Microlife MT 800 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
MT 800
IB MT 800 N-V10 1519
4213
Termometra apraksts
Svarīgi drošības norādījumi
Sekojiet lietošanas instrukcijām. Šajā dokumentā ir sniegta svarīga
informācija par produkta ekspluatāciju un tā drošības noteikumiem.
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu un saglabā-
jiet to turpmākai lietošanai.
Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas
tā sastāvdaļas ir pietiekami sīkas, lai tās varētu norīt.
Neizmantojiet instrumentu tuvu spē
cīgiem elektromagnētiskiem
laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztvērējiem.
Lietojot šo ierīci, ievērot minimāli 3,3 m attālumu līdz šādām ierīcēm.
Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
Nenoliekt termometra uzgali vairāk kā par 45°!
Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra
pārsniedz 60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezin-
fekcijas līdzekļus, kas uzrādīti nodaļā «Tīrīšana un dezinficēšana».
Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūdzu,
sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.
UZMANĪBU:
Šīs ierīces parādītais mērījuma rezultāts nav
diagnoze! Nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mērījuma rezultātu.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt instrukciju.
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu
1
; īss skaņas
signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja tests.
Jāuzrāda visi segmenti.
Pēdējais mērījuma nolasījums 2 sekundes automātiski tiks parādīts
displejā 2 ar «M» simbolu.
Pēc tam, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 32 °C, displeja
lauciņā
2
tiek parādīts
«L»
un mirgojošs
«°C»
. Tagad termometrs ir
gatavs lietošanai.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), displejā parādās paziņojums «ERR» un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Termometra lietošana
Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, displejā
tiek attēlota pašreizējā temperatūra un «°C» simbols mirgo. Mērījuma
beigas apstiprina skaņas signāls, kas atskan 10 reizes, simbols «°C»
vairs nemirgo. Ķermeņa temperatūra ir noteikta. Mērījuma rezultāts
tiek parādīts displejā.
35 īsi skaņas signāli atskanēs, ja temperatūra ir augstāka par 37,5 °C,
lai brīdinātu pacientu, ka viņam/viņai varētu būt drudzis. Atsauce:
Temperatūra, mērot mutē.
Lai iegūtu salīdzināmus rezultātus, veiciet atkārtotu mē
rījumu pēc
1minūtes intervāla.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot ON/OFF pogu
1
. Pretējā gadījumā termometrs automātiski
izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
Pēdējā mērījuma caurskatīšana
Ieslēdzot termometru, nospiest ON/OFF pogu
1
uz 2 sekundēm.
Pēdējais mērījums tiks attēlots kopā ar atmiņas simbolu
«M»
. Nospiest
ON/OFF pogu vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sek.!
Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdai-
ņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sek.!
Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam piespiest
pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt
temperatūru mutē vai taisnajā zarnā.
Tīrīšana un dezinficēšana
Nosaukums: izopropila alkohols 70 %; iegremdēt maksimums uz
24 stundām.
Bateriju nomainīšana
Kad uz displeja parādās «
» simbols (otrādi apgriezts trīsstūris), baterija
ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu bateriju, noņe-
miet bateriju nodalījuma vāciņu
3
no termometra. Ielieciet jaunu bateriju
ar + zīmi uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda paša veida baterija
nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā.
Tehniskās specifikācijas
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
1 Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
2 Displejs
3 Bateriju nodalījuma vāciņš
4 Mērīšanas sensors
Veids: Prognozējošs maksimālās temperatūras termometrs
Mērīšanas diapazons: 32,0 - 43,9 °C
Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «L» (low), kas
nozīmē zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 43,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C
Darbības nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas nosacījumi: -25 - +60°C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Baterija: 1,5/1,55 V; LR41
Baterijas derīguma
termiņš: apmēram 4500 mērījumi (lietojot jaunu bateriju)
IP klase: IP67
Atsauce uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Paredzētais lietderīgās
kalpošanas termiņš: 5 gadi vai 10000 mērījumi
LV
Garantija
Mēs garantējam Jums 2 gadu garantiju pēc iegādāšanās datuma.
Garantija neattiecas uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies neatbils-
tošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu garantija
neattiecas. Šādos gadījumos jebkādas prasības par zaudējumu atlīdzi-
nāšanu netiek izskatītas. Garantijas sūdzības ir jāiesniedz kopā ar
pirkuma čeku. Lūdzu, iesaiņojiet bojāto izstrādājumu un nosūtiet to
Microlife izplatītājam, sedzot pasta izdevumus.
