Endres+Hauser BA Field Xpert SMT50 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Field Xpert SMT50
Universaalne ja võimas tahvelarvuti seadme
konfigureerimiseks
BA02053S/27/ET/03.22-00
71575975
2022-03-31
Muudatuste ajalugu Field Xpert SMT50
2 Endress+Hauser
Muudatuste ajalugu
Toote versioon Kasutusjuhend Muudatused Märkused
1.05.XX BA02053S/04/ET/01.20 Esialgne versioon
1.05.XX BA02053S/04/ET/02.21 – Korrigeerimine
1.05.xx BA02053S/04/ET/03.22 Uued kuvatõmmised
Peatükk 5.3
Peatükk 9.1
Lisa
Ingliskeelsed kuvatõmmised sellest
versioonist
Tarkvara värskendamise teenus
Akuhooldus
Mobiilseadmete kaitsmine
Field Xpert SMT50 Sisukord
Endress+Hauser 3
Sisukord
1 Dokumendist .................... 4
1.1 Dokumendi funktsioon ................ 4
1.2 Sümbolid ........................... 4
1.3 Kasutatavad akronüümid .............. 6
1.4 Dokumentatsioon .................... 7
1.5 Registreeritud kaubamärgid ........... 7
2 Põhilised ohutusjuhised ........ 7
2.1 Nõuded personalile ................... 7
2.2 Kasutusotstarve ...................... 8
2.3 Töökoha ohutus ..................... 8
2.4 Tööohutus .......................... 8
2.5 Tooteohutus ........................ 8
2.6 IT-turvalisus ........................ 9
3 Toote kirjeldus .................. 9
3.1 Toote konstruktsioon ................ 12
3.2 Kasutusvaldkond ................... 12
3.3 Litsentsi mudel ..................... 12
4 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine ............. 14
4.1 Vastuvõtukontroll ................... 14
4.2 Toote identifitseerimine ............. 14
4.3 Hoiustamine ja transport ............. 15
5 Paigaldus ...................... 15
5.1 Süsteeminõuded .................... 15
5.2 Tarkvara installimine ................ 15
5.3 Tarkvara uuendamine ............... 16
5.4 Tarkvara eemaldamine .............. 16
6 Kasutamine .................... 17
6.1 Tahvelarvuti väljalülitamine .......... 17
6.2 Tahvelarvuti väljalülitamine .......... 17
6.3 Turvaekraan ....................... 17
7 Kasutuselevõtt ................ 18
7.1 Aku sisestamine .................... 18
7.2 Aku laadimine ...................... 19
7.3 Tahvelarvuti sisselülitamine .......... 19
7.4 Vahelduvvooluadapteri ühendamine ... 19
8 Kasutamine .................... 20
8.1 Alustamine ........................ 20
8.2 Seadmega ühenduse loomine ......... 21
8.3 Teave ja tarkvaraseaded ............. 29
8.4 Lisateave tarkvara kohta ............. 34
8.5 Netilioni teek ...................... 36
8.6 Skanneri rakendus .................. 41
8.7 Tuksete kontrollimise aruande
üleslaadimine Netilioni teeki ..........42
8.8 RFID .............................. 44
9 Hooldus ........................ 45
9.1 Aku ............................... 45
10 Remont ......................... 46
10.1 Üldmärkused ....................... 46
10.2 Varuosad .......................... 47
10.3 Tagastamine ....................... 47
10.4 Kasutusest kõrvaldamine ............. 47
11 Tarvikud ....................... 48
12 Tehnilised andmed ............ 48
13 Lisa ............................. 48
13.1 Mobiilseadmete kaitsmine ........... 48
Dokumendist Field Xpert SMT50
4 Endress+Hauser
1 Dokumendist
1.1 Dokumendi funktsioon
Need kasutusjuhendid sisaldavad kogu teavet, mis on vajalik seadme olelustsükli erinevates
faasides: alates toote identifitseerimisest, vastuvõtmisest, hoiulepanekust ning lõpetades
paigaldamise, ühendamise, kasutamise ja kasutusele võtmisega, sh tõrkeotsing, hooldus ja
kasutuselt kõrvaldamine.
1.2 Sümbolid
1.2.1 Ohutuse valdkonna sümbolid
OHT
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest. Suutmatus seda olukorda vältida lõpeb raske
või surmava vigastusega.
