Black & Decker BDCHD18 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
BDCHD18
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKER BDCHD18 trell on mõel-
dud kruvide keeramiseks ning puidu, metalli ja
plastmassi puurimiseks. See tööriist on mõeldud
ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugegebi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tule-
kahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriista kasutamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektriöriista pistik peab vastama pis-
tikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud pindade-
ga, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külm-
kapid. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui
teie keha on maandatud.
c. Vältige elektriöriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elekt-
rilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasuta-
ge kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab elektri-
löögiriski.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimus-
tes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega al-
koholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti väljalü-
litatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemal-
dage kõik reguleerimisvõtmed ja mutri-
võtmed. Tööriista pöörleva osa külge jäetud
mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema kont-
rolli tööriista üle ettearvamatutes situatsiooni-
des.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmega on kaasas tolmueemaldus-
liidesed ja kogumisseadmed, siis veendu-
ge, et need on ühendatud ja õigesti kasu-
tatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine
võib vähendada tolmuga seotud ohte.
5
EESTI KEEL
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldami-
ne
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vaheta-
mist ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatus kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes tööriista ei tunne või pole lugenud
seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektriöriistu. Veenduge, et lii-
kuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
öriista tööd. Kahjustuste korral laske
öriista enne edasist kasutamist remon-
tida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab
palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtots-
tarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja mää-
ratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib
teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määra-
tud akudega. Teist tüüpi patareide kasutami-
ne võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi ja tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui ve-
delikku satub silma, pöörduge lisaks arsti
poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitada
ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvali tseeritud remonditöökojas ja ka-
sutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused trellide
jaoks
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kaotamisel riskite
kehavigastustega.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõike-
tarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektri-
tööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pinda-
dest, kui töö käigus võib saeleht sattuda
peidetud juhtmesse. Kui kinnitused puudu-
tavad pinge all olevat juhet, võivad pinge alla
sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pits-
kruvidega või muul sobival viisil. Detaili
hoidmisel käega või vastu keha on detail eba-
stabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Enne seina, põranda või lae puurimist kontrol-
lige torustiku ja juhtmete asukohti.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist (see võib olla kuum).
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenäh-
tud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisasead-
mete kasutamine või tööriista kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse või varalise
kahju ohtu.
Kõrvaliste isikute ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasuta-
miseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed
on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud
kogemused või teadmised. See on lubatud
vaid siis, kui neid valvab või juhendab tööriista
kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
6
EESTI KEEL
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate
tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need
ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pike-
maajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turva-
seadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Nende hulka kuulub:
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkivad vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjus-
tatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel
kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tam-
me, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva
tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseo-
hud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
õdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjel-
datud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuu-
te esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekki-
va vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamis-
viisist sõltuvalt deklareeritud väärtustest erineda.
Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud
taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, seal-
hulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised sümbolid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutusnõuded akude ja laadu-
rite kohta (Pole tööriistaga kaasas)
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna tem-
peratuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega
tarnitud laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkon-
nakaitse” juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid
patareisid.
Akulaadijad
Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat
ainult selle tööriista aku laadimiseks, mille-
ga koos laadija tarniti. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
Laske vigased juhtmed viivitamata välja vahe-
tada.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge torgake laadijasse võõrkehi.
Akulaadija on mõeldud kasutamiseks
ainult siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhen-
dit.
Elektriohutus
Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega
vaja seega lisamaandust. Kontrollige alati,
et võrgupinge vastaks andmesildile mär-
gitud väärtusele. Ärge kunagi proovige
vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku
vastu.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+-
DECKERi volitatud teeninduskeskusel välja
vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned
neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti
2. Suunaliugur
3. Pöördemomendi muutmise rõngas
7
EESTI KEEL
4. Võtmeta padrun
5. Kahekäiguline hammasülekanne
6. LED-valgusti
7. A ku
8. Pea vabastamisnupp
9. Kruvikeeraja otsahoidik
Kokkupanemine
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna enam piisavalt voolu töö-
del, mis varem käisid kergelt. Aku võib laadimisel
soojeneda; see on normaalne ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev tem-
peratuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on ligikaudu 24 °C.
rkus: Laadija ei lae akut, kui aku tempe-
ratuur on madalam kui 10 °C või kõrgem kui
40 °C. Aku võib jätta laadijasse, mis alustab
automaatselt laadimist, kui aku on piisavalt
soojenenud või jahtunud.
Ühendage laadija standardse 230-voldise
50 Hz elektripistikupesaga.
Libistage akupatarei akulaadijasse, nagu
näidatud joonisel A.
Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab
sellele, et akut laetakse.
Laadimise lõpetamisele viitab püsivalt helen-
dav roheline leedlamp. See tähendab, et aku
on täielikult laetud ning seda võib kasutada
või ka laadijasse jätta.
Hoiatus! Tuleoht. Kui katkestate akulaadija
ühenduse tööriistaga, tuleb kindlasti eemaldada
esmalt akulaadija pistikupesast ja siis katkestada
akulaadija juhtme ühendus tööriistaga.
