ELEKTRO HELIOS DI9562 Kasutusjuhend

Bränd
ELEKTRO HELIOS
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
DI9562
Tüüp
Kasutusjuhend
Diskmaskin
Astianpesukone
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
DI 9562
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2
SISÄLTÖ 19
2
Säkerhetsinformation 3
Skrotning 3
Tips för ekonomisk och miljövänlig diskning 3
Beskrivning av maskinen 4
Kontrollpanel 4
Innan du använder maskinen 5
Vattenavhärdare 5
Påfyllning av salt 6
Spolglansmedel 7
Så här använder du maskinen 8
Placering av diskgods 8
Underkorg 8
Bestickkorgen 9
Överkorg 9
Justering av överkorgens höjd 9
Val av diskmedel 10
Olika sorters diskmedel 10
Programöversikt 11
Användning av diskmaskinen 12
Skötsel och rengöring 13
Rengöring av silar 13
Om maskinen inte används under längre tid 13
Risk för frost 13
Flytt av maskinen 13
Om maskinen inte fungerar... 14
Reklamation 15
Konsumentkontakt 15
Service och reservdelar 15
Service och reservdelar (gäller i Finland) 15
Konsumentrådgivning i Finland 15
Garanti i Finland 15
Installation 16
Vågrätt uppställning 16
Fastsättning av maskinen 16
Vattenanslutning 16
Avloppsanslutning 16
Elanslutning 16
Inbyggnad 17
Föreskrifter för test av maskinen 18
Innehållsförteckning
Denna maskin är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
- 73/23/EEG av 1973-02-19 (direktiv om lågspänning) och senare ändringar;
- 89/336/EEG av 1989-05-03 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) och senare ändringar.
Yttermått Bredd 59.6 cm
Höjd 81.8 - 87.8 cm
Max. djup 61 cm
Elanslutning: Information om elanslutningen finns på typskylten som är placerad på
Spänning luckans inre kant till höger.
Totaleffekt
Säkring
Vattentryck Min. 50 kPa (0.5 bar)
Max. 800 kPa (8 bar)
Kapacitet 12 kuvert
Tekniska data
3
Det är mycket viktigt att denna bruksanvisning förvaras tillsammans med maskinen för framtida bruk. Om du säljer eller
överlåter maskinen till en annan användare, eller om du flyttar och lämnar kvar den i huset, skall bruksanvisningen alltid
lämnas tillsammans med maskinen. Den nya ägaren kan då sätta sig in i hur maskinen fungerar och läsa
säkerhetsinformationen.
Denna information lämnas av säkerhetsskäl. Du bör därför läsa igenom den noga, innan maskinen installeras och tas i
bruk.
Installation
Kontrollera att diskmaskinen inte uppvisar några
transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin. Om
diskmaskinen är skadad skall du kontakta säljaren.
Av säkerhetsskäl är det farligt att ändra specifikationer eller
att mixtra med maskinen på något sätt.
Allt elektriskt och VVS-arbete skall utföras av en behörig
fackman.
Se till att maskinen inte står på elsladden.
Diskmaskinens sidor får inte under några omständigheter
genomborras för att inte skada de hydrauliska
komponenterna som är placerade mellan vattenbehållaren
och sidorna.
Barnsäkerhet
Denna maskin är avsedd för användning av vuxna.
Låt aldrig barn leka med diskmaskinens vred eller knappar.
Förpackningsdelarna kan vara farliga för barn, eftersom de
innebär kvävningsrisk! Håll därför allt förpackningsmaterial
utom räckhåll för barn.
Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart. Det kan finnas
diskmedelsrester kvar i maskinen. Håll också barnen borta
från en öppen diskmaskin.
Förvara alla diskmedel utom räckhåll för barn.
Användning
Diskgods som har förorenats av bensin, målarfärg, stål-
eller järnrester, korroderande, syrahaltiga eller alkaliska
kemikalier får inte diskas i maskinen.
Öppna inte luckan under funktionen, i synnerhet under den
varma fasen av diskprogrammet. Detta skulle kunna få till
följd att hett vatten rinner ut. Om luckan ändå öppnas under
funktionen stoppas maskinen av en säkerhetsanordning.
Använd endast produkter (diskmedel, salt och
spolglansmedel) som är avsedda för användning i
diskmaskiner.
Långa knivar i upprätt läge utgör en potentiell fara.
Långa och/eller vassa bestick (t.ex. förskärarknivar) skall
placeras liggande i överkorgen.
Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när
disk plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan
snubbla över den öppnade luckan och skadas.
Lämna aldrig diskmaskinen med öppen lucka. Risken är
stor att någon kan snubbla på luckan.
Sitt eller stå inte på den öppna luckan.
Bryt strömmen och stäng vattenkranen efter användningen.
Service och reparationer skall utföras av Electrolux Service
eller av ett serviceföretag som leverantören godkänt.
Använd bara reservdelar som dessa säljer.
Försök aldrig reparera maskinen själv. Arbete utfört av
person utan tillräcklig kunskap kan leda till skada på person
eller egendom.
Kontakta service på din ort. Begär alltid att
originalreservdelar används.
Skrotning
Kassera förpackningsmaterialeet på miljövänligt sätt.
Alla förpackningsmaterial kan återanvändas.
Plastmaterialen är märkta med internationella förkortningar:
>PE< står för polyeten, t.ex. förpackningsfilm.
>PS< står för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial (alltid
CFC-fria).
>POM< står för polyoxymetylen, t.ex. plastclips.
Kartongen framställs av återvunnet papper och bör kastas i
avsedda behållare för pappersinsamling.
När du inte längre tänker använda diskmaskinen, bör du göra
den oanvändbar innan den skrotas.
Varning! Lekande barn kan låsa in sig i diskmaskinen eller på
annat sätt hamna i livsfara. Kapa elsladden vid utgången från
maskinen och se till att lucklåset förstörs.
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren föratt få reda på var
du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan
också gå in på www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste
inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din
kommun för att få reda var du kan lämna in produkten för
skrotning och återvinning.
Tips för en ekonomisk
och miljövänlig diskning
Se till att vattenavhärdaren är rätt inställd.
Skölj inte av diskgodset under rinnande vatten.
Välj diskprogram utifrån diskgodsets art och smutsnivå.
Använd inte mer diskmedel, salt och spolglansmedel än vad
som rekommenderas i programöversikten eller av
respektive produkttillverkare.
Säkerhetsinformation
Kontrollpanel
4
Maskinens insida
(utan underkorg)
1. Korgstopp för överkorg
2. Brytare för vattenavhärdare
3. Saltbehållare
4. Diskmedelsbehållare
5. Kontrollpanel
6. Typskylt
7. Spolglansmedelsbehållare
8. Silar
9. Nedre spolarm
10. Övre spolarm
11. Överkorg
Beskrivning av maskinen
IN153
Funktionsknappar: Förutom diskprogrammet kan du
välja till följande funktioner med hjälp av dessa knappar:
- justering av vattenavhärdarens inställning,
- deaktivering/aktivering av spolglansmedlets tillförsel,
- radering av pågående diskprogram.
