Bauknecht BIR6 EP8VS2 PT Omaniku manuaal

Kategooria
Ahjud
Tüüp
Omaniku manuaal
Gezondheid & Veiligheid, Gebruik en Verzorging en Instal-
latie gids
www.bauknecht.eu/register
2
NEDERLANDS .....................................3
NL
3
NEDERLANDS
GEZONDHEID & VEILIGHEID,GEBRUIKS-
AANWIJZING en INSTALLATIE GIDS
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT
PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
www.bauknecht.eu/register
Index
Gezondheids- Veiligheidsgids
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ............................................................................ 4
MILIEUTIPS ...............................................................................................6
CONFORMITEITSVERKLARING ............................................................................6
PRODUCTBESCHRIJVING .................................................................................7
BEDIENINGSPANEEL ........................................................................................8
BESCHRIJVING DISPLAY ....................................................................................8
ACCESSOIRES ..............................................................................................9
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES ....................................................9
VERWIJDEREN EN WEER MONTEREN VAN DE ZIJDELINGSE GELEIDERS .......................................10
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN ............................................................................11
FUNCTIES .................................................................................................12
GEBRUIK VAN DE OVEN ..................................................................................14
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN ..............................................................14
DAGELIJKS GEBRUIK .......................................................................................15
NUTTIGE TIPS .............................................................................................18
BEREIDINGSTABEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GETESTE RECEPTEN .......................................................................................22
REINIGING ...............................................................................................23
DE OVEN MET DE PYROCYCLUS REINIGEN ..................................................................24
ONDERHOUD ............................................................................................25
VERWIJDEREN VAN DE DEUR ..............................................................................25
DE DEUR TERUGPLAATSEN ................................................................................26
VERVANGEN VAN HET LAMPJE .............................................................................27
PROBLEEMOPLOSSING ..................................................................................28
PRODUCT .................................................................................................30
CONSUMENTENSERVICE ...................................................................................30
Gids voor Gebruik en Verzorging
Installatiehandleiding ....................................................................................31
4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN
GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat
gebruiken deze
veiligheidsinstructies.
Bewaar ze dicht bij de hand voor
toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat
zelf zijn voorzien van belangrijke
veiligheidsaanwijzingen, die te
allen tijde moeten worden
opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen
van deze veiligheidsinstructies,
oneigenlijk gebruik of een foute
programmering van de
regelknoppen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
kinderen (3-8 jaar) dienen op
afstand van het apparaat
gehouden te worden, tenzij ze
onder voortdurend toezicht
staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde
fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, mogen dit
apparaat gebruiken indien ze
onder toezicht staan of
instructies hebben ontvangen
over veilig gebruik en de
mogelijke gevaren ervan
begrijpen. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. De
reiniging en het onderhoud
mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder
toezicht.
WAARSCHUWING: Het apparaat
en de toegankelijke onderdelen
worden heet tijdens het gebruik.
Kinderen jonger dan 8 jaar
moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden,
tenzij er voortdurend toezicht is.
WAARSCHUWING: Raak de
verwarmingselementen of de
binnenkant niet aan, omdat dit
letsel kan veroorzaken.
Laat het apparaat nooit
onbewaakt achter tijdens het
droogproces van gerechten.
Wanneer het apparaat geschikt is
voor het gebruik van een sonde
gebruik dan uitsluitend de
gaarthermometer die voor deze
oven wordt aanbevolen.
Raak de oven niet aan tijdens de
pyrolysecyclus. Houd de kinderen
uit de buurt van de oven tijdens
de pyrolysecyclus (totdat de
ruimte volledig geventileerd is).
Houd kleding of andere
brandbare materialen uit de
buurt van het apparaat tot alle
onderdelen van het apparaat
helemaal zijn afgekoeld.
Zorg dat gemorste etenswaar
voorafgaand aan de
reinigingscyclus uit de oven
verwijderd wordt.
Oververhit vet of oververhitte
olie vat gemakkelijk vlam. Houd
de bereiding van gerechten met
veel vet, olie of wanneer er
alcohol (bijv. rum, cognac, wijn)
wordt toegevoegd altijd in de
gaten, er kan brandgevaar zijn.
Gebruik ovenwanten om schalen
en accessoires uit de oven te
halen, en let erop dat u de
verwarmingselementen niet
aanraakt.
Open de deur na aoop van de
bereiding voorzichtig, en laat de
warme lucht of de damp
geleidelijk ontsnappen voordat u
het gerecht uit het apparaat
haalt.
De ventilatieroosters voor warme
lucht aan de voorkant van de
oven mogen niet geblokkeerd
worden.
Houd dieren uit de buurt van het
apparaat tijdens en na de
pyrolysecyclus.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is
niet geschikt voor
inwerkingstelling met een
externe timer of afzonderlijk
systeem met afstandsbediening.