Akupatarei paigaldamine tööriista ja sellest
eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Enne aku paigaldamist või eemalda-
mist veenduge, et vabastusnupp on aktiveeritud
sisselülitamise vältimiseks.
Akupatarei paigaldamiseks:
Sisestage akupatarei tööriista, kuni kuulete
klõpsatust (joonis B)
Akupatarei eemaldamine tööriistast (joo-
nis C)
Vajutage aku vabastusnuppu, nagu näidatud
joonisel C, ja tõmmake akupatarei tööriista
sees välja.
Kasutusjuhend
Päästiklüliti ja pöörlemissuuna kontroll-
nupp
Trell lülitub SISSE ja VÄLJA, kui tõmmata
ja vabastada päästiklülitit (1). Mida rohkem
te päästikut vajutate, seda suurem on puuri
kiirus.
Edasi/tagasi pöörlemissuuna nupp (2) määrab
tööriista pöörlemissuuna ja toimib ka vabasta-
misnupuna.
Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks vabas-
tage käivituslüliti ja vajutage tööriist pöörle-
missuuna kontrollnupp vasakule.
Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks vaju-
tage tööriista pöörlemissuuna kontrollnuppu
vastassuunas.
Märkus: Kontrollnupu keskasend lukustab töö-
riista väljalülitatud asendis. Kui muudate kontrol-
lnupu asendit, tuleb veenduda, et käivituslüliti on
vabastatud.
Pingutusmomendi kontrollasendid
Tööriist on varustatud pingutusmomendi regulee-
rimise rõngaga (3), millega saab valida sobiva töö-
režiimi ja pöördemomendi kruvide keeramiseks.
Suurte kruvide ja kõvast materjalist detailide puhul
on vaja suuremat pöördemomenti kui väikeste
kruvide ja pehmest materjalist detailide puhul.
Puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks sead-
ke rõngas puurimisasendisse.
Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud
pöördemomendi juurde. Kui te ei tea sobivat
pöördemomenti, toimige järgmiselt:
Seadke rõngas kõige madalamale pöördemo-
mendile.
Keerake esimene kruvi kinni.
Kui sidur vahetab enne soovitud tulemuse
saavutamist käiku, suurendage pöördemo-
menti ja jätkake kruvi keeramist. Korrake
seda, kuni olete leidnud õige pöördemomendi.
Kasutage seda pöördemomenti ülejäänud
kruvide puhul.
Võtmeta padrun (joonis E)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või eemal-
damist veenduge, et vabastusnupp on aktiveeritud
sisselülitamise vältimiseks.
Puuriotsaku või muu tarviku sisestamiseks:
Haarake padruni tagumine osa (4) ühe käega
ja kasutage teist kätt eesmise osa vastupäeva
keeramiseks, vaadatuna padruni otsast.
Sisestage tera või muu tarvik täies ulatuses
padrunisse ja kinnitage tugevalt, hoides
padruni tagumist osa ja keerates eesmist osa
päripäeva, vaadatuna padruni otsast.
8
EESTI KEEL
Hoiatus! Ärge püüdke kseerida puuriotsakuid
(ega mingeid muid tarvikuid) padruni eesmisest
osast hoidmise ja tööriista sisselülitamisega.
Tarvikute vahetamisel võib padrun kahjustuda ja
tekkida kehavigastus.
Kahekäiguline hammasülekanne (joonis F)
Kahekäiguline funktsioon teie puuri jaoks võimal-
dab muuta käike seadme mitmekesistamiseks.
Madala kiiruse valimiseks, suurema pöördemo-
mendi seadistamiseks (asend 1), lülitage
tööriist välja ja laske sellel täielikult seiskuda.
Libistage käigunihuti nuppu (5) padrunist eemale.
Kõrge kiiruse valimiseks, väiksema pöördemo-
mendi seadistamiseks (asend 2), lülitage tööriist
välja ja laske sellel täielikult seiskuda. Libistage
käigunihuti nuppu padruni suunas.
Märkus: Ärge muutke käike, kui tööriist töötab.
Kui teil on käikude vahetamisega raskusi, veen-
duge, et kahekäiguline käigunihuti nuppu on kas
täielikult ette lükatud või täielikult tagasi lükatud.
Puurimine ja kruvide keeramine
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
Kasutage vaid teravaid puure.
Toestage ja kinnitage töödetail korralikult, vas-
tavalt ohutusalastes juhistes toodud juhistele.
Kasutage sobivat ja nõuetekohast ohutusva-
rustust, nagu toodud ohutusalaste juhistes.
Hoidke oma tööala ohutu ja korras, vastavalt
ohutusalastes juhistes toodud juhistele.
Käitage puuri väga aeglaselt, avaldades ker-
gelt survet, kuni auk on piisavalt ette tehtud, et
vältida otsa väljalibisemist.
Avaldage kerget survet puuriotsakuga samas
suunas. Kasutage piisavat survet, et ots oleks
pidevalt töös, kuid mitte liiga palju, et mootor
seiskuks või et otsak kalduks kõrvale.
