EINHELL TC-ID 1000 E Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TC-ID 1000 E
Tüüp
Kasutusjuhend
TC-ID 1000 E
Art.-Nr.: 42.598.25 I.-Nr.: 11035
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Slagboremaskine
S Original-bruksanvisning
Slagborrmaskin
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Iskuporakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
ударная дрель
EE Originaalkasutusjuhend
Lööktrel
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Triecienurbjmašīna
LT Originali naudojimo instrukcija
Smūginis gręžtuvas
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 1Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 1 16.04.2018 08:23:4816.04.2018 08:23:48
- 2 -
1
2
6
8
1
5
4
2 3
3
8
8
1
7
9
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 2Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 2 16.04.2018 08:24:0116.04.2018 08:24:01
- 3 -
4 5
6 7
1
2
8
9
B
3
8
1
7
6
4
5
B
A
3
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 3Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 3 16.04.2018 08:24:0116.04.2018 08:24:01
DK/N
- 4 -
Indholdsfortegnelse
1. Sikkerhedsanvisninger
2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang
3. Formålsbestemt anvendelse
4. Tekniske data
5. Inden ibrugtagning
6. Betjening
7. Udskiftning af nettilslutningsledning
8. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
9. Bortska else og genanvendelse
10. Opbevaring
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 4Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 4 16.04.2018 08:24:0216.04.2018 08:24:02
DK/N
- 5 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Omskifteren til boring/slagboring må kun betjenes, når maskinen står stille, for ikke at beskadige gearet
Kapslingsklasse II
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 5Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 5 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 6 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1)
1. Borepatron
2. Dybdestop
3. Omskifter boring/slagboring
4. Låseknap
5. Tænd/Sluk-knap
6. Hastighedsregulator
7. Omskifter højre-/venstregang
8. Hjælpegreb
9. Spændenøgle
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Slagboremaskine
Dybdestop
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Boremaskinen er bygget til boring af huller i træ,
jern, ikke-jernholdige metaller og i stenmateriale
under anvendelse af passende boreværktøj.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 6Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 6 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 7 -
4. Tekniske data
Netspænding: ............................... 230 V ~ 50 Hz
Optagen e ekt: ....................................... 1010 W
Omdrejningstal, ubelastet: ...............0-3000 min
-1
Boreydelse: .................................... Beton 16 mm
........................................................... Stål 13 mm
............................................................Træ 32 mm
Kapslingsklasse: ........................................... II/
Vægt: ..........................................................2,2 kg
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
................................. 90 dB(A)
Usikkerhed K
pA
.............................................3 dB
Lyde ektniveau L
WA
............................. 101 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Slagboring i beton (håndgreb)
Svingningsemissionstal a
h, ID
= 12,0 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Slagboring i beton (hjælpegreb)
Svingningsemissionstal a
h, ID
= 8,0 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Boring i metal (håndgreb)
Svingningsemissionstal a
h, D
= 7,9 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Boring i metal (hjælpegreb)
Svingningsemissionstal a
h, D
= 4,8 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-
vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
5. Inden ibrugtagning
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
5.1. Montering af hjælpegreb ( g. 2-3/pos. 8)
Hjælpegrebet (8) sikrer et mere stabilt fæste un-
der arbejdet med slagboremaskinen. Brug derfor
aldrig maskinen uden hjælpegreb.
Hjælpegrebet (8) klemmes fast på slagboremas-
kinen. Klemmekanismen strammes til ved at dreje
grebet i urets retning. Drej imod uret for at løsne
klemmekanismen.
Det medfølgende hjælpegreb (8) skal sættes
på først. Til det formål drejes på grebet, så
klemmekanismen åbnes så meget, at hjæl-
pegrebet kan presses hen over borepatronen
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 7Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 7 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 8 -
(1) og ind på slagboremaskinen.
Når hjælpegrebet (8) er blevet sat på, drejer
du det til den arbejdsposition, der passer dig
bedst.
Drej nu grebet i i den modsatte drejeretning,
så hjælpegrebet sidder fast.
Hjælpegrebet (8) kan bruges af både højre-
og venstrehåndede.
5.2 Montering og indstilling af dybdestop
( g. 4/pos. 2)
Dybdestoppet (2) holdes fastklemt af hjælpegre-
bet (8). Klemmekanismen løsnes og strammes
ved at dreje grebet.
Løsn klemmekanismen, og sæt dybdestoppet
(2) ind i udsparingen på hjælpegrebet.
Bring dybdestoppet (2) i samme niveau som
boremaskinen.
Træk dybdestoppet tilbage svarende til den
ønskede boredybde.
Drej grebet på hjælpegrebet (8) til igen, så
det sidder fast.
