Bosch GEX 125-1 AE Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Kasutusjuhend
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d’emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
δηγία ειρισµύ
Kullanım kılavuzu
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na používanie
Használati utasítás
Руководство по
эксплуатации
Інструкція з
експлуатації
Instrucţiuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za opsluživanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija
GEX 125-1 A
GEX 125-1 AE
Professional
OBJ_BUCH-315-002.book Page 1 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
2 2 609 140 411 11.6.07
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 6
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 13
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 20
Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 27
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 34
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 41
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 48
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 55
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sida 61
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 67
Suomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivu 73
Ελληνικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σελίδα 79
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa 87
Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 93
Česky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 100
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 106
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 113
Русский. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 120
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сторінка 128
Română. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 135
Български. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 142
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 150
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 156
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 163
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekülg 169
Latviešu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 175
Lietuviškai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 182
OBJ_BUCH-315-002.book Page 2 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Eesti | 1692 609 140 411 11.6.07
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja
juhised tuleb läbi lugeda.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib
olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked
vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised
edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib
võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste töö
riistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta)
elektriliste tööriistade kohta.
1) Ohutusnõuded tööpiirkonnas
a) Töökoht peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Töökohas valitsev segadus ja
hämarus võib põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektrilist tööriista plah
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.
Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid,
mis võivad tolmu või aurud süüdata.
c) Elektrilise tööriista kasutamise ajal
hoidke lapsed ja teised isikud töökohast
eemal. Kui Teie tähelepanu kõrvale juhi
takse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
2) Elektriohutus
a) Elektrilise tööriista pistik peab pistiku
pessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha
mingeid muudatusi. Ärge kasutage kait
semaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi saamise riski.
b) Vältige kehakontakti maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on
elektrilöögi oht suurem.
d) Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette nähtud, näiteks
elektrilise tööriista kandmiseks, ülesri
putamiseks või pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet
kuumuse, õli, teravate servade ja sead
me liikuvate osade eest. Kahjustatud või
keerduläinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e) Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas
õhus, kasutage ainult selliseid
pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
kasutada ka välistingimustes.
Välistingimustes kasutamiseks sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektrilise tööriista kasutamine niis
kes keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitse
lüliti kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3) Inimeste turvalisus
a) Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te
teete, ning toimige elektrilise
tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge
kasutage elektrilist tööriista, kui olete
väsinud või uimastite, alkoholi või
ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel
võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite,
kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite
kandmine sõltuvalt elektrilise tööriista
tüübist ja kasutusalast – vähendab
vigastuste ohtu.
c) Vältige seadme tahtmatut käivitamist.
Enne pistiku ühendamist pistikupessa,
aku ühendamist seadme külge, seadme
ülestõstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui
hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme
lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud
seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.
d) Enne elektrilise tööriista sisselülitamist
eemaldage selle küljest reguleerimis ja
mutrivõtmed. Seadme pöörleva osa küljes
olev reguleerimis või mutrivõti võib
põhjustada vigastusi.
e) Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke
stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu. Nii saate elektrilist tööriista
ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
f) Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
rõivad ja kindad seadme liikuvatest
osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
või pikad juuksed võivad sattuda seadme
liikuvate osade vahele.
g) Kui on võimalik paigaldada tolmueemal
dus ja tolmukogumisseadiseid, veen
duge, et need on seadmega ühendatud
ja et neid kasutatakse õigesti. Tolmu
eemaldusseadise kasutamine vähendab
tolmust põhjustatud ohte.
TÄHELEPANU
OBJ_BUCH-315-002.book Page 169 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
170 | Eesti 2 609 140 411 11.6.07
4) Elektriliste tööriistade hoolikas
käsitsemine ja kasutamine
a) Ärge koormake seadet üle. Kasutage
töö tegemiseks selleks ettenähtud
elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise
tööriistaga töötate ettenähtud
jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
b) Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille
lüliti on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei
ole enam võimalik lülitist sisse ja välja
lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
c) Tõmmake pistik pistikupesast välja
ja/või eemaldage seadmest aku enne
seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme ärapanekut. See
ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista
soovimatut käivitamist.
d) Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi
tööriistu lastele kättesaamatus kohas.
