Marantec Comfort 220 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Ajamisüsteem garaažiustele
Kasutusjuhend
EST
1. Sümbolite seletused . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Sisukord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Üldised ohutusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . .3
4. Tooteülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Tarne maht Comfort 220.2, 250.2,
252.2, 250.2 speed . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.2 Uste variandid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5. Ettevalmistus monteerimiseks . . . . . . . . . . .6
6. Paigaldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1 Mootori ja ajami siini paigaldamine . . . .7
6.2 Monteerimine uksel . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.3 Monteerimine lakke . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.4 Valgustus, signaaltule ühendus
(lisavarustus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.5 Lukustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.6 Juhtühendused . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7. Kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
7.1 Käsitsemine ja tarvikud . . . . . . . . . . . .13
7.2 Kaugjuhtimispuldi kodeerimine . . . . . .13
8. Kasutuselevõtmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
8.1 Ajamisüsteemi ühendamine . . . . . . . . .14
8.2 Juhtimisseadme ülevaade . . . . . . . . . . .15
8.3 Näitude funktsioonide ülevaade . . . . . .15
8.4 Kiirprogrammeerimine . . . . . . . . . . . . .16
8.5 Funktsiooni kontroll . . . . . . . . . . . . . . .18
9. Ajami laiendatud funktsioonid . . . . . . . . .20
9.1 Laiendatud programmeerimise kulg
(näide tasandil 2, menüü 2) . . . . . . . . .20
9.2 Programmeeritavate funktsioonide
ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
9.3 Tasandite funktsioonide ülevaade . . . . .23
10. Teated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Ilma häireteateta häired . . . . . . . . . . . .33
10.2 Häireteatega häired . . . . . . . . . . . . . . .34
11. Lisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
11.1 Tehnilised andmed Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . .36
11.2 Ühendamisdeklaratsioon . . . . . . . . . . .37
11.3 vastavusdeklaratsioon . . . . . . . . . . .38
Ettevaatust!
Oht inimeste elule ja tervisele!
Siin on kirjas tähtsad ohutusjuhised,
mida on kindlasti tarvis järgida inimeste
elule ja tervisele tekkiva ohu
vältimiseks!
Tähelepanu!
Materiaalse kahju tekkimise oht!
Siin on kirjas tähtsad ohutusjuhised,
mida on kindlasti tarvis järgida
materiaalse kahju tekkimise vältimiseks!
Juhis / nõuanne
Kontroll
Viide
i
Juhised
Andmeplaat
Tüüp: ________________________________________________
Art-nr: _______________________________________________
Toote nr: _____________________________________________
2. Sisukord
2 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
1. Sümbolite seletused
3. Üldised ohutusjuhised
Palun lugege kindlasti läbi!
OLULISED OHUTUSJUHISED:
TÄHELEPANU! JUHISTEST KINNIPIDAMINE ON ELULISE TÄHTSUSEGA!
HOIDKE JUHISED ALLES.
OLULISED JUHISED OHUTUKS PAIGALDAMISEKS:
TÄHELEPANU! VALE PAIGALDAMISE KORRAL VÕIB TEKKIDA TÕSISTE
VIGASTUSTE OHT – PIDAGE KINNI KÕIKIDEST PAIGALDUSJUHISTEST.
Sihtgrupp
Ajamit tohib monteerida, ühendada ja kasutusele võtta ainult
kvalifitseeritud ja väljaõppe saanud erialapersonal!
Kvalifitseeritud ja väljaõppe saanud erialapersonaliks nimetatakse
käesolevas kirjelduses isikuid, kellel on / kes on
- üldised ja spetsiaalsed teadmised ohutus- ja õnnetuste ärahoidmise
eeskirjadest,
- teadmised asjakohastest elektrotehnika eeskirjadest,
- sobivate ohutusseadmete kasutamise ja hooldamise alased
teadmised,
- elektrispetsialistide poolt instrueeritud,
- võime ära tunda elektri poolt põhjustatavaid ohte,
- teadmised EN 12635 (installeerimise ja kasutuse kohta kehtivad
nõuded) rakendamise valdkonnas.
