Acer CZ350CK Lühike juhend

Bränd
Acer
Kategooria
Telerid
Mudel
CZ350CK
Tüüp
Lühike juhend
Eesti
Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend (QSG)
Olulised ohutusalased juhised
Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.
1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge, et monitori elektritoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
Lülitage LCD-monitor välja ning tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
Pihustage lapile orgaanilisi lahusteid mittesisaldavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.
ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOLIPÕHISEID PUHASTUSVAHENDEID.
Acer ei vastuta kahjustuste eest, mille on põhjustanud ammoniaagi-või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.
2. Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Vihm, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori tõsiselt kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpust ega üritage seadet ise remontida. Igasuguseid remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus -20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-monitori väljaspool
seda temperatuurivahemikku, võib monitor jäävalt viga saada.
6. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku poole.
Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab viga.
LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vihma kätte.
LCD-monitor või selle korpus saab viga.
Monitori kinnitamine alusele
1. Võtke monitor pakendist välja ning asetage see kindlale ja ühtlasele pinnale.
2. Eemaldage monitor pakendist.
3. Kinnitage monitori hoidja alusele.
Veenduge, et alus on hoidja küljes kinni (valitud mudelitel).
Kinnitage alus hoidja külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga (valitud mudelitel).
Monitori arvutiga ühendamine
1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
2. 2-1 Ühendage HDMI-kaabel
a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
b. Ühendage HDMI-kaabel arvutiga.
2-2 Ühendage DP-kaabel
a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
b. Ühendage DP-kaabel arvutiga.
3. Ühendage helikaabel (valikuline).
4. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
5. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse pistikupessa.
Füüsilised nupud
Nr Ikoon Nimetus Kirjeldus
1
Toitenupp/-
indikaator
Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse
lülitatud, on indikaator sinine. Kui monitor on puhke-/
säästurežiimis, on indikaator kollane.
2 Menüüfunktsioonid
Vajutage, et menüü avada. Menüüvaliku avamiseks
vajutage uuesti.
3 Sisendi nupp Vajutage sisendite vahel lülitumiseks.
4 Helitugevuse nupp Vajutage, et helitugevuse liugastmik aktiveerida.
5 Heledus
Vajutage klahvi suvandi Heledus juhtseadise
avamiseks ja seadke see soovitud tasemele.
6 Režiim Vajutage, et aktiveerida menüü Režiim.
HDMI
HDMI
DC
DP
DP
HDMIHDMI
123456
Eesti
Eeskirjad ja ohutusteatised
FCC teatis
Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmele
kehtivatele piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama mõistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäirete eest elamukeskkonnas.
Seade genereerib ja kasutab raadiosageduslikke voole ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside
kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.
Siiski ei saa ka kõigi juhisteitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu
kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uuesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või
mitu järgmistest meetmetest.
Suunake või paigutage vastuvõttev antenn ümber.
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.
CE nõuetele vastavuse deklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EL, madalpingedirektiivi 2014/35/EL, ohtlike
ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete
sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.
Tähelepanu!
Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori selle alusest kinni hoides.
Tähelepanu! Varjestatud kaablid
EMÜ eeskirjade täitmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.
Tähelepanu! Välisseadmed
Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid,
printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad tõenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.
Ettevaatust!
Igasugused tootja heakskiiduta tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa seda toodet kasutada.
Kasutamistingimused
Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke
raadiohäireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäireid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäireid.
Tähelepanu! Kasutajad Kanadas
Kõnealune B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt
See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selle
asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme kõrvaldama, andes selle üle kohalikus elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja
ringlussevõtmine nende jäätmekäitlussüsteemi sattumise kohas aitab loodusvarasid säästa ning tagada jäätmete
ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu
kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse
osutajalt või poest, kust toote ostsite.
Eesti
TEHNILISED ANDMED
Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.
*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva aastas.
LCD-paneel
Tööpõhimõte Värviline TFT LCD
Suurus 35”W (89 cm)
Piksli mõõtmed 0,32025 mm (H) × 0,32025 mm (V)
Heledus
300 cd/m
2
(tüüpiline)
Kontrastsus Max 100000000:1 (ACM)
Vaatenurk 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Reageerimisaeg 4 ms (G-st G-ni)
Paneeli tüüp VA
H-sagedus
HDMI: 30–140 kHz
DP: 73–151 kHz
V-sagedus
HDMI: 24–60 Hz
DP: 30–100 Hz
Värvitäpsus 16,7 Miljon
Pikslisagedus 536,27 MHz
Maksimaalne lahutusvõime
HDMI: 3440 × 1440 @ 50 Hz
DP: 3440 × 1440 @ 100 Hz
Isehäälestumine VESA DDCCI/DDC2B
Energiatõhususe klass A
*Aastane energiatarve 66 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)
Elektritarbimine
(200 niti juures)
Sisselülitatuna 35 W (tüüpiline)
Puhkerežiimis 0,29 W (tüüpiline)
Väljalülitatuna 0,25 W (tüüpiline)
Sisendpistik
HDMI 19-kontaktiline
DP 20-kontaktiline
Video sisendsignaal
HDMI-signaal
DP-signaal
Kõlarid 5 W x 2 (valikuline)
Ekraani maksimaalsed mõõtmed
Horisontaalne: 819,408 mm
Vertikaalne: 345,888 mm
Toiteallikas 100–240 V, 50/60 Hz
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur: 0 °C kuni 40 °C
Säilitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C
Õhuniiskus töökeskkonnas: 10% kuni 80%
Mõõtmed 844,4 (L) × 449,01 kuni 579,01 (K) × 308,97 (S) mm
Mass (netomass) 13,35 kg (neto)
Mehaanilised andmed
Kaldenurk: -5° kuni +25° (kaldenurk 25 kraadi on saavutatav ainult monitori kõrgeimas asendis)
Pöördenurk: -45° kuni +45°
Kõrguse reguleerimisvahemik: 0 mm kuni 150 mm
Pöördepunkt: ei
Lahtivõetav jalg: jah
Füüsilised nupud
Lülitid/nupud
Toitenupp
MENÜÜ/SISENE
Sisend
Helitugevus
Heledus
Režiim
Funktsioonid
Kontrastsus
Heledus
Sinine tuli
Üliteravus
6-teljeline küllastus
6-teljeline toon
Gamma
Värvitemperatuur
sRGB
DP-formaat
Keel
Helitugevus
Menüü ajapiirang
Sisend
Laiekraanirežiim
ACM sisse/välja
Automaatne allikas
Ülikiirendus
Kiirklahvi määramine
DDC/CI sisse/välja
Kiire alustamise režiim
Monitori teave
Lähtesta kõik seaded
Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
/