Husqvarna QB6257W Kasutusjuhend

Bränd
Husqvarna
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
QB6257W
Tüüp
Kasutusjuhend
FI Käyttöohje 2
Astianpesukone
SV Bruksanvisning 23
Diskmaskin
QB6257W
QB6257X
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................6
5. OHJELMAT.................................................................................................................. 7
6. ASETUKSET..................................................................................................................8
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................11
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................12
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 13
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..........................................................................................14
11. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................16
12. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................18
13. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 21
ARVOISA ASIAKKAAMME
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme
kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn
moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
www.husqvarna-electrolux.se
2
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2
Yleiset turvallisuusohjeet
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13 .
SUOMI
3
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa
olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä sulaketta: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Vesiliitäntä
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
www.husqvarna-electrolux.se
4
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Huolto
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen laitteen
korjaamiseksi. Suosittelemme vain
alkuperäisten varaosien käyttöä.
Kun otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, pidä seuraavat
arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
5
4
67
9
8
12
2
3
1
11 10
1
Ylin suihkuvarsi
2
Ylempi suihkuvarsi
3
Alempi suihkuvarsi
4
Sihdit
SUOMI 5
5
Arvokilpi
6
Suolasäiliö
7
Tuuletuskanava
8
Huuhtelukirkastelokero
9
Pesuainelokero
10
Ruokailuvälinekori
11
Alakori
12
Yläkori
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2 4 5
68
3
7
1
Virtapainike
2
Program -painike
3
Ohjelman merkkivalot
4
Näyttö
5
Delay -painike
6
Option -painike
7
Merkkivalot
8
Start -painike
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo Kuvaus
Pesuvaihe. Syttyy, kun pesuvaihe on käynnissä.
Huuhteluvaihe. Syttyy, kun huuhteluvaihe on käynnissä.
Kuivausvaihe. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
TimeSaver -merkkivalo.
XtraDry -merkkivalo.
www.husqvarna-electrolux.se6
Merkkivalo Kuvaus
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Delay -merkkivalo.
ExtraHygiene -merkkivalo.
5. OHJELMAT
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
1)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
2)
Kaikki
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pese lämpötilalla
45 °C - 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
ExtraHygiene
XtraDry
3)
Vaihteleva likai-
suusaste
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pese lämpötilalla
50 °C ja 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
XtraDry
Erittäin likaiset as-
tiat
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
XtraDry
4)
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Pesu 60 °C
Huuhtelut
ExtraHygiene
XtraDry
SUOMI 7
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
5)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraDry
1)
Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulu-
tuksella. (Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
2)
Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpöti-
lan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3)
Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Erittäin likaiset astiat sijaitsevat
alakorissa ja normaalilikaiset astiat yläkorissa. Alakorin veden paine ja lämpötila on yläkoria korkeampi.
4)
Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
5)
Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemisek-
si. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma
1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kesto
(min)
10.2 1.050 225
7 - 14 0.6 - 1.6 40 - 160
14 - 16 1.2 - 1.5 139 - 155
12.5 - 14.5 1.4 - 1.8 169 - 179
10 0.9 30
9 - 10 1.1 - 1.3 219 - 229
1)
Vedenpaine ja lämpötila, energiasyötön vaihtelut, lisätoiminnot ja astioiden määrä vaikuttavat kulutus-
arvoihin.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot
osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka
löytyy arvokilvestä.
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa voidaan säätää
seuraavia asetuksia:
Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
www.husqvarna-electrolux.se8
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen ottaminen käyttöön tai
käytöstä poistaminen.
Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
Asetukset tallentuvat, kunnes muutat
niitä uudelleen.
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa, kun
ohjelman merkkivalo palaa ja
näytössä näkyy ohjelman kesto.
Kun laite kytketään toimintaan, se on
yleensä ohjelman valintatilassa. Jos näin
ei kuitenkaan käy, voit asettaa ohjelman
valintatilan seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Veden kovuus
Saksalainen jär-
jestelmä (dH°)
Ranskalainen
järjestelmä
(°fH)
mmol/l Clarken jär-
jestelmä
Vedenpehmenti-
men asetus
47 - 50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 2
<4 <7 <0,7 < 5
1
2)
1)
Tehdasasetus.