Garantii
Tööfunktsiooni ja ohutuse garantii kehtib ainult sel juhul kui peetakse
kinni kasutusjuhendis kirjasolevatest juhistest. Ohutusjuhiste eiramise
korral võib tekkida kehavigastuste ja materiaalse kahju oht.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad juhistest
mittekinnipidamise tagajärjel.
Garantii ei kehti akude, kaitsmete ja lampide kohta.
Selleks, et vältida uste ja ajamisüsteemi paigaldusvigu, on
monteerimisel kindlasti tarvis järgida paigaldusjuhiseid. Toodet tohib
kasutada alles siis, kui olete tutvunud selle juurde kuuluva
paigaldus- ja kasutusjuhendiga.
Paigaldus- ja kasutusjuhend tuleb üle anda uksesüsteemi kasutajale
ning see tuleb alles hoida.
See sisaldab olulisi näpunäiteid kasutamiseks, kontrollimiseks ning
hooldamiseks.
Toode on valmistatud tootja kinnituses ja vastavusdeklaratsioonis
kirjas olevate direktiivide ning normide kohaselt. Toode on väljastatud
tehasest ohutustehniliselt laitmatus seisundis.
Mehaanilisi aknaid, uksi ja väravaid tuleb lasta spetsialistil kontrollida
(kirjaliku tõendiga) enne esmakordset
kasutuselevõttu ja seejärel vajaduse korral, kuid vähemalt üks kord
aastas.
Eeskirjakohane kasutus
Ajamisüsteem on ette nähtud ainult garaažiuste avamiseks ning
sulgemiseks.
Kasutamine on lubatud ainult kuivades ruumides.
Silmas peab pidama maksimaalset tõmbe- ja tõukejõudu.
Nõuded ustele
Uks peab:
- isesulgumisel seisma jääma (vedru tasakaaluga)
- kergelt käima
Lisaks käesoleva kasutusjuhendi juhistele tuleb järgida
üldkehtivaid ohutus- ja õnnetuste ärahoidmise
eeskirju! Kehtivad meiepoolsed müügi- ja tarnetingimused.
Ajamisüsteemi paigaldamise juhised
• Kindlustage ukse hea mehaaniline seisukord.
• Kindlustage ukse seismajäämine igas positsioonis.
• Kindlustage ukse kerge liikumine LAHTI ja KINNI suunas.
• Kindlustage ukse õige avanemine ja sulgumine.
• Eemaldage ukselt kõik mittevajalikud ehituslikud detailid (näiteks
köied, ketid, nurgikud).
• Lülitage välja kõik seadmed, mida te pärast ajamisüsteemi
monteerimist enam ei vaja.
• Enne juhtmete ühendamist tuleb tingimata ajamisüsteemi
voolutoide lahti ühendada.
Kindlustage voolutoite katkestus juhtmete ühendamise ajal.
• Järgige kohalikke kaitse- eeskirju.
• Paigaldage võrgu- ja juhtimiskaablid teineteisest kindlasti eraldi.
Juhtpinge on 24 V DC.
• Monteerige ajamisüsteem ainult suletud uksega.
• Monteerige kõik impulssandurid ja juhtimisseadmed (näiteks
raadiovastuvõtja) ukse juurest nähtavale kohal, kuid ukse
liikuvatest osadest ohutusse kaugusesse. Pidage kinni minimaalsest
paigalduskõrgusest 1,5 m.
• Ohutussildid kinnikiilumise kohta paigaldage statsionaarselt
nähtavatesse kohtadesse.
• Veenduge selles, et pärast monteerimist ei ulatuks ükski ukse detail
jalakäijate teele ega tänavale.
Ajamisüsteemi kasutuselevõtu juhised
Ukse pidevaid või ka ajutisi kasutajad tuleb pärast seadme paigalda-
mist selle kasutamise suhtes instrueerida.