Termometro aprašymas
Atsargumo priemonės
Laikykitės naudojimo instrukcijų. Šiame dokumente pateikta svarbi
prietaiso saugos ir naudojimosi informacija. Prieš naudodamiesi
prietaisu atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir išsaugokite jį ateičiai.
Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu; kai kurios datalės
yra labai smulkios ir vaikai jas gali praryti.
Nesinaudokite prietaisu stiprių elektromagnetinių laukų zonoje, pvz.
prie mobiliojo ryšio telefono ar radijo aparatūros. Naudodamiesi prie-
taisu išlaikykite bent 3.3 m atstumą nuo tokios aparatūros.
Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
Nelankstykite galiuko daugiau nei 45° kampu!
Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Valymas ir dezinfekcija»
nurodytus dezinfektantus.
Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomen-
duojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į Microlife.
DĖMESIO! Nepasikliaukite vien tik matavimo rezultatu.
Gauta temperatūros reikšmė dar nereiškia diagnozės.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utili-
zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Panaudotos BF tipo dalys
Termometro įjungimas
Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai.
Paskutinio matavimo rezultatas automatiškai bus rodomas ekrane 2
2 sek. kartu su «M» simboliu.
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaiso ekrane 2
pasirodo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane
atsiranda simbolis
«ERR»
ir temperatūros matavimas pasidaro nebeį-
manomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Kaip naudotis termometru
Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta 10 signalo
tonų ir «°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, galutinė prognozuojama
temperatūra buvo nustatyta.
35 ilgų tonų indikuoja, kad kūno temperatūra aukštesnė nei 37.5 °C ir
greičiausiai ligonis karščiuoja. Pagrindas - oralinė temperatūra.
Norėdami gauti palygintinus rezultatus tarp matavimų darykite 1
minutės pertrauką.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1. Termome-
tras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo pasku-
tinio matavimo.
Paskutinio matavimo peržiūra
Palaikykite 2 sekundes nuspaustą įjungimo/išjungimo mygtuką 1.
Ekrane pasirodys paskutinio matavimo rodmuo kartu su «M» simboliu.
Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką dar kartą prietaisas išsijungs.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio šaknies
pusėje. Matavimo daviklis
4
turi gerai priglusti prie gleivinės. Uždary-
kite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkvepiamo/iškvepiamo
oro įtakos.
Apytikrė matavimo trukmė 10 sek.!
Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir
mažiems vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4
2-3 cm į išangę.
Aytikrė matavimo trukmė 10 sek.!
Pažastyje (aksiliarinis) / 34.7 - 37.3 °C
Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje.
Valymas ir dezinfekcija
Pavadinimas: Izopropilo alkoholis 70 %; pamerkti max. 24 valandoms.
Baterijų pakeitimas
Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
2 Ekranas
3 Baterijos skyriaus dangtelis
4 Matavimo daviklis
Tipas: Predikcinis maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos: 32.0 - 43.9 °C
Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «L»
Esant 43.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Matavimo tikslumas: ± 0.1 °C 34 - 42 °C ribose
Darbinės salygos: 10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Saugojimo sąlygos: -25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija: 1.5/1.55 V; LR41
Baterijos tinkamumas: apytiksliai 4500 matavimų (naudojant naują bateriją)
Saugos klasė: IP67
Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Tinkamumo laikas: 5 metai ar 10000 matavimų
LT
Garantija
Prietaisui suteikiama
2
metų garantija nuo pardavimo datos. Garantija
netaikoma, jei prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo.
Garantija netaikoma baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeis-
tiems prietaisams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį
prietaisą saugiai supakuokite ir siųskite paštu
Microlife
atstovybei.
Termomeetri kirjeldus
Tähtsad ohutusjuhised
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informat-
siooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist
palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad
on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
Termomeetri otsa ei tohi painutada üle 45°!
Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja
desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid.
Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.
HOIATUS:
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos!
Ärge tuginege ainult mõõtmise tulemusele.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Termomeetri sisse lülitamine
Termomeetri sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu
1
; lühikese
piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale.
Viimane mõõtmistulemus ilmub näidikule
2
automaatselt 2 sekundiks
koos
«M»
tähisega.
Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidikule «L» ja
vilkuv «°C» 2. Termomeeter on nüüd kasutuseks valmis.
Töökorrasoleku kontroll
Termomeetri töökorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
näidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter välja vahetada.