HOIATUS
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest. Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda
raske või surmava vigastusega.
ETTEVAATUST
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest. Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda
kerge või keskmise vigastusega.
TEATIS
See sümbol sisaldab teavet protseduuride ja muude olukordade kohta, mis ei tekita
kehavigastusi.
1.2.2 Teatud tüüpi teabe tingmärgid
Sümbol Tähendus
Lubatud
Protseduurid, protsessid või toimingud, mis on lubatud.
Eelistatud
Protseduurid, protsessid või toimingud, mis on eelistatud.
Keelatud
Protseduurid, protsessid või toimingud, mis on keelatud.
Nõuanne
Näitab lisateavet.
Viide dokumentatsioonile.
A
Viide leheküljele.
Viide graafikule.
Field Xpert SMT50 Dokumendist
Endress+Hauser 5
Sümbol Tähendus
Märkus või eraldi samm, mida tuleb jälgida.
1.
,
2.
,
3.
Sammude seeria.
Sammu tulemus.
Abi võimaliku probleemi puhul.
Väline ülevaatus.
1.2.3 Field Xpert sümbolid
Sümbol Tähendus
Tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamine.
Start-menüü avamine ja sulgemine.
Juhtmeta side (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
Näitab aku olekut.
Skanneri rakenduse avamine.
Seadme konfiguratsioonitarkvara avakuva avamine.
Viimati avatud lehele naasmine.
Teabe ja tarkvaraseadete avamine.
Lisateabe avamine tarkvara kohta.
Vaate minimeerimine.
Täisekraani lubamine.
Täisekraani keelamine.
Programmi sulgemine.
Vaate kerimine üles.
Dokumendist Field Xpert SMT50
6 Endress+Hauser
Sümbol Tähendus
Vaate kerimine alla.
Vaate värskendamine.
Teabe laiendamine.
Teabe ahendamine.
Automaatne ühendamine
Viisardi abil ühendamine (käsitsi ühendamine)
Ühendamine Endress+Hauseri WLAN- ja Bluetooth-seadmetega
Käivitage RFID-funktsioon.
Ühendamine Netilioniga.
Lemmikute haldamine.
Ekraaniklaviatuuri avamine.
Skanneri rakenduse avamine.
Lingi loomine Netilioni teegiga.
Netilioni teegi varale fotode ja PDF-failide manustamine.
Funktsiooni käivitamine.
Prügikasti avamine.
1.3 Kasutatavad akronüümid
Akronüümid Selgitus
DFS Dynamic Frequency Selection (dünaamiline sageduse valik)
FCC Federal Communications Commission (Föderaalne Sidekomisjon)
HF High frequency (kõrgsagedus)
[RF = radio frequency (raadiosagedus)]
Field Xpert SMT50 Põhilised ohutusjuhised
Endress+Hauser 7
Akronüümid Selgitus
SD Secure Digital
WWAN Wireless Wide Area Network (traadita laivõrk)
1.4 Dokumentatsioon
Field Xpert SMT50
Tehniline teave TI01555S/04/ET
1.5 Registreeritud kaubamärgid
Windows 10 IoT Enterprise® on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Microsoft
Corporation, Redmond, Washington, USA.
Intel® Core™ on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Intel Corporation, Santa
Clara, USA.
FOUNDATIONTM Fieldbus on kaubamärk, mis kuulub ettevõttele FieldComm Group, Austin,
TX 78759, USA.
HART®, WirelessHART® on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele FieldComm
Group, Austin, TX 78759, USA.
PROFIBUS® on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele PROFIBUS User
Organization, Karlsruhe/Saksamaa.
Modbus on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Modicon, Incorporated.
IO-Link® on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele IO-Link Community c/o
PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/Saksamaa - www.io-link.com
Kõik muud kaubamärkide ja toodete nimed on kõnealuste ettevõtete ja organisatsioonide
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
2 Põhilised ohutusjuhised
Järgida tuleb seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit, mis sisaldab tahvelarvuti tootja
antud ohutusalaseid juhiseid.
2.1 Nõuded personalile
Paigaldus-, kasutuselevõtu, diagnostika- ja hoolduspersonal peab vastama järgmistele
nõuetele:
koolitatud, kvalifitseeritud spetsialistidel peab olema vastav väljaõpe selle töö tegemiseks;
peavad saama volituse tehase omanikult/kasutajalt;
peavad olema kursis föderaalsete/riiklike eeskirjadega.