• Veenduge selles, et lastel poleks võimalik ukse juhtimisseadmega
mängida.
• Veenduge enne ukse liigutamist selles, et ukse ohupiirkonnas ei
viibiks inimesi ega sinna poleks paigutatud esemeid.
• Kontrollige kõiki olemasolevaid hädaseiskamisseadiseid.
• Ärge kunagi haarake kinni liikuvast uksest ega liikuvatest osadest.
• Pidage uksesüsteemi juures silmas kohti, kus on muljumise ja
vahelejäämise oht.
Järgige EN 13241-1 määrusi.
Ajamisüsteemi hoolduse juhised
Selleks, et tagada häireteta kasutus, tuleb järgmisi punkte
korrapäraselt kontrollida ja vajadusel need korda teha. Enne tööde
teostamist uksesüsteemi juures tuleb alati ajamisüsteemi voolutoide
lahti ühendada.
• Kontrollige iga kuu, kas ajamisüsteem reverseerib kui uks mingi
takistuse vastu puutub. Selleks asetage
vastavalt ukse liikumissuunale 50 mm kõrgune/laiune takistus ukse
liikumise teele.
• Kontrollige LAHTI ja KINNI automaatlüliti seadistust.
• Kontrollige ukse- ja ajamisüsteemi kõiki liikuvaid osi.
• Kontrollige uksesüsteemi kulumist ja vigastusi.
• Kontrollige käega seda, et uks liiguks kergelt.
Ajamisüsteemi puhastamise juhised
Mingil juhul ei tohi puhastamiseks kasutada otsest veejuga,
survepuhastust, hapet või leelist.
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 3
4 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
4.1 Tarne maht Comfort 220.2, 250.2,
252.2, 250.2 speed
4. Tooteülevaade
1 Mootor
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
2 Riputusplekk
3 Tõukurvarras
4 Siini klemm (2x)
5 Riputusklamber (2x)
6 Ukse ühenduselement
7 Tõukurvarda vinkel (2x)
8 Siini kinnitusvahendid
11 Kruvi 6 x 14 (4x)
12 Kuuskantkruvi M6 x 20 (2x)
13 Plekikruvi 6,3 x 16 (4x)
14 Polt A8 SL-kaitsmega
Standardse tarne maht
9 Adapterhülss
10 Kruvi 4,0 x 10
4.1 / 1
1
2
3
4
7
6
4.1 / 2
5
4.1 / 3
8
4.1 / 4
9
4.1 / 5
!1
!”
!#
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 5
4. Tooteülevaade
15 Mini-kaugjuhtimispult
16 Mikro-kaugjuhtimispult (ainult Comfort 250.2,
Comfort 252.2 und Comfort 250.2 speed –
kõrvalekalded on võimalikud)
17 Ülekandepistik
18 Päikesesirmi klambri klapp
19 Ripats
20 Moodulantenn
21 Päikesesirmi klamber
25 Ajami siin
26 Ülaserva ja lae vaheline ühendusplekk,
siini tüüp 1
27 Kruvi B4 4,2 x 13 (2x)
28 Kaitsehülss, lühike
29 Polt 8 x 12,5
30 Mutter M6, iselukustuv
22 Hoiatussilt lukustus
23 Ohukleebis
24 Kleebis kiirprogrammeerimine
Standardse tarne juurde on monteerimisel tarvis lisaks
järgmisi tarvikuid:
- ajami siin
Ajami siinid
Mootorit on võimalik kombineerida erinevate ajami
siinidega.
Siini tüüp 1
31 Ajami siin
Siini tüüp 2
4.1 / 6
1
!5
!6
!7
!8
!9
„¯
4.1 / 7
„” „#
„£
4.1 / 9
§1
4.1 / 8
„·
§¯
„˜
7
5
6
4. Tooteülevaade
6 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
Tähelepanu!
Selleks, et tagada korrektne
monteerimine, tuleb enne töödega
alustamist sooritada järgmised
kontrolltoimingud.
Tarne maht
• Kontrollige, kas tarne maht on täielik.
• Kontrollige, kas on olemas teie paigaldustingimustele
vastavad lisatarvikud.
Garaaž
• Kontrollige, kas teie garaažis on olemas sobiv
võrguühendus ja võrgu lahutusseade.
Uksesüsteem
5. Ettevalmistus monteerimiseks
Tähelepanu!
Garaažides, kus pole teist sissekäiku,
tuleb selleks, et häirete korral oleks
võimalik garaaži siseneda, varustama
garaažiukse lukustusseadmega
hädaolukorra jaoks.
Kui te kasutate lukustuskomplekti:
• kontrollige ukse lukkude korrektset funktsioneerimist.
Ukse lukud ei tohi mitte mingil juhul olla
mittefunktsioneerivad.
Kui te ei kasuta lukustuskomplekti:
• monteerige ukse lukud maha või muutke need
mittefunktsioneerivaks.
• kontrollige, kas paigaldatav uks vastab järgmistele
tingimustele:
- ust peab saama käega kergelt liigutada
- uks peab igas asendis ise seisma jääma
Viide:
Tarvikute lisamisel ja monteerimisel
tuleb järgida vastavaid
kasutusjuhendeid.
i
4.2 Uste variandid
4.2 / 1
Standardne tarne koos vastavate ajami siinidega sobib
järgmistele uste variantidele.
Tõstuks (käänduks)
4.2 / 2
Sektsioonuks kuni 3 m laiune
Pendeluks
4.2 / 3
Järgmise uksevariandi tarbeks on nõutavad eritarvikud.
4.2 / 4
Sektsioonuks alates 3 m laiune
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 7
Paigaldada tõukurvarras.
Teha kelk lukust lahti.
6.1 Mootori ja ajami siini paigaldamine
6. Paigaldus
Tähelepanu!
Ajami siin monteerida ettevaatlikult
ajami agregaadile.
Jõudu ei tohi kasutada, sest see võib
hambaid kahjustada!
6.1 / 1
2
2
1
Paigaldus - siini tüüp 1
6.1 / 3
1. Torgata adapterhülss ülekandevõllile.
2. Paigaldada siin mootori korpusele.
1. Panna peale kaitsehülss.
2. Paigaldada ülaserva ja lae vaheline
ühendusplekk.
1
1. Torgata sisse lukustustihvt.
2. Paigaldada tõukurvarras.
6.1 / 5
21
Paigaldus - siini tüüp 2
1. Panna peale kaitsehülss.
2. Paigaldada ülaserva ja lae vaheline
ühendusplekk.
6.1 / 6
2
1
6.1 / 2
6.1 / 4
8 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
Monteerimine käändukse puhul
10 - 50 mm
Monteerimine sektsioonukse puhul
10 - 50 mm
Ettevaatust!
Ajamisüsteem tuleb kuni selle
kinnitamiseni kindlustada allakukkumise
vastu.
Tähelepanu!
Ukse korraliku liikumise tagamiseks:
- tuleb ülaserva ja lae vaheline
ühendusplekk paigaldada ajami siinile
ukse ühenduselemendi keskkohta.
- peab liikumistee kõrgeimas kohas
ukselehe ülemine serv jääma
10 - 50 mm allapoole horisontaalset
ajami siini alumist serva.
6.2 / 1
6.2 / 2
6.2 Monteerimine uksel
1. Torgata adapterhülss ülekandevõllile.
2. Paigaldada siin mootori korpusele.
Teha kelk lukust lahti.
Tähelepanu!
Ajami siin monteerida ettevaatlikult
ajami agregaadile.
Jõudu ei tohi kasutada, sest see võib
hambaid kahjustada!
6.1 / 7
6.1 / 8
2
1
6. Paigaldus
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 9
Monteerida riputusklambrid
paigalduskohtadele.
15°- 30°
6.3 / 2
1
3
2
3
2
1
Määrata kindlaks paigalduskohad 1 ja 2.
6.3 / 1
6. Paigaldus
Painutada riputusplekid ja monteerida lakke.
6.3 / 3
1. Keerata säästulamp sisse.
2. Keerata lambi kuppel kinni.
6.4 / 1
6.4 Valgustus, signaaltule ühendus
(lisavarustus)
1
2
Signaaltule ühendus (lisavarustus)
Ühendada signaaltuli.
Viide:
Signaaltule programmeerimist kirjelda-
takse tasandil 1, menüüs 7 ja tasandil
3, menüüs 7.
i
Tähelepanu!
Et mitte kahjustada kaabli isolatsiooni,
tuleb kaabel paigaldada nii,
et see ei puuduks mootoris vastu lampi.
6.3 Monteerimine lakke
6.4 / 2
Signaaltule ühendamine on võimalik ainult signaaltule
releega (ei kuulu tarne komplekti).
6. Paigaldus
10 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
6.5 Lukustus
• Piirake ehituslike meetmetega ukse ülespoole
liikumise teed.
• Kontrollige, et trossi maksimaalne pikkus oleks
1,8 m.
• Paigaldage trossi juurde “Hoiatussilt lukustus”.
Ettevaatust!
Lukustuse käsitsemisel võib uks
hakata kontrollimatult liikuma juhul:
- kui ukse vedrud on nõrgad või
murdunud
- kui uks ei ole tasakaalus
Käega ukse avamisel võib juhtkelk
mootoriga kokku põrgata.
Kui uks on lukust lahti, võib seda vaid
mõõduka kiirusega liigutada!
1. Lahutada uks ja mootor.
2. Ühendada uks ja mootor uuesti.
6.5 / 1
2
1
Siini tüüp 1
1. Lahutada uks ja mootor.
2. Ühendada uks ja mootor uuesti.
6.5 / 2
2
1
Siini tüüp 2
1
2
1
2
6. Paigaldus
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 11
6.6 Juhtühendused
Tähelepanu!
Selleks, et ära hoida juhtimisseadme
rikkeid:
- järgida kohalikke kaitse-eeskirju
- võrgu- ja juhtimiskaablid tuleb
paigaldada teineteisest eraldi
juhtpinge on 24 V DC
- eksternne pinge ühendustes XP020,
XB10 või XB01 kahjustab kogu
elektroonikat
- klemmidel 1 ja 2 (XB01) tohib
kasutada ainult potentsiaalivabu
sulgekontakte
- XP020 süsteemi pistikupessa ei tohi
ühendada lühistuse pistikut
Ettevaatust!
Elektrilöögi oht!
Enne juhtmete ühendamist tuleb
kindlustada, et juhtmed ei oleks pinge
all.
Juhtmete ühendustööde ajal peab
kindlustama juhtmete pingevabaks
jäämise (näiteks takistama uuesti
sisselülitamise vastu).
Viide:
Eksternesete juhtelementide, turva- ja
signaalseadmete monteerimisel tuleb
järgida vastavaid juhiseid.
i
Juhis:
Enne juhtelemendi süsteemi
pistikupesaga kokkuühendamist tuleb
eemaldada vastav lühistuse pistik.
3127071
XB10
XB01
XP020
6.6 / 1
Märgistus Liik / funktsioon
i
XB01
Ilma süsteemi juhtmeteta
eksternsete juhtelementide ja
2 traadiga fotosilma ühendus
6.6 / 2,
9.3 /
Tase 5 /
Menüü 1
XB10
Süsteemi juhtmetega eksternsete
juhtelementide ühendus
-
XP020
Süsteemi fotosilma või
adapterjuhtimisega
moodulantenni ühendus
9.3 /
Tase 8
XB70 Moodulantenni ühendus 8.1
XB70
Juhtühendused
6. Paigaldus
Ühendus XB01
Juhis:
Standard- või lengifunktsiooniga
fotosilma kasutamisel tuleb see
installeerida enne kasutusele võtmist
pingestamata seisundis.
Pärast võrgupinge sisselülitamist
tuvastab juhtimisseade fotosilma
automaatselt vaid siis, kui fotosilma
teekond on katkestusteta vähemalt
5 sekundit vaba. Vastasel juhul tuleb
fotosilm hiljem programmeerida.
Märgistus Liik / funktsioon
1 GND (0 V)
2 Impulss
3 24 V DC (max 50 mA)
70 GND maandus
70 + 71 2 traadiga fotosilm
RX 2 traadiga fotosilma vastuvõtja
Sb1
Eksternne impulsslüliti
(kui on olemas)
TX 2 traadiga fotosilma saatja
6.6 / 2
M08E004
12 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
Märkus:
Fotosilma programmeerimist on
kirjeldatud peatükis 8.4.
i
Kaugjuhtimispuldi ühendamine
7.2 Kaugjuhtimispuldi kodeerimine
7.2.1 Kodeerimise ülekandmine
• Vajutage Master-saatjat ja hoidke nuppu all.
Saatja LED sütib.
• Vajutage uuesti kodeeritaval kaugjuhtimispuldil
soovitud nupule, samal ajal Master-saatja nuppu all
hoides. LED vilgub.
1 - 2 sekundi pärast hakkab uuesti kodeeritud saatja
LED pidevalt põlema. Kodeerimise protsess on
lõppenud.
• Eemaldage ülekandepistik.
7.2.1 / 1
Master-saatjale vajutamine
Koodi ülekandmine
7.2.1 / 2
7.2.1 / 3
1
Ettevaatust!
- Kaugjuhtimispult ei tohi sattuda laste
kätte!
- Kaugjuhtimispulti tohib kasutada
ainult siis, kui te olete veendunud, et
ukse liikumisraadiuses ei viibi inimesi
ega paikne esemeid.
A nupp suur
B nupp väike
C patarei - signaali kontrolltuli
D ülekandepuks
E kaugjuhtimispuldi tagakülg
F patarei 3V CR 2032
Ülevaade
Päikesesirmi klambri tarvikud
7.1 / 1
A
D
C
B
D
E
F
7.1 / 3
Patareide vahetamine
7.1 / 2
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 13
7.1 Käsitsemine ja tarvikud
7. Kaugjuhtimispult
7. Kaugjuhtimispult
14 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
Moodulantenni ühendamine
8.1 / 1
8.1 Ajamisüsteemi ühendamine
Vooluvõrguga ühendamine
8.1 / 2
• Torgake ülekandepistik kaugjuhtimispulti.
• Ühendage ülekandpistiku üks äärepoolne tihvt
lühidalt keskmise tihvtiga (näiteks kruvikeeraja abil).
• Vajutage kaugjuhtimispuldil soovitud nupule.
Integreeritud juhukodeerimine annab teile uue koodi.
LED vilgub kiiresti.
Niipea kui LED pidevalt põleb, on kaugjuhtimispult uue
koodi omaks võtnud.
Te võite nupust lahti lasta ja ülekandepistiku
eemaldada.
Juhis:
- Pärast kaugjuhtimispuldi uuesti
kodeerimist tuleb ka ajamisüsteem
uue koodi peale ümber
programmeerida.
- Mitme kanaliga saatja puhul tuleb
kodeerimist viia läbi iga nupu jaoks
eraldi.