Het apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk, niet
professioneel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Geen ontplofbare brandbare
stoen zoals spuitbussen opslaan
en geen benzine of andere
brandbare materialen gebruiken
in of in de buurt van het
apparaat: er kan brand ontstaan
als het apparaat per ongeluk
wordt ingeschakeld.
Elk ander gebruik is verboden
(bijv. het verwarmen van kamers).
INSTALLATIE
Het apparaat moet gehanteerd en
geïnstalleerd worden door twee of
meer personen. Gebruik
beschermende handschoenen bij het
uitpakken en installeren van het
apparaat.
Installaties en reparaties moeten
worden uitgevoerd door een
gespecialiseerd monteur, volgens de
instructies van de fabrikant en in
overeenstemming met de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften. Repareer of
vervang geen enkel onderdeel van
het apparaat, behalve als dit expliciet
aangegeven wordt in de
gebruikershandleiding.
De installatie mag niet door kinderen
worden uitgevoerd. Tijdens het
installeren moeten kinderen er
vandaan worden gehouden. Houd,
tijdens en na de installatie, het
verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
onderdelen van polystyreen, enz.)
buiten het bereik van kinderen.
Controleer na het uitpakken van het
apparaat of het tijdens het transport
geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel
contact op met uw leverancier of de
dichtstbijzijnde Whirlpool
Consumentenservice.
Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet
voordat u installatiewerkzaamheden
uitvoert.
Zorg er tijdens de installatie voor dat
het apparaat het netsnoer niet
beschadigt.
Het apparaat alleen activeren als de
installatie is voltooid.
Het onderste gedeelte van het
apparaat mag niet meer toegankelijk
zijn na de installatie.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden
uit en verwijder nauwgezet alle
spaanders en zaagresten voordat u
het apparaat plaatst.
De minimale opening tussen het
werkblad en de bovenkant van de
oven mag niet geblokkeerd worden.
Haal de oven pas voor de installatie
van de piepschuim bodem.
Installeer het apparaat niet achter een
decoratieve deur - Brandgevaar.
NL
5
ELEKTRISCHE
WAARSCHUWINGEN
Om ervoor te zorgen dat de
installatie voldoet aan de
geldende veiligheidsvoorschriften
moet er een multipolaire
schakelaar met een afstand van
minstens 3 mm worden gebruikt
en moet het apparaat geaard
worden.
Vervang een beschadigde
stroomkabel door een soortgelijk
exemplaar. De stroomkabel mag
uitsluitend vervangen worden
door een gespecialiseerd
monteur, volgens de instructies
van de fabrikant en in
overeenstemming met de
geldende veiligheidsvoorschriften.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van het elektriciteitsnet
af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via
een tweepolige netschakelaar die
bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst conform
de nationale veiligheidsnormen
voor elektriciteit.
Het typeplaatje bevindt zich op
de voorrand van de oven, en is
zichtbaar wanneer de ovendeur
openstaat.
Wend u tot een erkend
servicecentrum indien de
stroomkabel vervangen moet
worden.
Als de bijgeleverde stekker niet
geschikt is voor uw stopcontact,
neem dan contact op met een
erkende monteur.
De stroomkabel moet lang
genoeg zijn om het apparaat,
nadat dit is ingebouwd in het
meubel, te kunnen aansluiten op
het stopcontact van de
netvoeding. Niet aan de
stroomkabel trekken.
Gebruik geen verlengkabels,
meervoudige stopcontacten of
adapters.
Gebruik het apparaat niet als het
netsnoer of de stekker beschadigd
is, als het apparaat niet goed
werkt of als het beschadigd of
gevallen is. Houd het snoer uit de
buurt van hete oppervlakken.
Als de installatie voltooid is,
mogen de elektrische onderdelen
niet meer toegankelijk zijn voor
de gebruiker.
Raak het apparaat niet aan met
vochtige lichaamsdelen en
gebruik het niet op blote voeten.
REINIGEN EN ONDERHOUD
Gebruik geen stoomreinigers.
WAARSCHUWING: Verzeker u
ervan dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u het
lampje vervangt om het risico
van een elektrische schok te
voorkomen.
Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers voor het
reinigen van de deurruit van het
apparaat, aangezien het glas
daardoor bekrast kan raken,
waardoor het kan breken.
De accessoires moeten uit het
apparaat worden gehaald
voordat u de pyrolysefunctie
inschakelt (ook de roosters aan
de zijkant).
Draag bij reiniging en
onderhoud beschermende
handschoenen.
Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld, voordat u reinigings-
of onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
Als de oven onder een kookplaat
geïnstalleerd is, dient u zich
ervan te verzekeren dat de
branders of elektrische platen
tijdens de zelfreiniging
(pyrolyse) uit staan.
6
MILIEUTIPS
AFVOEREN VAN
VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakking kan volledig
gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven
. De diverse onderdelen van de
verpakking mogen daarom niet bij
het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden
afgevoerd volgens de plaatselijke
voorschriften.