Enne töö alustamist tuleb juhendi ja lisadokumentatsiooni ning sertifikaatide (olenevalt
rakendusest) juhised läbi lugeda ja endale arusaadavaks teha.
Järgige juhendit ja põhitingimusi.
Põhilised ohutusjuhised Field Xpert SMT50
8 Endress+Hauser
Teenindav personal peab täitma järgmisi nõudeid:
olema juhendatud ja omama volitusi töö tegemiseks asutuse omaniku/kasutaja nõuete
kohaselt;
järgima selle juhendi juhiseid.
2.2 Kasutusotstarve
Seadme konfigureerimiseks mõeldud tahvelarvuti võimaldab tehase vara mobiilselt hallata.
See sobib kasutuselevõtu- ja hooldustöötajatele välimõõteriistade haldamiseks digitaalse
andmesideliidese abil ning edenemise salvestamiseks. See tahvelarvuti on täislahendus, mida
on lihtne puute abil kasutada tehases asuvate seadmete haldamiseks kogu nende tööea
jooksul. Tahvelarvutil on suured eelinstallitud draiveriteegid ja see tagab seadme kogu tööea
jooksul juurdepääsu keskkonnale Industrial Internet of Things ning teabele ja
dokumentatsioonile. Tahvelarvutil on tänapäevane tarkvara kasutusliides ja võrgu-uuenduste
valik, mis põhinevad Microsoft Windows 10 turvalisel mitmefunktsioonilisel keskkonnal.
2.3 Töökoha ohutus
Tahvelarvutit kasutatakse seadme konfigureerimiseks. Vale konfiguratsioon võib põhjustada
tehases soovimatuid või ohtlikke olukordi. Seadme konfiguratsioonitarkvara on juba
tarnitavasse tahvelarvutisse installitud. See kasutusjuhend kirjeldab tahvelarvuti
kasutuselevõttu ja kasutamist.
• Kasutuselevõtt
• Kasutamine
2.4 Tööohutus
Vigastusoht!
Töötage ainult laitmatus töökorras seadmega ja tõrkekindlates tingimustes.
Kasutaja vastutab seadme häireteta töö eest.
Seadme muudatused
Seadme volitamata muudatused ei ole lubatud ja need võivad tekitada ettenägematuid ohte.
Kui sellele vaatamata on tarvis teha muudatusi, pöörduge ettevõtte Endress+Hauser poole.
Parandus
Jätkuva tööohutuse ja -kindluse tagamiseks
remontige seadet ainult siis, kui see on sõnaselgelt lubatud.
Järgige föderaalseid/riiklikke eeskirju, mis on seotud elektriseadmete parandamisega.
Kasutage ainult tootja enda originaalvaruosi ja tarvikuid.
2.5 Tooteohutus
Tahvelarvuti on konstrueeritud kooskõlas heade inseneritavadega ja see vastab
tänapäevastele ohutusnõuetele. Seadet on katsetatud ja see on saadetud tehasest välja
seisukorras, milles seda on ohutu kasutada.
Field Xpert SMT50 Toote kirjeldus
Endress+Hauser 9
Seade vastab üldistele ohutusnõuetele ja seadusest tulenevatele nõuetele. See vastab ka EÜ
direktiividele, mis on loetletud seadmekohases EÜ vastavusdeklaratsioonis. Tootja kinnitab
seda seadmele kinnitatud CE-märgisega.
2.6 IT-turvalisus
Me pakume garantiid ainult juhul, kui seade paigaldatakse ja seda kasutatakse
kasutusjuhendit järgides. Seadmel on turvamehhanismid sätete tahtmatu muutmise kaitseks.
Seadme ja seonduva andmeedastuse jaoks lisakaitset pakkuvad IT turvameetmed peavad
vastavalt nende turbestandarditele rakendama käitajad ise.
3 Toote kirjeldus
Ülikompaktne tahvelarvuti vastab olulisimatele nõudmistele, nagu kaitse vee või tolmu
sissetungimise eest (IP65) ja löögikindlus (MIL-STD 810G). Täiendav ekraanikaitse tagab
täieliku kaitse keerulistes töökeskkondades. Tahvelarvuti head ergonoomilised omadused
kaitsevad ka töötajate tervist, vähendades oluliselt füüsilist pingutust.