Programväljarknapp: Välj diskprogram genom att trycka
på en av dessa knappar (se "Programöversikten").
Den digitala displayen visar:
- vattenavhärdarens inställningsnivå,
- om spolglansmedlets tillförsel är aktiverad/deaktiverad
- ungefärlig resttid (i minuter) för diskprogrammet,
- nedräkningen för senarelagd start,
- felkoder angående diskmaskinens felfunktion
Knapp för senarelagd start: Tillåter att senarelägga
programstart mellan 1 timme till och med 19 timmar.
Programfasernas kontrollampor: betyder följande:
Så snart du väljer ett diskprogram börjar programfasernas
kontrollampor för det valda diskprogrammet att blinka.
När diskprogrammet har startat slocknar programfasernas
kontrollampor med undantag för den pågående programfasens
kontrollampa, som lyser med fast sken.
Kontrollamporna: betyder följande:
Kontrollamporna för salt och spolglansmedel tänds aldrig
under ett diskprogram, inte ens om det är nödvändigt att fylla
på salt och spolglansmedel.
kontrollampan för salt tänds när saltet har tagit
slut
kontrollampan för spolglansmedel lyser när
spolglansmedlet har tagit slut
huvuddisk: lyser vid huvuddisk och sköljningar.
torkning: lyser vid torkning.
programslut: lyser när diskprogrammet har
avslutats.
5
Innan diskmaskinen används första gången:
1. Försäkra dig om att vatten- och elanslutningen är utförda
enligt installationsanvisningarna.
2. Kontrollera att allt förpackningsmaterial som håller korgarna
på plats vid transporten är borttaget.
3. Justera vattenavhärdarens inställning vid behov.
4. Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll därefter på med
salt.
5. Fyll spolglansmedelsbehållaren.
Vattenavhärdare
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare. Den är
avsedd att avlägsna kalk och mineralämnen som kan ge vita
fläckar och beläggningar på ditt diskgods.
Ju högre koncentration av dessa salter är, desto hårdare är ditt
vatten.
Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader, franska grader eller
mmol/l (millimol per liter).
Vattenavhärdaren skall ställas in utifrån vattnets hårdhetsgrad i
ditt område. Det lokala vattenverket kan upplysa om vattnets
hårdhetsgrad.
Vattenavhärdaren skall ställas in både manuellt med
vattenavhärdarens brytare och elektroniskt med knapparna på
kontrollpanelen.
a) Manuell inställning
1. Öppna luckan.
2. Ta ut underkorgen.
3. Vrid vattenavhärdarens brytare till läge 1 eller 2 (se
tabellen).
4. Sätt tillbaka underkorgen.
Maskinen är vid leverans från
fabriken inställd i läge 2.
b)Elektronisk inställning
(Diskmaskinen skall vara avstängd)
Maskinen är vid leverans från fabriken inställd på nivå 5.
1. Tryck på Start/Stopp-knappen. Start/Stopp-kontrollampan
tänds (inställningsläge).
Om andra kontrollampor lyser (fõrutom kontrollamporna
för spolglansmedel och salt), betyder detta att ett
diskprogram har valts. Det är nödvändigt att radera
diskprogrammet: Tryck samtidigt ned funktionsknapparna 2
och 3 i ca. 2 sekunder. Samtliga kontrollampor slocknar
(med undantag för Start/Stopp-kontrollampan och ev.
kontrollamporna för salt och spolglansmedel) för att
signalera att det pågående diskprogrammet har raderats
och att diskmaskinen nu är i inställningsläge.
2. Tryck samtidigt ned knapparna 2 och 3 tills kontrollamporna
för knapparna 1, 2, och 3 börjar att blinka.
3. Tryck ned knappen 1. Kontrollamporna för knapparna 2 och
3 slocknar, medan kontrollampan för knappen 1
fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell nivå.
Exempel: = nivå 5
4. För att ändra nivån, tryck på knapp 1. Varje gång
knappen 1 trycks ned ändras nivån. (Se översikten
angående val av ny nivå.)
Exempel:
Om den aktuella nivån är 5 och knappen 1 trycks ned en
gång, väljs nivå 6.
Om den aktuella nivån är 10 och knappen 1 trycks ned en
gång, väljs nivå 1.
5. Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen för att
lagra momentet. Alternativt kan du vänta i ca. 1 minut tills
diskmaskinen automatiskt återgår till inställningsläget.
Innan du använder maskinen
°dH
(tyska grader)
°TH
(franska grader)
mmol/l
(millimol per liter,
internationell enhet för att
ange vattnets hårdhet
Område
manuell elektronisk
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
19 - 22
15 - 18
11 - 14
4 - 10
< 4
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
3,9 - 3,3
2,6 - 3,2
1,9 - 2,5
0,7 - 1,8
< 0,7
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
II
I/II
I
91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50
33 - 39
26 - 32
19 - 25
7 - 18
< 7
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
nivå 10
nivå 9
nivå 8
nivå 7
nivå 6
nivå 5
nivå 4
nivå 3
nivå 2
nivå 1
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
Vattnets hårdhetsgrad
Justering av
vattenavhärdarens
inställning
Nivå som anges
av den
digital display
Behövs
salt?
AA07
6
Påfyllning av salt
Använd endast specialsalt, avsett för diskmaskiner.
Använd inte t.ex. vanligt bordssalt som innehåller olösliga
beståndsdelar vilka kan försämra vattenavhärdarens
funktion.
Påfyllning av salt skall endast ske strax före start av ett
komplett diskprogram.
Detta förhindrar att spill av salt eller vatten med salt får
ligga kvar på bottnen under längre tid, vilket skulle kunna
orsaka en korrosion.
Gör så här:
1. Öppna luckan, ta bort underkorgen och skruva bort locket
på saltbehållaren genom att vrida det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (detta är bara
nödvändig första gången).
3. Fyll på saltbehållaren med
hjälp av den medföljande
tratten.
4. Skruva tillbaka locket.
Kontrollera att det inte
finns några saltrester på
skruvgängan eller
packningen.
5. Skruva fast locket genom
att vrida det medurs tills
det snäpper fast.
Efteråt räcker det med att fylla på salt i behållaren med jämna
mellanrum.
Detta meddelas av kontrollampan för salt. Den är placerad på
kontrollpanelen och tänds när saltet är slut.
Kontrollampan för salt på kontrollpanelen kan lysa i ca. 2-
6 timmar efter saltpåfyllningen, om maskinen förblir
påslagen. Om du använder svårlöst salt kan
kontrollampan lysa en längre tid. Även om kontrollampan
lyser kan diskmaskinen användas.
Det skall alltid finnas vatten i saltbehållaren. Därför är det
normalt att vattnet rinner över när saltet fylls på.
SALE
ZOUT
SALT
SALZ
SEL
SR14
7
Spolglansmedel
Spolglansmedel (kallas även för vätmedel) tillsätts automatiskt
vid sista sköljningen. Det sänker vattnets ytspänning, vattnet
rinner av lättare och diskgodset torkar snabbare.
