,jottatasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenkäyttöaluejapoistasiltäkaikki
esineet,joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeita
sekälisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinen
käyttöedellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingot
käsittelemälläpolttoainettaerittäin
varovasti.Polttoainehöyrytovattulenarkoja
jaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuut
sytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissätai
kuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,
jossaonavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki
(esimerkiksivedenlämmitintaimuuvastaava
laite).
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvon
taiperävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.
Asetaastiatainamaahanjapoisajoneuvonläheltä
ennenpolttoaineenlisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaa
mieluumminkannettavastaastiastakuin
polttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihda
vaatteetvälittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoaine
pois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssä
polttoaineastiassa,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.Äläostapolttoainettaenempääkuin
30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääpolttoainettasäiliöön,kunnespintaon
6–13mmtäyttökaulanalareunanalapuolella.
Säiliöönjäävätyhjätilasalliipolttoaineen
laajenemisen.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliönaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
15
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineen
käyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,jos
konevarastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärä
stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimii
tehokkaimmin,kunsesekoitetaantuoreeseen
polttoaineeseen.Käytästabilointiainetta
aina,jotteipolttoainejärjestelmäänkerääntyisi
hartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellemaalle.
2.Sammutamoottorijakytkeseisontajarru.
3.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
4.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti
(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasalliibensiinin
laajenemisen.
g036751
Kuva8
Moottoriöljynmäärän
tarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinkäynnistämistäjakoneenkäyttämistä.
KatsokohtaMoottoriöljynmääräntarkistus(sivu36).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
16
Kaatumissuojausjärjestel-
män(ROPS)käyttö
VAARA
Kaatumisestaaiheutuvanloukkaantumisen
taikuolemanvälttämiseksiturvakaarion
pidettävälukittunayläasentoonjaturvavyötä
onkäytettävä.
Varmista,ettäistuinonkiinnitettykoneeseen.
VAARA
Kaatumissuojaustaeiole,kunturvakaarion
alhaalla.
Lasketurvakaarivainsilloin,kunseon
aivanvälttämätöntä.
Äläkäytäturvavyötä,kunturvakaarion
alhaalla.
Ajahitaastijavarovasti.
Nostaturvakaariylösheti,kuntilaaon
riittävästi.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.
puidenoksat,porttikäytävät,sähkölinjat)
ennenkuinajatmahdollisenesteenalitse.
Varoosumastaesteeseen.
Tärkeää:Lasketurvakaarivainsilloin,kunseon
aivanvälttämätöntä.
1.Lasketurvakaaripainamallaturvakaaren
yläosaaeteenpäin.
2.Vapautanupitvetämälläneulosjakiertämällä
niitä90astetta(Kuva9).
3.Lasketurvakaariala-asentoon(Kuva9).
g036746
Kuva9
1.Turvakaariyläasennossa
4.KierräROPS-nuppia90
astetta.
2.Kaatumissuojausjärjestelmän
(ROPS)nuppilukitussa
asennossa
5.ROPS-nuppiavatussa
asennossa
3.VedäROPS-nuppiulos.
6.Turvakaariala-asennossa
4.Nostaturvakaarinostamallasekäyttöasentoon
jakiertämällänuppejaniin,ettäneasettuvat
osittainuriin(Kuva9).
5.Nostaturvakaaritäysinpystyasentoon
painamallaturvakaarenyläosaaniin,ettätapit
napsahtavatpaikoilleen,kunneovatreikien
kohdalla(Kuva9).
Tärkeää:Käytäainaturvavyötä,kun
turvakaarionnostettuna.
6.Painaturvakaartajavarmista,ettämolemmat
tapitonkytketty.
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
17
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillä
rinteilläsaattaaaiheuttaaluisumistajakoneen
hallinnanmenetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaole
äärimmäisenvarovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksena
vakavaloukkaantuminen,hukkumisvaaratai
kuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
HENGENVAARA
Koneenkäyttöturvakaarenollessaalhaalla
saattaaaiheuttaavakavanloukkaantumisen
taikuoleman,joskonekaatuu.
Pidäturvakaariainalukittunayläasentoonja
käytäturvavyötä.
g000963
Kuva10
1.Turvallinenalue:käytä
konettarinteillä,joiden
kaltevuusonalle
15astetta,taitasaisilla
alueilla.
3.Vesi
2.Vaarallinenalue:
käytä15:täastetta
jyrkemmillärinteilläsekä
pudotustenjaveden
lähettyvillätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävän
äänitasonkäyttäjänkorvankohdallajavoi
aiheuttaakuulovammanpitkäaikaisessa
käytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Käytäsilmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaavia
varusteita.
g009027
Kuva11
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
seisontajarruonkytketty
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatLUKITTUVAPAA
-asennossa.
Turvajärjestelmämyössammuttaamoottorin,kun
ajovivutsiirretäänlukitustaasennostaseisontajarrun
ollessakytkettynätaijoskäyttäjänouseeistuimelta
voimanulosoton(PTO)ollessakytkettynä.
Tuntilaskurissaonmerkintöjä,jotkailmoittavat
käyttäjälle,kunturvajärjestelmänkomponenttion
oikeassaasennossa.Kunkomponenttionoikeassa
asennossa,kyseisenruudunkolmioonsyttyyvalo.
