Powerplus POWX321 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Kategooria
pliidikubud
Mudel
POWX321
Tüüp
Omaniku manuaal
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ........................................................................................... 3
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................ 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 3
4 SYMBOLIT ....................................................................................... 3
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................ 4
5.1 Työskentelyalue ...................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus ................................................................................................... 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................. 4
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ...................................................... 5
5.5 Huolto ...................................................................................................................... 5
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA .................................................. 5
7 LAITTEEN KOKOAMINEN .............................................................. 5
7.1 Kääntyvien pyörien asennus .................................................................................. 5
7.2 Letkun asennus ....................................................................................................... 5
7.3 Moottorin kotelon asennus ¡a irrotus .................................................................... 5
7.4 Pölynsuodattimen asennus (Kuva B) .................................................................... 6
7.5 Imuputken kiinnittäminen letkuun ......................................................................... 6
8 KÄYTTÖ ........................................................................................... 6
8.1 Kytkeminen päälle ja pois ...................................................................................... 6
8.2 Roskien imurointi .................................................................................................... 6
8.3 Sähkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi ....................................................... 6
8.4 Nesteiden imurointi ................................................................................................. 6
8.5 Puhallustoiminto ..................................................................................................... 6
8.6 Säiliön tyhjennys..................................................................................................... 6
9 PUHDISTUS JA HUOLTO ............................................................... 7
9.1 Puhdistus ................................................................................................................ 7
9.2 Säiliön puhdistus .................................................................................................... 7
9.3 Pölynsuodattimen puhdistus ( Kuva C) ................................................................. 7
10 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 7
11 HUOLTO-OSASTO .......................................................................... 7
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
12 SÄILYTYS ........................................................................................ 7
13 TAKUU ............................................................................................. 8
14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ......................................... 8
15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ...................................................... 9
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
KUIVA/MÄRKÄIMURI
POWX321
1 KÄYTTÖ
Tämä märkä-/kuivaimuri soveltuu sekä kuivien roskien ja pölyn että myös nesteiden imurointiin
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Virtakytkin
2. Moottorin kotelo
3. Moottorin kotelon kahva
4. Kiinnitin
5. Säiliö
6. Letkun liitäntä
7. Kääntyvä pyörä
8. Letku
9. Ilmaventtiilillä varustettu kahva
10. Putki
11. Märkä & kuiva lattiaharja
12. 2 in 1 harja
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 kpl IMURI
3 kpl muoviputkia
1 kpl pehmeä putkiosa
1 kpl paperinen pölypussi
4 pyörää kiinnitysruuveineen
1 kpl märkä & kuiva lattiaharja
1 kpl 2 in 1 harja
1 kpl ohjekirja
1 kpl suodatin
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Lue ohjekirja ennen käyttöä
Luokan II kone
kaksoiseristetty maadoitettua
pistorasiaa ei tarvita.
Voimassa olevien EU-
direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
hköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käy
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytk
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia osia,
että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA
Älä imuroi helposti syttyviä nesteitä. happoja tai ohenteita.
Älä Imuroi yli 60 asteista vettä.
Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
Huolehdi siitä, että pölynsuodatin on paikallaan aina, kun imuroit kuivaa jätettä tai pölyä.
Tarkista, ettei pölynsuodatin ole paikallaan, kun ryhdyt imuroimaan nesteitä.
Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että se on rakenteeltaan veden pitävä.
7 LAITTEEN KOKOAMINEN
7.1 Kääntyvien pyörien asennus
Irrota moottorin kotelo (2).
Käännä säiliö (5) ylösalaisin ja työnnä kääntyvät pyörät (7) aukkoihin siten, että ne
muodostavat nelikulmion.
Käännä säiliö oikein päin.
Asenna moottorin kotelo takaisin.
7.2 Letkun asennus
Työnnä letku (8) liitäntään (6), paina se kunnolla paikalleen ja käännä 45 astetta oikealle.
7.3 Moottorin kotelon asennus ¡a irrotus
Moottorin kotelo on kiinni säiliössä kiinnittimillä.