Koodi muutmine
7.2.2 / 1
7.2.2 Koodi muutmine
8. Kasutuselevõtmine
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 15
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
A
B
D
C
Juhtelemendid
Märgistus Liik / funktsioon
i
A Karusselli näidik 8.3
B
Nupp LAHTI (+)
(näiteks ukse viimiseks
asendisse LAHTI või
parameetrite suurendamiseks
programmeerimisel)
-
C
Nupp KINNI (-)
(näiteks ukse viimiseks
asendisse KINNI või
parameetrite vähendamiseks
programmeerimisel)
-
D
Nupp (P)
(näiteks
programmeerimisrežiimi
vahetamiseks või parameetrite
salvestamiseks)
-
Juhtimise ülevaade
8.2 / 1
8. Kasutuselevõtmine
Seletused
LED väljas
LED põleb
LED vilgub aeglaselt
LED vilgub rütmiliselt
LED vilgub kiirelt
Tehase seadistus
Ei ole võimalik
8.3 Näitude funktsioonide ülevaade
Töörežiimide LED-näidud
Fotosilm või sulguva serva kaitse (SSK) on
katkestatud
Uks liigub suunas LAHTI
Uks on asendis LAHTI
Uks on vahepealses asendis
Uks liigub suunas KINNI
Uks on asendis KINNI
Referentspunkti lülitamine
Eksternse juhtelemendi pidev käsitsemine
Kaugjuhtimise käsitsemine
Tööks valmis
8.2 Juhtimisseadme ülevaade
16 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
8. Kasutuselevõtmine
8.4 Kiirprogrammeerimine
Programmeerimine toimub nuppudega pluss (+),
miinus (-) ja (P).
Kui programmeerimisrežiimil ei käsitseta
120 sekundi vältel ühtegi nuppu, läheb
juhtimissüsteem tagasi töörežiimile.
Ilmub vastav teade.
Viide:
Teadete selgitused on kirjeldatud
peatükis 10.
i
Eeltingimused
Enne kiirprogrammeerimist peavad olema täidetud
järgmised tingimused:
- uks on asendis KINNI
- juhtkelk on ühendatud
Juhis:
- Ajamisüsteemi eeskirjakohase
kasutuselevõtu jaoks on tarvis läbi viia
kiirprogrammeerimine.
See käib esmakordse kasutuselevõtu
kohta ja kehtib pärast reseti tegemist.
- Ühendatud fotosilm raami piirkonnas
programmeeritakse
kiirprogrammeerimise käigus
automaatselt. Seda ei ole vaja eraldi
programmeerida.
- Fotosilmale programmeeritud raami
positsiooni saab kustutada vaid
juhtimise resetiga.
- Raami positsiooni muutmisel tuleb
teostada reset ja seejärel
kiirprogrammeerimine.
Juhis:
Ukse positsioonide LAHTI ja KINNI
programmeerimise käigus tuleb läbida
referentspunkt.
• Sooritage kiirprogrammeerimine järgneva skeemi
kohaselt.
Tähelepanu!
Funktsiooni tagamiseks ei tohi ühenda-
tud fotosilma valgustee kiirprogram-
meerimise ajal katkeda.
Erand: ukseleht ja fotosilm raami
piirkonnas.
Seletused
LED väljas
LED põleb
LED vilgub aeglaselt
LED vilgub rütmiliselt
LED vilgub kiirelt
Tehase seadistus
Ei ole võimalik
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 17
Töörežiim
1.
P
1x >2s <10s
Kiirprogrammeerimise
alustamine /
uks LAHTI positsiooni
programmeerimine
2.
Uks LAHTI positsiooni
viimine
3.
Uks LAHTI
positsiooni korrektuur
(+) ja (-) abil
4.
P
1x <1s
Uks LAHTI positsiooni
salvestamine /
uks KINNI positsiooni
programmeerimine
5.
Uks KINNI positsiooni viimine
6.
Uks KINNI
positsiooni korrektuur
(+) ja (-) abil
7.
P
1x <1s
Uks KINNI positsiooni
salvestamine /
kaugjuhtimise
programmeerimine
8.
Kaugjuhtimispuldi
käsitsemine
9.
Kaugjuhtimispuldi
vabastamine
10.
P
1x <1s
Kaugjuhtimise
salvestamine /
kiirprogrammeerimise
lõpetamine
8. Kasutuselevõtmine
18 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
8. Kasutuselevõtmine
Ettevaatust!
