Robus RRE1040P-01 Kasutusjuhend

Kategooria
Turvaseadme komponendid
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

REMY LED FLOOD LIGHT WITH PIR, IP65,
4000K, WHITE, C/W JUNCTION BOX
REMY LED-SCHIJNWERPER MET PIR, IP65, WIT,
4000K, GELEVERD MET AANSLUITDOOS
REMY LED-FLUTER MIT PIR, IP65, WEISS, 4000K,
MIT ANSCHLUSSKASTEN
RRE1040P-01 RRE2040P-01 RRE3040P-01 RRE1040P-01 RRE2040P-01 RRE3040P-01 RRE1040P-01 RRE2040P-01 RRE3040P-01 RRE1040P-01 RRE2040P-01 RRE3040P-01
1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Select suitable location for luminaire.
3. Mark wall with appropriate fixing positions. Before drilling, ensure that the hole does not
impinge on pipe work, cables or other building services.
4. Remove cover of junction box. Insert cable in gland.
5. Connect supply to terminals.
RRE1040P-04: Brown (Live) and Blue (Neutral).
RRE2040P-04& RRE3040P-04: Brown (Live), Blue (Neutral) and Green/Yellow (Earth).
Tighten gland and refit the junction box cover. Ensure it is secure.
6. Attach luminaires to wall, then adjust to desired angle. Ensure that it is secure.
7. This product has no user serviceable parts. If any part is damaged, disconnect
from mains and discontinue use.
Note: No “fixings screws provided’, please use appropriate fixing screws.
1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Kies een geschikte installatieplaats.
3. Markeer de overeenkomstige bevestigingspunten op de muur Ga voordat u begint met boren na dat de
boorgaten geen leidingen, kabels of andere voorzieningen van het gebouw kunnen beschadigen.
4. Verwijder het deksel van de aansluitdoos. Steek de kabel door de pakking.
5. Sluit de stroomkabels aan op de aansluitklemmen.
RRE1040P-04: Bruin (Stroom) en Blauw (Neutraal).
RRE2040P-04 & RRE3040P-04: Bruin (Stroom), Blauw (Neutraal) en Groen/Geel (Aarding). Draai de
pakking vast en plaats het deksel opnieuw op de aansluitdoos. Zorg dat alles goed vast zit.
6. Bevestig het armatuur tegen de muur en stel dan de gewenste hoek in. Zorg dat het goed vast zit.
7. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. In het geval van
schade, koppel los van de voeding en stop met gebruiken.
Opmerking: Geen "bevestigingsschroeven" bijgeleverd, gelieve geschikte bevestigingsschroeven te
gebruiken.
Om het detectiebereik te bepalen, kunt u langzaam voorbij wandelen. Stel de tijd op het minimum en lux
en detectiebereik op maximum in. Wanneer de detectiefunctie is gecontroleerd, kunt u de instellingen
naar wens wijzigen. Wanneer de sensor beweging detecteert (detectiehoek 120°, detectieafstand max. 10
m), wordt het armatuur ingeschakeld gedurende de vooraf ingestelde tijdsduur. Om de tijd te verhogen,
draait u de tijdsknop naar +. Tijdsbereik: van 10 seconden tot 10 minuten. Daglichtcontrolebereik: 10 -
2000 Lux.
Opmerking: Wanneer de sensor wordt geactiveerd, wordt de tijdsduur bij bewegingsdetectie herhaald, dus
de lamp blijft branden tot de ingestelde tijdsduur verstreken is na de laatste activering.
Handmatige bediening: Het is mogelijk om de sensor 8 uur “Aan” te zetten door de externe schakelaar
binnen de 3 seconden drie keer AAN te zetten. Het is mogelijk de sensor opnieuw op AUTOMATISCHE
modus (normale modus) te zetten door het armatuur minstens 10 seconden uit te zetten.
1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Suchen Sie einen geeigneten Platz für die Leuchte aus.
3. Markieren Sie an der Wand die geeigneten Befestigungspunkte. Vergewissern Sie sich vor dem
Bohren, dass die Löcher keine Rohre, Leitungen oder andere Haustechnik beschädigen.
4. Nehmen Sie die Abdeckung des Anschlusskastens ab. Schieben Sie das Kabel durch die Dichtschraube.
5. Schließen Sie die Stromversorgung an die Anschlussleiste an:
RRE1040P-04: Braun (spannungsführend) und Blau (neutral).
RRE2040P-04 & RRE3040P-04: Braun (spannungsführend), Blau (neutral) und Grün-gelb (Erde). Ziehen
Sie die Dichtschraube fest und setzen Sie den Deckel des Anschlusskastens wieder auf. Achten Sie
darauf, dass alles fest sitzt.