Kun haluat irrottaa moottorin kotelon (2), avaa ensin kiinnittimet (4) ja nosta sitten kotelo
säiliön (5) päältä.
Asenna moottorin kotelo takaisin asettamalla se säiliön päälle ja kiinnittämällä kiinnittimet.
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
7.4 Pölynsuodattimen asennus (Kuva B)
Pölynsuodattimen on oltava paikallaan, kun imuroit kuivia roskia ja pölyä.
Irrota moottorin kotelo (2).
Aseta sihti suodattimen ympärille.
Ripusta pölynsuodatin säiliöön.
Asenna moottorin kotelo takaisin.
7.5 Imuputken kiinnittäminen letkuun
Liitä letku ja putki ilmaventtiilillä varustettuun kahvaan.
Asenna haluamasi suutin imuputken päähän.
8 KÄYTTÖ
Varmista. että imurin sähköjohto on vedetty kokonaan ulos ennen kuin kytket laitteen päälle.
Älä tuki ritilöitä, jotta ilma pääsee vapaasti poistumaan. Kun käytät imuria yhdessä
sähkötyökalun kanssa, kytke ensin imuri päälle ja vasta sitten sähkötyökalu.
8.1 Kytkeminen päälle ja pois
Kone käynnistetään panemalla virtakytkin (1) asentoon I.
Koneen virta katkaistaan panemalla virtakytkin (1) asentoon '0'.
8.2 Roskien imurointi
Varmista, että pölynsuodatin ja paperinen pölypussi ovat asennettuina.
Asenna imuputki (10) letkuun (8).
8.3 Sähkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi
Varmista, että pölynsuodatin ja paperinen pölypussi ovat asennettuina.
Liitä letku (8) suoraan sähkötyökalun pölynpoistoliitäntään.
8.4 Nesteiden imurointi
Varmista, ettei imurissa ote pölynsuodatinta eikä pölypussia.
Varmista, ettei säiliössä (5) ole pölyä.
Asenna imuputki (10) letkuun (8).
8.5 Puhallustoiminto
Liitä letku suoraan imurin puhallusaukkoon.
8.6 Säiliön tyhjennys
Kytke imuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
Irrota moottorin kotelo (2).
Tyhjennä säiliö (5).
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
9 PUHDISTUS JA HUOLTO
Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.
9.1 Puhdistus
Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.
Älä koskaan käytä bensiinin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia
liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.
Älä upota moottorin koteloa veteen!
9.2 Säiliön puhdistus
Tyhjennä ja puhdista säiliö (5) jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Kuivaa säiliö huolellisesti sen jälkeen, kun olet käyttänyt imuria nesteiden imurointiin.
9.3 Pölynsuodattimen puhdistus ( Kuva C)
Ravistele pölynsuodatin puhtaaksi jokaisen käytön jälkeen.
Ota sihti pois ja puhdista se huolellisesti.
10 TEKNISET TIEDOT
POWX321
Verkkojännite
220-240 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Teho
1000 W
Säiliön tilavuus
18 l
Paino
5 kg
11 HUOLTO-OSASTO
Vialliset kytkimet voidaan vaihtaa huoltopalvelussamme.
Jos liitäntäjohto (tai pistotulppa) on vioittunut, se on vaihdettava asiakaspalvelusta
(huoltopisteestä) saatavaan erityisjohtoon. Liitäntäjohdon saa vaihtaa vain
asiakaspalvelumme (huoltopisteet, ks. viimeinen sivu) tai muu ammattilainen (sähkömies).
12 SÄILYTYS
Puhdista koko kone ja sen lisävarusteet.
Säilytä lasten ulottumattomissa vakaassa ja turvallisessa asennossa, viileässä ja kuivassa
paikassa, välttäen liian kuumia tai liian kylmiä lämpötiloja.
Suojele suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
Älä säilytä muovipusseissa kosteuden kerääntymisen välttämiseksi.
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
13 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja,
jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista;
eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eiuuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWX321 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 9 www.varo.com
15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V.- Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Kuiva/Markaimuri
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWX321
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen..
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka);
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-2 : 2010
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
13/10/2020, Lier - Belgium
/