Spolglansmedelsbehållaren finns på luckans insida och
rymmer ca. 110 ml (1,1 dl) vilket räcker till ca. 16 - 40
diskningar, beroende på vald doseringsinställning.
Påfyllning av spolglansmedel
1. Öppna behållaren genom att trycka på utlösningsknappen (A).
2. Häll i spolglansmedel tills behållaren är full. Max. nivån
anges av markeringen "max".
Se till att locket är ordentligt stängt efter påfyllningen.
Torka bort utspillt spolglansmedel med en trasa för att
undvika skumbildning under nästa diskning och försämrat
diskresultat.
Använd endast spolglansmedel som är avsedda för
diskmaskiner. Häll inte i andra produkter (t.ex.
rengöringsmedel för diskmaskiner, flytande diskmedel) i
spolglansmedelsbehållaren. Detta kan skada maskinen.
Justering av spolglansmedlets
doseringsmängd
Beroende på diskresultaten kan du justera spolglansmedlets
doseringsmängd med väljaren med 6 lägen (läge 1 = min.
doseringsmängd; läge 6 = max. doseringsmängd).
Öka doseringsmängden gradvis om det finns vattendroppar
eller kalkfläckar på
diskgodset efter avslutad
diskning.
Doseringsmängden är vid
leveransen inställd i läge 4.
Om doseringsmängden är för
hög kan det ge ränder och
en vitaktig hinna på
diskgodset.
Fyll på spolglansmedel när dess kontrollampa på
kontrollpanelen tänds.
Om du använder diskmedel som redan innehåller
spolglansmedel är det nödvändigt att deaktivera
spolglansmedlets tillförsel för att undvika dubbel dosering.
Deaktivering/aktivering av
spolglansmedlets tillförsel
(Diskmaskinen skall vara avstängd)
Fabriksinställning: spolglansmedlets tillförsel aktiverad.
När spolglansmedlets tillförsel deaktiveras, deaktiveras
också spolglansmedlets kontrollampa på kontrollpanelen
automatiskt.
1. Tryck på Start/Stopp-knappen. Start/Stopp-kontrollampan
tänds (inställningsläge).
Om andra kontrollampor lyser (fõrutom kontrollamporna
för spolglansmedel och salt), betyder detta att ett
diskprogram har valts. Det är nödvändigt att radera
diskprogrammet: Tryck samtidigt ned funktionsknapparna 2
och 3 i ca. 2 sekunder. Samtliga kontrollampor slocknar
(med undantag för Start/Stopp-kontrollampan och ev.
kontrollamporna för salt och spolglansmedel) för att
signalera att det pågående diskprogrammet har raderats
och att diskmaskinen nu är i inställningsläge.
2. Tryck samtidigt ned knapparna 2 och 3 tills
kontrollamporna för knapparna 1, 2 och 3 börjar att blinka.
3. Tryck ned knappen 2. Kontrollamporna för knapparna 1
och 3 slocknar, medan kontrollampan för knappen 2
fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell
inställning.
4. För att ändra inställning trycker du igen på knappen 2.
Den digitala displayen visar den nya inställningen.
5. Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen för att
lagra momentet. Alternativt kan du vänta i ca. 1 minut tills
diskmaskinen automatiskt återgår till inställningsläget.
Spolglansmedlets tillförsel deaktiverad
Spolglansmedlets tillförsel aktiverad
(fabriksinställning)
8
Kontrollera att det finns spolglansmedel och salt i behållarna.
Placera diskgodset i maskinen.
Häll i diskmedel.
Välj ett diskprogram som passar ditt diskgods.
Starta diskprogrammet.
Placering av diskgods
Svampar, trasor och annat som kan absorbera vatten får
inte maskindiskas.
Innan du placerar diskgodset i maskinen skall du göra
följande:
- Avlägsna alla större matrester.
- Blöt upp intorkade matrester i kastrullerna.
Riktig placering av diskgodset är en förutsättning för ett gott
diskresultat:
- Diskgodset får inte hindra spolarmarnas rotation.
- Vänd upp och ned på koppar, glas, kärl och kastruller så
att vattnet inte samlas i diskgodset.
- Kontrollera även att kärlen inte ligger över varandra eller
besticken ligger ihop och hindrar vattnet att komma åt.
- Om du skall undvika skador på glasen, bör du placera
glasen så att de inte tar i varandra.
- Placera små diskartiklar i bestickkorgen.
Öppna luckan och dra ut korgarna för att placera diskgodset i
maskinen.
Underkorg
Underkorgen är lämplig för kastruller, lock, tallrikar, skålar,
bestick mm.
Uppläggningsfat och stora lock skall placeras ytterst så att
spolarmarna kan rotera fritt.
För att underlätta placeringen av grytor, kastruller och stora
skålar kan de två hållarna fällas ner.
Så här använder du maskinen
Följande diskgods
kan maskindiskas med viss försiktighet:
- Diska enbart porslin i maskin om det är märkt med aktuell
symbol av tillverkaren.
- I vissa fall ligger dekoren oskyddad utanpå glasyren och
färgerna kan blekas med tiden om artiklarna diskas ofta.
- Silver och aluminium bleks av diskning. Silvret kan
missfärgas om rester av ägg och senap får sitta kvar en
längre tid.
Avlägsna därför matrester från silver med en gång, om du
inte diskar direkt efter användningen.
- Vissa glastyper kan bli matta efter ett större antal diskningar.
är inte lämpligt för maskindiskning:
Bestick med handtag av trä, horn, porslin
eller pärlemor
- Plastartiklar som inte är värmebeständiga
- Gamla bestick med delar som är fästa med
icke värmebeständigt lim
- Flätade artiklar
- Artiklar av tenn eller koppar
- Kristallglas
- Stålartiklar som kan rosta
- Träfat
- Artiklar av syntetfiber
UI89
9
Bestickkorgen
Varning!
Placera inga långa bestick, särskilt inte vassa knivar, i
bestickkorgen. De utgör en potentiell fara och skall
placeras i den specialla knivkorgen som sedan placeras
liggande i den övre korgen.
Var försiktig när du handskas med vassa och/eller skarpa
bestick.
Tänk på att placera besticken i den avtagbara bestickkorgen
med skaften nedåt. Om skaften sticker ut igenom bottnen och
kan blockera den undre spolarmen bör de dock placeras med
skaften uppåt.
Skedar skall blandas med annat bestick för att undvika att de
ligger i varandra.
För bästa diskresultat skall du använda locket på
bestickkorgen förutsatt att storleken på besticken tillåter det.
Bestickskorgen är flyttbar i
sidled, vilket ger dig fler
möjligheter att placera stora
kärl i underkorgen.
Överkorg
Överkorgen är avsedd för tallrikar (assietter, kastruller och fat
upp till 24 cm i diameter), salladsskålar, koppar och glas.
Placera diskgodset ovanpå och under kopphyllorna på så sätt
att vattnet kan nå överallt.
Glas med hög fot kan
placeras upp och nedvända i
kopphyllorna.
Kopphyllorna kan fällas upp
för att öka
placeringsmöjligheterna.