Hoidke puuri tugevalt kahe käega, et kontrolli-
da selle pöörlevaid liigutusi.
ÄRGE VAJUTAGE PÄÄSTIKUT SISSE JA
VÄLJA EESMÄRGIGA PÜÜDA KÄIVITADA
SEISKUNUD PUURI. SELLE TAGAJÄRJEL
VÕIB PUUR KAHJUSTADA SAADA.
Materjali läbimisel seiskumise minimeerimi-
seks vähendage survet ja puurige aeglaselt
augu viimane osa.
Laske mootoril töötada, kui tõmbate otsaku
puuritud august välja. Seeläbi vähendate
kiilumist.
Veenduge, et lüliti lülitab puuri sisse ja välja.
Puidu puurimine
Puitu puuritud augud saab teha sama spiraalotsa-
kutega, nagu metalli puhul, või labapuuriga. Need
otsakud peavad olema teravad ning need tuleb
sageli välja tummata, kui puurida soontest laastud
puhtaks.
Metalli puurimine
Kasutage lõikamiseks määret, kui puurite metalli.
Eranditeks on malm ja messing, mida tuleb kuivalt
puurida. Paremini töötavad lõikamise määrded on
väävliga rikastatud lõikeõlid või rasvaõlid.
Müüritise puurimine
Müüritise puurimiseks seadke rõngas (3) löökpuu-
rimise asendisse, viies sümboli kohakuti tähisega.
Viige kiiruse valimise lüliti (5) tööriista eesmise
osa poole (2. käik).
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiget tüüpi ja õige suurusega
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruvi-
ga ühel joonel.
Tõrkeotsing
Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus
Seade ei käivitu. Akupatarei pole laetud. Kontrollige akupatarei
laadimistingimusi.
Akupatarei ei lae. Laadija pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage laadija
töötava pistikupesaga.
Laadija pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage laadija
töötava vooluvõrguga.
Seade lülitub ootamatult
välja.
Ümbritsev õhk on liiga
kuum või liiga külm.
Viige laadija ja
akupatarei keskkonda,
mille õhutemperatuur
ületab 40 kraadi F
(4,5°C) või on alla 105
kraadi F (+40,5°C)
Akupatarei on
saavutanud
maksimaalse
soojuslimiidi.
Laske akupatareil
jahtuda.
9
EESTI KEEL
Tühi. Akupatarei eluea
maksimeerimiseks
on soovituslik järsk
väljalülitus, kui patarei
on tühi.
Ühendage akulaadijaga
ja laadige.
Hooldus
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise
mingit hooldust.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage
tööriista küljest aku. Eemaldage laadija pistikupe-
sast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsioo-
niavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-
tipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu
seda, et eemaldada padrunisse kogunenud
tolm.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga mär-
gistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvalda-
da koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mille saab ee-
maldada ja taaskasutada, vähendades tooraine-
nõudlust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta
vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate
aadressilt www.2helpU.com
Tehnilised andmed
BDCHD18
Pinge V
DC
18
Nimikoormuseta kiirus Min
-1
0-360/0-1400
Max pöördemoment Nm 17,5/40
Padruni mõõt mm 1-10
Suurim puuritav ava
Teras/puit/müüritis mm 10/25/10
Kaal kg 0,90 (akuga 1,30)
Akulaadija 905898**
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Voolutugevus mA 200
Ligikaudne laadimisaeg tunnid 8 - 20
Akulaadija 905902**
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Voolutugevus mA 400
Ligikaudne laadimisaeg tunnid 4 - 10
Akulaadija 905998**
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Voolutugevus Amp 1
Ligikaudne laadimisaeg tunnid 1,5 - 4
Aku BL1518
Pinge V
AC
18
Mahutavus Ah 1,5
Tüüp Li-Ion
Aku BL2018
Pinge V
AC
18
Mahutavus Ah 2,0
Tüüp Li-Ion
Aku BL4018
Pinge V
AC
18
Mahutavus Ah 4,0
Tüüp Li-Ion
Helihu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 88,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus
(L
WA) 99,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
standardile EN 60745:
Betooni löökpuurimine (a
h
,
ID
) 14,4 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Puurimine metalli (a
h
,
D
) <2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Kruvikeeramine ilma löögita (a
h
) <2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
BDCHD18 - trell, kruvits
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EC, EN60745-1:2010,
EN60475-2-1:2010, EN60745-2-2:2010
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/EÜ
(alates 20/04/2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga allpool asuval aadressil või vaadake kasu-
tusjuhendi tagaküljel olevat infot.
10
EESTI KEEL
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumen-
tatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda
Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
17.03.2016
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvali-
teedis ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid
alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema
kooskõlas Вlack & Deckeri kasutustingimuste-
ga ning te peate esitama müüjale või volitatud
remondiagendile ostutõendi.
Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustin-
gimused ja teie lähima volitatud remondiagendi
asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.
com või kui võtate oma kohaliku Вlack & Deckeri
esindusega ühendust kasutusjuhendis toodud
aadressil.
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus BLACK+DECKERi
toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega.
/