Tahvelarvuti tagab üha populaarsema 4G/LTE-ühenduse abil tõrgeteta juurdepääsu
andmetele. Olukordades, kus isegi WLAN pole kättesaadav, annab Etherneti liidesega
valikuline dokkimisjaam tahvelarvutile olemasolevate võrgutaristutega ühendamiseks vajaliku
paindlikkuse. Peale selle toetab seade ka uusimaid Bluetoothi standardeid.
Pärast tehases kasutamist saab tahvelarvutit valikulise dokkimisjaama abil kasutada
kontoriarvutina, tänu millele on võimalik tahvelarvutit sujuvalt integreerida kontori- ja
ärivõrkudesse.
Toote kirjeldus Field Xpert SMT50
10 Endress+Hauser
123 4
6
10
12
13
14
5
7
8
9
11
 1 Tahvelarvuti eestvaade
1 Oleku-LEDid (toide, laadimisindikaator, WLAN)
2 Esikaamera
3 Programmeeritavad nupud P1/P2
4 Helitugevuse nupud
5 Sisse-/väljalülitamise nupp
6 USB 2.0
7 DB-9 jadaliides COM 2: RS-485 fikseeritud (viik 1: D+, viik 2: D-, viik 5: GND)
8 DB-9 jadaliides COM 1: RS-232 fikseeritud (standard)
9 Kensingtoni luku pilu
10 Dokiliides
11 Corning® Gorilla® klaas
12 LAN/DC pesa
13 USB 3.0/USB 2.0
14 3,5 mm heliväljund, USB tüüp C, mini HDMI
Komponent Kirjeldus
Programmeeritavad nupud Kasutaja määratud programmi liikumine
Esikaamera Videosalvestused (nt videokonverentsid)
Alalisvoolupesa Toiteadapteri ühendamine
Dokiliides Tahvelarvuti ühendamine dokkimisjaamaga
Kensingtoni luku pilu Kensingtoniga ühilduva turvaluku ühendamine
Field Xpert SMT50 Toote kirjeldus
Endress+Hauser 11
Komponent Kirjeldus
Helitugevuse nupud Helitugevuse seadmine
Sisse-/väljalülitamise nupp Tahvelarvuti sisse- või väljalülitamine
 2 Tahvelarvuti tagantvaade
1 Vahetatav aku (SIM-kaardi ja SD-kaardi pesa asuvad aku all)
2 Tagakaamera
3 Kõlar, vasakpoolne
4 Kõlar, parempoolne
5 F-nupp: taskulamp
Komponent Kirjeldus
Kaamera välklamp Lisavalgustuseks hämarates tingimustes vajutage nuppu F.
Kaamera Pildistamine.
Akusahtel Sisaldab akut.
Akusahtli lukust avamise nupp Vajutage nuppu ja hoidke seda all, et akusahtel lukust avada.
Kõlar Heli esitamine
Toote kirjeldus Field Xpert SMT50
12 Endress+Hauser
Komponent Kirjeldus
SIM-kaardi pilu SIM-kaardi sisestamine WWAN-i jaoks (LTE+GPS).
Mälukaardipilu Micro SD mälukaartide ja adapteriga kasutatavate SD-, SDXC- ja SDHC-mälukaartide
sisestamine.
3.1 Toote konstruktsioon
 3 Võrguarhitektuur
3.2 Kasutusvaldkond
Seadme konfigureerimiseks mõeldud tahvelarvuti võimaldab tehase vara mobiilselt hallata.
See sobib kasutuselevõtu- ja hooldustöötajatele välimõõteriistade haldamiseks digitaalse
andmesideliidese abil ning edenemise salvestamiseks. See tahvelarvuti on täislahendus, mida
on lihtne sõrme abil kasutada tehases asuvate seadmete haldamiseks kogu nende tööea
jooksul. Tahvelarvutil on eelinstallitud draiveriteegid ja see tagab seadme kogu tööea jooksul
juurdepääsu keskkonnale Industrial Internet of Things ning teabele ja dokumentatsioonile.
Tahvelarvutil on tänapäevane tarkvara kasutusliides ja võrgu-uuenduste valik, mis põhinevad
Microsoft Windows 10 turvalisel mitmefunktsioonilisel keskkonnal.
3.3 Litsentsi mudel
Seadme konfiguratsioonitarkvara on juba tarnitavasse tahvelarvutisse installitud.