Ärge laske seadet kasutada isikutel,
kes seadet ei tunne või pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
e) Hoolitsege seadme eest korralikult.
Kontrollige, kas seadme liikuvad osad
töötavad veatult ega kiildu kiini. Veen
duge, et seadme detailid ei ole
murdunud või kahjustatud määral, mis
mõjutab seadme töökindlust. Laske
kahjustatud detailid enne seadme
kasutamist parandada. Paljude
õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud
elektrilised tööriistad.
f) Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hooldatud, teravate
lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektrilist tööriista, lisavarus
tust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
juhistele ning nii, nagu konkreetse
seadmetüübi jaoks ette nähtud.
Arvestage seejuures töötingimuste ja
teostatava töö iseloomuga. Elektriliste
tööriistade nõuetevastane kasutamine võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
5) Teenindus
a) Laske elektrilist tööriista parandada
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel,
kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate püsivalt seadme ohutu töö.
Ohutusjuhised
f Kasutage elektrilist tööriista ainult
kuivlihvimiseks. Vee tungimine seadmesse
suurendab elektrilöögi ohtu.
f Veenduge, et sädemed ei ohusta teisi
inimesi. Eemaldage seadme lähedusest
süttivad materjalid. Metallide lihvimisel
lendub sädemeid.
f Tähelepanu, põlengu oht! Vältige lihvitava
materjali ja lihvmasina ülekuumenemist.
Enne töös pausi tegemist tühjendage alati
tolmukott. Tolmukotis, mikrofiltris,
paberkotis (või tolmuimeja filtrikotis või filtris)
olev lihvimistolm võib ebasoodsatel
tingimustel, näiteks sädemete tekkimisel
metalli lihvimisest iseeneslikult süttida. Eriti
ohtlik on olukord, kui lihvimistolm seguneb laki
, värvi, polüuretaanijääkide või teiste
keemiliste ainetega ja lihvitav materjal on pikast
töötlemisest tingituna kuum.
f Kinnitage töödeldav toorik. Kinnitussead
mete või kruustangidega kinnitatud toorik
püsib kindlamalt kui käega hoides.
f Asbestisisaldava materjali töötlemine on
keelatud. Asbest võib tekitada vähki.
f Rakendage kaitsemeetmeid, kui tööta
misel võib tekkida tervistkahjustavat,
süttimis või plahvatusohtlikku tolmu.
Näiteks: mõned tolmuliigid on vähkitekitava
toimega. Kandke tolmukaitsemaski ja
võimaluse korral kasutage
tolmu/laastueemaldusseadist.
f Hoidke oma töökoht puhas. Materjalisegud
on eriti ohtlikud. Kergmetallide tolm võib
süttida või plahvatada.
f Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille
toitejuhe on vigastatud. Ärge puudutage
vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab
töötamise ajal vigastada, tõmmake pistik
kohe pistikupesast välja. Vigastatud
toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
Tööpõhimõtte kirjeldus
Kõik ohutusnõuded ja juhised
tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib olla
elektrilöök, tulekahju ja/või rasked
vigastused.
Avage kokkuvolditud lehekülg, millel on toodud
joonised seadme kohta, ja jätke see
kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 170 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Eesti | 1712 609 140 411 11.6.07
Nõuetekohane kasutamine
Seade on ette nähtud puidu, plastmaterjali,
metalli, pahtlisegu ja lakitud pindade
kuivlihvimiseks.
Elektrooniliselt reguleeritavad seadmed sobivad
ka poleerimiseks.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste
leheküljel toodud numbrid.
1 Lüliti (sisse/välja)
2 Pöörete arvu regulaator(GEX 125-1 AE)
3 Tolmukott komplektina (mikrofiltersüsteem)
4 Lihvtald
5 Lihvpaber*
6 Lihvtalla kruvid
7 Tolmueemaldusliitmik
8 Filtrielement (mikrofiltersüsteem)
9 Äratõmbevoolik*
*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis
olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.