Bor nu hullet, indtil dybdestoppet (2) berører
arbejdsemnet.
5.3 Isætning af bor ( g. 5-6)
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på maskinen.
Løsn dybdestoppet (2), som beskrevet punkt
5.2, og skub det i retning mod boremaskinens
håndtag. Du har nu fri adgang til borepatro-
nen (1).
Åbn borepatronen mod uret med den medføl-
gende spændenøgle (9).
For optimalt fæste skal boret eller værktøjet
sættes så langt op i borepatronen som mu-
ligt. Når boret/værktøjet er sat i, spænder
du borepatronen (1) fast i urets retning med
spændenøglen (9), indtil boret/værktøjet er
spændt op. Tjek, at boret sidder fast i borepa-
tronen (1).
Kontroller med jævne mellemrum, at boret/
værktøjet sidder godt fast (træk stikket ud!).
6. Betjening
6.1 Tænd/Sluk-knap ( g. 7/pos. 5)
Sæt først et egnet bor i maskinen (se 5.3).
Sæt stikket i en stikkontakt.
Medbring boremaskinen til borestedet.
Tænd:
Tryk på tænd/sluk-knappen (5)
Vedvarende drift:
Fikser tænd/sluk-knappen (5) med låseknappen
(4)
Vigtigt! Fiksering er kun mulig i højregang.
Sluk:
Tryk kortvarigt tænd/sluk-knappen (5) ind.
6.2 Indstilling af omdrejningstal ( g. 7/pos. 5)
Omdrejningstallet kan styres trinløst under
arbejdet.
Omdrejningstallet bestemmes ud fra, hvor
kraftigt du trykker ind på tænd/sluk-knappen
(5).
Valg af rigtigt omdrejningstal: Det bedst eg-
nede omdrejningstal afhænger af arbejdsem-
net, driftsmodus og boret.
Moderat tryk på tænd/sluk-knap (5): Lavere
omdrejningstal (ved: små skruer, bløde ma-
terialer)
Kraftigere tryk på tænd/sluk-knap (5): Højere
omdrejningstal (ved: store/lange skruer, hår-
de materialer)
Tip: Borehuller bør bores med lavt omdrejnings-
tal. Øg så omdrejningstallet trinvist.
Fordele:
Boremaskinen er lettere at styre og preller
ikke så let af ved anboring.
Du undgår splintrede borehuller (f.eks. ved
kakler).
6.3 Forvalg af omdrejningstal ( g. 7/pos. 6)
Med hastighedsregulatoren (6) kan du fast-
sætte det maksimale omdrejningstal. Tænd/
Sluk-knappen (5) kan kun trykkes ind til det
fastsatte maksimale omdrejningstal.
Indstil omdrejningstallet med justerringen (6) i
tænd/sluk-knappen (5).
Denne indstilling må ikke foretages, mens du
borer.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 8Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 8 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 9 -
6.4 Omskifter højre-/venstregang
( g. 7/pos. 7)
Omskift må kun foretages, når maskinen står
stille!
Indstil slagboremaskinens omløbsretning
med omskifteren (7):
Omløbsretning Kontaktposition
Højregang (fremad og boring) Højre trykket ind
Venstregang (tilbageløb) Venstre trykket ind
6.5 Omskifter boring/slagboring
( g. 8/pos. 3)
Omskift må kun foretages, når maskinen står
stille!
Boring:
Omskifteren (3) i position boring. (Position A)
Anvendelse: Træstykker; metaller; kunststo er
Slagboring:
Omskifteren (3) i position slagboring. (Position B)
Anvendelse: Beton; sten; murværk
6.6 Tip til arbejdet med din slagboremaskine
6.6.1 Boring i beton og murværk
Stil omskifter for boring/slagboring (3) i positi-
on B (slagboring).
Brug altid hårdmetalsbor kombineret med højt
omdrejningstal ved bearbejdning af murværk
og beton.
6.6.2 Boring i stål
Stil omskifter for boring/slagboring (3) i positi-
on A (boring).
Brug altid HSS-bor til bearbejdning af stål
(HSS = højtlegeret hurtigstål) kombineret
med et lavt omdrejningstal.
Det anbefales at smøre boringen med et
egnet kølemiddel for at undgå unødvendig
nedslidning af bor.
6.6.3 Anboring af huller
Hvis du vil bore et dybt hul i et hårdt materiale
(f.eks. stål), anbefales det at bore hullet til først
med et mindre bor.
6.6.4 Boring i iser og kakler
Stil omskifter for boring/slagboring (3) i positi-
on A (boring) for at bore til først.
Stil omskifteren (3) i position B (slagboring),
så snart boret er trængt ind i flisen/kaklen.
