Defort DBC-6D Kasutusjuhend

Bränd
Defort
Kategooria
akulaadijad
Mudel
DBC-6D
Tüüp
Kasutusjuhend
DBC-6D
98299571
Bedienungsanleitung ................................ 4
User’s Manual .......................................... 5
Mode d’emploi .......................................... 7
Instrucciones de servicio .......................... 9
Manual de instruções ............................. 10
Istruzione per l’uso ................................. 12
Gebruiksaanwijzing ................................13
Brugervejledning .................................... 15
Bruksanvisning ....................................... 16
Bruksanvisning ....................................... 17
Käyttöohje .............................................. 18
Kasutusjuhend .......................................19
Instrukcija ...............................................21
Instrukcija ...............................................22
Инструкция по эксплуатации ............... 23
Қолданысы бойынша нұсқама ............. 25
Інструкція з експлуатації ...................... 26
Instruksja obsługi ...................................28
Návod k použití ......................................29
Uputstvo za korisnike ............................. 31
Használati utasítás ................................ 32
Manual de utilizare ................................. 34
Navodilo za uporabo ..............................35
BOS
Upute za uporabu ......................... 37
Οδηγιεσ χρησεωσ .................................. 38
Kullanım kılavuzu ................................... 40
................. 42
19
EE
Akun latausta varten suoritetaan seuraavia toimenpi-
teitä:
Kuva 1:
Ota tulpat akusta irti.
Kuva 2:
Tarkista elektrolyytin tasoa akussa.
Tarvittaessa lisää tislattua vettä. Huomio!
Elektrolyytin osuessa ihoon tai vaatteisiin
sen pitää välittömästi huuhdella pois saip-
pualiuoksella. Hapon roiskien osuessa
silmiin pitää huuhdella silmiä vähintään
15 minuutin aikana käyttäen isoa määrää
vettä. Käy lääkärillä.
Kuva 3:
Ensin kytketään laitteen punainen kiinnike
akun plusnapaan.
Kuva 4:
Sen jälkeen kytketään punainen kiinnike
akun miinusnapaan.
Kuva 5:
Latauslaite kytketään vaihtovirtaverkkoon
230 V ~50 Hz. Huomio! Latauksen aika-
na voi muodostua elektrolyytin haitallisia
höyryjä. Syttymis- ja räjähdysvaara - kipi-
nöinti ja avotuli lähellä latauspaikkaa on
kielletty!
Kuva 6:
Latausajan laskelma. Latauksen aika riip-
puu akun tyhjentymisasteesta. Jos akku on
tyhjä latauksen arvioaika voi laskea seu-
raavan kaavan mukaan:
Latauksen aika (h) = akkuvolyymi (Ah) / latausvirran
aritmeettinen arvo (A).
Jos akku on kunnossa, silloin latausjännite alussa on
korkea. mutta latauksen aikana se laskee.
Kuva 7: Ainoa tapa tarkasti arvioida akun latausastetta
on mitata areometrilla elektrolyytin väkevyyttä.
1,28 kg/l (lämpötila 20°C) – akku on ladattu;
1,21 kg/l (lämpötila 20°C) – akku on puoleksi ladattu;
1,16 kg/l (lämpötila 20°C) – akku on tyhjä.
Kuva 8:
Ota pistotulppa syöttöverkon pistorasiasta.
Kuva 9:
Ota pois musta kiinnike akun miinusnapas-
ta.
Kuva 10:
Ota pois punainen kiinnike akun plusna-
pasta.
Kuva 11:
Asenna akun tulpat paikoilleen.
HOITO-OHJEITA
Suorittaessa laitteen puhdistus ja hoitotöitä pitää kyt-
keä se pois virrasta. Laitteen hankaamista varten pi-
tää käyttää kuivaa pehmeätä kangasta. Ei saa käyttää
aggressiivisia nesteitä. Laite on säilytettävä kuivassa
tilassa. Suoja kaapelikiinnikkeitä korroosiosta.
TEKNINEN HUOLTO
Tuotteen käyttöikä riippuu käyttöohjeiden noudattami-
sesta ja oikeasta huollosta. SBM Group Huoltokeskuk-
sessa korjataan vikoja ja autetaan ongelmien ratkaise-
misessa.
HYÖTYKÄYTTÖ
Jos pitää päästää pois tarpeettomasta laitteesta on
noudettava ympäristön suojeluohjeita. Ei saa panna
laitetta, pakkausmateriaaleja ja vanhoja akkuja taval-
lisiin roskalaatikkoihin jotka on tarkoitettu asumisjättei-
siin. Vanhoja akkuja pitää luovuttaa valtuutetulle järjes-
tölle, joka hoitaa niiden keräystä.
Akulaadija
Lugupeetud ostja! Enne seadmega töö alustamist,
tutvuge tähelepanelikult käesoleva kasutusjuhendiga,
pöörates erilist tähelepanu ohutusnõuetele.
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Nimetatud laadimisseade on mõeldud akude laadimi-
seks, voolupingega 6V, 12V.
TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED
TÄHELEPANU! Enne käesoleva toote kasutamist luge-
ge kogu juhend läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldo-
hutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja
vigastuse ohtu.
- Vältimaks plahvatust, süttimist või elektrilühist tuleb
seadet kasutada vastavalt kasutusjuhises kirjas ole-
vaga.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vooluvõrgus 230V
ja 50 Hz.
- Kui seadmel on kahjustatud mingid osad, tuleb need
enne kasutamist välja vahetada. Pöörduge selleks
volitatud teenindustöökotta.
- Hoidke seadet niiskuse eest, märjas keskonnas töö-
tamine on rangelt keelatud.
- Hoidke seadet suurte kuumuste eest.