6. Befestigen Sie die Leuchte an Wand und richten Sie sie im gewünschten Winkel aus. Achten Sie darauf,
dass alles fest sitzt.
7. Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte ein Teil beschädigt
sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.
Hinweis: Es werden keine Befestigungsschrauben mitgeliefert, bitte verwenden Sie geeignete Schrauben
zur Befestigung.
Jetzt können Sie mit langsamen Schritten die Bewegungszone bestimmen. Stellen Sie die Zeit auf
Minimum, die Lichtstärke und die Erfassungskontrolle auf Maximum. Wenn die Sensorfunktion eingerichtet
ist, können Sie die Steuerung auf die gewünschten Werte einstellen. Sobald der Sensor eine Bewegung
wahrnimmt (Erfassungswinkel 120°, Erfassungsbereich max. 10 m), schaltet sich die Leuchte für die
voreingestellte Zeit ein. Um die Einschaltzeit zu erhöhen, stellen Sie die Zeitkontrolle auf +.
Zeitverzögerungsspanne: 10 Sekunden bis 10 Minuten. Spanne für Tageslichtsteuerung: 10 - 2000 Lux.
Hinweis: Wenn der Sensor ausgelöst ist, startet der Zeitraum der Erfassung wieder neu, sodass das Licht
bis nach Ablauf der eingestellten Zeit nach der letzten Auslösung eingeschaltet bleibt.
Manuelle Überbrückung: Man kann den Sensor innerhalb von 3 Sekunden durch 3 ON-Betätigungen des
externen Schalters für 8 Stunden auf „On“ schalten. Wenn man Leuchte 10 Sekunden oder länger
ausschaltet, lässt sich der Sensor wieder zurück in den AUTO-Modus stellen.
Walk testing can then be carried out to determine detection area with slow walking pace.
Set time to minimum, lux and detection control to maximum. Once detector function has
been established, change controls to desired levels. When the sensor detects movement
(Detection angle 120°, Detection distance max 10m), the fitting will be switched on for the
pre-set time. To increase on time, turn time control towards +. Time delay range: from
10 seconds to 10 minutes. Daylight control range: 10 - 2000 Lux.
Note: Once sensor has been triggered, subsequent detection restarts timing period from
beginning, so light stays on until set time elapses after last triggering.
Manual Override:
It is possible to turn the sensor “On” for 8 hours by 3 “ON” operations of the external
switch within 3 seconds. It is possible to turn the sensor back to AUTO mode (normal mode)
by turn the fitting off for 10 seconds or more
Projection Distance:
RRE1040P-01
6m - 12m
12m x 16m
2.5m - 4m
6m - 13m
13m x 16m
2.5m - 4m
6m - 15m
15m x 20m
2.5m - 5m
RRE2040P-01 RRE3040P-01
Max Projection Area:
Mounting Height:
Schijnafstand:
RRE1040P-01
6m - 12m
12m x 16m
2.5m - 4m
6m - 13m
13m x 16m
2.5m - 4m
6m - 15m
15m x 20m
2.5m - 5m
RRE2040P-01 RRE3040P-01
Max. schijngebied:
Montagehoogte:
Projektionsabstand:
RRE1040P-01
6m - 12m
12m x 16m
2.5m - 4m
6m - 13m
13m x 16m
2.5m - 4m
6m - 15m
15m x 20m
2.5m - 5m
RRE2040P-01 RRE3040P-01
Max. Projektionsbereich:
Montagehöhe
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN
FOR FUTURE REFERENCES.
! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt
about the installation or use of this product, consult a competent electrician
Note:
Product technical information and specification may change over time without prior
notification. For the latest technical information please visit our web site
www.robus.com or robusdirect.com
Issue 2 230721 Page 1
Information for the Product user:
Installation
1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately
from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at
end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a
retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if
disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and
recycled in the WEEE chain
4. The “crossed out wheelie bin symbol” on a product indicates this equipment must not be
disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE
regulations
The Installation must be carried out by a qualified electrician
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65
RRE1040P: Class II
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
RRE1040P: Klasse II
-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
RRE1040P: Klasse II
Installatie Installation
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ
VOOR LATER.
! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen
beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product,
raadpleeg dan een erkende elektricien
Opmerkingen:
Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze
website www.robus.com of robusdirect.com
Informatie voor de gebruiker van het product:
1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis
erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van
zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel
waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze
onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal
huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet
samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden
verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur).
De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien
LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.
! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen.
Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen q
ualifizierten Elektriker.
Hinweis:
Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere
Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robusdirect.com
für aktuelle technische Informationen.