Field Xpert SMT50 Toote kirjeldus
Endress+Hauser 13
Tarkvara ettenähtud viisil kasutamiseks tuleb see aktiveerida. Selleks peab kasutajal olema
tarkvaraportaalis Endress+Hauser kasutajakonto. Võimalik, et esmalt tuleb see konto luua
"Create account" funktsiooni kaudu.
Seadme konfiguratsioonitarkvarapaketi aktiveerimine
1. Topeltklõpsake avalehel Field Xpert.
Avaneb tarkvara litsentsimise leht.
2. Klõpsake Activate Software.
Avaneb dialoogiaken, kus saate sisestada tarkvaraportaali andmed.
3. Sisestage E-mail address ja Password ning klõpsake Activate.
Avaneb dialoogiaken sõnumiga "The application has been activated successfully.".
4. Klõpsake Show license.
Avaneb litsentsimisteavet sisaldav dialoogiaken.
5. Klõpsake Close.
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Field Xpert SMT50
14 Endress+Hauser
Avaneb seadme konfigureerimise tarkvaraprogrammi avaekraan.
4 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
4.1 Vastuvõtukontroll
Visuaalne ülevaatus
Veenduge, et pakend poleks transportimise käigus nähtavalt kahjustada saanud.
Avage pakend ettevaatlikult.
Veenduge, et pakendi sisu poleks nähtavalt kahjustada saanud.
Veenduge, et tarne oleks täielik ja midagi ei oleks puudu.
Säilitage kõik seadmega kaasas olevad dokumendid.
Kui pakendi sisu on kannatada saanud, ei tohi seadet kasutada. Sel juhul võtke ühendust
ettevõtte Endress+Hauser müügikeskusega aadressil www.addresses.endress.com
Tagastage seade ettevõttele Endress+Hauser võimaluse korral originaalpakendis.
Tarnekomplekt
Field Xpert SMT50 tahvelarvuti
AC-laadija koos seadme kaabliga vastavalt tellimusele
Tellitud tarkvara ja liidesed/modem
Bressneri ohutusjuhiseid sisaldav kasutusjuhend
4.2 Toote identifitseerimine
4.2.1 Tüübisilt
1 Endress+Hauseri tarkvara ID
2 Endress+Hauseri tootenimi
3 Endress+Hauseri seerianumber
Field Xpert SMT50 Paigaldus
Endress+Hauser 15
4.2.2 Tootja aadress
Riistvara
Bressner Technology GmbH
Industriestrasse 51D
82194 Groebenzell
Saksamaa
www.bressner.de
Tarkvara
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
4153 Reinach
Šveits
www.endress.com
4.3 Hoiustamine ja transport
Kasutage toote transportimise korral alati originaalpakendit.
4.3.1 Hoiutemperatuur
–20 … 60 °C (–4 … 140 °F)
5 Paigaldus
5.1 Süsteeminõuded
Tarkvara on juba tarnitavasse tahvelarvutisse installitud.
5.2 Tarkvara installimine
Seadme konfiguratsioonitarkvara on juba tarnitavasse tahvelarvutisse installitud. Seadme
konfiguratsioonitarkvara tuleb aktiveerida.
Litsentsimudel →  12
Paigaldus Field Xpert SMT50
16 Endress+Hauser
5.3 Tarkvara uuendamine
Tarkvara värskendamise teenus
Kõikehõlmav hooldusperiood algab litsentsi loomisega ja lõpeb automaatselt ühe aasta
möödudes (võrdluskuupäev). Sõltumata sellest, millal tarkvara värskendamise teenus
ostetakse, jätkuvad kõik järgnevalt ostetud täiendavad tarkvara värskendamise teenused
katkestusteta alates viimasest võrdluskuupäevast. Kui ostukuupäev on
võrdluskuupäevast hilisem, katab uus hooldusperiood esmalt võrdluskuupäeva ja ostetud
tarkvara värskendamise teenuse loomise vahelise aja.
Samuti on oluline märkida, et tarkvaravärskendusi saab aktiveerida ka hilisemal
ajahetkel tingimusel, et tarkvaraversioon väljastati kehtiva aktiivse hooldusperioodi
jooksul.
1. Klõpsake seadme konfiguratsioonitarkvara avakuval oleval ikoonil .
Avaneb litsentsimisteavet sisaldav dialoogiaken.