2)
Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Käytitpä sitten tavallista
konetiskiainetta tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (suolalla
tai sitä ilman), aseta oikea
vedenkovuuden taso, jotta suolan
lisäämisen merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
SUOMI 9
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
Delay ja Option, kunnes merkkivalot
, ja alkavat
vilkkua ja näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta Program.
Merkkivalot ja
sammuvat.
Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim. = taso 5.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
Program toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkastelokero
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron pois käytöstä
eikä huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
Delay ja Option, kunnes merkkivalot
, ja alkavat
vilkkua ja näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta Delay.
Merkkivalot
ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim. = taso 4.
Huuhtelukirkastetasot ovat 0A
- 6A.
Taso 0 = ei
huuhtelukirkastetta.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
Delay toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos käytät
huuhtelukirkastetta sisältäviä
pesuainetabletteja ja olet tyytyväinen
kuivaustulokseen, voit poistaa
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käytöstä. Suosittelemme joka
tapauksessa käyttämään aina
huuhtelukirkastetta parhaan
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
Delay ja Option, kunnes merkkivalot
, ja alkavat
vilkkua ja näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta Start.
Merkkivalot
ja
sammuvat.
www.husqvarna-electrolux.se
10
Merkkivalo vilkkuu
edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä (tehdasasetus).
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
Start.
= huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus on pois käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
7. LISÄTOIMINNOT
Halutut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos olet
valinnut yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan päällä olevien
lisätoimintojen merkkivalot
jäävät palamaan.
7.1 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle, kun
haluat tehostaa kuivausta. Tämä
lisätoiminto voi vaikuttaa joidenkin
ohjelmien kestoon, vedenkulutukseen
sekä loppuhuuhtelun lämpötilaan.
XtraDry-lisätoiminto on kaikkien
ohjelmien pysyvä lisätoiminto -
toimintoa lukuun ottamatta, sitä ei
tarvitse valita kunkin ohjelman kohdalla.
Kun kytketään toimintaan,
XtraDry-lisätoiminto on pois päältä ja se
tulee valita manuaalisesti. Muissa
ohjelmissa XtraDry-asetus on pysyvä ja
sitä käytetään automaattisesti seuraavien
ohjelmien kohdalla. Tätä asetusta
voidaan muuttaa milloin tahansa.
Kun XtraDry-lisätoiminto kytketään
päälle, toiminto TimeSaver kytkeytyy pois
päältä.
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo
syttyy.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.2 TimeSaver
TimeSaver mahdollistaa valitun ohjelman
keston lyhentämisen.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 %
lyhyempi.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Oletuksena TimeSaver on pois käytöstä,
mutta se voidaan ottaa käyttöön
manuaalisesti. Tätä lisätoimintoa ei voida
käyttää samanaikaisesti XtraDry-
toiminnon kanssa.
Päälle kytkeminen TimeSaver
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.3 ExtraHygiene
Tämä lisätoiminto tarjoaa paremmat
pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70
°C vähintään 10 minuutin ajan viimeisen
huuhteluvaiheen aikana.
Päälle kytkeminen
ExtraHygiene
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
SUOMI
11
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen yhteydessä
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua suolaa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Käynnistä ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1. Avaa kansi (C).
www.husqvarna-electrolux.se
12
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Lisää huuhtelukirkastetta,
kun ilmaisin (A) tulee
kirkkaaksi.
Jos käytät
yhdistelmäpesuainetabletteja
ja kuivausteho on tyydyttävä,
huuhtelukirkasteen täytöstä
ilmoittava ilmaisin voidaan
poistaa käytöstä.
Suosittelemme käyttämään
aina huuhtelukirkastetta
paremman kuivaustehon
saavuttamiseksi, myös
huuhtelukirkastetta
sisältävien
yhdistelmäpesuainetablettien
kanssa.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
1.
Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa ja että luukku
on suljettu.
2. Paina painiketta Program toistuvasti,
kunnes haluamasi ohjelman
merkkivalo syttyy.
Ohjelman kesto näkyy näytössä.
3. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
SUOMI
13
4. Käynnistä ohjelma painamalla Start.
Käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo syttyy.
Ohjelman kesto alkaa
vähenemään 1 minuutin portain.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta Delay toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
3. Käynnistä ajanlaskenta painamalla
Start.