Tehnilised andmed
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Mõõtmised teostatud vastavalt standardile
EN 60745.
Seadme Akarakteristikuga mõõdetud müratase
on üldjuhul: helirõhu tase 77 dB(A);
müravõimsuse tase 88 dB(A). Mõõteviga
K=2,8 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektor
summa), mõõdetud EN 60745 kohaselt:
vibratsioon a
=5,0m/s
2
, mõõtemääramatus
K=1,5m/s
2
.
Käesolevas juhendis toodud
vibratsioon on mõõdetud
standardile EN 60745 vastava mõõtemeetodi järgi
ja seda võib kasutada seadmete omavaheliseks
võrdluseks.
Vibratsioonitase muutub sõltuvalt elektrilise töö
riista kasutusotstarbest ja võib mõningatel
juhtudel käesolevas juhendis toodud väärtuse
ületada. Kui elektrilist tööriista kasutatakse
taolisel viisil regulaarselt, tekib oht vibratsiooni
alahindamiseks.
Märkus: Vibratsiooni täpseks hindamiseks teatud
tööperioodi jooksul tuleks arvesse võtta ka aega,
mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud,
kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib
vibratsiooni töö koguperioodi jooksul tunduvalt
vähendada.
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised
andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele
standarditele või normdokumentidele: EN 60745
vastavalt direktiivide 89/336/EMÜ, 98/37/EÜ
(kuni 28.12.2009), 2006/42/EÜ (alates
29.12.2009).
06.12.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Ekstsentriklihvmasin GEX 1251 A
Professional
GEX 1251 AE
Professional
Tootenumber 3 601 C87 0.. 3 601 C87 5..
Nimivõimsus W 250 250
Võngete arvu reguleerimine z
Tühikäigupöörded min
1
12000 750012000
Võngete arv tühikäigul min
1
24000 1500024000
Võnke läbimõõt mm 2,5 2,5
Lihvtalla läbimõõt mm 125 125
Kaal EPTAProcedure 01/2003 järgi kg 1,3 1,3
Kaitseaste /II /II
Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230/240 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul
võivad toodud andmed varieeruda.
Pöörake palun tähelepanu oma tööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tähistus võib olla
erinev.
TÄHELEPANU
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-315-002.book Page 171 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
172 | Eesti 2 609 140 411 11.6.07
Montaaž
f Enne mistahes tööde teostamist elektrilise
tööriista kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Lihvpaberi vahetus (vt joonist A)
Enne uue lihvpaberi paigaldamist eemaldage
lihvtallalt 4 mustus ja tolm näiteks pintsli abil.
Lihvtalla pind 4 on valmistatud takjakangast, mis
võimaldab takjakinnitusega lihvpaberit kiiresti ja
lihtsalt paigaldada.
Suruge lihvpaber 5 tugevasti vastu lihvtalla 4
alumist külge.
Optimaalse tolmuimemise tagamiseks veenduge,
et lihvpaberi ja lihvtalla augumustrid ühtivad.
Lihvpaberi 5 seadmiseks lihvtallal 4 õigesse
asendisse võite kasutada joonisel näidatud
abivahendit. Asetage lihvpaber nii, et takjakangas
jääb ülespoole, abivahendisse ja suruge seadet
koos lihvtallaga tugevasti selle vastu.
Lihvpaberi valik
Vastavalt töödeldavale materjalile ja soovitud pinnakvaliteedile saab kasutada erinevaid lihvpabereid:
Materjal Kasutusala Teralisus
Värv
Lakk
Täitematerjal
Pahtel
Värvi mahalihvimiseks jäme 40
60
Alusvärvikihi lihvimiseks (nt pintslijälgede,
värvipritsmete jmt eemaldamiseks)
keskmine 80
100
120
Kruntkihi lõpplihvimiseks enne värviga katmist peen 180
400
Kõik puitmaterjalid (nt
kõva puit, pehme puit,
laastplaadid,
ehitusplaadid)
Metallmaterjalid
Karedate, hööveldamata prusside ja laudade
eellihvimiseks
jäme 40
60
Tasandamiseks ja väikeste ebatasasuste
kõrvaldamiseks
keskmine 80
100
120
Puidu lõpp ja peenlihvimiseks peen 180
240
320
400
Kivi
Marmor
Graniit
Keraamika
Klaas
Pleksiklaas
Autolakk
Corian®
Varicor®
Vahelihvimiseks jäme 60
Vormi andmiseks ja servade lihvimiseks keskmine 80
100
120
Peenlihvimiseks vormi andmisel peen 180
240
320
400
Poleerlihvimiseks ja servade ümardamiseks väga peen 600
1200
OBJ_BUCH-315-002.book Page 172 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Eesti | 1732 609 140 411 11.6.07
Lihvtalla vahetus (vt joonis B)
Märkus: Vigastatud lihvtald 4 vahetage kohe välja.
Tõmmake lihvpaber või poleerimistarvik maha.
Keerake 4 kruvi 6 täielikult välja ja võtke lihvtald 4
maha. Paigaldage uus lihvtald 4 ja keerake kruvid
uuesti kinni.
Märkus: Lihvtalla paigaldamisel veenduge, et
aluse hambad haakuvad lihvtalla avadesse.
Tolmu/saepuru äratõmme
Integreeritud tolmueemaldus tolmukoti abil
(vt joonist C1C4)
Asetage tolmukott 3 äratõmbeava 7 külge ja
lükake seda kergelt, kuni see fikseerub tuntavalt
oma kohale.
Tolmukoti 3 täituvuse astet saab läbipaistva
mahuti abil kergesti kontrollida.
Tolmukoti 3 tühjendamiseks tõmmake see kerge
pöördliigutusega suunaga alla maha.
Enne tolmukoti 3 avamist kloppige tolmukotti
vastavalt joonisele vastu stabiilset alust, et
eemaldada filtrielemendi küljest tolm.
Hoidke tolmumahutit 3 kinni, tõmmake
filtrielement 8 suunaga üles maha ja tühjendage
tolmumahuti. Puhastage filtrielemendi 8 lamelle
pehme harjaga.
Tolmueemaldus eraldi seadmega
(vt joonist D)
Ühendage äratõmbevoolik 9 äratõmbeavaga 7.
Ühendage äratõmbevoolik 9 tolmuimeja külge.
Ülevaate erinevate tolmuimejatega ühendamise
kohta leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu
imemiseks sobima.
Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu
eemaldamiseks kasutage spetsiaaltolmuimejat.
Kasutus
Seadme kasutuselevõtt
f Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgu
pinge peab ühtima tööriista andmesildil
märgitud pingega. Andmesildil toodud
230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V
võrgupinge korral.
Sisse/väljalülitus
Elektrilise tööriista kasutuselevõtuks seadke
lüliti (sisse/välja) 1 paremale asendisse „I“.
Elektrilise tööriistaväljalülitamiseks seadke lüliti
(sisse/välja) 1 vasakule asendisse „0“.
Pöörete arvu valik (GEX 1251 AE)
Pöörete arvu regulaatoriga 2 saate vajalikku
pöörete arvu reguleerida ka töötamise ajal.
1 2 madalad pöörded
3 4 keskmised pöörded
5 6 kõrged pöörded
Vajalik pöörete arv sõltub materjalist ja
töötingimustest ning seda saab kindlaks teha
praktilise katse käigus.
Pärast pikemaajalist tööd madalatel pööretel
tuleks seadmel jahtumiseks lasta koormuseta
töötada umbes 3 minutit maksimaalpööretel.
Lihvtalla pidur
Integreeritud lihvtalla pidur alandab tühikäigul
pöördeid nii palju, et seadme asetamisel toorikule
ei teki hõõrdumisjälgi.
Kui pöörete arv aja jooksul pidevalt tõuseb, on
lihvtald kahjustatud ja tuleb välja vahetada või on
lihvtalla pidur kulunud. Kulunud lihvtalla pidur
tuleb lasta välja vahetada Boschi elektriliste
tööriistade volitatud parandustöökojas.
Tööjuhised
f Enne käestpanekut oodake, kuni
elektriline tööriist on seiskunud.
Mugava tööasendi tagamiseks võite hoida seadet
vastavalt kasutusotstarbele ülalt, küljelt või eest.
(vt joonist E)
Pinna lihvimine
Lülitage seade sisse, asetage see kogu
lihvimispinnaga töödeldavale pinnale ja juhtige
seda mõõduka survega üle tooriku.
Lihvimisjõudlus ja tulemus sõltuvad põhiliselt
lihvpaberi valikust, reguleeritud pöörete arvust
(GEX 1251 AE) ja rakendatavast survest.
Ainult laitmatu kvaliteediga lihvpaberid tagavad
hea lihvimistulemuse ja säästavad elektrilist
tööriista.
Lihvpaberite kasutusea pikendamiseks töötage
ühtlase survega.
Liigne surve ei anna paremat lihvimistulemust,
vaid kulutab kiiremini tööriista ja lihvpaberit.
Ärge kasutage lihvpaberit, millega on lihvitud
metalli, teiste materjalide töötlemiseks.
Kasutage ainult Boschi originaallihvimistarvikuid.
Jämelihvimine
Paigaldage jämeda teralisusega lihvpaber.
Rakendage seadmele üksnes väikest survet, nii et
see töötab kõrgemate pööretega ja saavutab
suurema tasandusvõime.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 173 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
174 | Eesti 2 609 140 411 11.6.07
Peenlihv
Paigaldage peeneteraline lihvpaber.
Rakendatava surve või pöörete arvu vahemiku
(GEX 1251 AE) muutmisega võite lihvtalla
pöörete arvu vähendada, kusjuures ekstsentriline
liikumine jääb alles.
Juhtige seadet toorikul mõõduka survega
ringikujuliselt või vaheldumisi piki ja ristisuunas.
Ärge kallutage seadet, et vältida töödeldava
tooriku, nt spooni läbilihvimist.
Pärast töö lõpetamist lülitage seade välja.
Poleerimine (GEX 1251 AE)
Kulunud lakikihtide või kriimustuste (nt
akrüülklaasil) ülepoleerimiseks võib seadmele
paigaldada sobiva poleerimistarviku, näiteks
lambavillast ketta, poleervildi või käsna
(lisatarvikud).
Poleerimisel valige madal pöörete arv (aste 1 2),
et vältida pinna liigset kuumenemist.
Töödelge poleerimisvahend poleerkäsnaga
ringikujuliste ja piki ning ristisuunaliste
liigutustega mõõduka survega sisse ja laske
seejärel kuivada.
Poleerige kuivanud poleerimisvahend lambavillast
kettaga piki ja ristisuunaliste või ringikujuliste
liigutustega üle.
Heade tulemuste saavutamiseks puhastage
poleerimistarvikuid regulaarselt. Peske
poleerimistarvikuid pehmetoimelise pesuvahendi
ja sooja veega, ärge kasutage lahusteid.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
f Enne mistahes tööde teostamist elektrilise
tööriista kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
f Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad
puhtad.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud.
Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see
lasta parandada Boschi elektriliste käsitööriistade
volitatud remonditöökojas.
Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade
tellimisel näidake kindlasti ära seadme
andmesildil olev 10kohaline tootenumber.
Müügijärgne teenindus ja
nõustamine
Müügiesindajad annavad vastused toote
paranduse ja hooldusega ning varuosadega
seotud küsimustele. Joonised ja lisateabe
varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.boschpt.com
Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete ja
lisatarvikute ostmise, kasutamise ja
seadistamisega seotud küsimustes.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja
hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Fax: + 372 (0679) 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Üksnes EL liikmesriikidele:
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilisi tööriistu koos
olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liik
mesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja kesk
konnasäästlikult korduskasutada või ringlusse
võtta.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 174 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189

Bosch GEX 125-1 AE Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised lihvimismasinad
Tüüp
Kasutusjuhend