EINHELL TC-SD 3,6 Li Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TC-SD 3,6 Li
Tüüp
Kasutusjuhend
TC-SD 3,6 Li
Art.-Nr.: 45.134.42 I.-Nr.: 11014
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-skruemaskine
S Original-bruksanvisning
Batteridriven skruvdragare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkuruuvinväännin
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Aккумуляторный шуруповерт
EE Originaalkasutusjuhend
Akukruvits
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Akumulatora skrūvgriezis
LT Originali naudojimo instrukcija
Akumuliatorinis suktuvas
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 1Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 1 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
- 2 -
1
2
9
3
12
10
3
12
2
4
2
11
10
9
5
6
7
1
8
4
8
3
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 2Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 2 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
- 3 -
4 5
6
7
5
6
a 1
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 3Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 3 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 4 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Kun til brug i tørre rum
Kapslingsklasse II
Udgangsstik til oplader (jævnstrøm): Stikkets udvendige del har negativ polaritet, dets indvendige del
positiv.
130°
Temperaturværnet aktiveres, hvis opladerens temperatur er over 130 °C. Strømtilførslen til udgangen
afbrydes.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 4Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 4 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 5 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1)
1. Bitholder
2. Lampe
3. Tænd/Sluk-knap lampe
4. Ladekontrollampe
5. Batteri-kapacitetsindikator
6. Knap batteri-kapacitetsindikator
7. Låseknap
8. Ladetilslutning
9. Tænd/Sluk-knap
10. Omskifter venstre-/højregang
11. Oplader
12. Ladekabel
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Akku-skruemaskine
Oplader
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Akku-skruemaskinen er beregnet til i- og udskru-
ning af skruer.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 5Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 5 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 6 -
4. Tekniske data
Spændingsforsyning motor: ..................3,6 V d.c.
Omdrejningstal, ubelastet: ....................200 min
-1
Højre-/venstregang: .........................................Ja
Ladespænding akkumulatorbatteri: ..........6 V d.c.
Ladestrøm akkumulatorbatteri: ................300 mA
Netspænding oplader: ................... 230 V~ 50 Hz
Ladetid: ........................................................ 3-5 t
Akkubatteriets kapacitet ............................ 1,3 Ah
Akkumulatorbatteri, type: ........................... Li-Ion
Vægt: ..........................................................0,4 kg
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
................................. 62 dB(A)
Usikkerhed K
pA
.............................................3 dB
Lyde ektniveau L
WA
............................... 73 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Skruer uden slag
Svingningsemissionstal ah 2,5 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-
vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
5. Inden ibrugtagning
Fare!
Nedenstående anvisninger skal læses, inden du
tager akku-skruemaskinen i brug:
1. Lad kun akkupack’en op med den medføl-
gende oplader.
2. Brug kun intakte og formålsegnede skruebits.
3. Ved skruning i vægge og mure, skal disse
først undersøges for skjulte strøm-, gas- og
vandledninger.
6. Betjening
6.1 Opladning af akkumulatorbatteri ( g. 2)
Akkumulatorbatteriet er sikret mod dyba adning.
En integreret beskyttelseskreds kobler automatisk
maskinen fra, når batteriet er a adt. Bitholderen
drejer så ikke mere rundt.
Bemærk! Tryk ikke på tænd/sluk-knappen, når
beskyttelseskredsen har koblet maskinen fra.
Batteriet kan tage skade.
Kontroller, at netspændingen, som står anført på
mærkepladen, svarer til den forhåndenværende
netspænding. Sæt ladeadapteren i stikkontakten,
og forbind ladekablet med ladetilslutningen.
Opladningen begynder, så snart ladekablet er
forbundet med ladeadapteren.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 6Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 6 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 7 -
Den røde lysdiode (4) indikerer, at batteriet opla-
des. Efter endt opladning går ladekontrollampen
(4) ud.
Bemærk! Under opladningen kan håndtaget blive
varmt, hvilket er helt normalt.
Hvis batteriet ikke kan oplades, skal du kontrol-
lere,
om der er netspænding i stikkontakten
om forbindelsen til ladekontakterne på opla-
deren er i orden.
Hvis batteriet stadigvæk ikke lader sig oplade,
bedes du indsende
opladeren
skruemaskinen
til vores kundeservice.
Sørg for at genoplade akkumulatorbatteriet retti-
digt – så holder det længere. Genopladning skal
under alle omstændigheder ske, hvis du konstate-
rer, at skruemaskinens ydelse er nedsat.