AFVALVERWERKING
VAN HUISHOUDELIJKE
APPARATEN
Bij het afdanken van het apparaat
dient u het onbruikbaar te maken
door de stroomkabel af te snijden en
de deuren en schappen (indien
aanwezig) te verwijderen zodat
kinderen niet in het apparaat kunnen
klauteren en vast komen te zitten.
Dit apparaat is vervaardigd van
recyclebaar
of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in
overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor
afvalverwerking.
Voor meer informatie over
behandeling, terugwinning en
recycling van dit apparaat kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke
instantie, de vuilnisophaaldienst of de
winkel waar u dit product hebt
gekocht.
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
Richtlijn 2012/19/EU inzake
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product
op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid te voorkomen,
die veroorzaakt zouden kunnen
worden door onjuiste verwerking van
dit product als afval.
Het symbool
op het product of
op de begeleidende documentatie
geeft aan dat dit apparaat niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden, maar dat het ingeleverd
moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling
van elektrische en elektronische
apparatuur.
TIPS VOOR
ENERGIEBESPARING
Verwarm de oven alleen voor als dit
speciaal wordt vermeld in de
bereidingstabel of in het recept.
Gebruik donkere, zwart gelakte of
geëmailleerde bakvormen, omdat
deze de warme beter opnemen.
Standaardcyclus (PYRO-REINIGEN):
geschikt voor de reiniging van een
zeer vuile oven.
Energiebesparende cyclus (PYRO
EXPRESS/ECO) - Alleen bij bepaalde
modellen - : die circa 25% minder
energie verbruikt dan de
standaardcyclus.
Schakel deze functie met regelmatige
intervallen in (nadat u minimaal 2-3
keer achter elkaar vlees heeft
gebraden in de oven).
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat is ontworpen,
vervaardigd en gedistribueerd in
overeenstemming met de
voorschriften van de Europese
richtlijnen:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU en
RoHS 2011/65/ EU.
Dit apparaat is bedoeld om in
aanraking te komen met
levensmiddelen en is in
overeenstemming met de Europese
Richtlijn (
) nr.1935/2004.
Dit Apparaat voldoet aan de vereisten
voor ecologisch ontwerp van de
Europese verordeningen nr. 65/2014,
en nr. 66/2014 in overeenstemming
met de Europese norm EN 60350-1.
NL
7
PRODUCTBESCHRIJVING
Gids voor Gebruik en Verzorging
Let op:
Tijdens de bereiding kan de koelventilator tijdelijk ingeschakeld worden om het energieverbruik te verminderen.
Na aoop van de bereiding, nadat de oven is uitgeschakeld, kan de koelventilator nog een tijdje blijven werken.
Wanneer de ovendeur tijdens de bereiding wordt geopend, worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de
voorkant van de oven)
5. Deur
6. Bovenste verwarmingselement /
grill
7. Lamp
8. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
8
9
7
6
8
BESCHRIJVING DISPLAY
1. Symbool voor de
geselecteerde functie,
aanwijzingen voor het
kookniveau.
2. Functies: ontdooien,
warmhouden, rijzen,
bruinbakken, reiniging.
3. Instellingen functies
(temperatuur, niveau grill, enz.).
4. Indicatie ovendeur gesloten
tijdens de automatische
reinigingscyclus.
5. Automatische functie.
6. Functie-indicator, ECO-functie,
voorverwarmen.
7. Digitaal display
8. Instellingen: timer,
bereidingstijd, uitgestelde
start en klok.
BEDIENINGSPANEEL
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
Op "0" zetten om de oven uit te
schakelen.
2. TERUG
Om terug te keren naar het vorige
instellingenmenu.
3. DISPLAY
4. BEVESTIGINGSTOETS
Om een geselecteerde functie
of een ingestelde waarde te
bevestigen.
5. REGELKNOP
Om door de menu's te bladeren en
instellingen aan te brengen of te
veranderen.
Let op: Alle knoppen zijn druk-
geactiveerde knoppen. Druk naar
beneden op het midden van de knop
om het uit de zitting te laten komen.
1 2 3 4 5
1
2
7
3
5
6
8
4
NL
9
ACCESSOIRES
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT SCHUIFRAILS
Om voedsel te bereiden
of als draagrooster voor
pannen, cakevormen en
ander ovenvast kookgerei.
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz.
of om het bakjus op te
vangen wanneer geplaatst
onder het rooster.
Kan gebruikt worden voor
het bereiden van brood
of gebak, maar ook voor
gegrild vlees, vis in folie, etc.
Hiermee kunnen accessoires
gemakkelijker in de oven
worden geplaatst en uit de
oven worden gehaald.
Het aantal accessoires is afhankelijk van het aangeschafte model.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaen.
1. Schuif het rooster horizontaal over de geleiders
en zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
2. Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
10
1. De zijdelingse geleiders kunnen worden voorzien
van twee bevestigingsschroeven voor een optimale
stabiliteit.
2. Verwijder de schroeven aan beide kanten met
behulp van een munt of een gereedschap.