2. Klõpsake vahekaardil Update.
Avaneb uuendamisteavet sisaldav dialoogiaken.
3. Klõpsake Check for updates.
Seadme konfiguratsioonitarkvara otsib uuendusi.
5.4 Tarkvara eemaldamine
Seadme konfiguratsioonitarkvara ei tohi desinstallida.
Field Xpert SMT50 Kasutamine
Endress+Hauser 17
6 Kasutamine
Vältige korpuse ja osade kahjustamist.
Asetage seade alati kindlale pinnale.
Ärge katke kinni ventilatsiooniava ega blokeerige seda teiste esemetega.
Hoidke seadet vedelikest eemal.
Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes või väga tolmustes tingimustes.
Ärge hoidke seadet liiga kuumas või niiskes kohas.
6.1 Tahvelarvuti väljalülitamine
Lülitage tahvelarvuti kindlasti ettenähtud viisil välja, sest see on ainus viis salvestamata
andmete kaotsimineku vältimiseks.
Puudutage nuppe Windowsi ikoon → → Shut down (Lülita välja).
Tahvelarvuti lülitub välja.
Ärge ühendage toiteallikat lahti, enne kui tahvelarvuti on täielikult välja lülitunud.
6.2 Tahvelarvuti väljalülitamine
Hoidke all nuppu , kuni toite LED-tuli hakkab vilkuma.
Tahvelarvuti on unerežiimis.
6.3 Turvaekraan
1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+Del
Kuvatakse Windowsi turbekuva
2. Valige toiming.
Kasutuselevõtt Field Xpert SMT50
18 Endress+Hauser
Võimalikud toimingud on järgmised.
Seadme lukustamine
Teise kasutaja valimine
• Väljalogimine
Parooli muutmine
Tegumihalduri avamine
Seadme väljalülitamine või taaskäivitamine
7 Kasutuselevõtt
Tahvelarvuti töötab vahelduvvooluadapteri või aku toitel.
7.1 Aku sisestamine
1.
Avage akukatte lukk, selleks liigutage tahvelarvuti tagaküljel asuvat liugnuppu vasakule.
2.
Võtke kaasasolev plasttööriist ja kasutage seda akukaane avamiseks.
Field Xpert SMT50 Kasutuselevõtt
Endress+Hauser 19
3.
Sisestage aku, pange akukate tagasi ja sulgege lukk, selleks liigutage liugnuppu
paremale.
Aku sisestatakse.
7.2 Aku laadimine
Liitiumioonaku pole transportimise käigus kehtivate ohutuseeskirjade tõttu täis laaditud,
kui seadme ostate.
1. Aku tuleb sisestada.
Ühendage vahelduvvooluadapter tahvelarvuti alalisvoolupesaga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter toitekaabliga.
3. Ühendage toitekaabel pistikupessa.
7.3 Tahvelarvuti sisselülitamine
Hoidke all nuppu , kuni toite LED-tuli süttib.
Tahvelarvuti käivitub.
7.4 Vahelduvvooluadapteri ühendamine
Vahelduvvooluadapter annab tahvelarvutile toidet ja laeb akut.
Jälgige vahelduvvooluadapteri kasutamise käigus järgmist.
Asetage seade pistikupesale piisavalt lähedale, et toitekaabel ulatuks pistikupesani.
Kasutage seadet ainult seadme andmeplaadil toodud tüüpi toiteallikaga.
Eemaldage vahelduvvooluadapter pistikupesast, kui seadet ei kasutata pikema aja
jooksul.
1. Ühendage vahelduvvooluadapter tahvelarvuti alalisvoolupesaga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter toitekaabliga.
Kasutamine Field Xpert SMT50
20 Endress+Hauser
3. Ühendage toitekaabel pistikupessa.
Tahvelarvutit tohib kasutada ainult vastava vahelduvvooluadapteriga.
Kui pistikupessa ühendatud tahvelarvutisse sisestatakse aku, saab tahvelarvuti toidet
pistikupesast.
8 Kasutamine
TEATIS
Kui seadet kasutatakse ebasobivate esemetega,
võib ekraan kahjustada saada.
Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid.
8.1 Alustamine
Kasutaja peab nõustuma kasutustingimustega, kui seadme konfiguratsioonitarkvara
esimest korda käivitatakse.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Endres+Hauser BA Field Xpert SMT50 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend