One For All SV 1620 Kasutusjuhend

Bränd
One For All
Mudel
SV 1620
Tüüp
Kasutusjuhend
Dansk
Følg instruktionerne i brugsanvisningen omhyggeligt. For spørgsmål kontakt venligst:
Norsk
V
ennligst følg instruksjonene nøye. Ved spørsmål vennligst kontakt:
Sverige
F
ölj instruktionerna noga. Vid frågor vänligen kontakta:
Suomi
Noudata käyttöohjeita huolellisesti. Jos sinulla ota meihin yhteyttä:
EÏÏËÓÈο
¶·Ú·Î·ÏÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÚÔÛÂÎÙÈο.
Русский
Пожалуйста, следуйте всем указаниям в инструкции.
Română
Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de folosire cu atentie. Pentru intrebari referitoare la acest produs, vă
rugăm să contactaţi:
Hrvatski
Molimo slijedite upute za uporabu pažljivo. Za pitanja u vezi ovog proizvoda molimo kontaktirajte:
Slovenský
Prosím, postupujte podľa návodu inštrukcií. Ak máte otázky týkajúce sa tohto produktu, prosím
kontaktujte:
Български
Моля, следвайте внимателно инструкции за ръчно. За въпроси относно този продукт, моля
свържете се с:
www.oneforall.com
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 49
Suomi
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL myöntää tuotteen alkuperäiselle ostajalle materiaali- ja valmistusvikoja kos-
kevan takuun yhdeksi (1) vuodeksi alkuperäisestä ostopäivästä, edellyttäen että tuotetta käytetään oikein ja normaalilla
t
avalla. Tuote korjataan tai vaihdetaan tarvittaessa toiseen maksutta, jos siinä ilmenee vika yhden (1) vuoden takuuajan
k
uluessa. Omistaja maksaa tuotteen lähettämisen takuuhuoltoon. UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL vastaa tu-
o
tteen palautuskuluista. Takuu ei kata vahinkoja tai vikoja, jos niitä aiheuttaneet tuotteet tai palvelut on toimittanut
j
oku muu kuin UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tai jos vahingot tai viat johtuvat siitä, että tuotetta ei ole asen-
n
ettu ohjeiden mukaisesti. Takuu ei myöskään päde, jos joku muu kuin UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL on
m
uuttanut tai korjannut tuotetta tai jos vika on seurausta onnettomuudesta, väärinkäytöstä, epäasianmukaisesta käy-
t
östä, laiminlyönnistä, kovakouraisesta käsittelystä, käytöstä väärään tarkoitukseen, virheellisestä asennuksesta, virheel-
l
isestä kunnossapidosta, muutosten tekemisestä tuotteeseen, tulesta, vedestä, salamasta, luonnonmullistuksista,
k
äyttövirheestä tai huolimattomuudesta. Takuupalveluiden saaminen takuuaikana edellyttää alkuperäisen ostokuitin
e
sittämistä, jotta oikeus palveluun voidaan todeta. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kaup-
p
aan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttaja-
t
uotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.
Ε
λληνική
U
NIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ οو ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ (1)
¤
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ
Â
›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤۷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜. · ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô. · ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL.  ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹
˘
ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÔÈËı›/ ÂÈÛ΢·ÛÙ›
·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ‹ ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·, η΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ì¤ÏÂÈ·,
η΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, η΋ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi, Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, η΋ ¯Ú‹ÛË ‹
·ÚÔÛÂÍ›·.. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÁÁ‡ËÛË service ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·Î·ÏÒ ¤¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
¤¯ÂÙ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· service. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ
ÂÌÔÚÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ · ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ÂÁÁ‡ËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
Русский
"UNIVERSAL ELECTRONICS INC." /ONE FOR ALL на изделие "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" гарантирует первому покупателю,
что этот продукт не будет содержать дефектов в материалах и отделке при обычном и правильном использова-
нии в течение 1 (одного) года с даты начальной покупки. Этот продукт будет бесплатно заменен, если он ока-
жется неисправным в течение 1 (одного) года гарантийного срока. Эта гарантия не распространяется на
картонные коробки, футляры для переноски, элементы питания, сломанные или поврежденные корпуса или
любое другое изделие, используемое в связи изделием. Любое дополнительное обязательство, отличное от ука-
занного выше, исключается. Обратите внимание на то, что нам необходима квитанция о покупке с тем, чтобы мы
могли решать вопрос о возможности обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намере-
ниями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, при-
мите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу
конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de
fabricare şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări normale şi corecte pe o perioadă de un (1) an de la data
achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi reparat sau, dacă este necesar, înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în
perioada de garanţie de un (1) an. Costurile de expediere vor fi suportate de proprietar; costurile returnării produsului
vor fi suportate de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Această garanţie nu acoperă deteriorările sau defectările
cauzate de produse sau servicii care nu sunt furnizate de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, sau care rezultă în
urma montării produsului fără a respecta instrucţiunile din manual. Această prevedere se aplică şi atunci când
produsul a fost modificat / reparat de către alte entităţi în afară de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL sau dacă
defecţiunea este rezultatul accidentelor, utilizării incorecte, abuzului, neglijenţei, manipulării incorecte, instalării
defectuoase, întreţinerii neadecvate, modificării, incendiilor, contactului cu apa, descărcărilor electrice, dezastrelor
naturale, utilizării greşite sau a neatenţiei. Pentru a beneficia de service pe durata garanţiei, vă rugăm să reţineţi că
avem nevoie de chitanţa primită în momentul
achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi cumpărat acest produs într-un scop ce
nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în
baza legislaţiei dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează
respectivele drepturi.
Hrvatski
Jamstvo UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi
tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se popraviti ili ako je
nužno besplatno zamijeniti ako se dokaže da je neispravan unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Troškove
otpreme snosi vlasnik; troškove povrata proizvoda snosi UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Ovo jamstvo ne
pokriva štetu ili neispravnosti uzrokovane proizvodima ili uslugama koje nije isporučio UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL, ili koji proizilaze uslijed ne pridržavanja korisničkih uputa za ugradnju proizvoda. Ovo se također
primijenjuje u slučaju kada je proizvod izmijenio / popravio netko drugi a ne UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL
ili ako je neispravnost posljedica nesreće, nepravilne uporabe, zlouporabe, nemara, pogrešne primjene, greške u
instalaciji, nepravilnog održavanja, rekonstruiranja, preinaka, požara, vode, groma, prirodnih nepogoda, pogrešne
uporabe ili nepažnje. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo imajte na umu da
trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu
koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom
nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 51
/