Ajastimen merkkivalo syttyy
vahvistuksena ajanlaskennan
käynnistymisestä.
Viiveajan laskenta alkaa
vähenemään 1 tunnin portain.
Ainoastaan viimeinen tunti
vähenee 1 minuutin portain.
Kun laskenta on päättynyt, ohjelma
käynnistyy ja käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo syttyy. Ajastustoiminnon
merkkivalo sammuu.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun
uudelleen, laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00 ja ohjelman merkkivalo palaa.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
10.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset
päivittäisessä käytössä ja ne auttavat
suojelemaan ympäristöä.
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren
suuttimista tuleva vesi kattaa ja pesee
kaikki astiat kokonaan. Varmista, että
astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan.
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
www.husqvarna-electrolux.se14
(esim. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Noudata pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO-
ohjelma pesee normaalilikaiset astiat
ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla
veden- ja energiankulutuksella.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
vähintään kerran kuukaudessa.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
10.4 Korien täyttäminen
Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
Älä aseta astianpesukoneeseen
esineitä, jotka imevät vettä (sienet,
erilaiset kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
Pehmennä astioihin palaneet
ruokajäämät.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Tarkista, että lasit eivät kosketa
toisiaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoriin.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on astianpesukoneen
suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet
käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Vettä voi jäädä laitteen
sivuille ja luukkuun ohjelman
päätyttyä.
SUOMI 15
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
www.husqvarna-electrolux.se
16
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
4. Voit liittää suihkuvarren uudelleen
koriin painamalla suihkuvartta
ylöspäin alanuolen osoittamaan
suuntaan ja kääntämällä sitä
samanaikaisesti vastapäivään, kunnes
se lukittuu paikoilleen.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasva-
ja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän
ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
Suosittelemme käyttämään erityistä
astianpesukoneiden puhdistusainetta
vähintään kerran kuukaudessa laitteen
SUOMI
17
parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
12. VIANMÄÄRITYS
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy
käytön aikana, tarkista pystytkö
ratkaisemaan ongelman itse taulukon
ohjeita noudattaen tai ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
VAROITUS!
Virheellisesti suoritetut
korjaukset voivat aiheuttaa
käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma ja hälytyskoodi Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole pa-
lanut.
Pesuohjelma ei käynnisty. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Paina painiketta Start.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauk-
sen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy .
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai tait-
tumia.
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy .
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittu-
mia.
Vesivahinkosuojaus on käy-
tössä.
Näytössä näkyy .
Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalve-
luun.
www.husqvarna-electrolux.se18
Ongelma ja hälytyskoodi Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite pysähtyy ja käynnistyy
useita kertoja toiminnan ai-
kana.
Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdis-
tustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pitkään. Valitse TimeSaver-lisätoiminto ohjelman keston lyhentä-
miseksi.
Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelma-ajan loppuun.
Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä sää-
dettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä ta-
kimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä sää-
dettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu koli-
naa/iskuääniä.
Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin lau-
keaa.
Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pis-
tokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jo-
kin käytössä olevista laitteista pois päältä.
Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset. Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Vihjei-
tä ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
SUOMI 19
Ongelma Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot kuivaustulokset. Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen si-
sälle.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
Kytke lisätoiminto XtraDrypäälle parhaan kuivaustulok-
sen saavuttamiseksi.
Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuh-
telukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja
ja kuivia vesipisaroita.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä. Kytke lisätoiminto XtraDry päälle parhaan kuivaustu-
loksen saavuttamiseksi.
Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjel-
man lämpötila on alhainen.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablet-
tien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yh-
distelmäpesuainetablettien kanssa.
Jätä astianpesukoneen luukku raolleen joksikin aikaa,
ennen kuin otat astiat pois koneesta.
Laitteen sisäosa on märkä. Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivisty-
neestä ilmankosteudesta.
Epätavallinen määrä vaahtoa
pesun aikana.
Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua ko-
netiskiainetta.
Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruosteen
merkkejä.
Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Veden-
pehmennin".
Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta ho-
peisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
Pesutabletti juuttui lokeroon ja vesi ei huuhdellut sitä
kokonaan pois tämän vuoksi.
Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.
Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelo-
keron avautumista.
www.husqvarna-electrolux.se20
/

See käsiraamat sobib ka