Informationen für den Benutzer:
1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom
Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne
gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am
Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen
Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos
entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der
Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem
normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden
muss
Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden
EN NL DE
REMY LED REFLEKTOR S PIR SENZORJEM, BELA,
IP65, 4000K, S PRIKLJUČNO DOZO
1. Pred namestitvijo izklopite električno omrežje/priključno napetost.
2. Izberite primerno mesto za namestitev reflektorja.
3. Označite pritrditvene točke na steni. Pred vrtanjem zagotovite, da na predvidenih mestih
pritrditve ni vodnikov, plinskega alivodovodnega omrežja.
4. Odstranite pokrov razvodne doze. Vstavite kabel v uvodnico.
5. Priključite napajanje terminala. RRE1040P-04: rjava (v živo) in modra (nevtralna).
RRE2040P-04 in RRE3040P-04: rjava (L, faza), modra (N, nevtralna) in zelena / rumena
(ozemljitev). Zategnite uvodnico in ponovno namestite pokrov spojne doze. Zagotovite, da je
varna.
6. Pritrdite reflektor na steno nato pa nastavite željen kot. Poskrbite, da je dobro pritrjen.
Opomba: vijaki in vložki niso priloženi, prosimo uporabite ustrezne vijake. Opozorilo: prepričajte
se, da so pred uporabo vsi vijaki ustrezno priviti.
Naredite lahko test, s katerim določite območje zaznave s počasno hojo. Čas nastavite na
minimum, svetilnost in zaznavo na maksimum. Ko je bila funkcija detektorja ugotovljena,
spremenite nastavitve na željene vrednosti. Ko senzor zazna gibanje (kot zaznave 120°, največja
razdalja zaznave 10 m), bo nastavitev naravnana na prednastavljen čas. Da podaljšate čas,
obrnite časovni regulator proti »+«. Razpon časovne omejitve: 10 s do 10 min. Razpon svetlobne
omejitve: od 10-2000 luxov.
Opomba: Po tem, ko senzor zazna gibanje, vsako nadaljnje gibanje ponastavi časovno omejitev
od začetka, tako da reflektor ostane prižgan dokler ne preteče nastavljen čas od zadnje zaznave.
Ročna nastavitev: Senzor je mogoče nastaviti kot »ON« za 8 ur s 3 »ON« operacijami zunanjega
stikala v roku 3 sekund. Senzor se lahko vrne v »AUTO« način (standarden način) z odklopom
za 10 sekund ali več.
Razdalja osvetjevanja
RRE1040P-04
6m - 12m
12m x 16m
2.5m - 4m
6m - 13m
13m x 16m
2.5m - 4m
6m - 15m
15m x 20m
2.5m - 5m
RRE2040P-04 RRE3040P-04
Za osvetljevanje površin do:
Višina namestitve:
Nadzor Trga:
Produkti vsebujejo svetlobne vire z energijsko učinkovitostjo, kot je navedeno spodaj.
RRE1040-LS, RRE2040-LS, RRE3040-LS
Odstranite vijake z zadnje strani fitinga. Odprite ohišje.
Odstranite LED PCB (LS) in gonilnik PCB (SCG).
-20°C < Ta < +40°C, 220-240 V ~ 50/60 Hz, razred I, IP65, RRE1040: Class II
SL
Nameščanje
PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO
MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.
! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Če dvomite
o montaži, priklopu in uporabi tega proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.
Opomba:
Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega
obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali
robusdirect.com.
Informacije za uporabnika:
1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda
ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekrižanim
zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove
življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri
katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in
okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjskih odpadkov in ga predate v
reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrižani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda
ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, temveč skladno s predpisi o
OEEO.
Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko
Market Surveillance: These products contain light sources of energy efficiency as
detailed below. RRE1040-LS, RRE2040-LS, RRE3040-LS
Remove screws at the back the fitting. Open housing.
Remove LED PCB (LS) and Remove driver PCB (SCG)
Markttoezicht:
Deze producten bevatten lichtbronnen van energie-efficiëntie zoals hieronder beschreven.
RRE1040-LS, RRE2040-LS, RRE3040-LS
Verwijder de schroeven aan de achterkant van de fitting. Maak de behuizing open.
Verwijder de LED PCB (LS) en de driver PCB (SCG)
Marktüberwachung
Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienz, wie unten beschrieben.
RRE1040-LS, RRE2040-LS, RRE3040-LS
Schrauben auf der Rückseite der Leuchte entfernen. Gehäuse öffnen.
LED-Leiterplatte (LS) und Treiber PCB (SCG) entfernen.