6.2 Drejeretningsknap ( g. 3/pos. 10)
Med skydekontakten oven over tænd/sluk-
knappen kan du indstille skruemaskinens omdrej-
ningsretning og sikre skruemaskinen mod utilsig-
tet indkobling. Der kan vælges mellem venstre- og
højregang. Skift af omdrejningsretning skal foreta-
ges, når maskinen står stille, for ikke at beskadige
drevet. Når skydekontakten er i midterstilling, er
tænd/sluk-knappen blokeret.
6.3 Tænd/Sluk-knap ( g. 3/pos. 9)
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde akku-
skruemaskinen. Slip tænd/sluk-knappen igen for
at slukke.
6.4 LED-lys ( g. 3/pos. 2)
Med LED-lyset (2) kan skruestedet lyses op i
tilfælde af dårlige lysforhold. For at tænde trykker
du på knappen (3), for at slukke trykker du på
knappen (3) en gang til.
6.5 Vinkelindstilling ( g. 4/pos. 7)
Skruemaskinen kan kseres i 2 forskellige vinke-
lindstillinger. Til det skal låseknappen (7) trykkes
ind, og skruemaskinen bringes i den ønskede stil-
ling. Herefter slippes låseknappen (7) igen.
Forsigtig! Kontroller, før du begynder arbejdet,
om skruemaskinen er kseret i den pågældende
vinkelposition.
6.6 Batteri-kapacitetsindikator ( g. 5)
Tag akku-skruemaskinen væk fra opladeren/
ladestationen.
Tryk på knap til batteri-kapacitetsindikator (6).
Batteri-kapacitetsindikatoren (5) angiver batte-
riets ladetilstand med 3 farvede lysdioder.
Alle dioder lyser:
Batteriet er fuldt opladet.
Gul og rød diode lyser:
Batteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.
Rød lysdiode:
Batteriet er a adet; oplad batteriet.
6.7 Værktøjsskift ( g. 6)
Advarsel! Drejeretningsknappen på akku-
skruemaskinen skal sættes i midterstilling, inden
arbejder på selve maskinen påbegyndes (f.eks.
værktøjsskift; vedligeholdelse, osv.).
Sæt bit’en (a) i bitholderen (1).
For at fjerne bit’en (a) igen trækker du den ud af
bitholderen (1).
6.8 Skruer:
Det er bedst at anvende skruer med selvcentre-
ring (f.eks. torx, krydskærv) – det gør arbejdet
mere sikkert. Vær opmærksom på, om bit’en og
skruen passer sammen i form og størrelse.
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
7.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 7Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 7 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 8 -
7.2 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 8Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 8 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 9 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 9Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 9 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 10 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Borepatron
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Bit-indsatse/bor
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 10Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 10 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
DK/N
- 11 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser
fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på produktet, der bevisligt skyldes materiale- eller
produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om pro-
duktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til følgende adresse:
www.isc-gmbh.info. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og
returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 11Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 11 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 12 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Endast avsedd för användning i torra utrymmen
Skyddsklass II
Laddarens utgångskontakt (likström): Det yttre höljet på kontakten har negativ spänning, medan den
inre delen är positiv.
130°
Om temperaturen i laddaren överstiger 130°C kommer temperaturskyddet att aktiveras. Strömtillförseln
till utgångskontakten avbryts.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 12Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 12 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 13 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Bitsfäste
2. Lampa
3. Strömbrytare till lampa
4. Laddningskontrollampa
5. Kapacitetsindikering för batteri
6. Knapp för indikering av batteriets kapacitet
7. Låsknapp
8. Laddningsuttag
9. Strömbrytare
10. Omkopplare för rotationsriktning
11. Laddare
12. Laddningskabel
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Batteridriven skruvdragare
Laddare
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Den batteridrivna skruvdragaren är avsedd för att
dra åt och lossa på skruvar.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 13Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 13 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 14 -
4. Tekniska data
Spänningsförsörjning motor ................... 3,6 V DC
Tomgångsvarvtal ...................................200 min
-1
Höger-/vänstergång ..........................................ja
Laddningsspänning batteri ....................... 6 V DC
Laddningsström batteri ........................... 300 mA
Nätspänning laddare ......................230 V~ 50 Hz
Laddningstid ...........................................3-5 tim.
Batteriets kapacitet ................................... 1,3 Ah
Batterityp .................................................... Li-Ion
Vikt ............................................................0,4 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
................................. 62 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
.................................. 73 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Skruvdragning utan slag
Vibrationsemissionsvärde ah 2,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Före användning
Fara!
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna skruvdragaren:
1. Ladda batteriet endast med den medföljande
laddaren.
2. Använd endast intakta och lämpliga bits.
3. Innan du skruvar i väggar och murar måste du
kontrollera om dessa innehåller kablar eller
gas- eller vattenledningar.
6. Använda
6.1 Ladda batteriet (bild 2)
Batteriet är skyddat mot djupurladdning. En integ-
rerad skyddskrets slår ifrån maskinen automatiskt
om batteriet har laddats ur. Bitsfästet roterar då
inte längre.
Märk! Tryck inte in strömbrytaren efter att skydds-
kretsen har slagit ifrån maskinen. Detta kan leda
till skador på batteriet.
Kontrollera att nätspänningen som anges på
typskylten stämmer överens med nätspänningen
i vägguttaget. Sätt in laddaren i stickuttaget och
anslut laddningskabeln till laddningsuttaget.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 14Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 14 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 15 -
Laddningen startar genast efter att laddningska-
beln har anslutits till laddningsadaptern.
Den röda lysdioden (4) indikerar att batteriet lad-
das. Efter att batteriet har laddats upp slocknar
laddningskontrollampan (4).
Märk! Medan batteriet laddas upp blir handtaget
varmt. Detta är dock normalt.
Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera
att nätspänning finns i vägguttaget
att det finns fullgod kontakt vid laddningskon-
takterna i laddaren.
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
laddaren och
skruvdragaren
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt måste du alltid ladda batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att den
batteridrivna skruvdragarens prestanda börjar
försvagas.
6.2 Omkopplare för rotationsriktning
(bild 3/pos. 10)
Ställ in maskinens rotationsriktning med den
skjutbara omkopplaren ovanför strömbrytaren.
Denna omkopplare kan du även använda för att
skydda maskinen mot oavsiktlig inkoppling. Du
kan välja mellan vänster- och högergång. För
att undvika att maskinens växel förstörs, bör du
endast skifta rotationsriktning medan maskinen
står stilla. Om omkopplaren står i mellersta läget
är strömbrytaren blockerad.
6.3 Strömbrytare (bild 3/pos. 9)
Tryck in strömbrytaren för att slå på maskinen.
Släpp strömbrytaren för att stoppa skruvdragaren.
6.4 LED-ljus (bild 3/pos. 2)
Du kan använda LED-lampan (2) för att få bättre
belysning där du ska skruva. Tryck in strömbryta-
ren (3) för att slå på lampan. Tryck en gång till på
strömbrytaren (3) för att slå ifrån lampan.
6.5 Ställa in vinkeln (bild 4/pos. 7)
Skruvdragaren kan spärras i två olika vinkellägen.
Håll låsknappen (7) intryckt och ställ in skruvdra-
garen i avsett läge. Släpp sedan låsknappen (7).
Obs! Kontrollera att skruvdragaren har spärrats i
rätt vinkel innan du använder den.
6.6 Kapacitetsindikering för batteriet
(bild 5)
Ta av skruvdragaren från laddaren resp. ladd-
ningsstationen.
Tryck på knappen (6) för indikering av batteriets
kapacitet. Kapacitetsindikeringen (5) visar batte-
riets laddningsnivå med tre kulörta lysdioder.
Samtliga lysdioder är tända:
Batteriet är fulladdat.
Den gula och den röda lysdioden är tända:
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
Röd lysdiod:
Batteriet är tomt, ladda upp batteriet.
6.7 Byta verktyg (bild 6)
Varning! Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg,
underhåll) på den batteridrivna skruvdragaren
måste omkopplaren för rotationsriktningen ställas
i mittläge.
Sätt in en bits (a) i bitsfästet (1).
Dra ut bitsen (a) ur bitsfästet (1) igen om den ska
bytas ut.
6.8 Skruvdragning
Använd helst självcentrerande skruvar (t ex torx,
stjärnskruv) som garanterar ett säkert arbets-
resultat. Se till att bitsen och skruven stämmer
överens i form och storlek.
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
7.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 15Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 15 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 16 -
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 16Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 16 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 17 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 17Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 17 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 18 -
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners nns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom repara-
tion och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori Exempel
Slitagedelar* Chuck
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* Bits/borr
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 18Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 18 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
S
- 19 -
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas
inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister i produkten som bevisligen kan härledas till materi-
al- eller tillverkningsfel. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska
bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller
ny produkt.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 19Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 19 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
FIN
- 20 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa tiloissa
Suojaluokka II
Latauslaitteen lähtöpistoke (tasavirta): Pistokkeen ulkoinen osa on negatiivinen ja sisäosa on positiivi-
nen.
130°
Jos latauslaitteen lämpötila on yli 130°C, niin lämpötilasuojaus toimentuu. Virransyöttö lähtöön keskey-
tetään.
Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 20Anl_TC_SD_3_6_Li_SPK3.indb 20 19.11.14 15:2819.11.14 15:28
/