Lätta artiklar (t.ex.
plastskålar) skall placeras i
överkorgen så att de inte
vänder sig under diskningen.
Om tallrikar placeras i överkorgen:
Börja med att placera
tallrikarna i korgens bakre
del. Se till att tallrikarna
lutar lätt framåt. Undvik att
diskgodset i den främre
delen tar i luckan.
Kontrollera alltid efter inplockningen att spolarmarna kan
rotera fritt.
Justering av överkorgens höjd
Om du skall diska stora tallrikar kan du, om du flyttar
överkorgen till högt läge, placera dessa i underkorgen.
Gör så här för att flytta den till högt läge:
1. Drag ut korgen ur maskinen och lyft den uppåt med hjälp
av handtagen i sidorna.
2. För att få korgen tillbaka i ursprungsläget drar du den uppåt
med hjälp av handtagen i sidorna och sänker korgen sedan
långsamt nedåt.
Viktigt!
Korgen får aldrig lyftas eller
sänkas bara på ena sida.
Det går inte att använda
kopphyllan/kopphyllorna när
korgen är i högt läge.
Gör så här för att flytta korgen tillbaka till
startläge:
1. Dra ut korgen till stoppet.
2. Lyft båda sidorna försiktigt uppåt och låt mekanismen sakta
falla ned medan du håller i den.
Lämna aldrig diskmaskinen med öppen lucka. Risken är
stor att någon kan snubbla på luckan.
RC08
Med överkorgen i högt läge 20 cm 31 cm
Med överkorgen i lågt läge 24 cm 27 cm
Max. höjd på diskgodset i
överkorg underkorg
UI42
UI53
US47
US71
Olika sorters diskmedel
10
Val av diskmedel
Använd endast diskmedel som är avsedda för användning
i diskmaskiner.
Tänk på miljön! Rekommenderad mängd diskmedel är
utprovad för att göra diskningen så ekonomisk och
miljövänlig som möjligt.
Dosera innan du startar ett diskprogram. Diskmedlet
släpps ut under huvuddisken.
Påfyllning av diskmedel
1. Om locket är stängt: Tryck på utlösningsknappen (1).
Locket öppnas.
2. Häll i diskmedel i diskmedelsbehållaren (2).
Markeringen anger doseringsmängden:
20 = ca. 20 g diskmedel.
30 = ca. 30 g diskmedel.
3. Vid diskprogram med fördisk skall du tillsätta en
diskmedelsmängd (5/10 g) i intilliggande kammare (3).
4. Stäng locket och tryck fast det ordentligt.
Tablettdiskmedel
Tablettdiskmedel av olika fabrikat löses upp olika snabbt.
Av denna anledning löses vissa tablettdiskmedel inte upp och
kan inte utöva sin hela rengöringseffekt under korta
diskprogram. Välj därfor långa diskprogram när du använder
tablettdiskmedel för att garantera att samtliga diskmedelsrester
avlägsnas helt.
Placera inte tabletterna direkt i maskin eller i
bestickkorgen, eftersom detta leder till sämre diskresultat.
Tabletterna skall placeras i diskmedelsbehållaren.
Kompaktdiskmedel
Diskmedlen kan delas upp i två typer utifrån den kemiska
sammansättningen:
- vanliga alkaliska diskmedel med kaustiska beståndsdelar.
- lågalkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer.
Användning av diskprogram vid 50 °C i kombination med
kompaktdiskmedel bidrar till miljöskydd och är bra för din disk.
Dessa diskprogram är särskilt tänkta för att använda de
smutslösande egenskaperna hos enzymerna i
kompaktdiskmedlet. Om du använder kompaktdiskmedel
tillsammans med diskprogram vid 50 °C uppnår du samma
diskresultat som du annars skulle uppnå först vid 65 °C med
vanliga diskmedel.
Kombinerade diskmedel
Om du använder diskmedel som redan innehåller
spolglansmedel, fyller du på diskmedlet i
diskmedelsbehållaren.
I detta fall är det nödvändigt att deaktivera spolglansmedlets
tillförsel för att undvika dubbel dosering.
Användning av 3-i-1 tablettdiskmedel
Allmänna rekommendationer
Det handlar om diskmedel som innerhåller och kombinerar
disk/spolglans- och saltfunktion.
1. Innan du använder dessa produkter skall du kontrollera om
vattnets hårdhetsgrad i ditt område är kompatibelt med dem
enligt diskmedelstillverkarens rekommendationer (titta på
produktens förpackning).
2. Dessa produkter skall användas helt i enlighet med
diskmedelstillverkarens rekommendationer.
3. Om du stöter på problem vid användning av 3-i-1
tablettdiskmedel för första gången, bör du vända dig till
diskmedelstillverkarens kundtjänst (telefonnumret står på
förpackningen).
Ett särskilt tips
Välj vattenhärdarens lägsta möjliga inställning när du använder
3-i-1 diskmedel.
Om du bestämmer dig för att åter använda standarddiskmedel
bör du göra följande:
Fyll åter på salt- och spolglansmedelsbehållarna.
Välj vattenavhärdarens högsta möjliga inställning och kör
1 - 3 normala diskprogram utan disk.
Justera åter vattenavhärdarens inställning enligt vattnets
hårdhetsgrad i ditt område.
DE19
D
E22
11
Programöversikt
Diskprogram Smutsgrad
och
typ av diskgods
Normalt smutsat.
Porslin och bestick
Hårt smutsat.
Porslin, bestick,
grytor och kastruller
Normalt smutsat.
Porslin och bestick
Nyligen smutsat.
Porslin och bestick
Programväljar-
knappens
startläge
Beskrivning av
diskprogram
(3) Förbrukningsvärden
Kall fördisk
Huvuddisk upp till 50°C
1 kall sköljning
1 varm sköljning
Torkning
Huvuddisk upp till 65°C
1 varm sköljning
Varm fördisk
Huvuddisk upp till 70°C
3 varma sköljningar
Torkning
Kall fördisk
Huvuddisk upp till 50°C
1 kall sköljning
1 varm sköljning
Torkning
(1) Idealiskt diskprogram för porslin och bestick efter frukost och middag (nyligen smutsat).
Diskprogrammet är väldigt kort.
Detta är det perfekta dagliga diskprogrammet som motsvarar behoven för en familj på 4 personer som fyller diskmaskinen med porslin
och bestick efter frukost och middag.
(2) Testprogram enligt EN 50242 (se Föreskrifter för test av maskinen). Detta diskprogram har utvecklats för användning av diskmedel
med enzymer. Med minskad energiförbrukning erhålls samma diskresultat som i annat fall endast kan fås med diskprogram på 65°C
och med vanliga diskmedel. Disk- och torktiden har förlangts för att kompensera den lägre disktemperaturen.
(3) Förbrukningsvärdena är ungefärliga och varierar utifrån vattnets tryck och temperatur samt spänningsvariationer på elnätet.
Disktiden visas på den digitala displayen när det är nödvändigt att välja diskprogram.