Termomeetri kasutus
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pide-
valt mõõdetavat temperatuuri ja tähis
«°C»
vilgub. Kui kuulete piip-tooni
10 korda ja
«°C»
enam ei vilgu, tähendab see, et eeldatav lõpptempe-
ratuur on kindlaks tehtud ja termomeeter on lugemiseks valmis.
35 lühikest piip-tooni hoiatavad, et temperatuur on üle 37,5 °C ja
mõõdetaval võib olla palavik. Viide: Oraalne temperatuur.
Võrreldavate tulemuste saavutamiseks mõõtke 1 minutiliste intervalli-
dega.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
tades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
Viimati mõõdetud tulemuse kuvamine
Termomeetrit käivitades hoidke ON/OFF nuppu 1 all 2 sekundit.
Viimati mõõdetud tulemust kuvatakse koos «M» tähega, mis tähistab
mälu. Termomeetri välja lülitamiseks vajutage uuesti ON/OFF nuppu.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!
Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatli-
kult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!
Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
mõõta suu kaudu või rektaalselt.
Puhastamine ja desinfitseerimine
Nimetus: 70 %-line isopropüülalkohol; hoida lahuses kuni 24 tundi.
Patarei vahetus
Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.
Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Garantii
Anname tootele
2
aastane garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
hõlma patareid ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega
Microlife
müügiesindajale.
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate
4 Mõõteandur
Tüüp: Ennustav maksimum termomeeter
Mõõtevahemik: 32,0 °C kuni 43,9 °C
Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga madalale
temperatuurile
Temp. > 43,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Mõõtetäpsus: ± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C
Töötingimused: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei: 1,5/1,55 V; LR41
Patareide eluiga: ligikaudu 4500 mõõtmist (uue patarei kasutamisel)
IP Klass: IP67
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: 5 aastat või 10000 mõõtmist
EE
Описание термометра
Важные указания по безопасности
Следуйте инструкциям по использованию. В этом документе
содержатся важные сведения о работе и безопасности этого
устройства. Перед использованием устройства, пожалуйста,
внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для
дальнейшего использования.
Прибор можно использовать только для измерения темпера-
туры тела!
Минимальное время измерения до появления звукового сигнала
обязательно должно соблюдаться!
Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор
без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут
быть проглочены.
Не используйте устройство вблизи источников сильных элек-
тромагнитных полей, например рядом с мобильными телефо-
нами или радиостанциями. Во время использования устройства
минимальное расстояние от источников таких полей должно
составлять 3,3 м.
Оберегайте прибор от ударов и падений!
Избегайте сгибания наконечника термометра более чем на 45°!
При хранении и использовании прибора температура окружающей
среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте
прибор кипячению!
Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже
дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе
«Очистка и дезинфекция».
Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо
после механического удара (например, падения). Для проверки
прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу Microlife.
ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим
прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только
на результат измерения.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Изделие типа BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1;
короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.
Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор
символов, подтверждающих исправность прибора.
Данные последнего измерения отображаются на дисплее 2
автоматически в течение 2 секунд со значком «M».
Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на
дисплее 2
появляются символ «L» и мигающий символ «°C».
Термометр готов к работе.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически при
каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность измерения)
на дисплей выводится сообщение
«ERR»
, и измерение становится
невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.
Использование термометра
Bыберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения
на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ
«°C»
мигает. Окончание измерения подтверждается 10-кратным
звуковым сигналом, символ
«°C»
прекращает мигать. Температура
тела определена. Результат измерения отображается на дисплее.
Если температура превышает 37,5 °C, раздается 35 коротких
звуковых сигналов, извещающих пациента о том, что у него повы-
шенная температура. Ссылка: температура во рту.
Проведите повторное измерение с интервалом в 1 минуту, чтобы
получить сопоставимые результаты.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 1. Автоматически термо-
метр выключается примерно через
10 минуты.
Просмотр последнего измерения
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1 в течение 2 секунд во время вклю-
чения термометра. Последнее измерение будет отображаться
вместе с «M» символом памяти. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
снова, чтобы выключить устройство.
Способы измерения / Нормальная температура тела
Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от
корня языка. Измерительный датчик
4
должен находиться в хорошем
контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыха-
емый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.
Приблизительное время измерения: 10 секунд!
В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий
для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный
датчик
4
термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.
Приблизительное время измерения: 10 секунд!
В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем
измерять температуру орально или ректально.