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadi-
ges, skal den skiftes ud af producenten eller den-
nes kundeservice eller af person med lignende
kvali kationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
8.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Bestilling af reservedele og tilbehør:
Ved bestilling af reservedele bedes følgende
oplyst:
Produktets typebetegnelse
Produktets varenummer
Produktets identnummer
Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information ndes på
www.isc-gmbh.info
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 9Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 9 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 10 -
Tip! Det anbefales at bruge
førsteklasses tilbehør fra
for at opnå et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
9. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 10Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 10 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 11 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 11Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 11 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 12 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Kontaktkul, borepatron
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Bor
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 12Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 12 16.04.2018 08:24:0316.04.2018 08:24:03
DK/N
- 13 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 13Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 13 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 14 -
Innehållsförteckning
1. Säkerhetsanvisningar
2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
3. Ändamålsenlig användning
4. Tekniska data
5. Före användning
6. Använda
7. Byta ut nätkabeln
8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
9. Skrotning och återvinning
10. Förvaring
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 14Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 14 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 15 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
För att undvika att maskinens växel förstörs, får du endast skifta på omkopplaren för borrning / slagborr-
ning medan maskinen står stilla.
Skyddsklass II
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 15Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 15 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 16 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Chuck
2. Borrdjupanslag
3. Omkopplare för borrning/slagborrning
4. Spärrknopp
5. Strömbrytare
6. Varvtalsreglering
7. Omkopplare för höger-/vänstergång
8. Stödhandtag
9. Chucknyckel
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Slagborrmaskin
Borrdjupanslag
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Borrmaskinen är dimensionerad för borrning av
hål i trä, järn, icke-järnmetall och sten med ett
lämpligt borrverktyg.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 16Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 16 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 17 -
4. Tekniska data
Nätspänning ................................. 230 V ~ 50 Hz
Upptagen e ekt ...................................... 1010 W
Tomgångs-varvtal ............................0-3000 min
-1
Borrdiameter .................................betong 16 mm
............................................................stål 13 mm
............................................................. trä 32 mm
Skyddsklass .................................................. II/
Vikt .............................................................2,2 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
................................. 90 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
................................ 101 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Slagborrning i betong (handtag)
Vibrationsemissionsvärde a
h, ID
= 12,0 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Slagborrning i betong (stödhandtag)
Vibrationsemissionsvärde a
h, ID
= 8,0 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Borrning i metall (handtag)
Vibrationsemissionsvärde a
h, D
= 7,9 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Borrning i metall (stödhandtag)
Vibrationsemissionsvärde a
h, D
= 4,8 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör någ-
ra inställningar på maskinen.
5.1. Montera stödhandtaget (bil 2-3/pos. 8)
Stödhandtaget (8) ger dig ytterligare stöd medan
du använder slagborrmaskinen. Använd därför
alltid maskinen med stödhandtag.
Stödhandtaget (8) kläms fast på slagborrmas-
kinen. Handtaget kläms fast när det vrids runt i
medsols riktning. Vrid på handtaget i motsols rikt-
ning för att lossa klämningen.
Det bifogade stödhandtaget (8) måste först
monteras. Vrid runt handtaget så att klä-
mningen öppnas tillräckligt. Därefter kan
stödhandtaget föras över slagborrmaskinens
chuck (1).
Efter att stödhandtaget (8) har skjutits på
måste det svängas runt till en lämplig arbets-
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 17Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 17 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 18 -
position.
Vrid sedan runt handtaget i den motsatta rikt-
ningen tills stödhandtaget sitter fast.
Stödhandtaget (8) passar till såväl höger-
som vänsterhänta användare.
5.2 Montera och ställa in djupanslag (bild 4/
pos. 2)
Djupanslaget (2) är fastklämt i stödhandtaget
(8). Klämningen kan lossas eller spännas åt när
handtaget vrids runt.
Lossa på klämningen och sätt in djupanslaget
(2) i den avsedda öppningen i stödhandtaget.
Ställ in djupanslaget (2) så att dess spets
stämmer överens med borrspetsen.
Dra tillbaka djupanslaget med en sträcka som
motsvarar avsett borrdjup.
Vrid fast handtaget på stödhandtaget (8) tills
det sitter fast igen.
Borra nu hålet tills djupanslaget (2) rör vid
materialet som borras.
5.3 Sätta in borren (bild 5-6)
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några
inställningar på maskinen.
Lossa på djupanslaget (2) enligt beskrivnin-
gen under 5.2 och skjut det sedan mot borr-
maskinens handtag. Därefter är borrchucken
(1) fritt åtkomlig.
Öppna chucken genom vrida runt med den
bifogade chucknyckeln (9) i motsols riktning.
För optimal passning bör borren resp. verkty-
get skjutas in i chucken så långt som möjligt.
Efter att borren resp. verktyget har satts in (1)
ska chucken spännas åt med chucknyckeln
(9) tills borren resp. verktyget har spänts fast.
Kontrollera att borren sitter fast i chucken (1).
Kontrollera regelbundet att borren resp. verk-
tyget sitter fast (dra först ut stickkontakten!).
6. Använda
6.1 Strömbrytare (bild 7/pos. 5)
Sätt först in en lämplig borr i maskinen (se
5.3).
Anslut stickkontakten till ett lämpligt väggut-
tag.
Sätt emot borrmaskinen direkt på borrstället.
Inkoppling:
Tryck på strömbrytaren (5)
Kontinuerlig drift:
Tryck på strömbrytaren (5) och spärra med lås-
knappen (4).
Obs! Det går endast att spärra i högergång.
Frånkoppling:
Tryck in strömbrytaren (5) kort.
6.2 Ställa in varvtalet (bild 7/pos. 5)
Du kan ställa in varvtalet steglöst under an-
vändningen.
Bestäm varvtalet genom att trycka in strömb-
rytaren (5) mer eller mindre kraftigt.
Välj rätt varvtal: Lämpligt varvtal är beroende
av arbetsstycket, driftslag och typ av borr.
Svagt tryck på strömbrytaren (5): lågt varvtal
(lämpligt för: små skruvar, mjukt material)
Stort tryck på strömbrytaren (5): högt varvtal
(lämpligt för: stora/långa skruvar, hårt mate-
rial)
Tips: Använd lågt varvtal i början när du borrar
hål. Höj därefter varvtalet stegvis.
Fördelar:
Borren är lättare att kontrollera i början och
glider inte åt sidan.
Du undviker splittrade borrhål (t ex vid kakel).
6.3 Förvälja varvtalet (bild 7/pos. 6)
Du kan använda ringen för varvtalsinställ-
ningen (6) för att definiera maximalt varvtal.
Strömbrytaren (5) kan endast tryckas in tills
ett maximalt inställt varvtal har nåtts.
Ställ in varvtalet med inställningsringen (6)
som finns på strömbrytaren (5).
Gör inte denna inställning medan du borrar.
6.4 Omkopplare för höger-/vänstergång (bild
7/pos. 7)
Får endast kopplas om när maskinen står
stilla!
Ställ in slagborrmaskinens rotationsriktning
med omkopplaren för höger-/vänstergång (7):
Rotationsriktning Omkopplarens läge
Högergång
(framåt samt borrning) Intryckt på höger sida
Vänstergång (bakåt) Intryckt på vänster sida
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 18Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 18 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 19 -
6.5 Omkopplare för borrning/slagborrning
(bild 8/pos. 3)
Får endast kopplas om när maskinen står
stilla!
Borrning
Ställ omkopplaren för borrning/slagborrning (3) i
läge “Borrning” (position A).
Användning: Trä, metall, plast
Slagborrning
Ställ omkopplaren för borrning/slagborrning (3) i
läge “Slagborrning” (position B).
Användning: Betong, sten, murverk
6.6 Tips för arbeten med slagborrmaskinen
6.6.1 Borra i betong och murverk
Ställ omkopplaren för borrning/slagborrning
(3) på position B (Slagborrning).
Om du vill bearbeta murverk eller betong
måste du alltid använda hårdmetallborr och
ett högt varvtal.
6.6.2 Borra i stål
Ställ omkopplaren för borrning/slagborrning
(3) på position A (borrning) .
Om du vill bearbeta stål måste du alltid
använda HSS-borrar (HSS = höglegerat
snabbstål) och ett lågt varvtal.
Vi rekommenderar att du smörjer in borrstället
med ett lämpligt kylmedel för att undvika onö-
digt slitage på borren.
6.6.3 Borra hål
Om du vill borra ett djupt hål i ett hårt material
(t ex stål), rekommenderar vi att du förborrar med
en liten borr.
6.6.4 Borra kakel
Innan du borrar, ställ omkopplaren för borr-
ning/slagborrning (3) på position A (borrning).
Ställ omkopplaren för borrning/slagborrning
(3) på position B (slagborrning) så snart bor-
ren har trängt igenom kakelplattan.
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats mås-
te den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet efter-
som det annars nns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
8.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en be-
hörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
8.4 Reservdels- och tillbehörsbeställning
Ange följande information när du beställer reser-
vdelar:
Produkttyp
Produktens artikelnummer
Produktens ID-nr.
Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdi-
ga tillbehör från
! www.kwb.eu
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 19Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 19 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
S
- 20 -
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 20Anleitung_TC_ID_1000_E_SPK3.indb 20 16.04.2018 08:24:0416.04.2018 08:24:04
/