Selleks, et vältida materiaalset ja
inimestele tekkivat kahju, peab LAHTI ja
KINNI automaatlüliti olema korrektselt
reguleeritud.
Ajamisüsteem õpib pärast reguleerimist paari esimese
käivitusega ära maksimaalselt vajamineva jõu ukse
viimiseks tema positsioonidele.
• Sõitke ajamisüsteemiga (ühendatud uksega) ilma
katkestusteta üks kord ukse KINNI positsioonilt ukse
LAHTI positsioonile ja tagasi.
Ajamisüsteem teeb selle proovikäivituse ajal kindlaks
maksimaalselt vajamineva tõmbe- ja tõukejõu ning
jõuvaru, mis on vajalik ukse liigutamiseks.
1.
Pärast nupule (+) vajutamist:
uks peab avanema ja liikuma salvestatud
positsioonile uks LAHTI
2.
Pärast nupule (-) vajutamist:
uks peab sulguma ja liikuma salvestatud
positsioonile uks KINNI
3.
Pärast kaugjuhtimispuldi nupule vajuta-
mist:
ajamisüsteem peab liigutama ust LAHTI
või KINNI suunas
4.
Pärast kaugjuhtimispuldi nupule
vajutamist kui ajamisüsteem töötab:
peab ajamisüsteem seiskuma
5.
Pärast järgmist vajutust liigub
ajamisüsteem vastupidises suunas
8.5.2 Automaatlüliti kontroll
Kontroll:
Pärast kiirprogrammeerimist ja
programmeerimisrežiimi muutumist
tuleb teostada järgnevad
proovikäivitused ja kontrollid.
Automaatlüliti LAHTI
Ajamisüsteemidel, mille uksetiibades on avad
(ava läbimõõt > 50 mm):
• pange ukse keskele allserva ukse liikumise ajal 20 kg
raskus
Uks peab koheselt seiskuma.
Automaatlüliti KINNI
• Asetage põrandale 50 mm kõrgune takistus.
• Laske uksel takistuse poole liikuda.
Ajamisüsteem peab takistusele põrgates seiskuma
ja reverseerima.
8.5 Funktsiooni kontroll
8.5.1 Ajami proovikäivitus
Juhis:
Reguleeritud parameetrid jäävad
võrgupinge katkemisel salvestatuks.
Ainult reset viib ajami jõu LAHTI ja
KINNI tagasi tehase seadistusse.
Kontroll
8. Kasutuselevõtmine
Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229) 19
Fotosilm raami piirkonnas
• Pange kõik fotosilmad ühekaupa reageerima.
Märkus:
- Raami piirkonnas ühendatud
fotosilma funktsioon peab jääma
paigaldamise positsioonist kõrgemale.
Paigaldamise positsioonist allapoole
jäämisel eiratakse funktsiooni.
- Mitme fotosilma ühendamisel
reageerivad kõik fotosilmad korraga,
samuti fotosilm raami piirkonnas
(kui on paigaldatud).
Fotosilm
• Pange kõik fotosilmad ühekaupa reageerima.
• Kontrollige kõiki ühendatud fotosilmi ukse asendi
KINNI ees.
8.5.3 Fotosilma kontroll
20 Kasutusjuhend, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed EST (#85229)
9.1 Laiendatud programmeerimise kulg
(näide tasandil 2, menüü 2)
9. Ajami laiendatud funktsioonid
Programmeerimis
e lõpetamine
ParameetridMenüüTasand
Tasand 3
Tasand 4
Menüü 3
Menüü 2
Menüü 1
Exit-menüü
(tasand 2)
Tasand 2
Tasand 1
Exit-
tasandid
Tasand 8
> 10 s
Menüü 8
Parameetrid
Töörežiim
> 5 s
> 5 s
> 5 s
Kõrgendatud
väärtus
Vähendatud
väärtus
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Marantec Comfort 220 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal