EINHELL TC-ID 1000 E Kit Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TC-ID 1000 E Kit
Tüüp
Kasutusjuhend
TC-ID 1000 E Kit
Art.-Nr.: 42.598.44 I.-Nr.: 11018
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Slagboremaskine
S Original-bruksanvisning
Slagborrmaskin
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Iskuporakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
ударная дрель
EE Originaalkasutusjuhend
Lööktrel
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Triecienurbjmašīna
LT Originali naudojimo instrukcija
Smūginis gręžtuvas
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 1Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 1 19.02.2018 11:04:3519.02.2018 11:04:35
EE
- 41 -
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm võivad halvendada nähtavust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Ajami kahjustuste vältimiseks tohib puurimise /löökpuurimise lülitit vajutada ainult siis, kui seade seisab.
Ohutuskategooria II
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 41Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 41 19.02.2018 11:04:4519.02.2018 11:04:45
EE
- 42 -
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjus-
tada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Puuripadrun
2. Puurimissügavuse piiraja
3. Puurimise / löökpuurimise lüliti
4. Lukustusnupp
5. Toitelüliti
6. Pöörlemissageduse regulaator
7. Pöörlemissuuna lüliti
8. Lisakäepide
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
Lööktrell
Puurimissügavuse piiraja
Puur 16x
Kott
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Trell on ettenähtud aukude puurimiseks puidu,
raua, värviliste metallide ja kivimite sisse vastavat
puuriotsakut kasutades.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
4. Tehnilised andmed
Võrgupinge: ............................230-240 V ~ 50 Hz
Võimsustarve: ......................................... 1010 W
Koormuseta pöörlemissagedus: ..... 0-3000 p/min
Puurimisvõimsus: ..........................betoon 16 mm
..........................................................teras 13 mm
............................................................puit 32 mm
Ohutuskategooria: ......................................... II/
Kaal: ...........................................................2,2 kg
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks stan-
dardi EN 60745 järgi.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 42Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 42 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 43 -
Helirõhu tase L
pA
.................................... 90 dB(A)
Hälbepiir K
pA
.................................................3 dB
Müratase L
WA
....................................... 101 dB(A)
Hälbepiir K
WA
................................................ 3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsum-
ma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Betooni löökpuurimine (käepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h, ID
= 12,0 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Betooni löökpuurimine (lisakäepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h, ID
= 8,0 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Metalli puurimine (käepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h, D
= 7,9 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Metalli puurimine (lisakäepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h, D
= 4,8 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib mu-
utuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
Kohandage oma töömeetodid seadmega.
Ärge koormake seadet üle.
Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskir-
jadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsi-
ma. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
5. Enne kasutuselevõttu
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toite-
pistik alati pistikupesast välja.
5.1 Lisakäepideme paigaldamine (joonised
2-3/8)
Lisakäepide (8) pakub lööktrelli kasutamisel
lisatuge. Seepärast ärge kasutage seadet ilma
lisakäepidemeta.
Lisakäepide (8) kinnitatakse lööktrelli külge k-
saatoriga. Fiksaator keeratakse kinni käepidet
päripäeva pöörates. Fiksaator avaneb vastupäeva
keerates.
Kõigepealt tuleb paigaldada kaasasolev lisa-
käepide (8). Selleks tuleb käepidet keerates
fiksaator piisavalt avada, et lisakäepideme
saaks üle padruni (1) trelli otsa lükata.
Pärast lisakäepideme (8) otsapanemist
keerake see enda jaoks mugavaimasse töö-
asendisse.
Seejärel keerake käepide vastupidises suu-
nas kinni tagasi, kuni lisakäepide on kindlalt
kohal.
Lisakäepide (8) sobib nii parema- kui vasaku-
käelistele.
5.2 Sügavuspiiriku paigaldamine ja reguleeri-
mine (joonis 4/2)
Sügavuspiirikut (2) hoiab kinni lisakäepideme (8)
ksaator. Fiksaatori saab avada või sulgeda kä-
epidet keerates.
Avage fiksaator ja pange sügavuspiiri (2) sel-
leks ettenähtud avasse lisakäepidemes.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 43Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 43 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 44 -
Seadke sügavuspiirk (2) puuriga samale
tasapinnale.
Tõmmake sügavuspiirik soovitud puurimis-
sügavuse võrra tagasi.
Keerake lisakäepidet (8), kuni see on jälle
korralikult kinni.
Seejärel puurige auk, kuni sügavuspiirik (2)
töödeldavat detaili puudutab.
5.3 Puuri sissepanemine (joonis 5)
Enne seadme reguleerimist tõmmake võrgu-
pistik alati pesast välja.
Kiirpadrun (1) on varustatud lukustusega:
Lukustamine = lükake hülss (a) ettepoole
Vabastamine = lükake hülss (a) tahapoole
Vabastage sügavuspiirik nagu on kirjeldatud
punktis 5.2 ja lükake lisakäepideme suunas.
Nii pääseb puuripadrunile (1) vabalt ligi.
Sellel lööktrellil on kiirpadrun (1).
Keerake padrun (1) lahti. Puuriava peab ole-
ma puuri sissepanemiseks piisavalt suur.
Valige sobiv puur. Lükake puur võimalikult
sügavale padruniavasse.
Keerake padrun (1) kinni. Kontrollige, kas
puur on padrunis (1) korralikult kinni.
Kontrollige regulaarselt, kas puur või instru-
ment on korralikult kinni (tõmmake võrgupistik
välja!).
6. Käitamine
6.1 Toitelüliti (joonis 6/5)
Pange kõigepealt seadmesse sobiv puur (vt
punkt 5.3).
Pange võrgupistik sobivasse pistikupessa.
Seadke trell täpselt puurimiskohale.
Sisselülitamine:
Vajutage toitelülitit (5)
Pidev režiim:
Lukustage toitelüliti (5) lukustusnupuga (4).
Väljalülitamine:
Vajutage lühidalt toitelülitit (5).
6.2 Pöörlemissageduse reguleerimine
(joonis 6/5)
Pöörlemissagedust saab töötamise ajal suju-
valt muuta.
Valige toitelüliti (5) tugevama või nõrgema
vajutamisega pöörlemissagedus.
Õige pöörlemissageduse valimine: Sobivaim
pöörlemissagedus sõltub töödeldavast detai-
list, töörežiimist ja kasutatavast puurist.
Väike surve toitelülitile (5): madal pöörlemis-
sagedus (sobib: väikestele kruvidele, pehme-
tele materjalidele)
Suurem surve toitelülitile (5): suur pöörlemis-
sagedus (sobib: suurtele/pikkadele kruvidele,
tugevatele materjalidele)
Vihje: Puurige avad väikese pöörlemissagedu-
sega. Seejärel suurendage pöörlemissagedust
järk-järgult.
Eelised:
Puuri on augu puurimisel lihtsam kontrollida
ja see ei libise kõrvale.
Väldite killustatud puurauke (nt kahhelkivide
puhul).
6.3 Pöörlemissageduse valimine (joonis 6/6)
Pöörlemissageduse regulaatoriga (6) on või-
malik määrata maksimaalne pöörlemissage-
dus. Toitelülitit (5) saab ainult kuni ettenähtud
maksimaalse pöörlemissageduseni vajutada.
Reguleerige pöörlemissagedust toitelülitis (5)
asuva reguleerimisvõruga (6).
Ärge reguleerige puurimise ajal.
6.4 Pöörlemissuuna lüliti (joonis 6/7)
Lülitage ümber ainult siis, kui seade ei tööta!
Reguleerige pöörlemissuuna lülitiga (7) löökt-
relli pöörlemissuunda:
Pöörlemissuund Lüliti asend
Paremale
(edasi ja puurimine) Paremale vajutatud
Vasakule (tagasi) Vasakule vajutatud
6.5 Puurimise / löökpuurimise lüliti
(joonis 7/3)
Lülitage ümber ainult siis, kui seade ei tööta!
Puurimine:
Puurimise / löökpuurimise lüliti (3) on puurimise
asendis. (Asend A)
Kasutamine: puit; metallid; plastmassid
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 44Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 44 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 45 -
Löökpuurimine:
Puurimise / löökpuurimise lüliti (3) on löökpuurimi-
se asendis. (Asend B)
Kasutamine: betoon; kivimid; müüritis
6.6 Nõuanded trelliga töötamiseks
6.6.1 Betooni ja müüritise puurimine
Seadke puurimise /löökpuurimise lüliti (3)
asendisse B (löökpuurimine).
Kasutage müüritise või betooni töötlemiseks
alati kõvasulampuuri ja suurt pöörlemissa-
gedust.
6.6.2 Terase puurimine
Seadke puurimise /löökpuurimise lüliti (3)
asendisse A (puurimine).
Kasutage terase töötlemiseks alati HSS-puuri
(HSS = kõrglegeeritud kiirteras) ja väikest
pöörlemissagedust.
Soovitatav on puurauku sobiva jahutusvahen-
diga määrida, et vältida puuri mittevajalikku
kulumist.
6.6.3 Aukude puurimine
Kui soovite puurida sügavat auku kõva materjali
(nagu nt teras) sisse, on soovitatav väiksema pu-
uriga auk ette puurida.
6.6.4 Plaatide ja kahhelkivide puurimine
Augu puurimiseks seadke puurimise /löökpu-
urimise lüliti (3) asendisse A (puurimine).
Kui puur on plaadist/kahhelkivist läbi tungi-
nud, seadke puurimise /löökpuurimise lüliti
(3) kohe asendisse B (löökpuurimine).
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvali ka-
tsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-
kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvali tseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvali tseeri-
tud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
8.4 Varuosade ja tarvikute tellimine:
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
Seadme tüüp
Seadme artikli number
Seadme identifitseerimisnumber
Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
Vihje! Hea töötulemuse
saavutamiseks soovitame
kvaliteetseid tarviku-
id! www.kwb.eu
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 45Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 45 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 46 -
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpa-
kendis.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 46Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 46 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 47 -
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasääst-
lik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 47Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 47 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 48 -
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu re-
monditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilmin-
guidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria Näide
Kuluosad* Süsiharjad, padrun
Kulumaterjal / Kuluosad* Puur
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märki-
gekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 48Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 48 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
EE
- 49 -
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aad-
ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõr-
valdamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garan-
tiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassi tseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 49Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 49 19.02.2018 11:04:4619.02.2018 11:04:46
Yang/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager
- 68 -
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normları gereğince aşağıda
ıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Konformitätserklärung
Schlagbohrmaschine TC-ID 1000 E (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X
2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Noti ed Body:
EU/2016/425
X
2011/65/EU
X
2006/42/EC
Annex IV
Noti ed Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured L
WA
= dB (A); guaranteed L
WA
= dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Noti ed Body:
2012/46/EU
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 24.01.2018
First CE: 13 Archive-File/Record: NAPR016772
Art.-No.: 42.598.44 I.-No.: 11018 Documents registrar: Georg Riedel
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 68Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK3.indb 68 19.02.2018 11:04:4819.02.2018 11:04:48
/