Очистка и дезинфекция
Название: изопропиловый спирт 70 %; макс. время погружения:
24 часа.
Замена батареи
Если на дисплее появился символ «
» («перевернутый» треу-
гольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в
замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного
отсека
3
с термометра. Вставьте новую батарею положительным
полюсом кверху. Убедитесь, что вы взяли батарею такого же типа.
Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.
Технические характеристики
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется за произ-
водителем.
Гарантия
Мы предоставляем Вам гарантию 2 года с момента приобретения
термометра. Данная гарантия не распространяется на любые
повреждения, вызванные неправильным обращением с
1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека (обратная сторона)
4 Измерительный датчик
Тип:
Предиктивный максимальный термометр
Диапазон измерений:
от 32,0 °C до 43,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая)
Темп. > 43,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений:
± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Условия применения:
10 - 40 °C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Условия хранения: -25- +6C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Батарея:
1,5/1,55 В; LR41
Срок службы
батареи:
примерно 4500 измерений (при использовании новой
батареи)
Класс защиты: IP67
Соответствие
стандартам:
EN 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Ожидаемый срок-
службы: 5 лет или 10000 измерений
RU
прибором. Гарантия также не распространяется на батарею и
упаковку. Любые требования по возмещению ущерба в этих
случаях исключены. Гарантийные претензии должны подаваться
с документом, подтверждающим покупку. Пожалуйста,
тщательно упакуйте неисправный прибор и отправьте его по
почте дистрибьютору Microlife, проследив за достаточностью
оплаты почтовых расходов.
Upplýsingar um hitamælinn
Mikilvægar leiðbeiningar um öryggi
Fylgið leiðbeiningunum fyrir notkun. Þetta skjal inniheldur
mikilvægar notkunar- og öryggisupplýsingar varðandi tækið.
Vinsamlegast lesið skjalið vel fyrir notkun tækisins og geymið til að
hafa til hliðsjónar síðar.
Tækið má einungis nota til að mæla líkamshita!
Það þarf að viðhalda lágmarks mælingartíma þangað til píp
heyrist.
Gættu þess að börn handfjatli ekki tækið án eftirlits; sumir hlutar
þess eru það litlir að hægt er að gleypa þá.
Notaðu ekki tækið nálægt sterku rafsegulsviði, t.d. farsíma eða
útvarpssendi. Vertu að minnsta kosti 3,3 metra frá slíkum tækjum
þegar þú notar þetta tæki.
Passaðu að tækið verði ekki fyrir hnjaski.
Forðastu að beygja endann meira en 45°!
Forðastu umhverfishita hærri en 60 °C. Það má EKKI sjóða tækið.
Notaðu aðeins auglýst sótthreinsiefni sem eru talin upp í kaflanum
«Þrif og sótthreinsun» til að hreinsa tækið.
Við mælum með að tækið sé nákvæmisprófað á tveggja ára fresti
eða ef það hefur orðið fyrir hnjaski (t.d. ef það hefur dottið).
Vinsamlegast hafðu samband við umboðsaðila Microlife til að
skipuleggja prófið.
VIÐVÖRUN: Niðurstaða mælingar með þessu tæki er ekki
greining! Ekki treysta einungis á niðurstöðu mælingar.
Farga ber rafhlöðum og rafeindabúnaði í samræmi við
gildandi reglur á hverjum stað en ekki með venjulegu
heimilissorpi.
Lestu leiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar tækið.
Sá hluti sem snertir notanda, BF-gerð
Kveikt á hitamælinum
Til að kveikja á hitamælinum, ýttu á ON/OFF takkann 1. Stutt píp
sýnir «kveikt á hitamæli». Prófun er gerð á skjá. Skjámyndir eru
sýndar.
Síðasta mæling verður sýnd á skjánum 2 sjálfkrafa í 2 sekúndur með
«M» merkinu.
Ef umhverfishiti er lægri en 32 °C birtist «L» og blikkandi «°C» á
skjánum 2. Núna er hitamælirinn tilbúinn til notkunar.
Prófun á virkni
Rétt virkni hitamælisins er prófuð sjálfkrafa þegar kveikt er á mælinum.
Ef bilun greinist (ónákvæmni í mælingu), er það gefið til kynna með
«ERR» á skjánum, þá er ekki hægt að mæla. Ef þetta gerist verður að
skipta um hitamæli.
Notkun hitamælisins
Veldu mælingaraðferð. Þegar verið er að mæla birtist stöðugt
núverandi hitastig og «°C» merkið blikkar. Ef það heyrist píp 10
sinnum og «°C» merkið hættir að blikka þá er búið að ákvarða hitann
og það má lesa af mælinum.
35 stutt píp heyrast þegar hitinn er hærri en 37.5 °C til að aðvara
sjúklinginn um að hann sé með hita. Viðmið: Munnhiti.
Til þess að fá nákvæma niðurstöðu er mælt með að bíða í 1 mínútu á
milli mælinga.
Til að lengja líftíma rafhlaðna, slökktu á hitamælinum með því að ýta í
stutta stund á ON/OFF hnappinn 1. Annars mun hitamælirinn
slökkva sjálfkrafa á sér eftir u.þ.b 10 mínútur.
Skoðun síðustu mælingu
Ýttu á ON/OFF hnappinn 1 í 2 sekúndur, þegar kveikt er á
hitamælinum. Síðasta mælingin er sýnd ásamt «M» fyrir minni. Ýttu á
ON/OFF hnappinn aftur til að slökkva á tækinu.
Aðferð við mælingu / Eðlilegur líkamshiti
Í munn (munnur) / 35,5 - 37,5 °C
Settu hitamælinn í annan af tveimur vösum undir tungunni, til vinstri
eða hægri við rót tungunnar. Mælineminn 4 verður að vera í góðri
snertingu við vefinn. Lokaðu munninum og andaðu í gegnum nefið til
að koma í veg fyrir að innöndun og útöndum hafi áhrif á mælinguna.
Mælingin tekur u.þ.b. 10 sekúndur!
Í endaþarm (endaþarmur) / 36,6 - 38,0 °C
Þetta er áreiðanlegasta mælingin og er sérstaklega hentug fyrir
ungabörn og börn. Settu mælinema 4 hitamælisins varlega 2 til
3 cm inn í endaþarmsopið.
Mælingin tekur u.þ.b. 10 sekúndur!
Undir handarkrika (handarkriki) / 34,7 - 37,3 °C
Til að fá nákvæmari mælingu mælum við með að mæla í munn eða
endaþarm.
Þrif og sótthreinsun
Nafn: Isopropyl alcohol 70%; dýft í: hámark 24 tíma.
Skipt um rafhlöður
Þegar «» merki (þríhyrningur á hvolfi) birtist á skjánum er rafhlaðan
tóm og þarf því að setja í nýja. Til að skipta um rafhlöðu fjarlægðu hlíf
fyrir rafhlöðuhólf 3 af hitamælinum. Settu nýju rafhlöðurnar í með +
efst. Passaðu að þú sért með rétta gerð af rafhlöðu. Hægt er að kaup
rafhlöður í raftækjabúðum.
Tæknilýsing
Tæki þetta uppfyllir kröfur sem gerðar eru í tilskipun 93/42/EBE um
lækningatæki.
Allur réttur til tæknilegra breytinga áskilinn.
Ábyrgð
Við veitum þér 2 ára ábyrgð frá kaupdegi. Ábyrgðin tekur ekki til
skemmda vegna rangrar meðferðar. Rafhlöður og umbúðir eru ekki í
ábyrgð. Allar aðrar kröfur vegna tjóns eru ekki í ábyrgð. Ábyrgðarkröfu
verður að fylgja innkaupakvittun. Vinsamlegast pakkaðu gallaða
tækinu vel og sendu með pósti til dreifingaraðila Microlife.
1 «KVEIKT/SLÖKKT» hnappur (ON/OFF)
2 Skjár
3 Rafhlöðuhólf (bakhlið)
4 Mælinemi
Tegund: Sjálfvirkur hámarks hitamælir
Mælisvið: 32,0 - 43,9 °C
Hiti < 32.0 °C: Skjár «L» of lágur hiti
Hiti > 43.9 °C: Skjár «H» of hár hiti
Nákvæmni mælingar: ± 0,1 °C milli 34 °C og 42 °C
Aðstæður við notkun: 10 - 40 °C; 15-95 % hámarksrakastig
Aðstæður við geymslu: -25 - +60 °C; 15-95 % hámarksrakastig
Rafhlöður: 1,5/1,55 V; LR41
Rafhlöðu líftími: U.þ.b 4500 mælingar (með nýjum rafhlöðum)
IP flokkur: IP67
Staðalviðmið: EN 12470-3, klínískir hitamælar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Áætlaður endingartími: 5 ár eða 10000 mælingar
IS
1 / 1