BIO
Skondisk 50°
(1) Snabb + 65°
(2) Bio 50°
med fördisk
Intensiv 70°
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning
(liter)
1,1 - 1,2
15 - 17
1,85 - 1,95
21 - 23
0,7
9
0,95 - 1,05
16 - 18
12
1. Försäkra dig om att du har plockat in
diskgodset korrekt i korgarna och att
spolarmarna roterar fritt
2. Öppna vattenkranen
3. Stäng luckan
4. Tryck på Start/Stopp-knappen
Start/Stopp-kontrollampan tänds (inställningsläge).
5. Ställ in och starta diskprogrammet
a) För att välja ett diskprogram trycker du ned
motsvarande knapp (se "Programöversikt").
Kontrollampan för knappen tänds och på den digitala
displayen blinkar det valda diskprogrammets disktid (i
minuter).
Programfasens kontrollampor för det valda
diskprogrammet lyser.
Diskprogrammet startar automatiskt 3 sekunder efter
den sista nedtryckningen av någon knapp.
Diskprogrammets disktid slutar att blinka på den digitala
displayen. Programfasernas kontrollampor slocknar
med undantag för den pågående programfasens
kontrollampa, som lyser med fast sken.
b) Ställ in och starta diskprogrammet med senarelagd
start
Inställningen av senarelagd start ska göras före
programvalet.
Tryck ned tryckknappen för "senarelagd start" tills
antalet timmar för senarelagd start blinkar på den
digitala displayen (från 1 timme ttill max. 19 timmar).
Tryck in tryckknappen för det önskade diskprogrammet
(se "Programöversikt"). Den digitala displayen visar
diskprogrammets disktid i ett ögonblick. Därefter visas
den inställda fördröjda starttiden.
Så snart antalet timmar lyser med fast sken börjar
nedräkningen för "senarelagd start". Nedräkningen
fortsätter med 1 timme i taget.
Nedräkningen för "senarelagd start" påverkas inte av
att luckan öppnas.
Diskprogrammet startar automatiskt när tiden för
senarelagd start har förflutit.
Observera!: Det är möjligt att välja diskprogram och
senarelagd start även när luckan är något öppen.
I detta fall startar diskprogrammet eller nedräkningen för
senarelagd start efter det att luckan har stängts.
a) Tryck på Start/Stopp-knappen.
b) Välj ett diskprogram och om nödvändigt senarelagd
start.
c) Stäng luckan.
Diskprogrammet eller nedräkningen för senarelagd start
startar automatiskt efter det att luckan har stängts.
6. Avbrytning eller radering av
pågående diskprogram
Avbryt eller radera ett pågående diskprogram ENDAST
om det är nödvändigt.
Observera! Se upp med den heta ångan som strömmer ut
när du öppnar luckan. Öppna luckan försiktigt!
Avbrytning av pågående diskprogram
a) Öppna luckan. Diskprogrammet stannar. Stäng luckan.
Diskprogrammet fortsätter från den punkt där det har
avbrutits.
b) Tryck på Start/Stopp-knappen (i detta fall slocknar
samtliga kontrollampor). När du trycker på Start/Stopp-
knappen igen fortsätter diskprogrammet från den punkt
där det har avbrutits.
Radering av pågående diskprogram
För att radera ett diskprogram är det nödvändigt att
återställa diskmaskinen. Tryck samtidigt ned knapparna 2
och 3 i ca. 2 sekunder. Kontrollampan för der pågående
diskprogrammet börjar att blinka i ca. 2 sekunder. Efter ca.
2 sekunder slocknar samtliga kontrollampor (med
undantag för Start/Stopp-knappens kontrollampa och ev.
kontrollamporna för spolglansmedel och salt) för att
signalera att det pågående diskprogrammet har raderats.
(Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsbehållaren
om ett nytt diskprogram startas.)
7. Radering av senarelagd start
Radera en inställd senarelagd start genom att stänga av
diskmaskinen. Följ sedan anvisningarna i "Radering av
pågående diskprogram". När senarelagd start raderas,
raderas även det inställda diskprogrammet.
I detta fall skall diskprogrammet ställas in igen.
8. Efter avslutat diskprogram
Diskmaskinen stannar automatiskt.
Kontrollampan för "programslut" tänds.
Den digitala displayen visar 0 (resttid för diskprogrammet).
Först nu kan du stänga av diskmaskinen.
Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen.
Start/Stopp-kontrollampan slocknar.
Öppna luckan och vänta några minuter innan du tar ut
diskgodset. På så sätt hinner diskgodset svalna och
torkningen förbättras.
9. Tömning av diskmaskinen
Varmt diskgods går lättare sönder. Låt därför diskgodset
svalna i maskinen innan du tar ut det.
Börja att plocka ur diskgodset från underkorgen så att det
inte droppar vatten från överkorgen på diskgodset på
underkorgen och orsakar fläckar.
Vatten kan finnas på diskmaskinens sidoväggar och lucka
eftersom rostfritt stål blir kallare än diskgodset.
Vi rekommenderar dig att bryta strömmen till
diskmaskinen och stänga vattenkranen när
diskprogrammet är avslutat.
Användning av diskmaskinen
13
Rengör maskinens utsida och kontrollpanel med en mjuk trasa.
Använd om nödvändigt ett milt handdiskmedel. Använd aldrig
repande rengöringsmedel, rengöringsull eller lösningsmedel
(aceton, trikloretylen o.s.v.).
Torka regelbundet av tätningen runt luckan, diskmedels- och
spolglansmedelsbehållaren med en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att köra ett 50°/65°C diskprogram utan
diskmedel var 3:e månad.
Rengöring av silar
Kontrollera och rengör filtren regelbundet. Igensatta och
smutsiga silar försämrar diskresultatet.
1. Öppna luckan och ta ut underkorgen.
2. Diskmaskinens filtersystem omfattar en grovsil (A), ett
mikrofilter (B) och en flatsil (C).
Lås upp filtersystemet med handtaget på mikrofiltret (B)
och ta ut filtersystemet.
3. Vrid handtaget ca.
1
/
4
varv moturs och dra ut det.
4. Ta tag i grovsilen (A) handtag med hål och dra ut den från
mikrofiltret (B).
5. Diska alla silar ordentligt under rinnande vatten.
6. Ta bort flatsilen (C) från diskmaskinens botten och rengör
båda sidor ordentligt.
7. Sätt tillbaka flatsilen (C) i diskmaskinens botten.
8. Sätt tillbaka grovsilen (A) i mikrofiltret (B) och tryck ihop
dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och lås det genom att vrida
handtaget medurs till stoppet. Kontrollera under detta
moment att flatfiltret inte sticker fram över diskmaskinens
botten.
Observera!
Du får absolut inte använda diskmaskinen utan att samtliga
silar sitter på plats.
Felaktig eller bristfällig montering av silar kan påverka
diskresultatet.
Försök ALDRIG att ta bort
den övre spolarmen.
Om matrester har täppt till
hålen i den övre spolarmen
kan du ta bort dem med en
tandpetare.
Om maskinen inte används under längre
tid
Om maskinen inte skall användas under längre tid,
rekommenderas följande åtgärder:
1. Bryt strömmen till diskmaskinen och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt för att därigenom undvika att dålig
lukt uppstår i maskinen.
3. Rengör maskinens invändiga delar.
Risk för frost
Om diskmaskinen placeras i ett uttrymme där det finns risk att
temperaturen kommer under 0°C, kan det hända, att
kvarvarande vatten i maskinen fryser och skadar delar i
maskinen.
Obs! Maskinen är avsedd för att användas och förvaras vid
normalt rumstemperatur. Tillverkaren ansvarar inte för
frostskador.
Flytt av maskinen
Om du skall flytta maskinen (vid flytt från huset o.s.v.), görs
följande:
1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa tillopps- och avloppsslangen.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Undvik att lägga maskinen på sidan under transport.
Skötsel och rengöring
MA36
MA40
14
Vissa problem beror på bristfälligt underhåll och översyn och detta kan lätt åtgärdas med hjälp av instruktionerna nedan innan du
kontaktar service på din ort.
Om maskinen inte fungerar...
...en blinkande felkod visas
Diskmaskinen startar inte eller stannar under driften.
Utlöning av ett larm anges av att:
- Kontrollampan för det pågående diskprogrammet blinkar,
- en felkod visas på den digitala displayen (se följande översikt).
Öppna luckan och utför de kontroller som beskrivs nedan.
När du har gjort dessa kontroller skall du stänga luckan och trycka ned programknappen för diskprogrammet som avbröts av larmet.
Diskprogrammet fortsätter från den punkt där det har avbrutits. Om felkoden kvarstår, kontakta service på din ort.
Om andra kombinationer av felkoder visas som inte finns med i listan, skall du kontakta service på din ort.
- Kontrollampan för det
pågående diskprogrammets
knapp blinkar.
- den digitala displayen visar
Maskinen tar inte in vatten.
- Kontrollampan för det
pågående diskprogrammets
knapp blinkar.
- den digitala displayen visar
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Kontrollampan för det
pågående diskprogrammets
knapp blinkar.
- den digitala displayen visar
Felkod/felsymptom Möjlig orsak Lösning
Vattenkranen är blockerad eller tilltäppt med
avlagringar.
Vattenkranen är stängd.
Filtret (där det finns) i den gängade slang-
kopplingen på vatteninloppsventilen är tilltäppt.
Tilloppsslangen är inte korrekt placerad, är böjd
eller ihopklämd.
Rengör vattenkranen.
Öppna vattenkranen.
Rengör filtret i den gängade
slangkopplingen.
Kontrollera tilloppsslangen.
Vattenlåset är blockerat. Rengör vattenlåset.
Avloppsslangen är inte korrekt placerad, är böjd
eller ihopklämd.
Kontrollera avloppsslangen.
Överfyllnadsskyddet har ingripit.
Stäng vattenkranen och kontakta service
på din ort.
...diskmaskinen fungerar inte riktigt
Diskprogrammet startar inte.
Maskinen avger ett visslande ljud.
Fel Möjlig orsak Lösning
Luckan är inte ordentligt stängd.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.
Säkringen har gått.
Diskmaskinsmodeller med fördröjd start:
Fördröjd start har valts till.
Stäng luckan.
Sätt i stickkontakten.
Byt ut säkringen.
Radera den fördröjda starten om du vill
diska direkt.
Använd diskmedel av annat fabrikat. Det visslande ljudet är inte direkt något fel.
15
...diskresultatet är inte tillfredsställande
Diskgodset är inte rent
Du har valt fel diskprogram.
Diskgodset har plockats in på så sätt att vattnet inte kan nå alla ytor. Korgarna skall inte överbelastas.
Spolarmarna kan inte rotera fritt därför att diskgodset inte är korrekt placerat.
Silarna i diskmaskinens botten är tilltäppta eller är inte korrekt placerade.
Du har använt för lite eller inget diskmedel.
Om det finns kalkavlagringar på diskgodset är saltbehållaren tom, eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
Avloppsslangen är inte korrekt monterad.
Saltbehållarens lock är inte ordentligt stängt.
Diskgodset är vått och matt
Det har inte använts spolglansmedel.
Spolglansmedelsbehållaren är tom.
Glasen och övrigt diskgods har ränder, vit- eller blåaktiga fläckar
Reducera spolglansmedlets doseringsmängd.
Vattendroppar har torkat in på glas och övrigt diskgods
Öka spolglansmedlets doseringsmängd.
Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta diskmedelstillverkarens kundtjänst.
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska
konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning
ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771 - 11
44 77 eller via e-mail på vår hemsida www.elektro-helios.se.
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig
kontakta Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår
hemsida på www.elektro-helios.se. Du kan även söka hjälp
via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via
www.elektro-helios.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell,
som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem.
Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service,
skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning (Mod.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer (PNC): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer (S.N.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inköpsdatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur och när uppträder felet?
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella
reparationer får utföras endast av ett auktoriserat
serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade
serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597/min+lna), * eller telefonkatalogens gula sidor
"hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid
reparationer använda endast originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta
produktnummer och modellbeteckning som står på
dataskylten. Skriv upp dem här så har du dem tillhands när du
behöver dem.
Mod:..................................................................
Prod. Nr (PNC):............................................................
Ser. Nr (S:N:):..............................................................
Inköpsdatum:.....................................................
Konsumentrådgivning i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor
angående maskinens funktion eller användning, ber vi dig
ringa vår konsumentrådgivare, tel. 0200-2662
(0,1597/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas
via elektronisk post, adress [email protected].
Garanti i Finland
Produktens garantitid kan definieras separate. Finns det ingen
definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande
lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren
uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpsvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av
kostnadsfri service
- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningarna för installation, användning
och skötsel inte följts.
RA08
16
Allt elektriskt och VVS-arbete skall utföras av en behörig
fackman.
Ta bort allt förpackningsmaterial innan maskinen placeras på
plats.
Placera om möjligt maskinen i närheten av en vattenkran och
ett avlopp.
Det krävs inga ytterligare hål för diskmaskinens ventilation. De
enda hål som behövs är för tilloppsslangen, avloppsslangen
och elsladden.
Höjden på diskmaskinen kan justeras med de inbyggda
fötterna.
Bryt strömmen till diskmaskinen vid samtliga arbetsmoment
som kräver tillträde till de invändiga komponenterna.
Kontrollera att tilloppsslangen, avloppsslangen och elsladden
inte viks eller kläms när diskmaskinen byggs in.
Vågrätt uppställning
Korrekt nivellering är nödvändig för att luckan skall stänga och
täta korrekt.
Luckan skall inte nudda vid någon av bänkens sidor när
diskmaskinen är korrekt nivellerad.
Justera fötterna tills diskmaskinen står vågrätt om luckan inte
stängs korrekt.
Fastsättning av maskinen
Diskmaskinen måste säkras mot tippning.
Kontrollera därför att bänken, under vilken diskmaskinen
installeras, är fastskruvad på rätt sätt vid en stadig
konstruktion (bänkskiva, intilliggande köksskåp eller vägg).
Vattenanslutning
Diskmaskinen kan anslutas till antingen varmt vatten (max.
60°C) eller kallt vatten. Vi rekommenderar att maskinen
kallvattenansluts.
Varmvattenanslutning är inte alltid effektivt på väldigt
nedsmutsat diskgods, eftersom det förkortar diskprogrammet.
Om du själv utför anslutningen ska fästmuttern på maskinens
inloppsslang skruvas på en 3/4" gas gänga eller på en
specialanpassad koppling av typ Ballo-Fix.
Vattentrycket skall ligga inom gränsvärdena som anges i
tekniska data. Det lokala vattenverket kan upplysa om vattnets
genomsnittstryck.
Kontrollera att tilloppsslangen inte viks, kläms eller skadas vid
installationen.
Tillopps- och avloppsslangen kan vridas åt höger eller vänster
för att underlätta installationen med hjälp av låsmuttern.
Låsmuttern skall dras åt korrekt för att förhindra
vattenläckage. (Observera! Kom ihåg att INTE alla
diskmaskinsmodeller har tillopps- och avlopsslang med
låsmutter. I detta fall kan installationen inte underlättas).
Om maskinen ansluts till nya rörledningar eller rörledningar
som inte har använts på en längre tid bör du låta vattnet rinna
igenom dem i några minuter innan tilloppsslangen ansluts.
Använd inte gamla anslutningsslangar som tidigare har
använts till en annan maskin.
Diskmaskinen är utrustad med säkerhetsanordningar för att
förhindra att diskvattnet rinner tillbaka till vattennätet. På så
sätt är diskmaskinen i överensstämmelse med gällande VVS-
föreskrifter.
Avloppsanslutning
Avloppsslangen kan monteras på följande sätt:
1. Anslutning direkt till diskbänkens vattenlås. Se till att
slangen går upp under diskbänken. Detta förhindrar att
smutsigt diskvatten från diskhon rinner in i maskinen.
2. Använd den särskilda plastböjen för att hänga slangen över
diskbänkens kant (om den medföljer diskmaskinen).
3. Anslutning till vattenavlopp. Mindre invändig diameter än 4
cm får inte användas.
Böjen skall placeras på en höjd av min. 30 cm och max. 100
cm från diskmaskinens botten.
Tillopps- och avloppsslangen kan vridas åt höger eller vänster.
Kontrollera att slangen inte viks eller kläms vid installationen
eftersom detta kan helt eller delvis förhindra vattentömningen.
Diskbänkens propp får inte sitta i medan maskinen tömmer ut
vattnet eftersom det annars finns risk för häverteffekt och att
vattnet rinner tillbaka in i maskinen.
Avloppsslangen kan förlängas med max. 2 m.
Förlängningsslangen skall ha samma innerdiameter som
originalslangen.
På samma sätt får vattenlåsets slangnippel inte ha mindre
innerdiameter än originalslangen.
Observera!
Våra diskmaskiner är utrustade med en säkerhetsanordning för
att förhindra att smutsigt diskvatten rinner tillbaka in i
maskinen.
Om diskbänkens vattenlås har en inbyggd backventil kan detta
förhindra diskmaskinens korrekta tömning.
Vi rekommenderar att backventilen tas bort.
Elanslutning
Information om elanslutningen ges av typskylten på luckans
inre kant till höger.
Kontrollera följande innan stickkontakten sätts i vägguttaget:
1. Nätspänningen och märkströmmen på installationsplatsen
skall motsvara märkspänningen och -strömmen enligt
typskylten.
2. Mätaren, säkringarna, elnätet och vägguttaget skall klara
maskinens max. belastning. Kontrollera att stickkontakten
passar i det jordade vägguttaget utan användning av någon
adapter. Om nödvändigt skall vägguttaget bytas ut.
Dra ur stickkontakten för att bryta strömmen till maskinen.
Viktigt!
Vägguttaget skall vara lättåtkomlig även efter
installationen.
Kontakta service på din ort om elsladden skall
bytas ut.
Maskinen skall jordanslutas enligt gällande
säkerhetsföreskrifter.
Tillverkaren ansvarar inte för eventuella fel och
skador som har uppkommit på grund av
försummelse av säkerhetsföreskrifterna.
Installation
CS18
17
Inbyggnad
Denna diskmaskin är avsedd att placeras under en köksbänk
eller bänkskiva.
Det är mycket viktigt att måttanvisningarna som anges på
bilden följs.
Det krävs inga ytterligare öppningar för diskmaskinens
ventilation, endast genomföringar för tilloppsslangen,
avloppsslangen och elsladden.
Höjdmåttet på nischen där diskmaskinen skall ställas upp kan
variera mellan 820 och 880 mm från golvet räknat eftersom
diskmaskinen är försedd med justerbara fötter (max. 60 mm).
Lämna 2 mm utrymme mellan diskmaskinens översida och
köksbänkens skiva.
Höjdjustering av diskmaskinen
Gör så här för att justera höjden:
1. Lossa på eller dra åt de två framfötterna.
2. Lossa och ta bart den justerbara sockelplåten.
3. Bakfoten justeras genom att man skruvar på skruven som
finns mitt på sockeln åt vänster eller åt höger.
Tillsammans med maskinen levereras en glidfot som skall
placeras på foten och som gör det lättare att dra ut och skjuta
in maskinen i nischen.
Tryck fast foten på foten.
Om så krävs kan fotens mått minskas genom att man bryter av
den vid markeringarna.
Det är mycket viktigt att maskinen står plant för att luckan skall
stänga ordentligt och sluta helt tätt. När maskinen står helt i
våg fastnar inte luckan i avståndsstyckena, varken på höger
eller vänster sida om skåpet.
Om luckan inte stängs
ordentligt skall fötterna
justeras in tills maskinen står
perfekt i våg.
Vågrätt uppställning
Det är viktigt, att maskinen placeras alldeles vågrätt, så att
luckan sluter helt tätt.
Maskinens justerbara fötter
skall vridas mot höger eller
vänster, tills maskinen står i
våg.
Om det blir ett tomrum vid
maskinens botten kan detta
täckas genom att den
justerbara sockelplåten
sänks.
Montering av fuktskydd
Skruva fast skyddet under
bänkskivans framkant.
Envänd 4 skruvar (3,5 x 16)
enligt fig.
Fastsättning av maskinen
Skruva fast maskinen så att den inte tippar framåt och kan
orsaka skada, när luckan öppnas och belastas.
Fixera därför maskinen genom att skruva fast den under
bänkskivan eller i sidoskåpet. Använd de medlevererade
vinkelfästena som sätts ner i spåren på maskinens ovansida
(se fig.).
Skruva fast maskinen (uppåt eller åt sidan) med hjälp av de
medföljande skruvarna (3,5 x 16).
Diskmaskinen måste förankras vid undersidan av
bänkskivan med hjälp av de medföljande vinkelfästena.
Underlåtenhet att göra så kan förorsaka personskador
eller skador på föremål.
Diskmaskinens sidor får inte under några omständigheter
genomborras för att inte skada de hydrauliska
komponenterna som är placerade mellan vattenbehållaren
och sidorna.