3. Om de roostergeleiders te verwijderen, tilt u de
geleiders (1) op en daarna trekt u het onderste deel
voorzichtig uit de zitting (2): de roostergeleiders
kunnen nu verwijderd worden.
2
1
4. Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten ze
eerst terug in hun bovenste zitting worden geplaatst.
5. Houd ze rechtop, schuif ze in de ovenruimte.
6. Laat ze in de juiste positie in de onderste zitting
zakken. Monteer de bevestigingsschroeven weer.
VERWIJDEREN EN WEER MONTEREN VAN DE ZIJDELINGSE
GELEIDERS
NL
11
Let op: De schuifrails kunnen reeds op de roostergeleiders
zijn gemonteerd: om ze te verwijderen trekt u ze naar
buiten door eerst het klemmetje aan de onderkant los te
maken.
1. Verwijder de roostergeleiders.
2. Verwijder het beschermende plastic van de
schuifrails.
3. Bevestig de bovenste klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif deze zo ver mogelijk (A);
duw de andere klem naar beneden op zijn plaats.
4. Om de geleider vast te zetten de onderkant van
de klem stevig tegen de roostergeleider drukken.
Zorg ervoor dat de lopers vrij kunnen bewegen.
5. Herhaal deze stappen bij de andere
roostergeleider op hetzelfde niveau. De schuifrails
kunnen op elk niveau worden gemonteerd.
6. Plaats de roostergeleiders terug.
7. Laat de accessoires tegen de roostergeleiders
rusten.
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN
12
HANDMATIGE
CONVENTIONEEL 1-9
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte. Gebruik steunhoogte 3. Gebruik
voor het bereiden van pizza's, hartige taarten en
zoete taarten met een vloeibare vulling de eerste
of tweede steunhoogte. Verwarm de oven voor
alvorens de te bereiden gerechten erin te plaatsen.
TURBO HETE LUCHT 2-9
Vlees en taarten met vloeibare vulling (hartig
of zoet) bereiden op een steunhoogte. Gebruik
steunhoogte 3. Verwarm de oven eerst voor.
HETE LUCHT 3-9
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op meerdere steunhoogtes (maximaal
drie) die dezelfde bereidingstemperatuur hebben
(bijv.: vis, groenten, desserts. Met deze functie
worden er geen geuren van het ene naar het
andere gerecht overgebracht. Gebruik de derde
steunhoogte voor bereidingen op één steunhoogte,
Gebruik het 1e en 4e niveau voor bereidingen op
twee bakplaten en het eerste, derde en vijfde niveau
voor bereidingen op drie steunhoogtes. Verwarm de
oven voor alvorens de te bereiden gerechten erin te
plaatsen.
GRILL 4-9
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood te
roosteren. Het is raadzaam om het gerecht op de
vierde of vijfde steunhoogte te zetten. Voor het
grillen van vlees wordt geadviseerd de opvangbak te
gebruiken om het braadvet op te vangen: plaats de
bakplaat op niveau 3 of 4 en voeg ongeeer 500 ml
drinkwater toe. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden. Tijdens de bereiding moet de deur van de
oven dicht blijven.
TURBO GRILL 5-9
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Zet het vlees op de
middelste steunhoogtes. Er wordt geadviseerd de
opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen: plaats op de 1ste of 2de steunhoogte en
giet er ongeveer een halve liter water in. De oven
hoeft niet voorverwarmd te worden. Tijdens de
bereiding moet de deur van de oven dicht blijven.
Het braadspit (indien aanwezig) kan met deze
functie worden gebruikt.
SNEL VOORVERWARMEN 6-9
Om de oven snel voor te verwarmen.
ECO HETE LUCHT 7-9*
Gevulde braadstukken en stukken
vlees op één steunhoogte bereiden. Door zachte,
intermitterende luchtcirculatie wordt voorkomen
dat het voedsel teveel uitdroogt. Tijdens het gebruik
van deze ECO-functie blijft de verlichting tijdens de
bereiding uit. Voor het gebruik van de ECO-cyclus
en daardoor een optimaler stroomverbruik, mag
de oven niet eerder worden geopend dan dat het
voedsel volledig bereid is.
PYRO
ZELFREINIGEND 8-9
Voor het verwijderen van door bereiding
ontstaan vuil door middel van een cyclus aan heel
hoge temperaturen. U kunt kiezen tussen twee
zelfreinigende cyclussen: een volledige cyclus (PYRO)
en een snelle cyclus (ECO). Het is raadzaam om de
volledige cyclus alleen te gebruiken bij een zeer
vuile oven en de kortere cyclus als de functie met
regelmatige tussenpozen wordt gebruikt.
SETTING 9-9
Voor het wijzigen van de instellingen van
de oven (tijd, taal, volume geluidssignaal, helderheid,
Ecomodus, meeteenheid, vermogen).
Let op: Wanneer de Ecomodus actief is, zal de helderheid
van de display verminderd worden na enkele seconden, om
energie te besparen.
FUNCTIES
* Functie gebruikt als referentie voor de verklaring van energie-
eciëntie in overeenstemming met Verordening (EU) nr
65/2014
NL
13
AUTOMATISCH
VLEES
VLEES 1-9
Deze functie selecteert automatisch
de beste temperatuur en bereidingswijze voor vlees
(rund, kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees, enz.).
De temperatuur kan binnen een gegeven bereik
gewijzigd worden en perfect aangepast worden aan
verschillende recepten en persoonlijke smaken. Met
deze functie wordt met tussenpozen de ventilator
ingeschakeld op lage snelheid, om te voorkomen
dat het voedsel teveel uitdroogt. Gebruik de tweede
steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden.
GEVOG
GEVOGELTE 2-9
Met deze functie wordt automatisch
de beste temperatuur en bereidingsmethode voor
gevogelte geselecteerd. De temperatuur kan binnen
een gegeven bereik gewijzigd worden en perfect
aangepast worden aan verschillende recepten en
persoonlijke smaken. Met deze functie wordt met
tussenpozen de ventilator ingeschakeld op lage
snelheid, om te voorkomen dat het voedsel teveel
uitdroogt. Gebruik de tweede steunhoogte. De oven
hoeft niet voorverwarmd te worden.
STOOF
STOOFSCHOTELS 3-9
De functie selecteert automatisch
de beste bereidingswijze en -temperatuur voor
elk pastagerecht (lasagne, cannelloni, enz.). De
temperatuur kan binnen een gegeven bereik
gewijzigd worden en perfect aangepast worden
aan verschillende recepten en persoonlijke smaken.
Gebruik de tweede steunhoogte. De oven hoeft niet
voorverwarmd te worden.
BROOD
BROOD 4-9
De functie selecteert automatisch
de beste bereidingswijze en -temperatuur voor de
bereiding van elk type brood (baguettes, broodjes,
sandwiches, enz.). De temperatuur kan binnen
een gegeven bereik gewijzigd worden en perfect
aangepast worden aan verschillende recepten
en persoonlijke smaken. Gebruik de tweede
steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden.
PIZZA
PIZZA 5-9
De functie selecteert automatisch
de beste bereidingswijze en -temperatuur voor
de bereiding van elk type pizza (pizza met dunne
bodem, thuisgemaakte pizza, focaccia, enz.). De
temperatuur kan binnen een gegeven bereik
gewijzigd worden en perfect aangepast worden
aan verschillende recepten en persoonlijke smaken.
Gebruik de tweede steunhoogte. De oven hoeft niet
voorverwarmd te worden.
GEBAK
GEBAK 6-9
Met deze functie wordt automatisch
de beste temperatuur en bereidingsmethode voor
alle soorten gebak geselecteerd (luchtig gebak,
gevulde taarten, enz.). De temperatuur kan binnen
een gegeven bereik gewijzigd worden en perfect
aangepast worden aan verschillende recepten en
persoonlijke smaken. Gebruik de tweede of derde
steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden.
RIJZE
RIJZEN 7-9
Om zoet of hartig deeg goed te laten
rijzen. Zet het deeg op de tweede steunhoogte. De
oven hoeft niet voorverwarmd te worden. Om de
kwaliteit van het rijzen niet in gevaar te brengen, de
functie niet inschakelen als de oven nog heet is na
een bereidingscyclus.
WARMH
WARMHOUDEN 8-9
Voor het warm en krokant houden van
zojuist bereide gerechten (bijv.: vlees, gefrituurde
gerechten, ovenschotels). Plaats het voedsel op
de middelste steunhoogte. De functie kan niet
ingeschakeld worden als de temperatuur in de oven
hoger dan 65°C is.
LANGZ
LANGZAAM GAREN 9-9
Om vlees (op 90 °C) en vis (op 85 °C)
behoedzaam te bereiden. Met deze functie wordt
het voedsel langzaam bereid om het mals en sappig
te houden. Dankzij een gematigde temperatuur
wordt het voedsel niet bruin en het resultaat lijkt op
een bereiding met stoom.
Het is raadzaam om de braadstukken eerst in een
pan aan te braden, om de buitenkant van het vlees
dicht te schroeien, zodat de sappen beter worden
vastgehouden.
De bereidingstijden variëren van twee uur voor vis
van 300 g tot vier of vijf uur voor vis van 3 kg, en van
vier uur voor stukken vlees van 1 kg tot zes of zeven
uur voor stukken vlees van 3 kg.
Om de beste resultaten te verkrijgen, open de oven
niet tijdens de bereiding omdat zo hitte verloren
gaat. Gebruik de gaarthermometer (indien aanwezig)
of een standaard oventhermometer voor het meten
van de temperatuur van het gerecht. Om vlees (op
90 °C) en vis (op 85 °C) behoedzaam te bereiden.
14
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
GEBRUIK VAN
DE OVEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en
Veiligheid.
1. KIES EEN TAAL
Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de
eerste keer aan zet: "ENGLISH" zal langs het display
bladeren.