PROJECTEUR LED REMY AVEC CAPTEUR PIR, IP65,
BLANC, 4000K, AVEC BOÎTE DE RACCORDEMENT
RRE1040P-01 RRE2040P-01 RRE3040P-01
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP65, RRE1040P : Classe II
1. Assurez-vous que l’alimentation soit coupée avant d’entreprendre les travaux.
2. Choisissez un emplacement approprié pour le luminaire.
3. Indiquez la position des futures fixations sur le mur. Avant de percer, assurez-vous que le trou n’empiète
pas sur des tuyaux, des câbles, etc…
4. Enlevez le couvercle de la boite de raccordement et insérez le câble dans le presse-étoupe.
5. Connectez l’alimentation aux bornes.
RRE1040P-04 : Marron (Phase) et Bleu (Neutre).
RRE2040P-04 & RRE3040P-04 : Marron (Phase), Bleu (Neutre) et Vert/Jaune (Terre). Serrez le presse-étoupe et
remettez le couvercle de la boite de raccordement. Assurez-vous qu’il tienne bien.
6. Accrochez le luminaire au mur et ajustez selon l’angle recherché. Assurez-vous qu’il tienne bien.
7. Ce luminaire ne dispose pas de pièces réparables par l’utilisateur. Si le luminaire est endommagé,
débranchez-le et cessez de l’utiliser.
Remarque : Les vis de fixation ne sont pas fournies, veuillez utiliser des vis de fixations appropriées.
Un test de fonctionnement peut ensuite être effectué pour déterminer la zone de détection avec un rythme de marche
lent. Réglez la temporisation au niveau minimum, et les lux et la détection aux niveaux maximums. Une fois que le
capteur est en marche, ajustez les commandes aux niveaux désirés. Lorsque le capteur détectera un mouvement
(angle de détection de 120°, distance de détection de 10m maximum), l’appareil s’allumera pour un laps de temps
préétabli. Pour augmenter la temporisation, tournez la commande de temporisation vers le +. Temporisation : de 10
secondes à 10 minutes. Niveaux de lumière : de 10Lux à 2000Lux.
Remarque : Une fois le détecteur enclenché, une autre détection de mouvement redémarrera la minuterie du début. La
lumière restera donc allumée durant le temps réglé, après la dernière détection.
Forçage manuel :
Il est possible d’allumer le capteur pendant 8 heures en allumant et éteignant l’interrupteur externe à trois reprises dans
un délai de 3 secondes. Il est possible de remettre le capteur en mode AUTOMATIQUE (mode normal) en éteignant le
luminaire pendant 10 secondes ou plus.
IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l’apparecchio. In
caso di dubbi sull’installazione o sull’utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.
Assicurarsi che l’alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.
EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote
paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et
elektrivool oleks välja lülitatud.
SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte
akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce
skontrolujte, že je hlavný zdroj
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR
TOUTES UTILISATIONS FUTURES.
Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des
doutes sur l’installation ou sur l’utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.
Remarque :
Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour
rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet
www.robus.com ou robusdirect.com.
Informations pour l’utilisateur du produit :
Installation
1. Veuillez, s’il vous plait, noter l’importance de disposer des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques
séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d’une croix).
2. Veuillez tenir compte de l’importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de
vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente
à partir duquel vous effectuez l’achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l’environnement s’il est jeté n’importe
où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La “poubelle barrée d’une croix” présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les
ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.
L’installation doit être effectuée par un électricien qualié
FR
Distance de projection :
RRE1040P-01
6m - 12m
12m x 16m
2.5m - 4m
6m - 13m
13m x 16m
2.5m - 4m
6m - 15m
15m x 20m
2.5m - 5m
RRE2040P-01 RRE3040P-01
Zone de projection max :
Hauteur de montage :
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Website: www.robus.com
L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean
House, 12th Floor, The Ring, Bracknell,
Berkshire RG12 1AX, UK
LN
1 2
43
5
A 65mm
148mm
200mm
90mm
148mm
200mm
90mm
175mm
233mm
96mm
65mm 65mm
32.5mm 32.5mm 32.5mm
B
A
B
D
W
H
RRE1040P RRE2040P RRE3040P
10W 20W 30W
RRE1040P RRE2040P RRE3040P
W
H
D
Page 2
Surveillance du Marché:
Ces produits contiennent des sources lumineuses d'efficacité énergétique comme détaillé ci-dessous.
RRE1040-LS, RRE2040-LS, RRE3040-LS
Retirez les vis à l'arrière du luminaire.
Le boitier est ouvert.
Retirez le PCB LED (LS) et retirez le PCB
du driver (SCG)
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Robus RRE1040P-01 Kasutusjuhend

Kategooria
Turvaseadme komponendid
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka