Widex UNI-DEX Users Instructions

Bränd
Widex
Mudel
UNI-DEX
Tüüp
Users Instructions
171
SEADME KIRJELDUS – Vt joonis 1
 Vajutatavnupp
 Ruumisummutamisenupp
 Kaelapael
 Mikrofon
 Laadimisenäidik
 Laadijapesa
 Pistik
Enne seadme kasutamise alustamist lugege käesolevad juhised
hoolikalt läbi.
Ettenähtudkasutus
Käesolev seade on mõeldud heli edastamiseks mobiiltelefonist traadita
kuulmisabivahenditesse telefonivestluste ajal ja muusika kuulamiseks
heliallikast. Seadet saab kasutada ka kõrvaklappidena.
Märkus. Seade kasutab uuemate mobiiltelefonide puhul levinud 4-pooluse-
list standardpistikut. Kui Teie mobiiltelefon või heliallikas kasutab erinevat
konfiguratsiooni, ei pruugi see käesoleva tootega töötada.
LISATARVIKUD – Vt joonis 2
 Laadija
 Pistik(nelipiirkonnaspetsiifilistvarianti)
Asetagesobivpistikvastavaltjooniselnäidatulelaadijapeale()jalibis-
tageseelaadijale()
LAADIMINE – Vt joonis 3
 Ühendagelaadijaseadmega
 Lülitagelaadijaseinakontakti
 Punanetulilaadiminerohelinetulitäielikultlaetud
Akutööigatundiaktiivsettööaegakuudooteolekus
KUIDAS KASUTADA – Vt joonis 4
 Ühendagekaelapaelakaksotsa
 Lülitagepistikugajuhemobiiltelefonivõisobivasseheliseadmesse
172
Sissetulevadkõned
–Vtjoonis
 Vastaminevajutagenuppu
 Rääkigemikrofonisisse
 Kõnelõpetaminevajutageklahvimobiiltelefonil
Väljuvad kõned
– Vt joonis 5
 Valigenumbertelefoniga
Helireguleeriminekasutamiseajal
Helitugevustreguleeritakseheliallikast
Ümbritsevatehelidevaigistamiseksvajutageruumisummutamisenuppu
HOOLDUS
Puhastage niiske riidelapiga. Ärge kasutage kemikaale.
Ärge laske kokku puutuda äärmuslike temperatuuride või kõrge õhuniis-
kusega.
Ärge kastke vedelikesse.
Kui seadet ei kasutata, hoidke seda kuivas lastele ja koduloomadele
kättesaamatus kohas.
Ärge kunagi üritage seadet ise avada või parandada. Seda võib teha vaid
volitatud personal.
VEAOTSING
Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Seade ei tööta a) Seadme aku tühjenemas
b) Mobiiltelefon on seatud
vaigistatud režiimi
c) Kuulmisabivahendi patarei
tühjenemas
a) Laadige seadme akut
b) Seadke telefon tavarežiimi
c) Vahetage kuulmisabiva-
hendi patarei välja
Heli puudub
Heli puudub
mobiiltelefoniga
kasutamisel
a) Pistik pole täielikult sises-
tatud
b) Mobiiltelefon ei kasuta
standardpistikut
a) Veenduge, et pistik on
õigesti ühendatud
b) Võtke ühendust kuulmi-
sega tegeleva spetsialis-
tiga.
Probleemide püsimisel võtke ühendust oma kuulmisega tegeleva spetsia-
listiga.
173
HOIATUSED
HOIATUS
Ärge üritage patareid ise välja vahetada. Võtke ühendust oma kuulmisega
tegeleva spetsialistiga.
Ärge võtke seadet kaasa, kui lähete röntgen- või MRT-uuringule või
mistahes muule uuringule või kiiritusravi saama ning ärge kunagi asetage
seadet mikrolaineahju.
Hoidke seade ja selle osad ning lisatarvikud lastele ja mistahes muudele
isikutele, kes seadme osi alla neelata või end seadme osadega muul viisil
vigastada võiks, kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral võtke viivita-
matult ühendust arstiga.
• Ärge kasutage seadet ilma vastava loata lennukites ega haiglates.
Ärge kasutage seadet kaevandustes või muudes plahvatusohtlike gaa-
sidega piirkondades.
• Seadet laetakse välise toitega laadijaga.
Ühendage seadmega ainult ühilduv laadija.
Laadija väljundvõimsus peab olema 5 V (alalisvool) ja sellel peab olema
mikro-USB-ühendus.
Laadija sisendpinge ja seinakontakt peavad vastama Teie piirkonnas
kasutatavale vahelduvvoolu seinakontaktidele.
Laadijal peavad olema Teie piirkonnas heaks kiidetud ohutusalase
ameti poolsed sertifitseerimismärgised.
Kasutage seadme ohutu ja tõhusa kasutamise tagamiseks ainult tootja
tarnitavaid laadijaid.
Toote ühendamisel välise vooluvõrku ühendatava seadmega, nagu
personaalarvuti, heliallikas või muu sarnane seade, peab seade vastama
standarditele IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 või võrdväärsetele
ohutusalastele standarditele.
• Häiringud seoses aktiivsete implantaatidega.
Ettevaatuse tagamiseks soovitame järgida defibrillaatorite ja kardiosti-
mulaatorite tootjate suuniseid mobiiltelefonide kasutamise kohta.
Kui kannate aktiivset implanteeritavat seadet, hoidke traadita kuul-
misabivahendeid ja kuulmisabivahendite lisatarvikuid, nagu traadita
174
kaugjuhtimispuldid või sideseadmed, implantaadist vähemalt 15 cm
kaugusel.
Mistahes häiringu tekkel ärge kuulmisabivahendeid kasutage ja võtke
ühendust implantaadi tootjaga. Pange tähele, et häiringuid võivad
põhjustada ka elektriliinid, elektrostaatiline lahendus, lennujaama
metalliandurid jne.
Kui Teil on aktiivne ajuimplantaat, võtke riski hindamiseks ühendust
implantaadi tootjaga.
Kui Teil on implanteeritav seade, soovitame hoida magnetid* implan-
taadist vähemalt 15 cm kaugusel. (* = võib olla määratletud kui Autop-
hone’i magnet, kuulmisabivahendi korpus, tööriistas olev magnet jne)
Käesolevaga deklareerib ettevõte Widex A/S seadme UNI-DEX vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval veebilehel:
http://www.widex.com/doc
2
SÜMBOLID
Sümbol Nimi/kirjeldus
Tootja
Toote on valmistanud tootja, kelle nimi ja aadress on
kirjas sümboli kõrval. Vajaduse korral võib olla märgitud
ka valmistamiskuupäev.
Valmistamiskuupäev
Kuupäev, kui toode valmistati.
Kõlblik kuni
Kuupäev, mille järel toodet kasutada ei tohi.
Partii kood
Tootepartii kood (tootepartii identifikaator).
Katalooginumber
Toote (üksuse) number kataloogis.
Seerianumber
Toote seerianumber.
Hoidke päikesevalguse eest
Toodet tuleb hoida valgusallikate eest ja/või Toodet tuleb
hoida kuumuse eest.
Hoidke kuivana
Toodet tuleb hoida niiskuse eest ja/või Toodet tuleb hoida
vihma eest.
175
2
SÜMBOLID
Sümbol Nimi/kirjeldus
Tootja
Toote on valmistanud tootja, kelle nimi ja aadress on
kirjas sümboli kõrval. Vajaduse korral võib olla märgitud
ka valmistamiskuupäev.
Valmistamiskuupäev
Kuupäev, kui toode valmistati.
Kõlblik kuni
Kuupäev, mille järel toodet kasutada ei tohi.
Partii kood
Tootepartii kood (tootepartii identifikaator).
Katalooginumber
Toote (üksuse) number kataloogis.
Seerianumber
Toote seerianumber.
Hoidke päikesevalguse eest
Toodet tuleb hoida valgusallikate eest ja/või Toodet tuleb
hoida kuumuse eest.
Hoidke kuivana
Toodet tuleb hoida niiskuse eest ja/või Toodet tuleb hoida
vihma eest.
3
Sümbol Nimi/kirjeldus
Madalaim temperatuur
Madalaim turvaline temperatuur, mille kätte toode sattuda
võib.
Kõrgeim temperatuur
Kõrgeim turvaline temperatuur, mille kätte toode sattuda
võib.
Temperatuuri piirid
Kõrgeim ja madalaim turvaline temperatuur, mille kätte
toode sattuda võib.
Tutvuge kasutusjuhendiga
Kasutajajuhend sisaldab olulist hoiatavat teavet (hoiatusi/
ettevaatusabinõusid) ja enne toote kasutamist tuleb nen-
dega tutvuda.
Ettevaatust!/Hoiatus
Sümboliga Ettevaatust!/Hoiatus tähistatud tekst tuleb
enne toote kasutamist läbi lugeda.
WEEE-märgis (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete märgis)
"Ei sobi üldjäätmete hulka"
Kui toode kasutuselt kõrvaldatakse, siis tuleb see ringlus-
sevõtuks ja taaskasutuseks toimetada selleks määratud
kogumispunkti.
CE-märgis
Toode vastab Euroopa CE-märgise direktiivides sätestatud
nõuetele.
176
3
Sümbol Nimi/kirjeldus
Madalaim temperatuur
Madalaim turvaline temperatuur, mille kätte toode sattuda
võib.
Kõrgeim temperatuur
Kõrgeim turvaline temperatuur, mille kätte toode sattuda
võib.
Temperatuuri piirid
Kõrgeim ja madalaim turvaline temperatuur, mille kätte
toode sattuda võib.
Tutvuge kasutusjuhendiga
Kasutajajuhend sisaldab olulist hoiatavat teavet (hoiatusi/
ettevaatusabinõusid) ja enne toote kasutamist tuleb nen-
dega tutvuda.
Ettevaatust!/Hoiatus
Sümboliga Ettevaatust!/Hoiatus tähistatud tekst tuleb
enne toote kasutamist läbi lugeda.
WEEE-märgis (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete märgis)
"Ei sobi üldjäätmete hulka"
Kui toode kasutuselt kõrvaldatakse, siis tuleb see ringlus-
sevõtuks ja taaskasutuseks toimetada selleks määratud
kogumispunkti.
CE-märgis
Toode vastab Euroopa CE-märgise direktiivides sätestatud
nõuetele.
4
Sümbol Nimi/kirjeldus
Tähelepanu!
Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppsea-
dmete direktiivis 1999/5/EÜ on toode määratletud 2. klassi
seadmena koos teatud piirangutega mõnes ELi liikmesrii-
gis.
C-linnukese märgis
See toode vastab Austraalia või Uus-Meremaa turule tar-
nitavate toodete elektriohutust, elektromagnetilist ühildu-
vust ja raadiospektrit reguleerivatele nõuetele.
Interferents
Toote läheduses võib esineda elektromagnetilist interfe-
rentsi.
Ei sobi taaskasutuseks
Toode on mõeldud kasutamiseks ühele kasutajale.
Tootel olev kuuekohaline number on seerianumber.
/

Teistes keeltes