ENGLI
Draai aan de instelknop om te bladeren door de lijst
met beschikbare talen en kies de gewenste taal.
Druk op
om de selectie te bevestigen.
Let op: De taal kan daarna veranderd worden in het menu
"Setting".
2. DE TIJD REGELEN
Na selectie van de taal moet ook de huidige tijd
geregeld worden: Op het display knipperen de twee
cijfers die het uur aangeven.
Draai aan de instelknop om het juiste uur in te stellen
en druk op
: Op het display knipperen de twee
cijfers die de minuten aangeven.
Draai aan de instelknop om de minuten in te stellen en
druk op
om te bevestigen.
Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u
de tijd mogelijk opnieuw instellen.
3. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van
een niveau van elektrische stroom dat compatibel
is met een thuisnetwerk dat een kwalificatie van
meer dan 3 kW heeft: Als uw huishouden een lager
energieverbruik gebruikt, moet u deze waarde
verlagen.
Draai aan de selectieknop totdat "SETTING" op het
display wordt getoond, daarna
indrukken om te
bevestigen.
Draai aan de instelknop om het menu-item "Power" te
selecteren en druk op
om te bevestigen.
POWER
Draai aan de instelknop om "Laag" te selecteren en
druk op
om te bevestigen.
LAAG
4. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: Dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om
alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 200 °C gedurende ongeveer
één uur, ideaal met behulp van een functie met
luchtcirculatie (bijvoorbeeld "Hete lucht" of "Turbo
hete lucht").
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
NL
15
DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Draai aan de selectieknop om de oven in te schakelen
en de gewenste functie op het display te tonen: Op
het display verschijnt het pictogram voor de functie
en de basisinstellingen.
CONVE
Om een item uit het menu te selecteren (het display
geeft het eerste beschikbare item weer) aan de
instelknop draaien totdat het gewenste item wordt
weergegeven.
TURBO
Druk op om de selectie te bevestigen: het display
toont de basisinstellingen.
2. DE FUNCTIE INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen.
Op het display verschijnen de instellingen die in de
juiste volgorde kunnen worden gewijzigd.
TEMPERATUUR/GRILLNIVEAU
Wanneer er een waarde knippert op de display.
aan de instelknop draaien om het te veranderen,
daarna op
drukken om te bevestigen en verder
gaan met het wijzigen van de instellingen die volgen
(indien mogelijk).
Let op: Zodra de functie is ingeschakeld kan de temperatuur
met behulp van de instelknop worden gewijzigd .
DUUR
Wanneer het symbool knippert op de display,
gebruik de instelknop om de gewenste bereidingstijd
in te stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren
hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op
om te bevestigen en de functie te starten.
In dit geval kunt u niet het einde van de bereidingstijd
instellen door een uitgestelde start te programmeren.
Let op: U kunt de bereidingstijd die al tijdens de bereiding is
ingesteld, door op te drukken: gebruik de instelknop om
het te wijzigen en druk dan op om te bevestigen.
INSTELLEN VAN EINDE BEREIDING
UITGESTELDE START
Bij veel functies kunt u, nadat u een bereidingstijd
hebt ingesteld het starten van de functie uitstellen
door het programmeren van de eindtijd.
Op het display wordt de eindtijd weergegeven terwijl
het
pictogram knippert.
Draai aan de instelknop om de gewenste eindtijd van
de bereiding in te stellen en druk dan op
om te
bevestigen en de functie te starten.
Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De functie
start automatisch na een tijdsperiode die berekend
is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
Opmerkingen: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd
wordt geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase
van de oven uitgeschakeld: De oven zal de gewenste
temperatuur geleidelijk bereiken, wat betekent dat de
bereidingstijden iets langer zijn dan inde bereidingstabel
staat vermeld.
Tijdens de wachttijd kunt u de instelknop gebruiken om de
geprogrammeerde eindtijd te wijzigen of druk op
om de
instellingen te veranderen.
3. DE FUNCTIE INSCHAKELEN
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt
drukt u op
om het tijdstip waarop de bereiding
zal eindigen te bevestigen en om de functie te
activeren.
Let op: Zodra de bereiding is gestart zal op het display
voor elke functie het meest geschikte niveau worden
weergegeven.
U kunt de selectieknop draaien naar om de
functie die is geactiveerd op elk gewenst moment te
onderbreken.
16
4. VOORVERWARMEN
Een aantal functies hebben een fase voor het
voorverwarmen van de oven: Zodra de functie is
begonnen wordt op het display aangegeven dat de
voorverwarmingsfase is ingeschakeld.
VOOR
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft:
Open nu de deur open, plaats het voedsel in de oven,
sluit de deur en start het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
Wanneer de deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt
geopend zal het onderbreken worden gestopt.
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase.
De door u gewenste oventemperatuur kan altijd met behulp
van de instelknop worden gewijzigd.
5. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
END
Druk op om verder te gaan met de bereiding in de
handmatige modus (zonder een geprogrammeerde
bereidingstijd) of draai aan de instelknop om de
bereidingstijd te verlengen door een nieuwe tijdsduur
in te stellen.
In beide gevallen blijven de instellingen van de
temperatuur of het grillniveau gehandhaafd.
BRUINEN
Met een aantal ovenfuncties kunt u de bovenkant van
de gerechten een bruin korstje geven door de grill in
te schakelen als de bereiding voltooid is.
DRUK
Wanneer op het display de betreffende boodschap
wordt getoond druk dan indien nodig op
om een
vijf minuten durende bruiningscyclus te starten.
U kunt de functie op elk moment onderbreken door de
selectieknop te draaien op 0 om de oven uit te zetten.
. KOOKWEKKER
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan de display
gebruikt worden als kookwekker. Om deze functie te
activeren ervoor zorgen dat de oven uitgeschakeld is
en aan de instelknop draaien: Het
symbool knippert
op de display.
Draai aan de instelknop om de gewenste duur in
te stellen en druk dan opnieuw op
om de
kookwekker te activeren.
U hoort een geluidssignaal en het display toont
wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de
geselecteerde bereidingstijd.
Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscyclussen in.
Gebruik de instelknop om de ingestelde tijd op de
kookwekker te wijzigen; druk op om de kookwekker op
een willekeurig moment uit te schakelen.
Als de kookwekker is ingeschakeld kunt u ook een
functie selecteren en inschakelen.
Draai aan de selectieknop om de oven in te schakelen
en selecteer dan de gewenste functie.
Zodra de functie is gestart gaat de kookwekker door
met onafhankelijk aftellen, zonder de functie zelf te
verstoren.
CONVE
Voor het uitschakelen van de kookwekker de
selectieknop naar
draaien om de functie die
momenteel actief is te stoppen en druk dan op
.
. VERGRENDELING
Om de toetsen te vergrendelen, hou en
tegelijk ingedrukt gedurende minstens vijf seconden.
Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te geven.
Let op: Deze functie kan ook tijdens het bereidingsproces
worden ingeschakeld. Om veiligheidsredenen kan de oven
om het even wanneer uitgeschakeld worden door de
selectieknop naar te draaien .
NL
17
. AUTOMATISCHE REINIGING – PYRO
Vóór het activeren van deze functie ervoor zorgen
dat u alle accessoires uit de oven hebt verwijderd,
inclusief de geleiders van het rooster.
Draai aan de selectieknop om de automatische
reinigingsfunctie te selecteren.
U kunt kiezen tussen twee zelfreinigende cyclussen:
een volledige cyclus en een snelle cyclus (ECO).
Draai aan de instelknop om de gewenste cyclus te
selecteren en druk op
om te bevestigen.
de oven begint met de zelfreinigende cyclus,
en de deur sluit automatisch: er verschijnt een
waarschuwingsbericht op het display, samen met
het aftellen, dat de status van de lopende cyclus
aangeeft.
Zodra de cyclus is voltooid blijft de deur vergrendeld
tot de temperatuur in de oven gedaald is tot een
veilig niveau.
KOEL
Op het display verschijnt dan de huidige tijd.
Let op: net als bij de andere handmatige functies is
het ook mogelijk om de eindtijd voor de automatische
reinigingscyclus in te stellen.
18
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten.
De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat
het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmtijd (indien nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en zijn
afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het type
accessoire dat wordt gebruikt.
Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de
bereiding niet naar wens is, kunt u hogere waarden
gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen en
bakplaten van donker metaal. U kunt ook vuurvaste
of aardewerk pannen en accessoires gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "Hete Lucht" kunt u verschillende
gerechten (zoals vis en groenten) gelijktijdig op
verschillende steunhoogtes bereiden.
Haal de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat
de gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
DESSERT
Bak fijn gebak met de conventionele functie op één
niveau.
Gebruik taartvormen van donker metaal en zet deze
altijd op het bijgeleverde rooster.
Voor bereiding op meerdere steunhoogtes selecteert
u de functie Hete Lucht en zet u de taartvormen op
verschillende steunhoogtes, zodat de lucht goed kan
circuleren.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een
houten prikker in het midden van de taart. Als de
prikker er droog uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt,
vet dan niet de randen in, omdat het dessert dan
mogelijk niet goed rijst aan de zijkanten.
Als het gebak “opzwelt” tijdens het bakken, gebruik
dan de volgende keer een lagere temperatuur,
verminder bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of
meng het beslag voorzichtiger.
Gebruik, voor taarten met vochtige vulling
(kwarktaart of vruchtentaarten) de functie “Turbo
Hete Lucht.
Als de bodem van de taart te vochtig blijft, zet de
taart dan op een lager niveau en bestrooi de bodem
met paneermeel of verkruimelde koekjes voordat u
de vulling erin schenkt.
PIZZA
Vet de pizzavormen licht in voor een knapperige
bodem.
Verdeel na twee derde van de bereidingsduur de
mozzarella over de pizza.
RIJZEN
Dek het deeg altijd af met een vochtige doek voordat
u het in de oven legt.
Deze functie verkort de rijstijd met ongeveer een
derde, vergeleken met rijzen op kamertemperatuur
(20 - 25 °C).
De rijstijd voor een pizza is ongeveer één uur voor 1
kg deeg.
VLEES
U kunt elke soort bakplaat of vuurvaste schaal
gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van het
vlees.
Schenk bij gebraden vlees bij voorkeur wat bouillon
in de schaal, waardoor het vlees tijdens de bereiding
vochtig wordt gehouden en meer smaak krijgt.
Laat het gebraden vlees na afloop van de bereiding
10-15 min. in de oven rusten, of dek het af met
aluminiumfolie.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken
met een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig
gaar wordt. Zeer dikke stukken vlees hebben een
langere bereidingsduur. Zet het rooster op een
lagere steunhoogte om te voorkomen dat de korst
verbrandt. Draai het vlees om na tweederde van de
bereidingsduur.
Plaats een opvangbak met een halve liter water direct
onder het rooster waarop u het vlees heeft gelegd,
om het bakvet op te vangen. Vul indien nodig bij met
water tijdens het grillen.
NUTTIGE TIPS
NL
19
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN.
TEMPERATUUR
(°C)
BEREIDINGSTIJD
(Min.)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak
GEBAK
- 160 - 180 30 - 90
2/3
Ja 160 - 180 30 - 90
4
1
Gevulde taart
(kaastaart, strudel, vruchtentaart)
GEBAK
- 160 - 200 30 - 85
3
Ja 160 - 200 35 - 90
4
1
Koekjes / taartjes
GEBAK
- 170 - 180 15 - 45
3
Ja 160 - 170 20 - 45
4
1
Ja 160 - 170 20 - 45 ***
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 200 30 - 40
3
Ja 180 - 190 35 - 45
4
1
Ja 180 - 190 35 - 45 ***
5
3
1
Meringues
Ja 90 110 - 150
3
Ja 90 130 - 150
4
1
Ja 90 140 - 160 ***
5
3
1
Pizza (dun, dik, focaccia)
PIZZA
- 220 - 250 20 - 40
2
Ja 220 - 240 20 - 40
4
1
Ja 220 - 240 25 - 50 ***
5
3
1
HANDMATIGE
FUNCTIES
Conventioneel Grill Turbo Grill Hete lucht Turbo hete lucht Eco HeteLucht
AUTOMATISCHE
FUNCTIES
VLEES
GEVOG
STOOF
BROOD
PIZZA
GEBAK
Vlees Gevogelte Stoofschotels Brood Pizza Gebak
ACCESSOIRES
Rooster
Bakplaat of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / bakplaat
/ ovenschaal op
rooster
Druippan
500: Opvangbak met
500 ml water
Bakplaat
20
RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN.
TEMPERATUUR
(°C)
BEREIDINGSTIJD
(Min.)
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
Heel brood 1 kg
BROOD
- 180 - 220 50 - 70
2
Broodjes
BROOD
- 180 - 220 30 - 50
2
Brood Ja 180 - 200 30 - 60
4
1
Diepvriespizza's
PIZZA
Ja 250 10 - 20
3
Ja 250 10 - 20
4
1
Hartige taarten
(groentetaart,quiche)
Ja 180 - 190 40 - 55
2 / 3
Ja 180 - 190 45 - 60
4
1
Ja 180 - 190 45 - 70 ***
5
3
1
Pasteitjes/
bladerdeeghapjes
Ja 190 - 200 20 - 30
3
Ja 180 - 190 20 - 40
4
1
Ja 180 - 190 20 - 40 ***
5
3
1
Lasagne/soué
STOOF
- 190 - 200 40 - 65
3
Pasta uit de oven/
Cannelloni
STOOF
- 190 - 200 25 - 45
3
Lamsvlees / kalfsvlees /
rundvlees /varkensvlees
1 kg
VLEES
- 190 - 200 60 - 90
3
Gevogelte / konijn / eend1 kg
GEVOG
- 200 - 230 50 - 80
3
Kalkoen/gans 3 kg
GEVOG
- 190 - 200 90 - 150
2
Vis in de oven / in folie
(let, heel)
Ja 180 - 200 40 - 60
3
HANDMATIGE
FUNCTIES
Conventioneel Grill Turbo Grill Hete lucht Turbo hete lucht Eco HeteLucht
AUTOMATISCHE
FUNCTIES
VLEES
GEVOG
STOOF
BROOD
PIZZA
GEBAK
Vlees Gevogelte Stoofschotels Brood Pizza Gebak
ACCESSOIRES
Rooster
Bakplaat of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / bakplaat
/ ovenschaal op
rooster
Druippan
Druippan met 500ml
water
Bakplaat
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Bauknecht BIR6 EP8VS2 PT Omaniku manuaal

Kategooria
Ahjud
Tüüp
Omaniku manuaal

teistes keeltes