575
m
ax
596
555
m
ax
600
+
-
820
880
÷
II125
II52
IN10
600 m
m
600 mm
II25
II54
18
Test enligt EN 60704 skall genomföras med max. diskmängd och testprogrammet (se Programöversikten).
Test enligt EN 50242 skall genomföras efter påfyllning av salt- och spolglansmedelsbehållaren och med testprogrammet (se
Programöversikten).
Föreskrifter för test av maskinen
Diskmängd: 12 standardkuvert
Justering av spolglansmedelsnivå: ge 4 (typ III)
Diskmedelsmängd: 5 g + 25 g (typ B)
Placering av diskgods i
underkorgen
Placering av diskgods i överkorgen
Placering av diskgods i bestickkorgen
Placering av knivkorgen
19
Turvallisuusohjeita 20
Hävittäminen 20
Taloudellinen ja ympäristöystävällinen astianpesu 20
Laitekuvaus 21
Ohjauspaneeli 21
Ennen laitteen käyttöönottoa 22
Vedenpehmentimen säätö 22
Vedenpehmennyssuolan lisääminen 23
Huuhtelukirkaste 24
Päivittäinen käyttö 25
Ruokailuvälineiden ja astioiden asetus 25
Alakori 25
Ruokailuvälinekori 26
Yläkori 26
Yläkorin korkeuden säätö 26
Pesuaineen käyttö 27
Eri tyyppiset pesuaineet 27
Pesuohjelmat 28
Pesuohjelman käynnistys 29
Hoito ja puhdistus 30
Siivilöiden puhdistus 30
Ennen pitkää käyttötaukoa 30
Suojeltava jäätymiseltä 30
Laitteen siirtäminen 30
Mitä tehdä, jos... 31
Huolto ja varaosat 32
Kuluttajaneuvonta 32
Takuu 32
Asennusohjeet 33
Vaaittaminen 33
Kiinnittäminen keittiökalusteisiin 33
Vesiliitännät 33
Vedenpoistoletkun liitäntä 33
Sähköliitäntä 33
Asentaminen työtason alle 34
Tietoja testi-instituuteille 35
Sisällys
Laite täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:
- 19.2.73 annettu pienjännitedirektiivi 73/23 ja sen muutokset;
- 3.5.89 annettu EMC-direktiivi 89/336 ja sen muutokset.
Mitat Leveys 59.6 cm
Korkeus 81.8 - 87.8 cm
Maks. syvyys 61 cm
Sähköliitäntä: Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät astianpesukoneen luukun
Jännite oikeassa sisäreunassa olevasta arvokilvestä.
Kokonaisteho
Sulake
Vedenpaine Min. 50 kPa (0.5 bar)
Maks. 800 kPa (8 bar)
Tilavuus 12 hengen astiat
Tekniset tiedot
20
Säilytä ohjekirja. Jos laite myydään tai annetaan pois, tai jos muutat ja jätät laitteen uusille asukkaille, on ohjeet
luovutettava laitteen uudelle omistajalle, jotta hän voi tutustua laitteen käyttöohjeisiin ja varoituksiin.
Varoitukset annetaan turvallisuussyistä. LUE ne huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Asennus
Tarkista, ettei astianpesukone ole vaurioitunut kuljetuksen
aikana. Älä koskaan kytke sähköä vaurioituneeseen
laitteeseen. Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteys
jälleenmyyjään.
Turvallisuussyistä laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä
sen arvoja muuttaa.
Ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä laitteen
sähkö- ja LVI-asennukset.
Tarkista, ettei laitteen sähköjohto jää puristuksiin laitteen
alle.
Astianpesukoneen sivulevyjä ei tule koskaan porata,
etteivät hydrauliset osat vaurioidu.
Lapsiturvallisuus
Laitetta saavat käyttää vain aikuiset.
Älä anna lasten painaa säätimiä tai leikkiä laitteen kanssa.
Pakkauksen osat saattavat olla vaarallisia lapsille
aiheuttaen jopa tukehtumisen! Pidä kaikki
pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Astianpesukoneen sisältämä vesi ei ole juotavaksi
kelpaavaa. Siinä saattaa olla pesuainetta. Pidä lapset
etäällä astianpesukoneesta luukun ollessa auki.
Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Astianpesukone on tarkoitettu
päivittäiseen käyttöön
Astioita, joissa on säilytetty bensiiniä, maalia, teräs- tai
rautahiukkasia tai syövyttäviä, happopitoisia tai alkaalisia
kemikaaleja, ei saa pestä asianpesukoneessa.
Älä avaa missään olosuhteissa laitteen luukkua kesken
toiminnan (etenkään pesuvaiheessa), ettei kuumaa vettä
pääse ulos laitteesta. Jos luukku kuitenkin avataan,
turvakatkaisin pysäyttää laitteen.
Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja tuotteita
(pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
Pystyasentoon asetetut pitkäteräiset veitset saattavat olla
vaarallisia.
Pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet (esim. paistiveitset)
tulee asettaa vaakatasoon yläkoriin.
Huolehdi siitä, että astianpesukoneen luukku on aina kiinni
(paitsi likaisten astioiden laittamisen ja puhtaiden astioiden
poistamisen aikana). Näin kukaan ei pääse kompastumaan
ja loukkaamaan itseään avoinna olevaan luukkuun.
Sulje luukku laitteen täyttämisen tai tyhjentämisen jälkeen,
sillä avoin luukku voi olla vaarallinen.
Älä istu tai seiso avatulla luukulla.
Katkaise laitteen virta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Kokemattomien
henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa
loukkaantumisia tai vakavia toimintahäiriöitä.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi
alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
Hävitä astianpesukoneen pakkausmateriaalit asianmukaisesti.
Kaikki pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
Muoviosat on merkitty kansainvälisillä standardilyhenteillä:
>PE< polyeteeni, esim. kääremateriaali.
>PS< styroxmuovi, esim. pehmustusmateriaali (ei sisällä
kloorifluorihiiltä).
>POM< polyoksimetyleeni, esim. muovikiinnittimet.
Pahvipakkaus on valmistettu kierrätyspaperista ja tulee viedä
jätepaperin keräyslaatikkoon kierrätystä varten.
Kun poistat astianpesukoneen käytöstä, tee siitä ensin
käyttökelvoton.
Varoitus! Lapset saattavat leikkiessään lukita itsensä
astianpesukoneen sisälle tai muuten joutua vaaratilanteisiin.
Katkaise sähköjohto ja varmista ettei luukun lukkolaite toimi,
etteivät lapset jää loukkuun sen sisälle.
Ota yhteys sinua lähinnä sijaitsevaan kotitalouskoneiden
kierrätystoiminnasta vastaavaan pisteeseen.
Taloudellinen ja
ympäristöystävällinen
astianpesu
Varmista, että vedenpehmennin on säädetty oikein.
Älä esipese astioita juoksevan veden alla.
Valitse astioiden lian tyypin ja likaisuusasteen mukainen
pesuohjelma.
Älä ylitä käyttöohjeiden ja tuotteen valmistajan pesuaine-,
erikoissuola- tai huuhtelukirkasteannostusta.
Turvallisuusohjeita
/