- Akude laadimisel jälgige ja täitke aku tootja poolt et-
tenähtud juhiseid.
- Enne seadme ühendamist või lahtiühendamist aku-
ga, tehnilise teenindamise algust või seadme pu-
hastamist, eemaldage akulaadija vooluvõrgust.
- Seadme ühendamisel akuga jälgige klemmide po-
laarsust!
- Ärge laadige mitut akut korraga.
- Ei tohi laadida katkiseid akusid.
- Akusid tohib laadida hästi ventileeritud ruumides.
Akude laadimisel tekivad plahvatusohtlikud elekt-
rolüüdi aurud, mis seadme sisse-välja lülitamisel
(sädelemine ja elektrilaengud) võivad põhjustada
õnnetuse.
- Veenduge, et akulaadija ei oleks lahtise tule lähe-
dal.
- Laadimise ajal ei tohi kanda sünteetilist tööriietust,
see võib põhjustada ohtlikke elektrilaenguid.
TÄHELEPANU! Tugeva gaasilõhna puhul tekib
plahvatusoht! Sellisel juhul ärge lülitage seadet sis-
se ega välja, vaid tuulutage koheselt ruumid. Akupa-
tarei tuleb anda kontrollimiseks volitatud teenindus-
töökotta.
- Ärge laske juhtme otsadel (kinnitusklambritel) kokku
puutuda – tekib lühis!!!
TÄHELEPANU! Aku laadimisel elektrolüüdiga või
destileeritud veega tuleb kanda kaitseprille ja kin-
daid. Kui hape satub kätele või näole tuleb see ko-
heselt maha pesta rohke vee ja seebiga. Kui hape
satub silma, tuleb neid pesta rohke veega, umbes
15 minuti jooksul. Pöörduge koheselt arsti poole –
kontrolliks.
20
EE
- Ärge teisaldage, kandke ega eemaldage seadet
vooluvõrgust tirides seda toitekaablist.
- Akulaadijat ja akusid peab hoidma lastele kättesaa-
matus kohas!
AKU LAADIMINE
Laadimise ajaks tuleb aku lahti ühendada ja eemal-
dada autolt. Autode elektroonilised seadmed (ABS,
pumbad, pardakompuuter, raadio jne.) ei talu suuri
voolukõikumisi.
Aku laadimiseks täitke järgmisi juhiseid:
Joonis 1:
Eemaldage akult korgid.
Joonis 2:
Kontrollige elektrolüüdi taset akus. Vajadu-
se korral lisage destileeritud vett. TÄHE-
LEPANU! Kui hape satub kätele või näole
tuleb see koheselt maha pesta rohke vee
ja seebiga. Kui hape satub silma, tuleb neid
pesta rohke veega, umbes 15 minuti jook-
sul. Pöörduge koheselt arsti poole – kont-
rolliks.
Joonis 3:
Esmalt ühendage seadme punane klemm
aku + (pluss) klemmiga.
Joonis 4:
Teisena ühendage seadme must klemm
aku – (miinus) klemmiga.
Joonis 5:
Ühendage seade vahelduvvooluvõrku
230V ~ 50 Hz.
TÄHELEPANU! Laadimise ajal tekivad kahjulikud ja
ohtlikud gaasid. Tulekahju või plahvatuse vältimiseks
ei tohi hoida laadijat lahtise tule lähedal ja peab vältima
elektrisädeluse tekitamist!
Joonis 6: Laadimise aja arvestus Laadimise aja
määrab see, kui mahalaadinud on laadimist vajav aku.
Mahalaetud aku laadimise umkaudset aega saab arvu-
tada järgmise valemi abil:
Laadimise aeg (h) = aku mahtuvus (Аh) / arihm. laa-
dimisvool (А)
Kui laetav aku on terve, siis esialgne laadimisvool on
tugev. Esialgne näit laadimise protsessis langeb.
Joonis 7:
Täpse laadimistulemuse mõõtmiseks tuleb
kasutada elektrolüüdi tihedusmõõturit.
1,28 kg/l ( 20°C juures) – aku on laetud täielikult;
1,21 kg/l ( 20°C juures) – aku on laetud poolenisti;
1,16 kg/l ( 20°C juures) – aku on tühi.
Joonis 8:
Eemaldage seadme voolujuhe vooluvõr-
gust.
Joonis 9:
Eemaldage must klemm akult.
Joonis 10:
Eemaldage punane klemm akult.
Joonis 11:
Keerake aku korgid kinni.
HOIDMISTINGIMUSED
- Enne tehnilist teenindamist eemaldage seade voo-
luvõrgust.
- Seadme puhastamiseks kasutage pehmet riiet. Ag-
ressiivsete vedelike kasutamine puhastamiseks on
keelatud!
- Seadet tuleb hoida kuivas kohas. Vältige klemmide
roostetamist ja oksüdeerumist.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
TEHNILINE TEENINDAMINE
- Seadme tööiga sõltub õigest ekspluateerimisest ja
tehnilisest teenindamisest.
- Seadme riknemise või probleemide tekkimise korral
pöörduge SBM Group poolt volitatud teeninduskes-
kusesse.
UTILISEERIMINE
- Mittevajaliku seadme utiliseerimise korral järgige
keskonnaohutuse reegleid ja juhiseid.
- Ärge visake seadmeid, pakendeid ja vanu akusid
olmeprügi jaoks mõeldud prügikastidesse.
- Jäätmekäitluse tarvis sorteerige tööriist, tarvikud ja
pakend ning suunake need keskkonnasõbralikku
ümbertöötlemissüsteemi.
- Mittevajalikud akud tuleb viia selleks spetsialiseeru-
nud ja volitatud jäätmekäitlejale.
45
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
/