18
g187670
Kuva12
1.Kolmioihinsyttyyvalo,kunturvajärjestelmänkomponentit
ovatoikeassaasennossa.
Turvajärjestelmäntestaus
Huoltoväli:Ainaennenkäyttöätaipäivittäin
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirrä
teräkytkin(voimanulosotto)PÄÄLLÄ-asentoon.
Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaa
käynnistyä.
2.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoon.
Siirräjompaakumpaaliikkeenohjausvipua(pois
LUKITTUVAPAA-asennosta).Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaohjausvivulla.
3.Istuistuimella,kytkeseisontajarru,siirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoon
jasiirräliikkeenohjausvivutLUKITTUVAPAA
-asentoon.Käynnistämoottori.Kunmoottori
onkäynnissä,vapautaseisontajarru,kytke
teräkytkin(voimanulosotto)janousehieman
istuimelta.Moottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,kytkeseisontajarru,siirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoon
jasiirräliikkeenohjausvivutLUKITTUVAPAA
-asentoon.Käynnistämoottori.Kunmoottori
käy,asetajompikumpiliikkeenohjausvipu
keskellejaliiku(eteenpäintaitaaksepäin).
Moottorintuleesammua.Toistatoisella
liikkeenohjausvivulla.
5.Istuistuimella,vapautaseisontajarru,siirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoon
jasiirräliikkeenohjausvivutLUKITTUVAPAA
-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.Moottori
eisaakäynnistyä.
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin(Kuva13).Säädä
istuinsiten,ettäpystytohjaamaankonettaparhaiten
jaasentosionmahdollisimmanmukava.
g028272
Kuva13
Istuimenjousituksensäätö
Istuintavoidaansäätääsiten,ettäajoontasaistaja
mukavaa.Asetaistuinkohtaan,jossaajoasentoon
mahdollisimmanmukava.
Säädäsemahdollisimmanmukavaksikääntämällä
edessäolevaanuppiajompaankumpaansuuntaan
(Kuva14).
g024881
Kuva14
1.Istuimenjousituksensäädin
Lisälaitteidenja
-varusteidenkäyttö
KäytäainoastaanToronhyväksymiälisälaitteitaja
-varusteita.
19
Josseuraavassakuvassa(Kuva15)näkyväänneljään
sijaintiinasennetaanuseampikuinyksilisävarusteen
kiinnityssarja,onasennettavaetupainosarja.
Lisätietojaetupainosarjastasaavaltuutetusta
huollosta.
g037417
Kuva15
1.Etupainosarjaonasennettava,kunnäihinsijainteihin
asennetaanvähintäänkaksilisävarusteenkiinnityssarjaa.
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajakäyttäjävoivatestääloukkaantumisia
taiomaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatja
ovatsiksivastuussaniistä.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,
tukevialiukastumisenestäviäkenkiäja
kuulosuojaimia.Pitkäthiukseteivätsaaroikkua
vapaina.Äläkäytäkoruja.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätai
alkoholintaihuumausaineidenvaikutuksen
alaisena.
Äläkuljetamatkustajiakoneessajapidäsivulliset
jalemmikitpoissakoneenluotakäytönaikana.
Käytäkonettavain,kunnäkyvyysonhyvä,jotta
vältätkuopatjapiilevätvaarat.
Vältämäränruohonleikkuuta.Heikentynytpitovoi
aiheuttaakoneenluisumisen.
Varmista,ettäkaikkikäytötovatvapaallajaettä
seisontajarruonkytketty.Käynnistämoottori
ollessasikäyttäjänpaikalla.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysy
ainaetäälläheittoaukosta.
Varmistaennenperuuttamista,ettäreittionvapaa,
katsomallataaksejaalas.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissa
onhuononäkyvyys,pensaita,puitataimuita
näköesteitä.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörä
meneereunanylitaijosreunasortuu.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuu
esteeseentaitäriseeepätavallisesti.Suorita
tarvittavatkorjauksetennenkoneenkäytön
jatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneella
jaylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuille
ainaetuajo-oikeus.
Kytkeleikkuuyksikönkäyttöpoisjasammuta
moottoriennenleikkuukorkeudensäätämistä(ellei
sitävoisäätääkäyttäjänpaikalta).
Äläkoskaankäytämoottoriatilassa,johonvoi
kertyäpakokaasuja.
Äläjätäkäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista(mukaan
lukienruohonkeräimienpuhdistustaisuppilon
tukoksenpoistaminen):
Pysäytäkonetasaisellemaalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteet
alas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet.
Äläkäytäkonettaukonilmanaikana.
Äläkäytäkonettahinaukseen.
Älämuutakierrosnopeussäätimennopeuttatai
käytämoottoriaylikierroksilla.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja
-varusteita.
Kaatumissuojausjärjestelmän
(ROPS)turvallisuus
Äläirrotaturvakaartakoneesta.
Varmista,ettäturvavyöonkiinnitettyjanopeasti
avattavissahätätilanteessa.
Käytäturvavyötä,kunturvakaarionyläasennossa.
Tarkistavapaaalikulkukorkeusjavaroosumasta
esteisiin.
Pidäturvakaariturvallisessakäyttökunnossa
tarkastamallasevaurioidenvaraltasäännöllisesti
japitämälläkaikkikiinnittimettiukalla.
Vaihdavaurioitunutturvakaari.Äläkorjaatai
muutasitä.
20
/

See käsiraamat sobib ka